Forbrugerklagenævnet årsberetning 2007

Forord

Med udgangen af 2006 ophørte det tidligere forbrugerråds funktionsperiode, og I begyndelse af 2007 blev det nuværende råd nedsat. Paulus Broberg, Godmand Rasmussen, Hans Kreutzmann og Ole Jørgen Davidsen fratrådte, og i stedet er Emilie Olsen, Ellen Mikaelsen, Hendrik Nielsen og Jakob Petersen indtrådt. Jeg skal benytte lejligheden til at takke de tidligere medlemmer for deres virke i Forbrugerrådet – og samtidig ønske de fire nye medlemmer velkommen til en forhåbentlig vellykket og nyt virke i fire år, hvor den kommunale strukturreform med fire nye storkommuner også bliver en realitet.

At grundlaget for varetagelse af forbrugernes interesser i yderdistrikterne, bygder og andre mindre byer, hvor de større offentlige og kommunale administrationer ikke er samlet, fortsat er forsvarligt og ikke decimeres og

At arbejdet for en tidssvarende forbrugerlovgivning ikke går i stå og fortsættes, da Grønland på flere punkter i lovgivningsmæssig henseende er kommet bagud i forhold til andre nordiske lande. I arbejdet for at modernisere lovgivningen er det essentielt, at forbrugernes interesseorganer høres, og at der sker en løbende dialog mellem lovgivere og lovenes brugere.

Det kan herunder nævnes, at Forbrugerrådet er blevet hørt omkring en ny bekendtgørelse om levnedsmiddelvirksomhed samt om strukturændringer i Sundhedsvæsenet i Grønland, idet begge områder har en særdeles central indflydelse på forbrugernes dagligdag i Grønland.

Befolkningens stadig større opmærksomhed omkring forbrugerrettigheder kunne blandt andet mærkes, ved at Fællessekretariatet for Konkurrencenævn og Forbrugerrådet i Grønland har modtaget et betydeligt forøgede antal forbrugerhenvendelser af enhver art i 2007 i forhold til de foregående år.

Både såvel landsdækkende og lokale radioudsendelser, den fortsat stigende interesse fra mediernes side og en i begyndelsen af 2006 udsendt pjece om forbrugerrettigheder, postomdelt til alle husstande i Grønland, har haft betydning for forbrugernes stigende interesseområde. Internettets fortsatte fremgang også har kunne mærkes, og i den forbindelse kan det nævnes, at undertegnede og andre medlemmer af Forbrugerrådet også har modtaget ret så mange henvendelser fra forbrugerne, som på baggrund af erfaring og viden har fået vejledende svar på.

I den forbindelse kan det nævnes, at Forbrugerrådets medlemmer i dag modtager månedlige telefongodtgørelse for at kunne opretholde en god kontakt både internt mellem rådets medlemmer og sekretariatet.

I disse år er det glædeligt at kunne observere, at den årlig tilbagevendende internationale forbrugerdag – den 15. marts – nærmest er blevet “et hit hos” forbrugerne og nogle erhvervsdrivende. De større butikskæder i Grønland er begyndt at markere dagen enten med specielle varetilbud og/eller andre arrangementer, hvorunder forbrugernes dag også forsødes med kaffe og kager. I et enkelt tilfælde blev der i en bygd fundet plads til at markere dagen med en demonstration og taler om en forbedret forsyning og udbygning af varesortimentet.

At høre om forbrugernes almene interesseområder er således i dag et vigtigt felt at tage hensyn til hos erhvervsdrivende og landets politiske organer kan bl.a. ses ved, at Forbrugerrådet i 2007 blandt andre har haft møder med Landsstyremedlemmet for Sundhed, Arkalo Abelsen og KNI’s bestyrelsesformand; Simon Olsen, i forbindelse med at drøfte forsyningerne til bygderne og yderdistrikterne.

Afslutningsvist vil jeg takke for et fortsat godt samarbejde med Landsstyret og KANUKOKA, og herunder de forskellige direktorater samt erhvervsdrivende i Grønland.

Nanortalik, den 15. maj 2008

Nikolaj Ludvigsen

Formand for Grønlands Forbrugerråd.

Indledning

Forbrugerrådet og dets sekretariats virke har hjemmel i Lov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, forbrugerudvalg, markedsføring, priser, mærkning og forbrugerklageudvalg med de efterfølgende ændringer, og har til opgave at:

  • modvirke urimelige priser og forretningsvilkår
  • arbejde for en øget forbrugerbevidsthed gennem oplysning om forhold, der er af betydning for forbrugernes vurdering af varer og tjenesteydelser, og gennem oplysning om forbrugernes retsstilling
  • fremlægge forbrugerpolitiske synspunkter overfor erhvervslivet, offentlige myndigheder og landsting
  • rådgive de kommunale forbrugerudvalg og behandle sager, der af disse forelægges rådet
  • føre tilsyn med lovens bestemmelser i overensstemmelse med kapitel 7 (markedsføring, mærkning og emballering)
  • foretage undersøgelser af pris – og avanceforhold inden for bestemte vare og brancheområder

Forbrugerrådet består af 7 medlemmer, der er sammensat af repræsentanter fra SIK (Arbejdernes Organisation), KANUKOKA (Kommunernes Landsforening), ARNAT PEQATIGIIT KATIUFFIAT (Kvindeforeningen), KNAPK (Landsforbundet for fiskere og fangere) samt 3 medlemmer udpeget af Landstinget. Forbrugerrådets medlemmer udpeges i henhold til Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, priser og forbrugerklageudvalg § 3 stk. 3 for en periode på 4 år.

Forbrugerrådets sammensætning har siden den 12.12.2006 været som følger:

Formand Nikolaj Ludvigsen, udpeget af KANUKOKA
Næstformand Pele Jensen, udpeget af Landstinget
Hendrik Nielsen, udpeget af SIK
Emilie Olsen, udpeget af Landstinget Ellen Mikaelsen, udpeget af Landstinget
Uthilie Heilmann, udpeget af ARNAT PEQATIGIIT KATIUFFIAT
Jakob Petersen, udpeget af KNAPK

Forretningsudvalg

Formand Nikolaj Ludvigsen
Rådsmedlem Emilie Olsen Rådsmedlem Ellen Mikaelsen

Ved et forbrugerrådsmøde den 06. marts 2007 konstituerede Forbrugerrådet sig som ovenfor anført. Dette råds funktionsperiode varer til udgangen af 2010.

Sekretariatet

Sekretariatschef Niels Peter Gundelach, advokatuddannet jurist, har været ansat siden etableringen af Fællessekretariatet den 1. januar 2002.

A/ C-fuldmægtig Nicolai Odgaard Jensen er cand. oecon. og har været ansat siden 15. februar 2006.

Sekretær Johansine Poulsen vikar siden 24. juli 2006 og pr. 01 oktober 2006 ansat i en fast stilling.

Konsulent Steffen J. Lynge, der er politiuddannet, blev ansat pr.

26. juni 2006 i en fast stilling som forbrugerkonsulent.

Cand. jurist Kim Pagels 1. marts 2007 ansat som juridisk konsulent opsagde sin stilling pr. 26.07.2007.

Advokatuddannet jurist Lars B. Bjørknæs blev ansat pr. 01. september 2007 – opsagde sin stilling til fratræden pr. 06.02.2008.

Pr. 1. januar 2002 blev Forbrugerrådets tidligere eget sekretariat ved en finanslovsændring sammenlagt med sekretariatet for Konkurrencenævnet, som indtil da lå i Landsstyrets sekretariat. Ved en ændring af landstingslov nr. 20 af 13. november

1986 (forbrugerloven) blev Forbrugerklageudvalgets sekretariatsfunktion pr. 1. juni 2002 overført til Grønlands Forbrugerråds sekretariat – og dermed til Fællessekretariatet for Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerråd. I 2004 er tillige Landstingets klageudvalg vedrørende Miljøbeskyttelse overført til Fællessekretariatet.

Fællessekretariatet har adressen Imaneq 27, 1. sal, 3900 Nuuk, ved gågaden og butikken “LENE -MI” med indgang fra parkeringspladsen ved siden af Brugsens parkeringsplads.

Telefon og telefax er henholdsvis 32 80 33 og 32 78 50.

Møder i Kangerlussuaq

I forbindelse med Forbrugerrådets møde i Kangerlussuaq den 13. juni 2007 arrangerede rådet et åbent møde (gå-hjem-møde) for bygdens beboere og trods et relativt beskedent deltagerantal på omkring en halv snes personer, vurderedes mødet at være givtigt for deltagende forbrugere og rådets medlemmer. Ved mødet kom det tydeligt frem, hvor vanskeligt der er med en regelmæssigt og tilstrækkelig vareforsyning til samme priser som f.eks. i Sisimiut.

De oplysninger, som kom frem ved mødet, har Forbrugerrådet efterfølgende anvendt i en fornyet dialog med KNI Pilersuisoq A/S, og repræsentanter fra forbrugerne i Kangerlussuaq har været holdt underrettet om forhandlingerne med KNI.

Øvrige forbrugerrådsmøder.

Ud over det konstituerende møde den 6. marts og mødet i Kangerlussuaq den 13. juni har Forbrugerrådet den 4. oktober holdt et telefonisk møde og den 29. november et afsluttende møde i Nuuk den 29. november i beretningsåret.

Forbrugerrådets Internet hjemmeside: www.atuisoq.gl

I året 2007 blev der også økonomisk plads til fornyelse af Forbrugerrådets Atuisoq internet hjemmeside, som på adskillige måder blev gjort bedre og mere brugervenlig. Det gamle grafiske udseende blev fornyet og nye artikler og links blev lagt ind, således forbrugeren har fået nemmere ved at finde rundt og søge efter informationer. Der er eksempelvis lagt artikler omkring flypassagerer, forsikringsspørgsmål, fortrydelse ved køb og købeloven m.fl. Flere tidligere indlagte artikler et blevet opdateret, såvel som Forbrugerrådets og de kommunale forbrugerudvalgenes nye medlemmers navne er opdateret. Hjemmesiden vil fremover blive opdateret løbende.

På den nye hjemmeside er også lagt links til en elektronisk ordbog, som allergikere og andre interesserede kan benyttes sig af. Forbrugerkonsulenten samt kontorfuldmægtigen har deltaget på et mindre kursus hos udbyderen i at opdatere siden, således forskellig tiltag kan følges op. Nu kan der lægges billeder på hjemmesiden, som kan gøre at siden bliver mere “levende” for forbrugeren og surfere på internettet, og i den forbindelse har forbrugerkonsulenten også som prøve lagt nogle billederne ind.

Antallet af unikke besøgende var 8552 for året 2007, og antallet af besøg kom op på 10061, hvilket betyder, at der om måneden var gennemsnitligt ca. 712 besøgende og dermed lidt over 24 besøg pr. døgn og således en stigning på godt 12,8 procent i forhold til året før.

Der er således også rettet henvendelser til Fællessekretariatet 437 gange. Indholdet af henvendelserne er forskelligt, idet mange af disse er supplerende forespørgsler efter at have gennemgået hjemmesiden, såvel som mange af disse er henvendelser om råd og vejledning i specifikke problemstillinger i forbindelse med køb af varer med mangler. Det har tydeliggjort et stort behov, såvel som at forskellige medier gør Atuisoq synlig overfor forbrugerne, der også har taget internettet til sig.

Atuisoq Bladet 2007

Forbrugerrådet besluttede ved dets møde den 13. juni 2006, at et nummer af bladet Atuisoq skulle udarbejdes med henblik på udgivelse i slutningen af 2007. Fællessekretariatet havde – til trods for stor søgning på markedet – dog problemer med at finde en grønlandsk journalist, som kunne forestå det journalistiske arbejde og redigere indholdet. Fællessekretariatet måtte herefter løse problemet ved at rette henvendelse til Anders Jørgensen, journalist på Informationen i Danmark.

Atuisoq Bladet 2007 udkom herefter som planlagt og med et indhold, som en hel del forbrugere efterfølgende har reageret positiv på og rettet supplerende henvendelser om til Fællessekretariatet.

Mens journalisten var i Nuuk blev der iværksat en mindre prisundersøgelse, hvor 5 følgende butikskæder blev valgt ud : Pilersuisoq i Narsaq, Pilersuisoq i Upernavik samt Brugsen, Pisiffik, Kamik og Spar i Nuuk. Undersøgelserne i Narsaq og Upernavik blev efter aftale foretaget af de stedlige forbrugerudvalgssekretærer og således foretaget manuelt og ved personligt fremmøde. Undersøgelserne godtgjorde ikke store prisforskelle, men viste, at priserne hos de mindre butikskæder Kamik og Spar var højere end hos de andre for tilsvarende varer. Disse butikker har også forlængede åbningstider.

Set i forhold til tidligere – mere hyppige – udgivelser af Atuisoq-bladet, må udgivelsen af det ene 2007 blad skønnes at være en succes – baseret på forskellige reaktioner fra forbrugerne – både telefoniske og pr. e-mail. Baggrunden for succesen er måske ikke så svær at få øje på, idet flere faktorer kan have spillet ind:

Forbrugernes generelle øgede bevidsthed omkring forbrugerretlige spørgsmål, bladets generelt gode kvalitet og de i 200 7 bladet velskrevne artikler. Andre forhold kan formentlig også spille ind, f.eks. dette, at såvel Forbrugerrådet som forbrugerrådets medlemmer og Fællessekretariatets hyppigere medvirken inden for radio og tv, og – ikke mindst hjemmesiden www.atuisoq.gl har medvirket til at øge befolkningens interesse for forbruger(retlige) emner.

TV og radioudsendelser

I løbet af året 2007 har Forbrugerrådets formand og forbrugerkonsulenten deltaget i flere TV- og radiointerviews, hvor flere radioværter har bedt om interviews, og ved disse lejligheder blev emner eksempelvis som Pilersuisoq i Kangerlussuaq for en bedre servicering og flere varemuligheder for bygdens indbyggere, bygdepassagersejlads både i syd og nord debatteret.

Forbrugerrådsmedlem Uthilie Heilmann og forbrugerkonsulenten fik også lejlighed til – til Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, Kim Kielsen, at aflevere resultatet af en underskriftindsamling på vegne af Jan Knudsen, Uummannaq. Han havde i protest over passagertrafikale forhold i Grønland indsamlet godt 4800 underskrifter fra hele landet. KNR-TV var til stede ved denne lejlighed.

Derudover fortsatte 2006 udsendelserne til godt ind i år 2007, hvor forbrugerkonsulenten lavede forbrugerretlige radioudsendelser for KNR, og den eksterne konsulent Steen Lynge også deltog i et anden radiomagasin med Jens Brønden som vært .

Efteråret 2007 satte Fællessekretariatet kræfterne ind i Nuuk FM efter forudgående anmodning fra lokalradioen. Det resulterede i flere direkte forbrugerrelaterede udsendelser. Den i Fællessekretariatet da ansatte jurist, Lars Bjørknæs, og forbrugerkonsulent, Steffen J. Lynge, stod for udsendelserne – både på grønlandsk og dansk. Emnerne har været forskellige: Forbrugslån fra bank-, kredit- og finansieringsselskaber, forsikringsforhold, købelovens bestemmelser om reklamationsrettigheder samt garanti, moms og andre forbrugerrelaterede forhold. Udsendelser har medvirket til en større bevågenhed og bevidsthed hos forbrugerne.

Pressemeddelelser

Udover en pressemeddelelse om, hvorledes rådet var sammensat efter at man havde konstitueret sig, har Forbrugerrådet i 2. halvdel af beretningsåret udsendt en pressemeddelelse om, at den misrøgtede butik i Kangerlussuaq skader turismen og en i efteråret om, at der bør begås tiltag for at gøre grønlandsk proviant billigere og frugt og grønt billigere. Der blev tillige sendt en pressemeddelelse om advarsel om larver i rosiner i Foodlines produkter. Senere fulgt op af pressen selv med information efter at produktet var taget ned fra hylderne.

Tilsyn med markedsføringsreglerne

En af Forbrugerrådets opgaver er at føre tilsyn med markedsførings reglerne, som foreskrevet i landstingslovens kapitel 4.

Sekretariatet, der forestår den praktiske tilsynsførelse, gør dette både på eget initiativ, men også på baggrund af henvendelser fra forbrugere.

I løbet af 2007 var der flere sager vedrørende markedsføringsreglerne. Her skal der alene redegøres for de 3 mere interessante og principielle:

1) Fællessekretariatet blev gjort opmærksom på, at en af en butik i Nuuk husstandsomdelt tilbudsavis, indeholdt bagsiden med priser, som var vejledende og “incl. 25% moms”.

Under de foreliggende omstændigheder forelå der ikke en tydelig oplysning om prisen for de gennem avisen udbudte varer, hvilket er i strid med § 17, stk. 1 i markedsføringsreglerne i Ltl. Nr. 10 af 13. nov. 198 6.

Fællessekretariatet foretog herefter en skriftlig henvendelse til butikken, for at få oplyst, om butikken, fordi der ingen moms er i Grønland, reducerer de i tilbudsavisen anførte priser med 20%, således at prisen dermed korrigeres til det rigtige, med bemærkes, at fragtomkostningerne fra Danmark til Grønland ikke ækvivalerede den danske momssats på 25%.

Fællessekretariatet antog, at den omdelte tilbudsavis var trykt i Danmark og er magen til de der udsendte tilbudsaviser. Imidlertid måtte Fællessekretariatet på Grønlands Forbrugerråds vegne stille krav om, at man ved eventuelle fremtidige udsendelser i Grønland af tilbudsaviser o. lign. ikke anvender urigtige eller vildledende priser, hvilket en række andre detailhandlere i Grønland også har rettet sig efter med henvisning til markedsføringsreglerne i § 10 i Ltl. Nr. 10 af 13. nov. 1986. Selskabet besvarede efterfølgende henvendelsen og her tilkendegav, at selskabet fremover ville afpasse udsendte tilbudsaviser grønlandske markedsføringsregler.

2) Fællessekretariatet blev opmærksom på en af de større butikskæder i Grønlands afholdt en konkurrence blandt sine kunder, og fandt, at konkurrencen var en købsbetinget lodtrækning og dermed er i strid med § 10, stk. 2, i Ltl. nr. 10 af 13. nov. 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.

Fællessekretariatet foretog herefter en skriftlig henvendelse til selskabet og indstillede, at selskabet øjeblikkeligt stoppede eller ændrede vilkårene for konkurrencen, så den ikke længere var i konflikt med markedsføringsreglerne, med oplysning om, at overtrædelsen af bestemmelserne i§ 10 kunne medføre bøde, jf.§ 36.

Selskabet beklagede og tilsluttede sig Fællessekretariatets fortolkning af sagen og ville herefter tilpasse konkurrencen efter reglerne i markedsføringsloven.

3) Fællessekretariatet blev gjort opmærksom på, at et rejsebureau i forbindelse med lancering af deres nye internetbaserede hjemmeside udbød billetter. – Og her havde undladt at tilkendegive fuldpris inkl. skatter og gebyrer, når forbrugerne første gang præsenteredes for prisen på en given rejse under bookingsystemets 1. punkt. Først under systemets 2. punkt blev billetpriserne pålagt skatter og gebyrer. Fællessekretariatet vurderede det anvendte system som mangelfuldt og vildledende, som kunne være egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer og dermed i strid med § 10 i Ltl. nr. 10 af 13. nov. 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.

Fællessekretariatet foretog herefter en skriftlig henvendelse til selskabet og indstillede, at forbrugerne blev præsenteret for den fulde pris ved 1. punk t, og her udbad sig nærmere information omkring problemstillingen, hvorledes rejsebureauet ville arbejde for, at hjemmesidens udbudte rejser ikke længere var i konflikt med markedsføringsreglerne, med oplysning om, at overtrædelsen af bestemmelserne i § 10 kunne medføre bøde , jf. § 36.

Rejsebureauet ville efterleve reglerne som anført , men havde forud for implementeringen, fået nye krav fra internationale brancheorganisation og i forbindelse med lanceringen haft tekniske vanskeligheder, der havde gjort det vanskeligt at leve op til reglerne i markedsføringsloven. Der var nu igangsat arbejde for at løse forskellige problemstillinger og herunder det anførte punkt.

Forbrugerudvalgskurser i 2007

Som planlagt i 2006 fortsatte kurser for de kommunale forbrugerudvalgsmedlemmer i 2007, hvor disse blev afholdt henholdsvis i Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq for sydregionens kommuner i slutningen af januar og Kangerlussuaq for midt- og nordregionens kommuner i forbrugerretlige spørgsmål i februar.

Deltagerne udviste stor interesse for kursets indhold, som de mente var af stor aktualitet og betydning for deres videre virke i forbrugerudvalgene. Det være sig drejede sig om lokale forhold, i forhold til lovgivning omkring køberegler, andre relevante regler eller nu efterhånden meget aktuelle globalisering vurderes til at være mest mærkbart og synlig i forbindelse med handel både over Internettet, men også i forbindelse med ved handel over postordre, hvor forskelligt forbrugerrettighederne administreres i de forskellige lande, havde stor interesse hos deltagerne.

Nordisk samarbejde

Forbrugerkonsulent Steffen J. Lynge deltog sammen med Erhvervsdirektoratets konsulent, Erik H.K. Heilmann, i et seminar i Købenavn, hvor Forbrugerstyrelsen i Danmark var vært for nordiske forbrugerorganisationer den 26. marts 2007.

Der var deltagelse fra EU-kommissariat og embedsfolk fra forbrugerrådene og styrelser i Danmark, Grønland, Sverige, Norge, Finland og Island, hvor emnet var EU­ harmonisering af forbrugerrettigheder og sproget var skandinavisk (norsk/dansk/svensk/ engelsk)

Der blev ikke lavet resume eller referat af seminaret, som omhandlede fremtidige tiltag samt ønsker herfor, således der fra nordisk side kunne tages højde for de nordiske aspekter også på baggrund af, at Norden er foregangsland på mange områder for EU. Samtidig ville der samkoordineres i forhold til kommende høringssvar til EU, når tidspunktet herfor var kommet.

Grønland var med, selv om man ikke er medlem af EU påvirkes man på samme måde som Norge og Island. Nok endnu mere påvirkning i Grønland på baggrund af at Danmark er medlem af EU, og vi er en del af det nuværende rigsfællesskab.

I seminaret blev der diskuteret forskellige niveauer af forbrugerrettigheder og harmonisering af kommende EU-regler, og hvorvidt norden skulle forholde sig hertil.

Forbrugerkonsulent Steffen Lynge deltog i slutningen af beretningsåret i et pressetræningskursus i København. Hovedvægten på kurset på lagt på at kunne kommunikere med pressen i en dialog og gensidig tillid, hvor der dog også blev gennemgået faldgruber, som vil kunne bruges i fremtidig kontakt med pressen. Deltagelsen i kurset skal ses i lyset af en tiltagende kontakt til pressen fra Fællessekretartatets og Forbrugerrådets side.

Udgiftsregnskab 2007

Udgiftsregnskab 2007 for Forbrugerrådet og Fællessekretariatet
Budget 2007 Bogført 2007 Rest
Forbrugerrådet kr 565.000 kr 763.229 -35,08%
Mødeafholdelse kr 300.000 kr 317.718
Internationalt samarbejde kr 100.000 kr 91.602
Prisundersøgelser kr 15.000 kr0
Undervisning af kommunale forbrugerudvalg kr 100.000 kr 17.378
Forbruger oplysning kr 50.000 kr 161.025
Ekstern bistand (incl. Horsfeldt) kr 0 kr 175.506
 

Fællessekretariatet

 

kr 2.815.000

 

kr 2.988.382

 

-6,2%

Konkurrencenævnet kr 720.000 kr 427.872 40,6%
Forbrugerklageudvalget kr 50.000 kr 7.262 85,5%
Klageudvalget for miljøbeskyttelse kr 50.000 kr 12.463 75,1%
TOTAL kr 4.200.000 kr 4.199.208 0,0%
Finanslov

Rest

kr 4.200.000

kr 0

kr 4.200.000

kr 792

Scroll to Top