Boligklagenævnets årsberetninger for 2007

Forord

Boligklagenævnet afgiver hermed sin årsberetning for 2007

Beretningen afgives i henhold til § 83, stk . 4, i landstingsforordning nr . 2 af 12 . maj 2005 om leje af boliger, som er ændret ved landstingsforordning nr . 14 af 20 . november 2006, hvorefter Boligklagenævnet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed

Beretningen indeholder oplysninger om Boligklagenævnet og medlemmerne

Der gives en beskrivelse af Boligklagenævnets aktiviteter i 2007

Hertil kommer et afsnit, der indeholder Boligklagenævnets enkelte afgørelser truffet i 2007

Endelig gives en statistisk oversigt over indbragte og færdigbehandlede sager

Boligklagenævnet offentliggør løbende afgørelser i sager på boligklagenævnets hjemmeside, www.maalaarut.gl Ved løbende offentliggørelse af afgørelser på boligklagenævnets hjemmeside, håber boligklagenævnet at sikre en effektiv og tidssvarende formidling af information om nævnets afgørelser.

Nuuk

Fungerende Formand.

Hvad er Boligklagenævnet

Boligklagenævnet har til opgave at træffe endelig administrativ afgørelse i en række tvister mellem lejer og udlejer i Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.

Boligklagenævnet kan alene behandle en klage, når den vedrører følgende emner:

  • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
  • Vedligeholdelse og istandsættelse
  • Boligens stand ved indflytningen
  • Installation i og forbedringer af det lejede (råderet)
  • Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne)
  • Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål)
  • Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse)

Boligklagenævnet består af en formand og tre nævnsmedlemmer, hvis sammensætning medfører, at både lejers og udlejers interesser er repræsenteret.

Lejer skal betale 150 kr . for at indbringe sin klage, som tilbagebetales til lejer, hvis det viser sig, at klagen ikke er egnet til behandling i Boligklagenævnet, eller hvis lejer får hel eller delvis medhold i sin klage.

Medlemmer

Boligklagenævnet havde i 2007 følgende sammensætning:

Formand:
Annemette Larsen, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur,
(suppleant, Ruth Lindhardt)

Nævnsmedlemmer:
Lars Olsen, KANUKOKA, (suppleant, Jens Romerdahl)
Sofie Fleisher, SIK (suppleant Josef Therkildsen)
Christian Borch Grell, A/S Boligselskabet INI (suppleant, Anne Sofie Thomsen, og fra den 1. november 2006 suppleant, Susie Kristiansen)

Landsstyret skal sørge for sekretariatsbistand til Boligklagenævnet . Direktoratet for Boliger og Infrastruktur varetog sekretariatsfunktionen i 2007, og funktionen blev varetaget af en fuldmægtig ansat i direktoratet.

Boligklagenævnets aktiviteter i 2007

Boligklagenævnets arbejde består i at træffe afgørelse i tvister, der opstår mellem lejer og udlejer, når udlejer er en kommune eller Grønlands Hjemmestyre.

Landsstyret

Landsstyret vedtog februar 2006, bekendtgørelse nr . 4 af 13 . februar 2006 om Boligklagenævnets virksomhed, hvorefter Boligklagenævnet startede sin virksomhed pr . 1 . april 2006

Nævnsmedlemmer

Boligklagenævnet består af en formand samt tre nævnsmedlemmer

Klagesagsbehandling

Boligklagenævnet har i 2007 registeret 15 nye klagesager . Der er i 2007 truffet afgørelse i 11 af disse sager, mens 3 sager fortsat er under behandling i 2008 . Det forventes, at der vil blive truffet afgørelse i de 3 sager i 2008 . I en sag forelå der ingen tvist mellem lejer og udlejer, hvorfor Boligklagenævnet afviste at behandle sagen . 2 sager er trukket tilbage af klager . 2 klager er blevet afvist, fordi Boligklagenævnet ikke havde kompetence til at træffe afgørelse . 19 klager er blevet afvist, fordi Boligklagenævnet ikke havde modtaget klagegebyr på 150 kroner.

Konkrete afgørelser truffet i 2007

Der har i 2007 været afholdt 6 møder i Boligklagenævnet . Møderne blev afholdt i

februar, april, maj, juni, oktober og november måned

I det følgende gengives i anonymiseret form de afgørelser, som blev truffet af Boligklagenævnet på Boligklagenævnets møder i 2007.

Indbragte og færdigbehandlede klager i 2007 i forhold til kommuner

Scroll to Top