Forbrugerklagenævnet årsberetning 2004

Forord

Kort før årsskiftet 2003/2004 valgtes undertegnede som ny formand for Forbrugerrådet, idet den hidtidige formand, Olga Berthelsen (tidl. Poulsen) på grund af sit daglige arbejde måtte frasige sig formandshvervet i Grønlands Forbrugerråd.

Forbrugerrådet, som den 3. december 2004, kunne fejre sit 50 års jubilæum, har fortsat bestræbelserne med at synliggøre Rådet og dets forbrugerarbejde. Forbrugerrådets konsulent fortsatte i 2004 sine betydelige rejseaktiviteter, hvor hun har besøgt kommunale forbrugerudvalg, bygdebestyrelser m.fl. og i samme forbindelse foretaget en række lokale undersøgelser, herunder af datoudløbne varer i såvel private som i Pilersuisoqs butikker.

Forbrugerrådets forretningsudvalg har sammen med forbrugerkonsulenten i sommeren 2004 besøgt forskellige byer i Nordgrønland så højt som til Qaanaaq. Målet har været at opnå større synlighed i pressen lokalt, ligesom der under rejsen udfoldedes såvel mødeaktiviteter som undervisning undervejs.

Grønlands Forbrugerråd har gennem Fællessekretariatet vedligeholdt samarbejdet med de øvrige nordiske lande og det danske forbrugerråd. Under det nordiske samarbejde er der indledt et særligt vestnordiske samarbejde med Færøerne og Island, herunder iværksat fælles vestnordiske projekter som forventes tilendebragt i løbet af 2005.

Det er fortsat strengt nødvendigt, at de bevillingsmæssige rammer for Forbrugerrådet og dets virke løftes, såfremt service og tjenesteydelserne overfor forbrugerne og de kommunale forbrugerudvalg skal forbedres mærkbart, f.eks. gennem hyppigere afholdelse af forbrugerseminarer end hvert fjerde år.

Til sidst vil jeg på Rådets vegne byde vores nye forbrugerkonsulent, Ane-Marie Geråe, hjertelig velkommen i sin nye stilling, ligesom jeg vil udtrykke en tak til alle vore samarbejdspartnere i 2004 og de øvrige medarbejdere i Fællessekretariatet for Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerråd – med håbet om, at samarbejdet styrkes og udbygges til gavn for forbrugerne i Grønland.

Nuuk, den 23. juni 2005

Nikolaj Ludvigsen

Formand for Grønlands Forbrugerråd.

1. lndledning

Forbrugerrådet og dets sekretariats virke har hjemmel i Lov nr. 10 af 13. november 1986 om, forbrugerråd, forbrugerudvalg, markedsføring, priser, mærkning og forbrugerklageudvalg med de efterfølgende ændringer, og har til opgave at:

 • modvirke urimelige priser og forretningsvilkår
 • arbejde for en øget forbrugerbevidsthed gennem oplysning om forhold, der er af betydning for forbrugernes vurdering af varer og tjenesteydelser, og gennem oplysning om forbrugernes retsstilling
 • fremlægge forbrugerpolitiske synspunkter overfor erhvervslivet, offentlige myndigheder og landsting
 • rådgive de kommunale forbrugerudvalg og behandle sager, der af disse forelægges rådet
 • føre tilsyn med lovens bestemmelser i overensstemmelse med kapitel 7 (markedsføring, mærkning og emballering)
 • foretage undersøgelser af pris- og avanceforhold inden for bestemte vare- og brancheområder

Forbrugerrådet består af 7 medlemmer, der er sammensat af repræsentanter fra SIK (Arbejdernes Organisation), KANUKOKA (Kommunernes Landsforening), ARNAT PEQATIGIIT KATTUFFIAT (Kvindeforeningen), KNAPK (Landsforbundet for fiskere og fangere) samt 3 medlemmer udpeget af Landstinget. Forbrugerrådets medlemmer udpeges i henhold til Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, priser og forbrugerklageudvalg § 3 stk. 3 for en periode på 4 år.

Forbrugerrådets sammensætning har siden den 12.12.2003 været som følger:

Formand Nikolaj Ludvigsen, udpeget af KANUKOKA
Næstformand Pele Jensen, udpeget af Landstinget
Paulus Broberg, udpeget af SIK
Godmand Rasmussen, udpeget af Landstinget Hans Kreutzmann, udpeget af Landstinget
Uthilie Heilmann, udpeget af ARNAT PEQATIGIIT KATTUFFIAT
Ole Jørgen Davidsen, udpeget af KNAPK

Forretningsudvalg

Formand Nikolaj Ludvigsen
Næstformand Pele Jensen
Rådsmedlem Paulus Broberg

Forbrugerrådets tidligere formand, Olga Poulsen (nu Berthelsen), trak sig i efteråret 2003 tilbage fra sit formandshverv, og ved et forbrugerrådsmøde den 12.12.2003 konstituerede Forbrugerrådet sig dernæst som ovenfor anført.

Sekretariatet Sekretariatschef Niels Peter Gundelach advokatuddannet jurist, har været ansat siden etableringen af fællessekretariatet 1 jan. 2002.

A/C fuldmægtig Troels Linderoth Lolck er uddannet Cand.merc.jur. og har været ansat siden 1. feb. 2004.

Ane-Marie Geråe kontoruddannet ansat som forbrugerkonsulent pr. 1. dec. 2004.

A/C fuldmægtig Bo Vestergaard fratrådte sin stilling pr. 31. august 2004.

Anne Sofie Hardenberg fratrådte sin stilling som forbrugerkonsulent pr. 31. okt. 2004.

Helga Stender har været ansat som kontorvikar i perioden 1. nov. til 23. dec. 2004.

En ledig A/C-fuldmægtig stilling besættes pr. 15. marts 2005.

a) Samarbejde med Pilersuisoq A/S

Sekretariatets samarbejde og løbende dialog med Pilersuisoq A/S, som påbegyndtes ved et møde den

13. januar 2003 med salgschef Frederik Olsen, har haft positive resultater, og har kørt uændret videre i 2004.

Forbrugerkonsulent Anne Sofie Hardenberg har været inviteret til et seminar i Svendborg sammen med alle Pilersuisoq A/S’s bygdekøbmænd fra hele Grønland i perioden 27. februar til 7. marts.

Konsulenten har under seminaret holdt foredrag om de problemer, hun havde mødt under sine talrige rejser på kysten. Det fremhævedes, at de største problemer, hun har konstateret under sine rejser, er:

 1. Manglende årvågenhed overfor datoudløbne varer
 2. Dårlig hygiejne i køleskabe og frysere
 3. Manglende årvågenhed overfor rådne frugter og grøntsager
 4. Dårlig hygiejne i flere forretninger

Konsulenten forespurgte bygdekøbmændene om, hvordan man kan komme over disse problemer? Der var en klar tilkendegivelse fra ledelsens side, som gik på, at Pilersuisoq skal være meget bedre til at takle de nævnte problemer fremover.

Forbrugerkonsulenten kom også ind på visse forbrugerretlige regler, herunder a) hvornår man har indgået en aftale, b) har man som køber fortrydelsesret, c) hvor mange gange må sælger reparere samme mangel, før køber kan kræve en anden vare i stedet og d) ombytning inden for garantiperioden medfører, at der løber en ny garantiperiode på den ombyttede vare.

b) Forbrugerudvalg og bygdebestyrelser

Samarbejdet har været uændret i 2004; men et af de store problemer er, når sekretariatet sender breve ud til besvarelse af kommunernes forbrugerudvalg, som har en stor interesse for Forbrugerrådet og dets sekretariat at få besvaret, fremkommer der ofte ingen eller for få svar. Herved bliver det vanskeligt i det daglige arbejde at få løst de forskelligartede problemer i kommunerne. Forbrugerrådet har under dets decembermøde 2003 bedt Fællessekretariatet om at fremkomme med forslag til, hvorledes undervisning og information af de kommunale forbrugerudvalg kan forbedres. Fællessekretariatet finder, at der ad de hidtidige kanaler er nået et vist brugbart resultat, men foretaget undersøgelser med hensyn til at indføre såkaldt e-learning i kommunikationen med forbrugerudvalgenes udvalgssekretærer, jf. neden for under d).

Forbrugerkonsulent Anne Sofie Hardenberg har sammen med Pele Jensen fra Rådet den 31. marts holdt møde med forbrugerudvalget i Ilulissat.

c) Undervisning af forbrugerudvalgssekretær

Efter en anmodning fra Rådets formand, Nikolaj Ludvigsen, afholdt forbrugerkonsulenten en uges kursus for forbrugerudvalgssekretæren fra Nanortalik fra 24. til 29. juni med et tilfredsstillende resultat. Dette skete som et led i at forbedre og styrke samarbejdet med et af de kommunale forbrugerudvalg. Kurset overvejes tilbudt til alle kommuner, men afventer bl.a. at den ny forbrugerkonsulent i højere grad bliver fortrolig med sit nye arbejde.

d) Fjernundervisning via internettet/hjemmesiden www.atuisoq.gl

De store geografiske afstande mellem kommunerne i Grønland gør, at den moderne IT-teknologis undervisningsmuligheder påkalder sig interesse. Fjernundervisning eller e-learning, som er meget brugt f.eks. i Australien, men også bruges i Europa og Danmark, finder Fællessekretariatet kunne være en relevant mulighed at bringe i anvendelse i kontakten ud til landets kommunale forbrugerudvalg – i første omgang formentlig kun formændene og udvalgssekretærerne.

Forbrugerrådet har godkendt e-learning princippet, som egnet til den påtænkte undervisningsbrug under Rådets møde den 12. marts 2004.

Forbrugerrådets hjemmeside holdes løbende ved lige og er under ajourførelse for så vidt angår gebyrfri butikker i Grønland vedrørende Dankort – og Akiliutkort.

e) Forbrugerundervisning for Journalistskolens elever

Journalistskolens rektor havde udbedt sig et møde, hvor et hold af skolens elever blev orienteret om forbrugerarbejde, samt Forbrugerrådets og dets sekretariats virke.

Mødet blev afholdt i Fællessekretariatets mødelokale i oktober 2004.

f) Forbrugerrådets forretningsudvalgs tur til Qaanaaq

Forbrugerrådets forretningsudvalg besluttede i foråret 2004, at de ville tage til Qaanaaq for at inspicere forholdene hos Pilersuisoq A/S i Grønlands nordligste by og bygden Siorapaluk.

Forretningsudvalgsmedlemmerne fik en meget positiv oplevelse med hensyn til kontrolbesøgene i Qaanaaq og i Siorapaluk i Pilersuisoq A/S’s butikker. Det kunne konstateres, at reglerne i forbrugerlovgivningen overholdes, herunder også reglerne om mærkning af levnedsmidler.

Situationen i de to byer er langt bedre end forbrugerkonsulenten har konstateret mange andre steder i Grønland.

Forretningsudvalget afholdt under rejsen 2 møder med de lokale forbrugerudvalg, og det viste sig , at forbrugerudvalgene ikke bliver taget alvorligt fra kommunens side. Derfor har det lokale forbrugerarbejde været meget begrænset. Fællessekretariat har skrevet til Qaanaaq Kommunea, om at kommunen skal efterleve lovgivningen i videre omfang end sket, jf. Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 § 6 stk. 7.

Den sidste aften afholdt forretningsudvalget et borgermøde for at høre om de problemer de har med Pilersuisoq A/S, der var omkring 15 deltagere under mødet. De har en masse ønsker, som er gengivet i et brev til Pilersuisoq A/S.

g) Uanmeldte kontrolbesøg på kysten og i Nuuk

Forbrugerkonsulenten var i forbindelse med samme rejse på kontrolbesøg i Qasigiannguit og i Aasiaat både i Pilersuisoq A/S butikker samt Pisiffik og i private kiosker i de 2 byer. Konsulenten fandt ved alle kontrolbesøg datoudløbne varer. Det værste var i kiosker, hvor morgenmadsprodukter var udløbet helt tilbage til april 2002. Varer fra Canada med udenlandske tekster i kiosker ses også, hvor der hverken står fremstillings- eller sidste salgsdato på mange af varerne. Det er en klar overtrædelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2. februar 1994 om mærkning af levnedsmidler § 11 stk. 2 og 3.

De pågældende forretninger og kiosker har fået en skriftlig påtale fra Fællessekretariatet.

Til Fællessekretariatets forundring findes der også datoudløbne varer i større kiosker i Nuuk. De har ligeledes fået en skriftlig påtale fra Fællessekretariatet. En forretning har overtrådt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2. februar 1994 om mærkning af levnedsmidler og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder i et sådant omfang, at dyrlægen er blevet bedt om også at foretage på kontrolbesøg i den pågældende forretning.

h) Forbrugerrådet i offentligheden

For i endnu højere grad at synliggøre nogle af de forskellige forbrugerretlige initiativer m.v. som Forbrugerrådet har arbejdet med i løbet af året, har Rådet og sekretariatet ved flere lejligheder udsendt pressemeddelelser.

Af emner og pressemeddelelser der bl.a. gav anledning til omtale i medierne kan nævnes:

Indførelse af eventuel lukkelov

Vedr. landstingsmedlem Doris Jakobsens (S) eventuelle forslag om indførelse af lukkelov af hensyn til de butiksansatte og deres familier: I Sermitsiaq nr. 3 af 16.01.2004 var der en klar melding fra forbrugerne, at de siger nej til indførelse af en lukkelov. Fællessekretariatets spørgeskema-undersøgelse hos de kommunale forbrugerudvalg var også et klart “nej-tak” til indførelsen af en lukkelov.

Stykvis salg af cigaretter skal forbydes

Derfor anbefaler Grønlands Forbrugerråd at den kommende lovrevision skal indbefatte

 • at sætte aldersgrænsen til 18 år
 • forbud mod stykvis salg af cigaretter
 • indførelse af ID-kort så de erhvervsdrivende nemt og effektivt kan kontrollere de unges alder.

Forbrugere stiller krav til Tele den 17. marts

Forbrugerne vil have stillet en bred vifte af telemuligheder til rådighed, og mange tilbud er kommet for sent som f.eks. ADSL- Internet, siger sekretariatschef Niels Peter Gundelach. Tele har taget kritikken til efterretning.

Forbrugeren må vide, hvad varen indeholder medio april

På foranledning af et åbent brev til Neqi A/S om mærkning af grønlandske produkter med kopi til Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Landbrug, Johan Lund Olsen, og Landsstyremedlem for Sundhed, Asii Narup, og til Forbrugerrådet gav anledning til en del debat i medierne.

I et svarbrev i AG nr. 47 den 24.06.2004 gav Landstyremedlem for Erhverv tilslutning til Forbrugerrådets anbefaling om mærkningsbekendtgørelsen vil indgå i forarbejderne til Fødevarepolitisk Redegørelse til Landstingets efterårssamling i 2004.

Forbrugerkrav om forbud mod phthalater 25. juli

Forbrugerrådets forretningsudvalg krævede, at Landstinget på efterårssamlingen forbyder brugen af de farlige kemikalier phthalater. Stofferne mistænkes for at skade forplantningsevnen og er forbudt i Danmark i legetøj, småbørnsartikler og badeudstyr. Forbrugerkonsulenten var også i radioavisen, hvor det udtaltes, at det var vigtigt at få indført forbud mod brug af de farlige kemikalier.

Qaanaaq har ingen gamle varer stående

Forbrugerrådet forretningsudvalg roser butikkerne i Qaanaaq og i Siorapaluk. De overholder punktligt lovgivningen og er på mange måder foregangsby og bygd i forhold til andre byer længere sydpå.

Salg af sodavandsis med alkohol ved navn Freaky Ice 21. september 2004

Forbrugerrådet er blevet gjort opmærksom på, at Freaky Ice sælges på lige fod med almindelige dagligvarer. En sodavandsis med en alkoholprocent på op til 4,8 % blev solgt fra samme køledisk som almindelige og helt alkoholfrie is i Pilersuisoq A/S i Nanortalik.

Forbrugerrådet mener at, målgruppen for produktet er barer og diskoteker og ikke detailhandelen.

Mange gamle madvarer i butikkerne 23.09.2004

I forbindelse med forbrugerkonsulenten var i juli på rundrejse i Qasigiannguit og Aasiaat, fandt hun varer med for længst overskredet dato i alle de butikker og kiosker, hun besøgte. Det blev nævnt i kl. 8.00, kl. 12 og 18.30 KNR- radioavis.

GrønlandsBankens nye kundepakker og gebyrpolitik

I anledning af at GrønlandsBANKEN pr. 1. oktober 2004 indførte nye gebyrtakster, var Fællessekretariatet indkaldt til møde herom hos banken. Generelt ønskede banken – gennem betragtelige gebyrstigninger for fysisk udførelse af bankernes hidtidige kassefunktioner – at motivere forbrugerne til at anvende elektroniske betalingsoverførsler.

Med udbredelsen af internetadgang, og især efter indførslen af ADSL i Grønland, er der nu den fornødne adgangsmulighed til web-bank, som man førhen ikke havde. Fællessekretariatet blev ved mødet bekendt med, at dette forhold har været en væsentlig motivationsfaktor for GrønlandsBANKENs nye gebyrpolitik.

Kort efter indførslen af de nye gebyrer gav forbrugerkonsulenten et interview til KNR om Forbrugerrådets holdning til gebyrstigningerne. Interviewet gik især på gebyrernes indvirkning på lavindkomstgruppernes privatøkonomi, samt at forbrugerne i videst muligt omfang bør friholdes fra erhvervslivets egne (interne) omkostninger.

Formidlingen af kontante penge er imidlertid omkostningskrævende, og beror i et vist omfang på et hidtidigt forbrugsmønter, som den teknologiske udvikling i nogen -ikke ubetydelig- udstrækning har overflødiggjort. Privatkunderne ydes nemlig stadig – i kraft af servicekontrakterne (7,7 mill. i 2005, jfr. vedlagte udskrift fra finanslovskonto 20.12.12 om bankforsyning) – et betydeligt indirekte tilskud til opretholdelse af disse “kontant”- systemer.

i) Forbrugerbladet Atuisoq

Forbrugerrådets eget blad “Atuisoq” udkom 3 gange i 2004. I forbindelse med Rådsmødet d. 12.03.2004 blev det besluttet at udformningen af bladet skulle forbedres i form af en mere læsevenligt layout og udseende. Atuisoq udkom første gang i forbedret udgave i maj 2004. December udgaven var et jubilæumsnummer, som bl.a. beskriver forbrugerarbejdet 50 år tilbage i Grønland.

j) Undersøgelse af Forbrugerudvalgsarbejdet

Sekretariatet igangsatte på foranledning af Forbrugerrådet en undersøgelse af Forbrugerudvalgsarbejdet på kysten. Målet med undersøgelsen var bl.a. at få belyst de forskellige problemstillinger, der ofte er med til at gøre forbrugerudvalgsarbejdet trægt og lidet tiltrækkende.

Ud fra de svar, der kom fra 10 forbrugerudvalg, blev der afholdt et møde med Landstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Aarbejdsmarked, Johan Lund Olsen, hvor det blev besluttet at der skulle nedsættes en tværdirektoral arbejdsgruppe som skulle afdække samt belyse forholdene i Forbrugerudvalgsarbejdet, herunder behovet for udvalgene og eventuel vederlæggelse af dets medlemmer.

k) Undersøgelse af markedet for påhængsmotorer

Sekretariatet igangsatte i november 2004, på foranledning af Forbrugerrådet, en undersøgelse af markedet for påhængsmotorer for at få belyst priser, mærker, garantiordninger m.m.

Undersøgelsen er ikke tilendebragt.

l) Radioudsendelser

Forbrugerkonsulenten deltog i en direkte radioudsendelse den 2. februar 2004. Udsendelsen hed “jeg forespørger”. Det er en udsendelse, hvor forbrugerne har ringet, om et forbrugerspørgsmål/problem. Dernæst ringer radioen forbrugeren op, hvor forbrugerkonsulenten besvarer spørgsmålet eller det rejste forbrugerproblemet.

m) Samarbejde med Ernæringsrådet

Fuldmægtig Bo Vestergaard, der har været formand for Ernæringsrådet, er afløst i efteråret 2004 af Troels Linderoth Lolck.

Bo Vestergaard har i kraft af sit formandskab været med til at udfærdige “Fødevarepolitisk Redegørelse”, som blev behandlet i Landstinget den 8. november 2004.

n) Nordisk samarbejde

Det mangeårige nordiske forbrugersamarbejde er fortsat og udbygget i 2004. Tidligere A/C-fuldmægtig Bo Vestergaard deltog i foråret 2004 i et møde i Nordisk Komsumentudvalg (NKU) i København, hvor der bl.a. afholdtes forbrugerseminar om “virksomhedernes samfundsansvar.”

I september 2004 deltog sekretariatschef Niels Peter Gundelach i forlængelse af et nordisk konkurrencemøde i et NKU-møde i Tallinn. (Estland indgår ikke i det nordiske forbrugersamarbejde, men Norge og Finland havde været eksterne behjælpelige med at etablere en forbrugerorganisation m.v.) Under mødet udbyggedes det vestnordiske samarbejde mellem Færøerne, Island og Grønland, som enedes om sammen at tilslutte sig et varetest-projekt, kaldet ICRT, som Nordisk Ministerråd nu har bevilget midler til gennemførelsen af.

o) Temamøde om brættets fremtid i Nuup Kommunea

Fællessekretariatet har været inviteret til et temamøde den 4. juni sammen med kommunens udvalg for teknik og miljø, forbrugerudvalget, teknisk direktør, byplanchef, forvaltningen for Teknik og Miljø, og andre interessegrupper, den lokale fanger- og fisker forening, Direktoratet fra Erhverv, NAPP, KNBs direktør, Pisiffiks uddeler.

Resultatet fra mødet blev, at der skulle arbejdes på at forbedre forholdene på kort sigt. På længere sigt skulle det undersøges, om det var muligt at placere Brættet nærmere bymidten. Det blev foreslået, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan fangsten er organiseret fra jolle til brættet.

Alle var enige om, at hygiejnen skulle forbedres, og der skulle eventuelt afholdes kurser i hygiejne og regnskabsføring for fiskere, fangere og brætsælgerne.

p) lnternational forbrugerdag

I forbindelse med dagen har der virkelig været fokus på forbrugerarbejdet i medierne. Forbrugerkonsulenten var i radioen fra morgenstunden. Det hovedsagelig de mere historiske data, som blev gengivet, da det er 50 år siden forbrugerarbejdet blev indført i Grønland. Konsulenten nævnte også, at forbrugerne nu til dags er blevet mere bevidste om deres rettigheder og pligter. Bl.a. er forbrugerhenvendelserne til Rådets sekretariat stigende.

Senere på formiddagen var der direkte forbrugerspørgsmål fra i KNR-radio, hvor forbrugerrådets formand, Nikolaj Ludvigsen deltog sammen med 8 forbrugere.

Om aftenen var der også fokus på forbrugerspørgsmål i Kujataa Radio. Det var om stykvis salg af cigaretter.

I KNRs radioavis om aftenen kom forbrugerkonsulenten endelig med i et indslag om, “om forbrugerne generelt ikke kender til deres rettigheder og pligter”.

Forbrugerrådet mener, at der er behov for flere radio- og eventuelt TV-udsendelser af denne type.

q) Forbrugerrådets aktivitetsoversigt i hovedtal

31.12.2004 Budget
Fællessekretariatet 2.356.988 2.190.000
Konkurrencenævnet 564.247 440.000
Forbrugerrådet 687.953 870.000
Forbrugerklageudvalget 3.968 100.000
I alt 3.613.166 3.600.000
Forbrugerrådet
Oversættelser 17.286
Møder 14.021
Småanskaffelser 9.341
Nordisk samarbejde 2.635
Vedligeholdelse af hjemmeside Rejser, dagpenge og hotel:

Forbrugerrådet

 

241.484

11.988
Forbrugerkonsulent 69.542 311.026
Atuisoq – 3 numre 321.656
I alt 687.953 870.000
Scroll to Top