Konkurrencenævnets årsberetning 2006

Forord

Konkurrencenævnet virker i henhold til Landstingslov nr. 28 af 30. oktober 1992 om Konkurrence. Denne lov anvender et kontrol- og åbenhedsprincip, svarende til den dagældende danske lov på området.

Danmark og de fleste EU-lande samt de fleste nordiske lande har efterfølgende gennemført konkurrencelovgivning efter forbudsprincippet. Dette princip giver klarere regler for virksomhederne og giver samtidig konkurrencemyndighederne bedre redskaber til at udføre deres arbejde. Derfor har Konkurrencenævnet helt tilbage i 2002 rettet henvendelse til Landsstyret og påpeget behovet for en modernisering af den grønlandske konkurrencelov.

I et erhvervsliv som det grønlandske med dominans af få store aktører, er der et særligt behov for en effektivt virkende konkurrencemyndighed til at påse at de store virksomheder – offentlige som private – ikke misbruger deres dominerende stilling til f.eks. at tage for høje priser.

Det er derfor glædeligt, at Landsstyret nu har igangsat et arbejde med udarbejdelse af en ny konkurrencelov for Grønland. I processen med udarbejdelse af lovforslaget har relevante interessenter været inddraget og forslaget planlægges fremsat på Landstingets efterårssamling 2007.

Såfremt lovforslaget vedtages, vil sekretariat og Nævn stå over for en krævende opgave med at få loven implementeret. Derfor er det nødvendigt, at der i forbindelse med vedtagelsen, tilføres sekretariatet de nødvendige ressourcer, så implementeringsarbejdet straks kan iværksættes. Ud over arbejdet med at få det formelle grundlag i form af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger på plads, er det også nødvendigt med en grundig oplysningskampagne over for erhvervslivet.

Under den nugældende lov har der været gennemført åbent hus arrangementer for erhvervsliv og andre interesserede i Nuuk og Qaqortoq, og der planlægges afholdt et sådant i forbindelse med et nævnsmøde i Ilulissat i september 2007. Disse arrangementer har været et godt middel til at skabe opmærksomhed om konkurrencelovgivningen – og for sekretariat og Nævn at møde erhvervslivet på tæt hold. Det er planen, at sådanne møder skal fortsætte, så kendskabet til konkurrencelovgivningen kan udbredes.

Gennem hele konkurrencenævnets virke, har der været trukket på ekspertbistand fra Konkurrencestyrelsen i Danmark til sagsbehandlingen. Der synes imidlertid nu at være opbygget kompetence i fællessekretariat og Nævn i tilstrækkeligt omfang til selv at kunne behandle de fleste sager. Der har derfor ikke i 2006 været behov for egentlig sagsbehandling i Konkurrencestyrelsen.

Grønland deltager i et nordisk samarbejde for konkurrencemyndigheder. I dette regi afholdes hvert år på skift mellem landene et møde, hvor der bl.a. fremlægges rapporter fra fællesnordiske arbejdsgrupper. Det er med glæde, at vi ser frem til at Grønland skal være vært ved det store nordiske møde i 2007 i Ilulissat.

Denne årsrapport beskriver nogle af de afgørelser, nævnet har truffet, samt de øvrige aktiviteter Nævn og sekretariat har deltaget i.

Jeg vil ønske læseren god fornøjelse.

Qaqortoq, den 4. juni 2007

Carl-Aage Skovaa
Formand for konkurrencenævnet.

INDLEDNING

Konkurrencenævnets virke

Konkurrencenævnets virke ligger i naturlig forlængelse af Landsstyrets og Landstingets erklærede, overordnede erhvervspolitiske målsætninger. Det er således Konkurrencenævnets vigtigste opgave at administrere den grønlandske konkurrencelov, som trådte i kraft den 1. januar 1993. Der er tale om en kontrollov, som bygger på et princip om gennemsigtighed og forhandling.

Gennemsigtighed opnås navnlig gennem anmeldelsespligten, som består i henhold til konkurrencelovens § 5. Siden Konkurrencenævnet i år 2000 gennemførte en frit lejdekampagne, har Konkurrencenævnet modtaget en lang række anmeldelser fra virksomheder, som har indgået konkurrencebegrænsende aftaler med virkning i Grønland. Det ser ud til, at de grønlandske erhvervsvirksomheder efterhånden er blevet fortrolige med anmeldelsespligten, idet virksomhederne nu selv tager initiativ til at foretage anmeldelse. Det er dog Konkurrencenævnet, som endeligt afgør, om der foreligger anmeldelsespligt. Angeldelsespligtige aftaler vil normalt være offentligt tilgængelige, medmindre der er tale om fortrolige oplysninger og forretningshemmeligheder. Sådanne oplysninger vil typisk blive hemmeligholdt i overensstemmelse med reglerne i konkurrencelovens § 10, stk. 2.

Det er også Konkurrencenævnets opgave at kontrollere, og eventuelt foretage indgreb over for, konkurrencebegrænsende aftaler med skadelige virkninger og misbrug af dominerende stilling. I forbindelse med anmeldelsessager er det praksis, at nævnet også undersøger, om den anmeldte aftale måtte give anledning til, at der iværksættes en undersøgelse efter konkurrencelovens § 11 med henblik på optagelse af forhandlinger med de berørte virksomheder. Eksempler på indgreb efter konkurrencelovens §§ 11 og 13 er omtalt i de følgende afsnit.

Konkurrencenævnet modtager også klager. Her er det – som udgangspunkt – Konkurrencenævnet, der selv træffer afgørelse om, hvilke klagesager, der skal behandles. Konkurrencenævnet kan således prioritere sit arbejde ud fra en vurdering af de enkelte sagers betydning for konkurrenceforholdene i Grønland.

Konkurrencenævnet og Fællessekretariatet deltager i de nordiske konkurrencemøder. I 2006 blev der afholdt møder i henholdsvis Norge og Island, jf. nærmere nedenfor under afsnit 5. Konkurrencenævnet prioriterer dette arbejde højt ud fra den betragtning, at det er vigtigt for Grønland at kende såvel lovgivning som praksis i de øvrige nordiske lande.

Konkurrencelovsrevision

Fra forskellig side, herunder også fra politisk side, er der givet udtryk for, at det bør vurderes, om den nugældende konkurrencelov bør ændres. Konkurrencenævnet anbefalede i efteråret 2002 Landsstyret, at der blev nedsat et lovrevisionsudvalg. I oplægget til Landsstyret har Konkurrencenævnet tidligere fremhævet, at både Island, Danmark, Norge og Sverige har gennemført en modernisering af konkurrencereglerne, samt at også Færøerne arbejder med en lovrevision.

I efteråret 2006 blev lovrevisionen sat i gang af Erhvervsdirektoratet med et kickoffmøde den 31. oktober, hvor der var deltagelse af en række organisationer, herunder Konkurrencenævnet. Der blev herefter nedsat en styregruppe til at lede projektet og tre arbejdsgrupper, der skulle gennemgå tre overordnede diskussionstemaer: Samfundets, erhvervslivets og forbrugernes interesser. De tre arbejdsgrupper afleverede i december anbefalinger til styregruppen om et principskifte fra gennemsigtighed og kontrol til en forbudslov. Der er efterfølgende i Erhvervsdirektoratet, med stor hjælp fra Jytte Boesgaard (tidl. chefkonsulent i KonkurrenceStyrelsen), udarbejdet et udkast til ny konkurrencelov.

Det forventes at lovforslaget skal behandles på Landstingets efterårssamling i 2007.

Konkurrencenævnets medlemmer

Efter landstingslov om konkurrence § 4 stk. 2, udpeges Konkurrencenævnets 6 medlemmer af Landsstyret for en periode af 4 år. Nævnet skal omfatte alsidigt kendskab til erhvervsforhold, herunder juridiske, økonomiske, finansielle og forbrugermæssige forhold. Formanden og 3 af nævnets medlemmer skal være uafhængige af erhvervsinteresser.

Med udgangen af 2006 så Konkurrencenævnets sammensætning ud således:

 • Formand Carl-Aage Skovaa, uafhængig af erhvervsinteresser
 • Næstformand Karsten Høy, uafhængig af erhvervsinteresser
 • Benny Reiding, ILIK
 • Ole Rud, Grønlands Arbejdsgiverforening
 • Lida Skifte Lennert, uafhængig af erhvervsinteresser
 • Leif Ellebæk Motzfeldt, uafhængig af erhvervsinteresser
 • Sofia Rossen, uafhængig af erhvervsinteresser

I januar 2007 udpegede Landsstyret Ole Ravn i stedet for Benny Reiding og Peter Pedersen, Nuuk, i stedet for Leif Ellebæk Motzfeldt.

Sager og Afgørelser

Konkurrencenævnet afholdt i 2006 to møder. Et telefonmøde den 20. juni og et møde i Nuuk den 14. september.

Med udgangen af december 2006 havde Fællessekretariatet registreret 252 konkurrencesager. I løbet af året kom der 33 nye sager, og der blev afsluttet 40 sager. Dette er en stigning fra 2005, men sagstilgangen er stadigt væsentligt lavere end ved årtusindeskiftet, hvor man havde den tidligere omtalte frit lejde kampagne.

De fleste sager, som Konkurrencenævnet modtog i 2006 var anmeldelsessager. Hvor virksomheder anmelder de aftaler, de indgår, som kan have konsekvenser for konkurrencen på markedet. Nedenfor gives der en kort redegørelse for to sådanne sager, som har ført til videre konkurrencemæssig vurdering, samt en retsafgørelse.

Sag nr. 103: Østre Landsrets sag Konkurrencenævnet ctr. Air Greenland

Sagen startede i 2001, hvor Air Greenland omlagde deres billet- og prisstruktur i forbindelse med opdelingen af rutenettet i konkurrence- og servicekontraktruter. Konkurrencenævnet fandt på sit møde den 5. december 2001, at dette var et misbrug af Air Greenlands dominerende stilling på markedet. Konkurrencenævnets afgørelse blev den 9. januar 2002 indstævnet for Grønlands Landsret med påstand om Konkurrencenævnet anerkender, at Air Greenland ikke har misbrugt en dominerende stilling, og at Konkurrencenævnets afgørelse derfor tilsidesættes som ugyldig.

I august 2005 fik Air Greenland, ved Grønlands Landsret, medhold i påstanden om at der ikke var tale om misbrug af dominerende stilling. Konkurrencenævnet valgt herefter at anke Landsrettens dom til Østre Landsret, som behandlede sagen i september 2006. I dom af december 2006 stadfæstede Østre Landsret Grønlands Landsrets dom.

Sag nr. 175: Klagesag KNAPK ctr. Royal Greenland

Den 29. april 2004 modtog Fællessekretariatet en klage fra KNAPP’s Fællesudvalg i Ukkusissat vedr. Royal Greenland A/S’ vilkår for køb af agn i Uummannaq området og opnåelse af mængdebonus for indhaling af hellefisk.

KNAPP’s klagede dels over, at der var store prisforskelle på agn hos Royal Greenland, alt efter om man indhandlede til selskabet eller ej. Ligeledes klagede KNAPP over Royal Greenlands bonusordning, hvor fiskere mistede optjent årlig bonus, såfremt der blev indhalet til andre selskaber.

De to klagepunkter blev undersøgt hver for sig, og på nævnsmødet den 14. september 2006 fandt Konkurrencenævnet, at Royal Greenlands vilkår for salg af agn var i strid med forbuddet mod misbrug af dominerende stilling i lovens § 13.

Royal Greenlands bonusordning for indhandling af hellefisk fandt Konkurrencenævnet, at den blev administreret så lempeligt, at der reelt ikke var tale om misbrug af dominerende stilling.

På baggrund af de afgørelser, der blev truffet på nævnsmødet, blev Royal Greenland indkaldt til en § 11 forhandling med henblik på, at stoppe den skadelige virkning på markedet, der fulgte af Royal Greenlands betingelser for køb af agn.

Forhandlingen fandt sted den 2. november 2006 i Fællessekretariatets lokaler i Nuuk med deltagelse af Niels Bjerregaard og Andor Thomsen fra Royal Greenland og Konkurrencenævnets formand, Carl-Aage Skovaa, Niels Peter Gundelach samt Nicolai Odgaard Jensen fra sekretariatet. Parterne blev enige om, at Royal Greenlands prisdifferentiering på agn ophørte senest 1. januar 2007, således at alle fiskere betalte det samme for agn.

Den 13. november 2006 offentliggjorde Konkurrencenævnet resultatet af forhandlingen i en pressemeddelelse.

Sag nr. 204: Klagesag Siniffik Inn ctr. Qaqortoq Handels-skole/Grønlands Hjemmestyre

Den 6. maj 2005 modtog Fællessekretariatet en klage fra Siniffik Inn over urimelig konkurrence fra offentligt ejede kollegieværelser på Handelsskolen i Qaqortoq, hvor der udlejes værelser til turister, når eleverne er på sommerferie. Kollegieværelserne ejes af Grønlands Hjemmestyre, og Konkurrencenævnet har derfor ikke hjemmel til at benytte indgrebsbeføjelserne i konkurrenceloven §§ 11-15, jf. konkurrencelovens § 2. Fællessekretariatet fandt det endvidere en effektiv udnyttelse af ressourcerne, at værelserne ikke stod tomme, når eleverne er på sommerferie, hvilket er til gavn for udviklingen i turisterhvervet i Qaqortoq.

Der er dog konkurrencemæssige problemer i at kollegieværelserne udlejes, med brug offentlige midler, til priser under andre udlejeres kostpriser. Sekretariatet tog derfor kontakt til Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke med forslag om at udlejningen af kollegieværelserne udliciteres. Kollegieværelserne var under ombygning i 2006, men fra 2007 udbydes forpagtningen af værelserne i licitation. I første omgang som et lokalt forsøg i Qaqortoq, for at få erfaring til evt. brug for andre steder i Grønland.

Nordisk Samarbejde

Grønland har siden 1997 deltaget i det fællesnordisk samarbejde på konkurrenceområdet. Samarbejdet består af et årligt plenummøde, hvor fælles problemstillinger diskuteres og erfaringer udveksles samt et direktørmøde, hvor de øverste embedsmænd hos de respektive konkurrencemyndigheder får lejlighed til at udveksle erfaringer omkring konkurrencesager, organisation, lovgivning m.v.. Desuden udarbejdes der i det fællesnordiske konkurrencesamarbejde rapporter om aktuelle konkurrenceproblemer. Planlægning og afholdelse af nordiske møder går på skift mellem de nordiske konkurrencemyndigheder. I 2006 afholdtes møde mellem direktørerne i Island og det store plenummøde, med 3 – 12 deltagere fra hvert land, i Bergen – Norge. Konkurrencenævnet skal være vært for det store møde i Ilulissat i september 2007.

Nicolai Odgaard Jensen deltog endvidere den 10. november 2006 i en konference arrangeret af Konkurrensverket i Stockholm – Sverige om fordele og ulemper ved informationsdeling.

Direktørmødet i Island, den 6-7. april 2006

I dette møde deltog direktørerne og kontaktpersonerne fra de 6 øvrige nordiske og vestnordiske lande. Grønland var repræsenteret af Fællessekretariatets chef Niels Peter Gundelach. Ved mødet blev det siden sidst i medlemslandene passerede gennemgået, ligesom de store lande redegjorde for deres deltagelse i international konkurrencesamarbejde.

Samtidig drøftedes planlægning af og emner til det nedennævnte møde i Bergen.

Den 7. april 2007 var den islandske konkurrencemyndighed, Samkeppniseftirlitid, vært for et seminar om oligopoler i mindre samfundsøkonomier.

Konkurrencemøde i Bergen, den 16-18. august 2006

Det årlige møde mellem de nordiske konkurrencemyndigheder blev afholdt i Bergen, Norge den 16. til 18. august.

Fra grønlandsk side deltog, Konkurrencenævnets formand Carl-Aage Skovaa, sekretariatschef Niels Peter Gundelach og fuldmægtig Nicolai Odgaard Jensen.

På mødet var der – ud over sædvanlig landegennemgang om lovændringer, praksis og større sager i enkeltlandene – workshops om Leniency (bøde frafald eller lempelse) (Norge), Byggebranchen (Danmark) og Informationsudveksling i brancheorganisationer (Sverige). Carl-Aage Skovaa og Nicolai Odgaard Jensen deltog i byggeworkshoppen. Sideløbende deltog Niels Peter Gundelach i et samtidigt afholdt direktørmøde.

Den fællesnordiske rapport om Retail Banking blev afrapporteret på mødet. Grønland deltog ikke i udarbejdelsen af denne rapport. Rapporten kan rekvireres fra Fællessekretariatet.

Regnskab for 2006

Finanslovsbevillingen for 2006 for Konkurrencenævnet, Forbrugerrådet og Forbrugerklageudvalget var på i alt kr. 4.100.000.

Konkurrencenævnet har i 2006 haft specifikke udgifter på i alt kr. 262.708 Fordelingen fremgår af nedenstående specifikationsregnskab:

Budget 2006 Bogført 2006
Konkurrencenævnet   kr 497.630   kr 262.708
Mødeafholdelse kr 200.000 kr 62.348
Nordisksamarbejde kr 110.000 kr 122.729
Ekstern bistand (KS i DK) kr 100.000 kr 0
Anden bistand kr 25.000 kr 35.000
Forhandlinger kr 20.000 kr 0
Formandshonorar kr 42.630 kr 42.630
         
Fællessekretariatet   kr 2.567.732   kr 2.772.185
         
Forbrugerrådet   kr 892.630   kr 811.266
         
Forbrugerklageudvalget   kr 92.630   kr 44.538
         
Klageudvalget for miljøbeskyttelse   kr 50.000   kr 0
         
TOTAL kr 4.100.622 kr 3.890.696
Finanslov kr 4.100.000  
Rest -kr 622  

Det samlede resultat for Konkurrencenævnet, Grønlands Forbrugerråd, Forbrugerklageudvalget, Landstingets klageudvalg vedrørende miljøbeskyttelse og sekretariatet blev kr. 209.304 (5,1 pct.) mindre en budgetteret. Hovedårsagerne hertil var Konkurrencenævnets lave forbrug af budgetmidler samt Forbrugerrådets indtægter ved afholdelse af forbrugerseminar i marts 2006.

Konkurrencenævnets Sekretariat

Pr. 1. januar 2002 blev Fællessekretariatet for Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerråd etableret. Ved en ændring af Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg blev Forbrugerklageudvalgets sekretariatsfunktion pr. 1. juni 2002 overført til varetagelse af Grønlands Forbrugerråds sekretariat – og dermed til Fællessekretariatet. Efterfølgende er Fællessekretariatet tillige blevet sekretariat for Forbrugerklageudvalget og Landstingets klageudvalg vedrørende Miljøbeskyttelse.

Ved indgangen til 2006 havde Fællessekretariatet følgende medarbejdere:

 • Niels Peter Gundelach, sekretariatschef
 • Jannik Isidor, fuldmægtig
 • Steen Lynge, Forbrugerkonsulent
 • Lydia Fisker, Sekretær

Den 15. februar 2006 tiltrådte cand. oecon. Nicolai Odgaard Jensen som fuldmægtig i Fællessekretariatet.

Den 30. juni 2006 fratrådte Lydia Fisker sin stilling om sekretær.

Den 21. juli 2006 fratrådte cand. jur. Jannik Isidor sin stilling som fuldmægtig.

Den 1. juli 2006 tiltrådte Steffen J. Lynge som forbrugerkonsulent. Steen Lynge har efterfølgende været behjælpelig med at gennemføre forbrugerundervisning på kysten.

Den 1. okt. 2006 tiltrådte Johansine Poulsen som kontorfuldmægtig.

Den 16. oktober 2006 tiltrådte bach. merc. jur. Henrik Malig Larsen som fuldmægtig i Fællessekretariatet på en tidsbestemt kontrakt frem til 30.4.2007.

Ved årets udgang havde Fællessekretariatet følgende medarbejdere:

 • Niels Peter Gundelach, sekretariatschef
 • Nicolai Odgaard Jensen, fuldmægtig
 • Henrik Malig Larsen, fuldmægtig
 • Steffen J. Lynge, forbrugerkonsulent
 • Johansine Poulsen, sekretær

I december blev cand. jur. Kim Pagels ansat som juridisk konsulent med tiltrædelse den 1. marts 2007.

Sekretariatets deltagelse i eksterne arbejdsgrupper m.v.

Konkurrencelovs revision

I forbindelse med den i efteråret 2006 påbegyndte revision af konkurrenceloven blev der af Erhvervsdirektoratet nedsat fire arbejdsgrupper. Det overordnede ansvar for revision blev placeret i en styregruppe, sammensat af repræsentanter fra Fællessekretariatet (Niels Peter Gundelach, Sekretariatschef), en ekstern konsulent (Jytte Boesgaard, tidl. Chefkonsulent i Konkurrencestyrelsen), Konkurrencenævnet (Carl-Aage Skovaa, Formand for Konkurrencenævnet) samt Erhvervsdirektoratet. Under styregruppen blev der oprettet tre arbejdsgrupper, der skulle gennemgå overordnede diskussionsemner. De tre emner var Samfundets interesser, Erhvervslivets interesser og Forbrugernes interesser. Fællessekretariatet var repræsenteret i alle tre arbejdsgrupper og havde ansvaret for koordineringen og afrapporteringen af arbejdsgruppen for Forbrugernes interessers arbejde. De tre arbejdsgrupper afleverede ved årets udgang deres resultater til styregruppen. Styregruppens arbejde fortsætter ind i 2007. Forslaget til ny konkurrencelov forventes behandlet på Landstingets efterårssamling 2007.

NNI-policy

Direktoratet for Boliger og Infrastruktur nedsatte i efteråret en arbejdsgruppe til at belyse, hvorvidt der er behov for en grønlandsk udgave af Nunavut, Canadas, NNI-policy, hvor lokale virksomheder gives en konkurrencefordel ved licitationer af offentlige byggeopgaver. Fællessekretariatet deltager i dette arbejde, for at sikre at eventuelle nye tiltag på området ikke skader konkurrencen på markedet. Arbejdsgruppen forventes at aflevere en rapport til Landsstyremedlemmet i løbet af 2007.

Konkurrencenævnets hjemmeside

I Grønland, såvel som i resten af verden, tilstræber offentlige myndigheder i dag at have en hjemmeside, hvor myndigheden kan informere om, hvad dens arbejde består i, hvordan man kan kontakte den samt informere om konkrete og aktuelle emner, der anses at være af relevans for borgerne.

Konkurrencenævnets hjemmeside bruges til at offentliggøre afgørelser, domme samt informere virksomheder og samfundet om de konkurrenceretlige regler.

I løbet af 2006 har der været i alt omkring 1500 unikke besøgende på Konkurrencenævnets hjemmeside: www.unammineq.gl. I de første måneder af året var der ca. 75-100 unikke besøgende på hjemmesiden om måneden, stigende til 150-200 besøgende per måned i årets sidste fire måneder.

De høje besøgstal i slutningen af året skyldes nok henvisninger fra danske jobdatabaser i forbindelse med ansættelsen af sekretariatets juridiske konsulent.

Samarbejde med Konkurrencestyrelsen i Danmark

Konkurrencenævnet etablerede med virkning fra 1. juli 2000 et samarbejde med Konkurrencestyrelsen i Danmark. I første omgang løb aftalen til 31. december 2001, men den er efterfølgende blevet forlænget for et år ad gangen og er fortsat løbende, således at Konkurrencestyrelsen – om end i mindre omfang end tidligere – også i 2006 udførte en enkelt sekretariatsopgave for nævnet i samarbejde med Fællessekretariatet.

Scroll to Top