Boligklagenævnets årsberetninger 2008

Forord

Boligklagenævnet afgiver hermed sin årsberetning for 2008.

Beretningen afgives i henhold til § 83, stk. 4, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, som er ændret ved landstingsforordning nr. 14 af 20. november 2006, hvorefter Boligklagenævnet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed.

Beretningen indeholder oplysninger om Boligklagenævnet og medlemmerne.

Der gives en beskrivelse af Boligklagenævnets aktiviteter i 2008.

Endelig gives en statistisk oversigt over indbragte og færdigbehandlede sager.

Boligklagenævnet offentliggør løbende afgørelser i sager på boligklagenævnets hjemmeside, www.maalaarut.gl. Ved løbende offentliggørelse af afgørelser på boligklagenævnets hjemmeside, håber boligklagenævnet at sikre en effektiv og tidssvarende formidling af information om nævnets afgørelser.

Nuuk

Ruth Lindhardt

Fungerende Formand.

Hvad er Boligklagenævnet

Boligklagenævnet har til opgave at træffe endelig administrativ afgørelse i en række tvister mellem lejer og udlejer i Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.

Boligklagenævnet kan alene behandle en klage, når den vedrører følgende emner:

  • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
  • Vedligeholdelse og istandsættelse
  • Boligens stand ved indflytningen
  • Installation i og forbedringer af det lejede (råderet)
  • Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne)
  • Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål)
  • Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse)

Boligklagenævnet består af en formand og tre nævnsmedlemmer, hvis sammensætning medfører, at både lejers og udlejers interesser er repræsenteret.

Lejer skal betale 150 kr. for at indbringe sin klage, som tilbagebetales til lejer, hvis det viser sig, at klagen ikke er egnet til behandling i Boligklagenævnet, eller hvis lejer får hel eller delvis medhold i sin klage.

Medlemmer

Boligklagenævnet består af en formand samt tre nævnsmedlemmer og havde i 2008 følgende sammensætning:

Formand:
Annemette Larsen, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, (suppleant, Ruth Lindhardt)

Fra oktober 2008 Louise Amkær, Rigsombudsmanden i Grønland, (suppleant Signe Krogh Nielsen)

Nævnsmedlemmer:
Lars Olsen, KANUKOKA
Sofie Fleischer, SIK (suppleant Josef Therkildsen)
Christian Borch Grell, A/S Boligselskabet INI (1. november suppleant Susie Kristiansen)

Landsstyret skal sørge for sekretariatsbistand til Boligklagenævnet. Direktoratet for Boliger og Infrastruktur varetog sekretariatsfunktionen indtil ressortomlægningen i 2008, hvor Boligklagenævnets sekretariat blev henlagt til Styrelsen for Råd og Nævn. Funktionen som Boligklagenævnets sekretariat varetages af en fuldmægtig ansat i Styrelsen.

Boligklagenævnets aktiviteter i 2008

Boligklagenævnets arbejde består i at træffe afgørelse i tvister, der opstår mellem lejer og udlejer, når udlejer er en kommune eller Grønlands Hjemmestyre.

Som følge af en ressortomlægning fra det daværende Direktorat for Boliger og Infrastruktur til Direktoratet for Erhverv, hvorunder Styrelsen for Råd og Nævn henhørte, påbegyndt overvejet i 2007,  og formelt gennemført med virkning fra 1. februar 2008, skulle Boligklagenævnets sekretariat henlægges til Styrelsen for Råd og Nævn. Ved ressortomlægningen, der først blev virksom i marts 2008, var stillingen som Boligklagenævnets sekretær ubesat indtil august 2008. Boligklagenævnets da fungerende formand trådte tilbage i oktober 2008, idet styrelseschefen havde påpeget et uhensigtsmæssigt habilitetsproblem. I oktober 2008 blev Anne Louise Amkær udpeget som ny formand.

På grund af den manglende sekretær, samt udskiftningen af Boligklagenævnets formand, blev der i 2008 ikke afholdt møder i Boligklagenævnets regi.

– Landsstyret

Landsstyret vedtog februar 2006, bekendtgørelse nr. 4 af 13. februar 2006 om Boligklagenævnets virksomhed, hvorefter Boligklagenævnet startede sin virksomhed pr. 1. april 2006.

– Klagesagsbehandling

Boligklagenævnet har i 2008 registeret 21 nye klagesager.

Der er i 2008 truffet afgørelse i 0 af disse sager, mens 5 sager fortsat var under behandling i 2009.

1 sag er trukket tilbage af klager.

9 klager er blevet afvist, fordi Boligklagenævnet ikke havde kompetence til at træffe afgørelse.

6 klager er blevet afvist, fordi Boligklagenævnet ikke havde modtaget klagegebyr på 150 kroner.

Nævnets afgørelser

Da der som ovenfor nævnt ikke afholdtes nævnsmøder i 2008, er der ikke truffet nogen afgørelser af nævnet.

Indbragte og færdigbehandlede klager i 2008

Modtagne klager i 2008                               21

Færdigbehandlede sager i 2008                 0

Boligklagenævnet realitetsbehandlede afgørelser i 2008 :

 Da der som ovenfor nævnt ikke afholdtes nævnsmøder i 2008, er der ikke truffet nogen afgørelser af nævnet.

Scroll to Top