Forbrugerklagenævnet årsberetning 2002

Forord

2002 var blandt andet som følge af etableringen af Fællesekretariatet for Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerråd et vigtigt år for Forbrugerrådet.

Tilførsel af flere ressourcer, herunder en længe ønsket personaleforøgelse, har betydet, at Forbrugerrådets sekretariat er blevet oprustet med både juridisk og økonomisk uddannet personale, hvilket naturligvis også vil gavne bestræbelserne på at gøre Forbrugerrådet mere synligt.

Det er Forbrugerrådets vurdering, at sammenlægning af Forbrugerrådets og Konkurrencenævnets sekretariat i fremtiden også vil give et tættere samspil mellem forbruger- og konkurrencepolitikken, hvilket på sigt – alt andet lige – også vil komme de grønlandske forbrugere til gode.

2002 blev også året, hvor der for medlemmer af de lokale forbrugerudvalg blev afholdt seminar i Nuuk, for herved at styrke de lokale medlemmer af forbrugerudvalgenes kompetencer på forbrugerområdet. Seminaret blev tilrettelagt og afviklet således, at deltagerne, når de vendte tilbage fra seminaret havde erhvervet sig praktisk anvendelige værktøjer til deres fremtidige forbrugerarbejde.

Endelig er det også glædeligt, at Grønlands deltagelse i Vestnordisk forbrugersamarbejde i 2002 er blevet styrket, idet samarbejde og faglig sparring på tværs af landegrænser, kan være med til at løfte det udførte forbrugerarbejde.

Uthilie Heilmann

Formand for Grønlands Forbrugerråd.

1. Indledning

Forbrugerrådet og dets sekretariats virke har hjemmel i Lov nr. 10 af 13. november 1986 om, forbrugerråd, forbrugerudvalg, markedsføring, priser, mærkning og forbrugerklageudvalg og har til opgave at:

 • modvirke urimelige priser og forretningsvilkår
 • arbejde for en øget forbrugerbevidsthed gennem oplysning om forhold, der
 • er af betydning for forbrugernes vurdering af varer og tjenesteydelser, og gennem oplysning om forbrugernes retsstilling
 • fremlægge forbrugerpolitiske synspunkter overfor erhvervslivet, offentlige myndigheder og landsting
 • rådgive de kommunale forbrugerudvalg og behandle sager, der af disse forelægges rådet
 • føre tilsyn med lovens bestemmelser i overensstemmelse med kapitel 7 (markedsføring, mærkning og emballering)
 • foretage undersøgelser af pris- og avanceforhold inden for bestemte vare- og brancheområder.

Forbrugerrådet består af 7 medlemmer, der er sammensat af repræsentanter fra SIK (Arbejdernes organisation), KANUKOKA (Kommunernes Landsforening), ARNAT PEQATIGIIT KATTUFFIAT (Kvindeforeningen), KNAPK (Landsforbundet for fiskere og fangere) samt 3 medlemmer udpeget af Landstinget. Forbrugerrådets medlemmer udpeges i henhold til Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, priser og forbrugerklageudvalg § 3 stk. 3 for en periode på 4 år.

Forbrugerrådets sammensætning blev på grund af Landstingsvalget i december 2002 ændret, idet Landstinget i december udpegede Pele Jensen, Olga Poulsen samt Godmand Rasmussen. Således er Johan Knudsen og Uthilie Heilmann ikke længere udpeget af Landstinget.

Denne ændring betyder, at Forbrugerrådets sammensætning pr. 31. december 2002 var som følger:

Pele Jensen, udpeget af Landstinget
Olga Poulsen, udpeget af Landstinget
Godmand Rasmussen, udpeget af Landstinget
Nikolaj Ludvigsen, udpeget af KANUKOKA
Otto Storch, udpeget af KNAPK
Cecilie Sebulonsen, udpeget af ARNAT PEQATIGIIT KATTUFFIAT
Paulus Broberg, udpeget af SIK

ARNAT PEQATIGIIT KATTUFFIAT udpegede i januar 2003 Uthilie Heilmann i stedet for Cecilie Sebulonsen.

KNAPK udpegede i januar 2003 Ole Jørgen Davidsen i stedet for Otto Storch.

2. Aktiviteter i 2002

Grønlands Forbrugerråd har i 2002 haft mange og forskelligartede opgaver, fx besvarelse af forbrugerhenvendelser, servicering af kommunale forbrugerudvalg og bygdebestyrelser, tilsyn med markedsføringsbestemmelserne, priser, datomærkning mv.

Sager og henvendelser

Sekretariatets juridiske vejledning i forbindelse med telefoniske henvendelser har hovedsagelig drejet sig om problemer med bytteret/returret samt problemer i forbindelse med at få foretaget reparationer på sælgers regning, dvs. udnyttelse af reklamationsret og garanti.

Det er Sekretariatets praksis i forbindelse med telefoniske henvendelser at give en forståelig og generel vejledning i forbrugernes rettigheder og pligter på det forbrugerretlige område henvendelsen angår. Det er sekretariatets opfattelse, at forbrugerne finder sekretariatets vejledning både letforståelig og praktisk anvendelig.

I forlængelse af den generelle vejledning om de relevante retsregler opfordres forbrugeren til – såfremt forbrugeren fortsat mener at kunne gøre et krav gældende mod den erhvervsdrivende – at rette fornyet (gerne skriftlig) henvendelse til den erhvervsdrivende.

Denne praksis har i både grønlandsk og nordisk sammenhæng vist sig konstruktiv for løsning af tvister mellem forbrugerne og de erhvervsdrivende. Samtidig oplyses forbrugerne om, at såfremt problemet alligevel ikke finder en løsning mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende, kan der herefter klages til Forbrugerklageudvalget med henblik på her at afgøre forbrugerklagen.

Vareforsyningen i bygderne

I juli måned modtog sekretariatet en henvendelse fra bygdebestyrelsen i Kapisillit angående vareforsyningens utilstrækkelige hyppighed. Sekretariatet tog herefter initiativ til en landsdækkende undersøgelse af vareforsyningen i bygder. Undersøgelsen tog form af et spørgeskema om vareforsyningen, som blev udsendt til bygdebestyrelserne via de kommunale forbrugerudvalg.

Sekretariatet bearbejdede besvarelserne og i forlængelse heraf foretog journalist Jesper Bo Johansen en yderligere undersøgelse. Det foregik dels ved et besøg i Kapisillit hos handelsforvalteren og bygdebestyrelsesformanden samt via et telefoninterview med handelsforvalteren i Equlagaarsuit. På basis af sekretariatets resultater og de efterfølgende yderligere undersøgelser, herunder interviews, udarbejdede Jesper Bo Johansen 2 artikler, som blev bragt i Atuisoq nr. 2.

På baggrund af artiklen i Atuisoq blev forbrugerkonsulent Anne Sofie Hardenberg interviewet til Qanorooq i november måned. Derudover deltog Forbrugerrådets formand Uthilie Heilmann i KNRs månedlige forbrugerprogram, Atuisoq, hvor dette emne også blev diskuteret.

Sekretariatet tog i efteråret kontakt til Pilersuisoqs ledelse og foreslog en dialog om vareforsyningsproblematikken. Pilersuisoq ledelse tog positivt imod forslaget og ved udgangen af året var der aftalt informationsmøde med Pilersuisoq`s salgschef, Frederik Olsen. Formålet er:

1) at blive informeret om Pilersuisoq`s tiltag og planer for at forbedre vareforsyningen.

2) En drøftelse af de konkrete muligheder for fremtidigt samarbejde mellem Forbrugerrådet og Pilersuisoq via en gensidig dialog om at forbedre vareforsyningen.

Det skal desuden tilføjes, at bygdernes vareforsyning var et af emnerne ved efterårets forbrugerseminar i Nuuk. Her holdt distriktschef Lars Cortzen fra Pilersuisoq et længere indlæg om vareforsyningen, hvorefter der var lejlighed til at stille spørgsmål. Spørgelysten var i den forbindelse stor.

Prisundersøgelse

Forbrugerrådets årlige, landsdækkende prisundersøgelse af dagligvarer blev gennemført i efteråret. Indsamling af data foregik ved, at sekretariatet til de kommunale forbrugerudvalg fremsendte et skema, for de varer der skulle indhentes priser på. De kommunale forbrugerudvalg– og bygdebestyrelserne forestod herefter indsamling af data i de lokale butikker. Resultaterne blev fremsendt til sekretariatet som behandler data og i forlængelse heraf udarbejdede en artikel, der blev offentliggjort i Atuisoq. Dette års prisundersøgelse blev offentliggjort i Atuisoq nr. 2, der udkom i november. Den til undersøgelsen knyttede artikel fokuserede på, at prisniveauet i by og bygd stort set er ens.

Prisundersøgelsens konklusioner blev ved to lejligheder bragt i KNR-radioavisen, herunder KNR`s hjemmeside: første gang som referat af undersøgelsens resultater/artiklen i Atuisoq og anden gang med en vinkel, der fokuserede på ens pris trods fri konkurrence.

Arrangementer

Seminar for de kommunale forbrugerudvalg

I forbindelse med rådsmødet i september 2001, blev det besluttet, at der skulle afholdes et seminar for Forbrugerudvalgene. Det blev gennemført i september 2002. Der var i alt 14 deltagere fra 10 forskellige kommuner og 1 bygd. Derudover deltog 6 rådsmedlemmer. Tidligere forbrugerkonsulent Steen Lynge forestod seminaret, og han gennemgik Håndbog i Kommunalt for- brugerarbejde samt forbrugerlove. Han lavede cases til seminardeltagerne og bagefter var der diskussion om emnerne. Desuden holdt distriktschef Lars Cortzen fra Pilersuisoq et længere indlæg om Pilersuisoq og vareforsyningen, hvorefter der var mulighed for at stille spørgsmål. Der var livligt debat bagefter.

Deltagerne udtrykte tilfredshed med seminaret, men ønskede at de skulle have strakt sig over flere dage.

Forbrugerrettigheder

Som et led i at fremme forbrugernes bevidsthed om deres rettigheder inviterede Grønlands Forbrugerråd i slutningen af november måned 2002 Universitetslektor i forbrugerret, Sonny Kristoffersen til Nuuk. Foredraget foregik som et offentligt foredrag på Ilisimatusarfik, der også – i økonomisk henseende – var medarrangør. Udgangspunktet for Sonny Kristoffersens foredrag var spørgsmålet om, hvorvidt gældende forbrugerlovgivning giver forbrugeren tilstrækkelig beskyttelse, fx ved hårfarvningsskader, salmonellaforgiftning, ødelagte motorer og garantiproblemer m.m. I forbindelse med arrangementet var der foretaget 2 annonceringer i Nuuk Ugeavis samt rettet skriftlig og telefonisk kontakt til pressen. Sonny Kristoffersen og forbrugerkonsulent Anne Sofie Hardenberg blev interviewet til et længere specialindslag i radioen samt i Qanorooq . Derudover blev der bragt en artikel i Sermitsiaq.

Forbrugerbladet Atuisoq

Forbrugerrådets eget blad, Atuisoq, udkom i 2002 i henholdsvis juni og november. I bestræbelserne på at gøre bladet mere indbydende for aktuelle samt potentielle læsere udgives bladet til forskel fra tidligere nu i 4 farver.

For at give bladet et mere professionelt udseende, er det valgt til udarbejdelse af layout m.v. at knytte et reklamebureau, idet det således er håbet, at et – også i udseendemæssigt henseende – mere interessant blad vil medføre, at relevante og hensigtsmæssige oplysninger om blandt andet forbrugerrettigheder, når ud til endnu flere læsere end det har været tilfældet tidligere.

Samtidig med valget af et reklamebureau til udarbejdelse af layoutet, er der i forbindelse med valget af artikler lagt meget vægt på deres relevans i relation til de grønlandske forhold.

Med etableringen af Fællessekretariatet for Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerrråd, se endvidere afsnit 6 ”Forbrugerrådets sekretariat”, er det hensigten, at Sekretariatet i 2003, på baggrund af forbrugernes henvendelser hertil, vil tage de mest forespurgte problemer og emner op i Atuisoq. Det er herved håbet, at forbrugerne på sigt kan gøres selvhjulpne, idet artiklerne via generel vejledning om forbrugernes retsstilling samt oplysning om relevante forholdsregler forbrugerne selv kan tage, kan være med til, at lignende forbrugerretlige problemer m.v. – til gavn for alle – i videst muligt omfang undgås.

Arctic Umiaq Line A/S

Rådets medlemmer opfordrede Sekretariatet til at undersøge passagerernes muligheder for at kunne lytte til KNR-radio ombord samt mulighederne for at kunne købe grønlandsk producerede fødevarer på kystskibene. Sekretariatet tog kontakt til rederiet, men i første omgang lykkedes det ikke gennem brevveksling at tilvejebringe en brugbar dialog. Sidst på året aftalte Fællessekretariatet og Arctic Umiaq A/S, at man skulle mødes den 13. januar 2003 for at drøfte de kritikpunkter, der var kommet fra Forbrugerrådet, og som måtte antages at deles af andre forbrugere.

3. Nordisk samarbejde

Grønlands Forbrugerråd er medlem af Nordisk Konsument Udvalg (NKU). NKU består af de nordiske forbrugerorganisationer, og organisationen har til formål at fremme forbrugerens interesser m.v. i fællesnordisk perspektiv . Der afholdes årligt 2 møder:

Forårsmødet:

I forbindelse med et ophold i København, forud for formanden, Uthilie Heilmann, og sekretariatschef Niels Peter Gundelachs deltagelse i Nordisk Konsument udvalgsmøde i april 2002, aflagde Niels Peter Gundelach besøg hos Fællessekretariatets samarbejdspartnere i Danmark. Udover KonkurrenceStyrelsen, som Konkurrencenævnet har en egentlig samarbejdsaftale med om fælles sagsbehandling, aflagdes besøg hos Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen og i Forbrugerklagenævnet.

I Forbrugerrådet redegjorde tidligere direktør Benedikte Federspiel for det nordiske og et omfattende internationalt samarbejde, som det danske forbrugerråd er involveret i. Jurist Christian Egeskov forklarede om Forbrugerrådets deltagelse i de mange godkendte branchenævn, som man har i Danmark, og hvor Forbrugerrådet er repræsenteret i dem alle. En række vedtægter for branchenævnenes virke udleveredes. Endelig redegjorde advokatfuldmægtig Sonny Kristoffersen for den særlige retshjælpsordning, som Erhvervs- ministeriet har finansieret i Danmark til at få gennemført principielle forbrugersager ved de danske domstole. I forbindelse med en reception i Forbrugerrådet blev der lejlighed til at hilse på såvel den afgåede formand, Kirsten Nielsen, som den nye, Kirsten Jensen, og den forholdsvis nytiltrådte direktør Rasmus Kjeldahl.

I Forbrugerstyrelsen fik Niels Peter Gundelach af jurist Ester Lind blandt andet gennemgået sagsforberedelsen, som styrelsen fortog som sekretariatet for Forbrugeklagenævnet, som årligt modtager små 5.000 forbrugerklagesager. Niels Peter Gundelach overværede et møde i Forbrugerklagenævnet, som havde en række færdigforberedte klagesager til afgørelse. Mødet lededes af en af nævnets næstformænd, landsdommer Sanne Kolmos, som efter mødets slutning redegjorde nærmere for nævnets arbejdsform og visse af de trufne afgørelser. Forbrugerstyrelsen afleverede også forskelligt materiale, som kan være Fællessekretariatet til hjælp i dets daglige arbejde.

Efterårsmødet:

I september deltog formanden, Uthilie Heilmann, Niels Peter Gundelach og den da relativt nyansatte økonom, fuldmægtig Bo Vestergaard i NKU-mødet i Tórshavn. Mødet var placeret på Færøerne, som et led i NKUs støtte til en gruppe frivillige, forbrugerinteresserede færingers bestræbelser på genoprettelsen af en forbrugerorganisation dér. NKU så gerne, at der på Færøerne etableres egentlig forbrugerlovgivning, idet Færøerne er det eneste nordiske land, der ikke har en sådan lovgivning. Under mødet redegjorde Niels Peter Gundelach for den grønlandske forbrugerlovgivning som et eksempel på en relativ enkel forbrugerlovgivning i et mindre samfund. Mødet fik betydelig presseomtalte og nød også politisk bevågenhed. Efterårsmødet skulle i 2002 være afholdt i Island, men hensigten med at flytte det til Færøerne lykkedes, idet der nogle måneder senere dannedes en færøsk forbrugerorganisation.

Grønlands særlige interesse i oprettelsen af en færøsk forbrugerorganisation skyldtes blandt andet Nordisk Ministerråds tilkendegivne ønske om opprioritering af Vestnordisk samarbejde på forbrugerområdet. Til samarbejdet på forbrugerområdet i Vestnorden er der knyttet betydelige projektmidler, når et forbrugersamarbejde – i en vis organiseret form, såsom i de vestnordiske forbrugerorganisationer, foregår mellem minimum tre lande.

Grønlands ansøgningsinitiativ om projektmidler:

Sekretariatet havde forud for NKU-mødet i september udarbejdet et i forhold til tidligere revideret projektoplæg vedrørende importpriserne i Vestnorden. Med det sigte, at projektet mere detaljeret skulle præsenteres for de nordiske landes forbrugerorganisationer, bevilgede Nordisk Ministerråd i august midler til en yderligere ekstraordinær deltager til NKU-mødet i Tórshavn.

I forlængelse af NKU-mødet blev der på Færøerne afholdt et stiftende møde i den vestnordiske gruppe, bestående af Islands, Færøernes og Grønlands repræsentanter for forbrugerorganisationerne og med deltagelse af styregruppesekretæren for NKUs embedsmandskomité for forbruger spørgsmål. Embedsmandskomiteen er den bevilligende myndighed for forbrugeraktiviteterne, finansieret af Nordisk Ministerråd.

På mødet blev der formuleret en række forslag til samarbejdsprojekter, herunder Grønlands oplæg om importpriser samt et islandsk forslag vedrørende forbrugerorganisation og lovgivning i Norden.

I efteråret indsendte henholdsvis Grønland og Island de to ovenstående projektforslag til Nordisk Ministerråd. De ansøgte bevillinger blev i vid udstrækning imødekommet, idet der for 2003`s vedkommende blev bevilget kr. 300.000. I den forbindelse er fuldmægtig Bo Vestergaard projektansvarlig for det ”Vestnordiske importprisprojekt”, mens fuldmægtig Morten Weigand deltager i projektgruppen for ”forbrugerorganisering og lovgivning i Norden”.

4. Forbrugerrådet i offentligheden

For i endnu højere grad at synliggøre nogle af de forskellige forbrugerretlige initiativer m.v. Forbrugerrådet har arbejdet med i løbet af året, har Rådet og dets sekretariat ved flere lejligheder udsendt pressemeddelelser. Pressemeddelelserne er blevet godt modtaget hos de medier de er fremsendt til, hvilket bl.a. kan ses af den efterfølgende omtale pressemeddelelserne har fået, hvilket samtidigt må tages som udtryk for at forbrugerorienterede emner i høj grad har mediernes interesse.

Af emner og pressemeddelelser der bl.a. gav anledning til omtale i medierne kan nævnes:

Forbrugerbevidsthed

Atuagagdliutit (AG) bragte i starten af juli 2002 en artikel om det pr. 1. januar nyetablerede Fællessekretariat, ligesom artiklen fokuserede på de områder af forbrugerklager Sekretariatet modtager.

Desuden fokuseredes på, at kun meget få forbrugere egentlig vælger at klage, hvilket muligvis skyldes, at menig mand er for beskeden til at slå i bordet og kræve sin ret. Det oplystes endvidere, at det ikke koster noget at få en sag behandlet i Forbrugerklageudvalget, men at forbrugeren inden henvendelse til Forbrugerklageudvalget, først skal have klaget til den erhvervsdrivende.

Vareforsyningsproblemer i bygderne

Forbrugerrådets sekretariat bragte i Atuisoq nr. 2, som tidligere nævnt, en artikel om, at der i visse bygder var problemer med vareforsyningen.

I forlængelse af artiklen i Atuisoq blev forbrugerkonsulent Anne Sofie Hardenberg fra Fællessekretariatet i november interviewet til Qanorooq.

Dette emne blev også diskuteret da Forbrugerrådets formand senere i november deltog i KNR´s radio forbruger program, Atuisoq.

Forbrugerpriser i by og bygd

Føromtalte prisundersøgelse og det i denne forbindelse fremkomne resultat, som ligeledes blev bragt i Atuisoq nr. 2, blev ved 2 lejligheder omtalt i KNR´s radioavis og blev desuden valgt som en af de nyheder, der tillige blev omtalt på KNR´s hjemmeside.

Første gang de i Radioavisen henviste til artiklen, fokuseredes på artiklens konklusion om, at prisniveauet i by og bygd er næsten ens, herunder at en indkøbskurv med 30 varer kun var 9,10 kr. dyrere det dyreste sted sammenlignet med det billigste.

Anden gang artiklen blev citeret, var tilgangsvinklen, at på trods af, at flere byer er konkurrence-udsatte er priserne på dagligvare kun i meget beskedent omfang forskellige. Der blev således fokuseret på, at uanset om der er tale om konkurrence-udsat by eller en bygd, der alene serviceres af Pilersuisoq, har dette ikke den store betydning for den pris forbrugeren betaler for de mest nødvendige dagligvarer.

Forbrugerrettigheder

Som et led i at fremme forbrugernes bevidsthed om deres rettigheder inviterede Forbrugerrådet i føromtalte fællesinitiativ med Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, i slutningen af november universitetslektor og jurist i Forbrugerrådet i Danmark, Sonny Kristoffersen, til Nuuk for her at holde foredrag om forbrugernes rettigheder og retssager om samme.

For at øge interessen omkring arrangementet kontaktede Sekretariatet både KNR´s radio- og tv- afdeling. Dette medførte et længere specialindslag i Qanorooq, hvor Sonny Kristoffersen og Fællessekretariatets forbrugerkonsulent informerede om forbrugerrettigheder.

KNR radio valgte også at interviewe Sonny Kristoffersen og Fællessekretariatets forbrugerkonsulent om arrangementet i Nuuk og de emner her der ville blive behandlet, hvilket resulterede i et 45 min. langt program.

Forbrugerinformation i forbindelse med forbrugernes julehandel

I starten af december udsendte sekretariatet informationsbrevet ”Forbrugerinformation i den travle juletid” til de erhvervsdrivende i Nuuk samt til de 4 landsdækkende medier – KNR Radio- og TV, AG og Sermitsiaq.

Informationsbrevet blev både hos de erhvervsdrivende, som hos medierne særdeles godt modtaget, hvilket resulterede i artikler i både AG og Sermitsiaq, indslag i KNR Radioavisen samt et længere indslag i Qanorooq, hvor der på let forståelig og derved anvendelig vis blev informeret om forbrugernes rettigheder samt hvilke forholdsregler, der kan være hensigtsmæssige for forbrugerne at tage i forbindelse med køb af julegaver.

Nordisk samarbejde – møde i Thorshavn

Umiddelbart efter mødet i Thorshavn udsendtes en pressemeddelelse om det Vestnordiske forbrugersamarbejde. AG bragte efterfølgende en artikel om det Vestnordisk samarbejde mellem disses forbrugerorganisationer. Det Vestnordiske projekt om undersøgelse af importpriser på udvalgte produkter, som Grønland er projektstyrende for, nævntes også i artiklen.

5. Forbrugerrådets sekretariat

Primo 2002 etableredes Fællessekretariatet for Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerråd. Initiativet til Fællessekretariatet var taget af Direktoratet for Erhverv i begyndelsen af 2001 og havde baggrund i et ønske om styrke sekretariaternes uafhængighed af Landsstyret samt via et administrativt samarbejde at opnå en bedre ressource-udnyttelse.

Med etableringen fulgte, som tidligere nævnt, også en personaleforøgelse således, at Fællessekretariatet pr. 31. december 2002 bestod af 5 ansatte:

 • Niels Peter Gundelach, Sekretariatschef
 • Morten Weigand, Fuldmægtig
 • Bo Vestergaard, Fuldmægtig
 • Anne Sofie Hardenberg, Konsulent
 • Kristine Lyberth, Kontorfuldmægtig

Indflytningsreception

Etableringen af Fællessekretariatet betød også, at der skulle findes egnede lokaler, idet Forbrugerrådets kontorlokaler ikke var store nok til at huse det samlede Fællessekretariat. Valget af lokaler faldt på Kujallerpaat 1A, 3900 Nuuk, hvor Fællessekretariatet flyttede ind pr. 15. februar 2002.

Fredag den 14. juni 2002 afholdt Fællessekretariatet i fællesskab med Ligestillingsrådets sekretariat – som Fællessekretariatet har kontorfællesskab med – indflytningsreception for forretningsforbindelser, pressen samt ”venner af huset” m.v.

Sekretariat for Forbrugerklageudvalget

Fællessekretariatet blev i praksis allerede fra marts 2002 og senere ved Landstingslov nr. 4 af 21. maj 2002 om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg med virkning fra 1. juni 2002 også sekretariat for Forbrugerklageudvalget.

Forbrugerklageudvalget der har til opgave at behandle klage fra forbrugerne over varer samt arbejds- og tjenesteydelser består af 9 medlemmer. Af disse udpeges 4 af Forbrugerrådet og 4 af erhvervslivets organisationer. Landsstyret udpeger formanden, der skal være jurist.

Placeringen af Forbrugerklageudvalgets sekretariat i Fællessekretariatet har også til formål at opnå en bedre ressource-udnyttelse, samt i fremtiden at opnå en større synlighed af Forbrugerklageudvalgets aktiviteter.

Scroll to Top