Forbrugerklagenævnet årsberetning 2003

Forord

Efter sammenlægningen af Grønlands Forbrugerråd og Konkurrencenævnet har vore medarbejdere fået flere opgaver, og en af følgerne har været, at forbrugerkonsulentens rejseaktiviteter er blevet større.

Under rejserne er bygdebestyrelserne i højere grad blevet underrettet om deres opgaver i forhold til forbrugerne.

Derudover er der lokalt i Pilersuisoq A/S og de private butikker i byer og bygder blevet ført undersøgelser af datoudløbne varer.

Målet om at Forbrugerrådet skal være mere synlig er blevet nået i form af større synlighed i pressen og større møde- og undervisningsaktivitet i nogle byer og bygder.

På grund af begrænsede midler økonomisk og personalemæssigt, er muligheden for en større aktivitetsindsats i flere byer og bygder blevet begrænset, selvom behovet er mærkbart.

Fællessekretariatet arbejder tættere med forbrugerne, og forbrugernes får hurtigere respons på deres forespørgsler, efter at der er blevet ansat personale med faglig viden.

Fællessekretariatets samarbejde med forbrugerne i Vestnorden er blevet større, og vil blive mere styrket i fremtiden.

Det skal ikke undlades at bemærke, at nødvendigheden for at tilskud til Rådet bliver taget op til debat med Landstyreområdet, såfremt service og tjenesteydelser skal blive endnu bedre, og hvis forbrugerudvalgene i Grønland skal styrkes, og da målet bør være, at Rådet i større grad end hidtil skal være en rådgivende organ i forhold til Landsstyret.

Generelt har Rådet og Sekretariatet i 2003 på trods af begrænsede midler løst deres opgaver i tilfredsstilende grad; jævnfør § 4 i Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.

Med disse bemærkninger vil jeg på Rådets vegne udtrykke en tak til alle vore samarbejdspartnere i 2003, med et håb om at samarbejdet vil blive endnu mere styrket til gode for forbrugerne i Grønland.

Nikolaj Ludvigsen

Formand for Grønlands Forbrugerråd.

1. Indledning

Forbrugerrådet og dets sekretariats virke har hjemmel i Lov nr. 10 af 13. november 1986 om, forbrugerråd, forbrugerudvalg, markedsføring, priser, mærkning og forbrugerklageudvalg og har til opgave at:

 • modvirke urimelige priser og forretningsvilkår
 • arbejde for en øget forbrugerbevidsthed gennem oplysning om forhold, der er af betydning for forbrugernes vurdering af varer og tjenesteydelser, og gennem oplysning om forbrugernes retsstilling
 • fremlægge forbrugerpolitiske synspunkter overfor erhvervslivet, offentlige myndigheder og landsting
 • rådgive de kommunale forbrugerudvalg og behandle sager, der af disse forelægges rådet
 • føre tilsyn med lovens bestemmelser i overensstemmelse med kapitel 7 (markedsføring, mærkning og emballering)
 • foretage undersøgelser af pris- og avanceforhold inden for bestemte vare- og brancheområder

Forbrugerrådet består af 7 medlemmer, der er sammensat af repræsentanter fra SIK (Arbejdernes Organisation), KANUKOKA (Kommunernes Landsforening), ARNAT PEQATIGIIT KATTUFFIAT (Kvindeforeningen), KNAPK (Landsforbundet for fiskere og fangere) samt 3 medlemmer udpeget af Landstinget. Forbrugerrådets medlemmer udpeges i henhold til Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, priser og forbrugerklageudvalg § 3 stk. 3 for en periode på 4 år.

Landstinget udpegede dem i dec. 2002 og Rådet holdt dets konstituerende møde den 24. januar 2003, hvor Olga Poulsen valgtes som formand.

Forbrugerrådets sammensætning blev på grund af Olga Poulsens fratræden pr. 07.11.2003 ændret til at Pele Jensen blev konstitueret som formand, indtil Rådet holdt møde den 12.12.2003, hvor det valgte ny formand, og hvor Olga Poulsens suppleant Hans Kreutzmann (IA) trådte ind.

Denne ændring betyder, at Forbrugerrådets sammensætning siden den 12.12.2003 har været som følger:

Formand Nikolaj Ludvigsen, udpeget af KANUKOKA
Næstformand Pele Jensen, udpeget af Landstinget
Paulus Broberg, udpeget af SIK
Godmand Rasmussen, udpeget af Landstinget
Hans Kreutzmann, udpeget af Landstinget
Uthilie Heilmann, udpeget af ARNAT PEQATIGIIT KATTUFFIAT
Ole Jørgen Davidsen, udpeget af KNAPK

2. Aktiviteter i 2003

Grønlands Forbrugerråd har i 2003 haft mange og forskelligartede opgaver, fx besvarelse af forbrugerhenvendelser, servicering af kommunale forbrugerudvalg og bygdebestyrelser, tilsyn med markedsføringsbestemmelserne, priser, datomærkning mv.

Sager og henvendelser

Sekretariatets juridiske vejledning i forbindelse med telefoniske henvendelser har hovedsagelig drejet sig om problemer vedrørende bytteret/returret samt problemer i forbindelse med at få foretaget reparationer på sælgers regning, dvs. udnyttelse af reklamationsret og garanti.

Det er Sekretariatets praksis i forbindelse med telefoniske henvendelser at give en forståelig og generel vejledning i forbrugernes rettigheder og pligter på det forbrugerretlige område henvendelsen angår. Det er sekretariatets opfattelse, at forbrugerne finder sekretariatets vejleding både letforståelig og praktisk anvendelig.

På baggrund af talrige henvendelser har Fællessekretariatet fået gentrykt en folder om Forbrugerens rettigheder og pligter i en forbedret udgave, både design- og indholdsmæssigt, på grønlandsk og dansk. Denne pjece blev den 2. april sendt ud til alle kommunale forbrugerudvalg med henblik på videredistribution til kommunale kontorer, venteværelser, uddannelsesinstitutioner og til bygdebestyrelserne. I Nuup Kommunea blev folderen på det kommunale forbrugerudvalgs foranledning husstandsomdelt sammen med Nuuk Ugeavisen i december måned. Forinden havde forbrugerudvalget i Nuuk omdelt folderen til uddannelsesinstitutionerne, læge- og tandklinikker, biblioteker m.m. Sekretariatet er af den opfattelse, at folderen har afhjulpet en del af forbrugernes problemer, idet der stilles mere kvalificerede spørgsmål og antallet af henvendelser til Sekretariatet er blevet noget mindre.

a) Samarbejde med Pilersuisoq A/S

Sekretariatets samarbejde og løbende dialog med Pilersuisoq A/S påbegyndtes ved et møde den 13. januar med salgschef Frederik Olsen. Mødet indebar positive resultater.

For at sekretariatet kan opnå bedre indsigt i Pilersuisoq A/S arbejde med at forbedre vareforsyningen, udtrykte salgschef Frederik Olsen under mødet ønske om, at Sekretariatets forbrugerkonsulent deltog i et kursus for bygdekøbmænd fra 6. til 11. marts i Ilulissat. Pilersuisoq A/S fremsendte efterfølgende en skriftlig invitation til konsulent Anne Sofie Hardenberg. I kurset deltog 18 bygdekøbmænd fra strækningen Aasiaat til Uummannaq, hvor bygden blev undervist i, hvordan deres bygd havde klaret sig i året 2002, og hvor de selv skulle fortælle, hvorfor det var gået godt eller skidt og om budgettet var overholdt i forhold til salg og indtægter, kassationer og svind. Konsulenten deltog på lige fod med bygdekøbmændene i undervisningen. Derefter fortalte konsulenten om Forbrugerrådets hovedlov, Lov nr. 10 af 13. november 1986, §§§ 4, 6 og 7. Sekretariatet var blevet enige om, at konsulenten skulle fremlægge Fællessekretariats fremtidige samarbejdsform overfor Pilersuisoq A/S om en landsdækkende undersøgelse af vareforsyningsproblematikken til bygderne. For at forbedre samarbejdet med forbrugerne oplyste Frederik Olsen ved mødet, at Pilersuisoq i forskellige bygder havde butiksråd under etablering. Bygdekøbmanden skal fremover være tovholder for butiksrådet og have det tætte forhold til forbrugerne. I forbindelse med deltagelsen i seminaret kunne det konstateres, at Pilersuisoq A/S virkelig gør ihærdige og relevante tiltag for at forbedre servicen overfor forbrugerne, som tilmed bliver mere bevidste om deres rettigheder.

b) Forbrugerudvalg og bygdebestyrelser

Forbrugerkonsulenten prøver så vidt muligt under sine rejser at holde møde med forbrugerudvalgene. I forbindelse med opholdet i Ilulissat var konsulenten med til et forbrugerudvalgsmøde, hvor de havde flere problemstillinger, som de ønskede at få belyst, mens konsulenten var tilstede. I Upernavik havde konsulenten et møde med det kommunale forbrugerudvalg og borgmesteren. Også de havde flere problemstillinger som de ønskede belyst, og som blev besvaret af konsulenten.

Pilersuisoq A/S inviterede i slutningen af juni forbrugerkonsulenten på en sydtur med Pilersuisoq A/S bygde-fartøj Targa 33 fra Nuuk til Qaqortoq. På turen skulle alle bygder og byer anløbes. Konsulentens primære opgave på denne tur var at holde møde med bygdebestyrelserne om deres nye opgaver i forhold til forbrugerne. Ved Landstingslov nr.10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg er det bestemt, at bygdebestyrelserne pr. 01.01.2002 skal fungere som forbrugerudvalg i bygderne og kontrollere Pilersuisoq A/S’s forretninger for datoudløbne varer. Desuden skal de underrette bygdekøbmanden om hvad loven foreskriver. I forbindelse med rejsen deltog KNR-TV’s reporter, som optog Pilersuisoq A/S’s to medarbejderes arbejde på turen, samt forbrugerkonsulentens arbejde i bygden Arsuk. Konsulenten holdt møde med bygdebestyrelsesmedlem Hanne Jakobsen, samt foretog en kontrol for datoudløbne varer i forretningen. Forbrugerkonsulentens arbejde blev sendt i KNR-TV i november 2003 under ”Emnet”. Udsendelsen varede i 25. min. og blev rost af seerne for dens oplysende indhold. Det blev konstateret under rejsen, at datoudløbne varer er et generelt problem i bygdebutikkerne. Under opholdet i Qaqortoq blev der afholdt et møde med forbrugerudvalget, hvor konsulenten fortalte hvad hun havde foretaget sig under sin rejse. Konsulenten konstaterede ligeledes under sin rejse, at bygdebestyrelserne ikke kendte til deres forbrugerarbejde.

Forbrugerkonsulenten blev af Pilersuisoq A/S inviteret til et bygdekøbmandsseminar i Upernavik i perioden 7. til 11. april 2003. Upernavik har 10 bygder. Seminarets indhold var det samme som i Ilulissat.

På foranledning af en invitation fra Pilersuisoq A/S besøgte forbrugerkonsulent Anne Sofie Hardenberg fra Forbrugerrådets sekretariat den 21.-28. juli Uummannaqs 7 bygder, Upernaviks 3 bygder samt Ilulissats 3 nordlige bygder. Turen der foregik i Pilersuisoq`s bygdefragtbåd havde især til formål, at tilse Pilersuisoq`s by- og bygdebutikker i området fra Ilulissat til Upernavik, men også private kiosker og supermarkeder blev besøgt af forbrugerkonsulenten og gennemgået på turen. Som en del af Forbrugerrådets udtrykte ønske om at styrke samarbejdet med de lokale forbrugerudvalg, blev der holdt møder med de fleste bygdebestyrelser under rejsen, der i de respektive bygder fungerer som lokale forbrugerudvalg. Datoudløbne varer var også i disse distrikter generelt et stort problem i bygdebutikkerne.

I forbindelse med Rådsmødet i Qaqortoq i september blev tre bygder besøgt af Rådsmedlemmerne. Også denne gang blev det konstateret, at salg af datoudløbne varer synes at være et gennemgående stort problem i bygdernes dagligvarebutikker. Forbrugerkonsulenten tog herefter til Nanortalik for at se på forholdene i Grønlands sydligste by og dens sydligste tre bygder. Hun afholdt et møde med det lokale forbrugerudvalg, hvor de havde en del spørgsmål og flere problemstillinger som de ønskede at få belyst. Det blev besluttet, at Forbrugerudvalget skulle på bygdetur til de tre sydligste bygder, hvor de skulle holde møde med bygdebestyrelserne, for at fortælle dem om deres forbrugerudvalgsarbejde. Salg af datoudløbne varer er efter alt at dømme ligeså stort et problem i Grønlands sydligste bygder som i Grønlands nordligste bygder.

Konsulenten har således haft en del rejseaktivitet i 2003, idet hun besøgte i alt 5 by- og 21 bygdebutikker i løbet af 3 måneder.

Forbrugerrådets sekretariat har på baggrund af konsulentens ture, rettet henvendelse til Pilersuisoq A/S’s ledelse og overfor de erhvervsdrivende informeret om de gældende regler på området. Herunder er det blevet indskærpet, at salg af varer hvor sidste salgsdato er overskredet kræver dispensation, og at en tildelt dispensation alene gælder i salgsperioden.

c) Forbrugerundervisning (Sekretariatets arbejde udenfor huset):

Sekretariatet har den 18. februar 2003 udsendt et brev til alle uddannelsessteder i Nuuk. I brevet bekendtgøres det, at Sekretariatet i anledning af den internationale forbrugerdag den 15. marts 2003 vederlagsfrit tilbyder at formidle forbrugerjuridiske problemstillinger fra hverdagen i et letforståeligt sprog.

Undervisningen tager udgangspunkt i følgende punkter:

 • Købeloven (fx betingelser for udnyttelse af garanti og reklamationsret, fortrydelsesret)
 • Aftaleloven (fx hvornår ”fanger bordet” mht. køb og købesum for varer og tjenesteydelser)
 • Dørsalgsloven (fx specielle rettigheder ved internet- og postordresalg)

Der var kun én uddannelsesinstitution der ønskede besøg, og det var STI SKOLEN. Forbrugerkonsulenten Anne Sofie Hardenberg holdt som følge deraf et foredrag den 6. maj 2003 for Social og Sundhed, Butik og Handel studerende.

På foranledning af invitationen fra Nuup Kommunea forbrugerudvalg den 13. marts 2003 om sekretariatets medarbejdere kunne komme og holde et orienteringsmøde/mini-seminar for udvalget.

Sekretariatet havde lavet et forslag til et forstærket samarbejdsområde mellem de kommunale forbrugerråd og Forbrugerrådets sekretariat med nedennævnte punkter:

 • Information om forbrugernes rettigheder m.v.
 • Tilsyn med datooverskridelser af varer
 • Tilsyn med prismærkning: Forkert pris på varer ved kassen
 • Indberetninger i øvrigt
 • Status og evaluering

Udvalget havde flere punkter til drøftelse, som var opdelt i jura, vidensdeling, ”Brættet” og forbrugerundervisning.

d) Samarbejde med Fødevaredirektoratet

Forbrugerkonsulenten var med til Fødevareministeriets ernærings konference i Danmark: ”Partnerskab for sund mad” den 2. oktober 2003, hvor fødevareminister Marianne Fischer Boel åbnede konferencen. Der var 205 deltagere fra organisationer, fagforeninger, institutioner, Folketinget og andre offentlige myndigheder. Man havde sat hinanden stævne for at udveksle og diskutere erfaringer om ny og sund ernæring, og for at udvikle nye alliancer med henblik på at bekæmpe den store folkesygdom i Danmark – ”fedme”.

Konsulenten fulgte også Fødevareministeriets rejsehold under dets arbejde på skoler, som ønsker at lave en mad- og måltidspolitik (”Hvorfor og hvordan”). Formålet med rejseholdet er at fremme sunde og gode mad- og måltidordninger i skoler og institutioner. Konsulenten deltog også i rejseholdets egen uddannelsesdag, hvor alle Danmarks tretten rejseholdsmedlemmer deltog.

På foranledning af et nyhedsbrevet: ”Mætte børn leger bedst” fra Alt om kost dateret den 04.09.2003, besøgte konsulenten to fritidsklubber på Frederiksberg med et vidt forskelligt klientel af forældre. Dette for at se hvordan det fungerer og bliver styret, men også for at høre hvilke resultater de to fritidsklubber har iagttaget hos børnene.

e) Hjemmeside

Forbrugerrådets hjemmeside www.atuisoq.gl blev etableret i maj måned, og indholdet vil løbende blive vedligeholdt og opdateret.

f) Forbrugerbladet Atuisoq

Forbrugerrådets eget blad ”Atuisoq” udkom tre gange i 2003. To af bladudgivelserne blev genstand for betydelig presseomtale både i TV og radioavisen.

3. Prisundersøgelse

Forbrugerrådet foretager årligt en landsdækkende undersøgelse af priser på kolonialvarer i Pisiffik A/S, Pilersuisoq A/S og Brugsen m.fl. I 2003 er der foretaget to prisundersøgelser. Det skyldes sekretariatets ønske om at kunne følge med i, om fragtprisnedsættelsen af 1. maj kom forbrugeren til gode i form af lavere priser på dagligvarer. Desuden indhentes prisinformationer ikke længere via de Kommunale Forbrugerudvalg, men direkte fra dagligvarekædernes egne prisdatabaser.

a) Ændring i indsamling af prisinformation

Sekretariatets foretager nu den årlige prisundersøgelse på kolonialvarer via Brugsens, Pisiffik A/S og Pilersuisoq A/S respektive ”prisdatabaser”. Priser på dagligvarer i de 3 kæder indhentes via de 3 kæders hovedkontorer. Den nye metode skal sikre korrekte oplysninger. En ukorrekt prisindsamling kan være vildledende overfor forbrugerne og illoyal overfor de involverede virksomheder. Forslaget følger desuden Forbrugerombudsmandens anbefaling ved prisundersøgelser: Kun identiske varer må indgå i undersøgelsen (varemærke og mængde).

Den hidtidige praksis med prisindsamling foregik ved, at de kommunale forbrugerudvalg fik tilsendt et skema, hvori der var listet en række kolonialvarer, som forbrugerudvalgets medlemmer indhentede priser på ved fysisk at møde frem i butikken. Når skemaet var udfyldt, skulle det attesteres som værende korrekt udfyldt af en repræsentant fra butikken, hvorefter det tilbagesendtes til Forbrugerrådets sekretariat. Det har i praksis vist sig, at oplysningerne i prisskemaerne var fejlbehæftede. På et møde den 03.12.2002 mellem Bo Vestergaard og Brugsens direktør, Carsten Lynghøj, påpegede Brugsens direktør fejl i de faktiske prisoplysninger fra prisindsamlingen i 2002. Han oplyste endvidere, at det også var tilfældet for de tidligere års prisundersøgelser. Pilersuisoq A/S og Pisiffik A/S kunne tilslutte sig kritikken, og Forbrugerrådet vedtog på Rådsmødet d. 28. januar sekretariatets indstilling til den nye indsamlingsmetode i forbindelse med prisundersøgelsen.

b) Fragtreform

I forbindelse med fragtreformen af 1. maj faldt priserne på nordgående fragt fra Danmark. I den forbindelse lovede Brugsen og Pisiffik at fragtprisnedsættelsen skulle komme forbrugeren til gode i form af lavere priser.

For at se om løfterne blev indfriet indhentede sekretariatet d. 9. april priser på 222 varer i Brugsen, Pisiffik og Pilersuisoq. Varerne var udvalgt ud fra et kriterium om, at de forventeligt befandt sig blandt de mest solgte varer (fraregnet alkohol, spiritus og tobak). Sekretariatet indhentede priser på de samme varer igen den 10. juni. Det kunne konstateres, at der var tale om et generelt prisfald på varerne undersøgelsen omfattede på gennemsnitlig 6 procent for Pisiffik`s og Brugsens vedkommende. Priserne på mere end 200 varer i Brugsen, Pisiffik, Pilersuisoq og Spar blev offentliggjort i september udgaven af ”Atuisoq” sammen med et eksempel på, hvor meget en kurv med visse varer var faldet i pris efter fragtreformen.

4. Ernæringsrådet

Landsstyremedlemmet for Sundhed udpegede i efteråret 2003 Bo Vestergaard (BV) til at indtræde i det genetablerede Ernæringsråd – råd og mad og bevægelse. Ernæringsrådet har til opgave, at rådgive landsstyremedlemmet om tiltag og strategier for mad og bevægelse, der kan fremme folkesundheden. BV bidrager med særlig viden om mad og priser, reklamepres mod børn og unge og andre forbrugervinkler.

BV har siden Rådet konstituerende sig været formand for Ernæringsrådet.

5. Nordisk samarbejde

I 2003 blev der etableret en vestnordisk gruppe bestående af Neytendasamtøkin, Island, Den færøske forbrugerorganisation samt Forbrugerrådets sekretariat. Gruppen mødes i forbindelse med de to årlige møder i Nordisk Konsument Udvalg. Et projekt om privatimport af vaskemaskiner er afsluttet i 2003. Projektet blev udarbejdet af Fællessekretariatet og belyste økonomiske og juridiske aspekter ved egen import i sammenligning med almindeligt forbrugerkøb i de respektive landes hovedstæder. En artikel om privatimport af vaskemaskiner er efterfølgende offentliggjort i december udgaven af Atuisoq. Den færøske forbrugerorganisation er projektleder for en rapport om fordele og ulemper ved forskellige former for sammenlægning af forbruger- og konkurrence myndighederne i små samfund. Rapporten forventes afsluttet i første kvartal af 2004.

6. Forbrugerrådet i offentligheden

For i endnu højere grad at synliggøre nogle af de forskellige forbrugerretlige initiativer m.v. som Forbrugerrådet har arbejdet med i løbet af året, har Rådet og sekretariatet ved flere lejligheder udsendt pressemeddelelser. Pressemeddelelserne er blevet godt modtaget hos de medier, de er fremsendt til. Det kan bl.a. ses af den efterfølgende omtale pressemeddelelserne har fået, hvilket samtidigt må tages som udtryk for, at forbrugerorienterede emner i høj grad har mediernes interesse.

Af emner og pressemeddelelser der bl.a. gav anledning til omtale i medierne kan nævnes:

Mærkning af grønlandske fødevarer

I forbindelse med Rådsmødet i Sydgrønland udtalte Olga Poulsen sig om, at der er behov for bedre mærkning af grønlandske fødevare. I den forbindelse ønskede Forbrugerrådet, at der i lovgivningen vedr. mærkning skulle stå indhandlingsdatoen og ikke pakkedatoen på varen, så forbrugeren får kendskab til varens alder.

Prisen for cigaretter

En artikel i december udgaven af Atuisoq viste hvor mange penge man bruger i løbet af 1-5 år hvis man ryger 20 cigaretter om dagen. I bladet var grafisk illustreret, hvad man i stedet kunne få for pengene. Bladet fik omtale i Qanorooq.

a) Radioudsendelser

I forbindelse med bygdekøbmandsseminaret fra 7. -11. marts var forbrugerkonsulent Anne Sofie Hardenberg med i en radioudsendelse i Avannaata radioa sammen med en bygdekøbmand fra Kangaatsiaq og en fra Kangerluk. Udsendelsen blev transmitteret den 15. marts – på Den internationale Forbrugerdag. Radioudsendelsen omhandlede det nye samarbejde, der var etableret mellem Pilersuisoq A/S og Forbrugerrådets sekretariat samt om forventningerne hertil. Samme eftermiddag var Olga Poulsen i Kujataata Radioa, hvor hun talte om forbrugerrådets arbejde generelt.

Sekretariatet blev den 17. marts inviteret af KNR-radio til det grønlandsk sproget direkte program: ”Jeg mener” af én times varighed. Emnet var: ”Hvad skal forbrugerrådet arbejde mere med”.

Forbrugerkonsulent Anne Sofie Hardenberg og kontorfuldmægtig Kristine Lyberth deltog i programmet og svarede de spørgelystne forbrugere. Det var ellers meningen fra starten, at de kun skulle lytte med. Der blev fremført ønsker om; et landsdækkende forbrugerseminar, forbedringer af brætterne, dyrlægeundersøgelser, flere varer til sukkersygepatienter, for dyre grønlandske mad produkter og om hvorvidt Rådet kunne undersøge prisdannelsen på grønlandske mad produkter. Desuden efterlystes tilbudsvarer i Pilersuisoq A/S, samt undersøgelser af priser på værktøj.

I december deltog forbrugerkonsulenten i et direkte program i Avannaata Radioa hvor en lytter fra en bygd forlangte, at bygdebestyrelsens arbejde indenfor forbrugerområdet hurtigst muligt skal ophøre, idet lytteren mente, at det ikke vedrørte deres arbejdsfelt.

7. Opgørelse for Forbrugerrådet 2003

 

31.12.2003 Budget
 

Fællessekretariatet

 

2.452.842

 

2.250.000

Konkurrencenævnet 291.675 626.000
I alt 2.744.517 2.876.000
 

Forbrugerrådet & Forbrugerklageudvalget

 

Oversættelser m.v.

 

20.934

Møder 7.255
Nordisk Samarbejde 49.080
Konsulentbistand, advokat, revisor m.m. 2.798
Publikationer, hjemmeside 21.983
Rejser, dagpenge, hotel 325.268
Atuisoq 237.244
 

I alt

 

664.562

 

824.000

 

Årets udgifter i alt

 

3.409.079

 

3.700.000

8. Forbrugerrådets sekretariat

Den 31.03.2003 opsagde kontorfuldmægtig Kristine Lyberth sin stilling. Fuldmægtig, Morten Wiegand opsagde sin stilling pr. 31.12.2003. Der er indgået aftale om ansættelse med Cand.merc.-jur. Troels Linderoth Hansen, som tiltræder 1. februar 2004 som fuldmægtig.

Fællessekretariatets ansatte udgør pr. 31.12.2003:

– Niels Peter Gundelach, Sekretariatschef

– Bo Vestergaard, Fuldmægtig

– Anne Sofie Hardenberg, Konsulent

Scroll to Top