Det betyder, at du kan klage over kommunens mundtlige og skriftlige afgørelser på det sociale område. Det kan f.eks. være afgørelser om

 • afslag på førtidspension
 • regulering af din alderspension
 • tvangsanbringelse af dit barn
 • beregning af offentlig hjælp
 • afslag på hjælp i forbindelse med et handicap

Du kan desuden klage til Det Sociale Ankenævn over afgørelser, der er truffet af Departementet for Familie og Justits om nordisk pension.

Det Sociale Ankenævn holder møde mindst 4 gange årligt, hvor medlemmerne diskuterer sagerne og træffer afgørelse i dem.

Formanden har kompetence til selv at træffe afgørelse i sager om f.eks.:

 • Størrelsen af boligsikring
 • Størrelsen af førtidspension
 • Størrelsen af alderspension
 • Størrelsen af offentlig hjælp

Klage
Du skal være opmærksom på, at der som udgangspunkt er 4 ugers frist til at klage over kommunens skriftlige afgørelse. Dette gælder kun, hvis kommunen har givet dig en ankevejledning.

Vil du klage, kan du

 • udfylde et klageskema. Har du NemID, kan du sende klageskemaet online
 • skrive et brev
 • skrive en e-mail
 • ringe

Det vil hjælpe Det Sociale Ankenævn ved behandlingen af din sag, hvis du vedlægger:

 • den skriftlige afgørelse
 • eventuelt andre dokumenter fra kommunen

Det Sociale Ankenævns afgørelser er endelige og kan derfor ikke påklages til en anden administrativ myndighed.

Afgørelserne om tvangsanbringelse af børn er de eneste afgørelser, der kan indbringes for domstolene.

Skema på Sullissivik