Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S

03. april 2009

Konkurrencenævnet har på sit møde den 3. april 2009 besluttet at meddele Royal Greenland A/S:

– at konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S indgået den 5. april 2002 ved salg af otte ejendomme i Maniitsoq, ikke udgør en mærkbar konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Styrelsen for Råd og Nævn – Konkurrencetilsynet

Afgørelsesnotat

Royal Greenland A/S

Qasapi 4

Box 1079

3900 Nuuk

Att.: Andor Thomsen

Vedr. sag 2008-010185/ 60.52.00.130 

Afgørelse

Konkurrencenævnet har på sit møde den 3. april 2009 besluttet at meddele Royal Greenland A/S:

– at konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S indgået den 5. april 2002 ved salg af otte ejendomme i Maniitsoq, ikke udgør en mærkbar konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Baggrund og sagsfremstillingen

Sagen omhandler overdragelsen af otte ejendomme i Maniitsoq fra Royal Greenland A/S til Maniitsoq Skindcenter A/S.

Sagen er genanmeldt 1. august 2008 under overgangsordningen mellem den gamle og den nye konkurrencelov. Der er tidligere fra Konkurrencenævnets side truffet afgørelse i sagen jf. Konkurrencenævnsmødet af 17. juni 2004. Konkurrenceklausulerne er genanmeldt efter nugældende konkurrencelov med henblik på at opnå fritagelse efter § 8, stk. 1

Den 12. april 2002 anmodede Royal Greenland A/S Konkurrencenævnet om at vurdere, hvorvidt en betinget slutseddel af 5. april 2002 vedrørende overdragelse af otte ejendomme i Maniitsoq fra Royal Greenland A/S til Maniitsoq Skindcenter A/S var omfattet af daværende konkurrencelovs bestemmelser om anmeldelse og indgreb, jf. den tidligere konkurrencelovs § 5, stk. 1, samt §§ 11-15.

Royal Greenland A/S havde specifikt anmodet Konkurrencenævnet om at vurdere den i § 6 i slutsedlen indeholdte 10-årige konkurrenceklausul på bygningerne.

Ved skrivelse af 23. maj 2002 blev det meddelt Royal Greenland A/S, at det var Konkurrencenævnets foreløbige vurdering,

  • At det ikke ville kunne udelukkes, at konkurrenceklausulen kunne udgøre et misbrug efter konkurrencelovens § 13, eftersom Royal Greenland A/S som sælger måtte antages at have en dominerende markedsposition,
  • At konkurrenceklausulen burde anmeldes til Konkurrencenævnet, hvis den blev medtaget i den endelige slutseddel,
  • At Royal Greenland A/S ikke udøver sin virksomhed i henhold til en særlig hjemmel, og at der derfor ikke er tale om offentligt reguleret erhvervsvirksomhed
  • At konkurrencelovens indgrebsbeføjelser i §§ 11, 12 og 13 kunne finde anvendelse på Royal Greenland A/S.

Efterfølgende meddelte Royal Greenland A/S Konkurrencenævnet ved skrivelse af 27. juni 2002, at der var blevet indgået en endelig aftale mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S på uændret vilkår.

På møde den 17. juni 2004 traf Konkurrencenævnet afgørelse i sagen, hvor Konkurrencenævnet fandt at aftalen af 5. april 2002 om overdragelsen af otte ejendomme til Maniitsoq Skindcenter A/S ikke var omfattet af anmeldelsespligten i daværende konkurrencelovs § 5, stk. 1. Endvidere fandt nævnet ikke, at der forelå tilstrækkelig anledning til at foretage indgreb overfor den 10-årige konkurrenceklausul i medfør af den tidligere konkurrencelovs §§ 11 og 13. Konkurrencenævnet anså herefter sagen for afsluttet.

Den 5. april 2002 underskrev Royal Greenland A/S som sælger og Maniitsoq Skindcenter A/S som køber en betinget slutseddel om overdragelse af otte ejendomme i Maniitsoq. Overtagelsen skulle finde sted 16. juni 2002. de otte ejendomme, B 62A, B 62C, B 62D, B 62E, B 62F, B694, B695 og B 748, er alle erhvervsejendomme, som tidligere er blevet anvendt i forbindelse med Royal Greenland A/S’ rejeindhandling- og produktion i Maniitsoq.

Købesummen blev aftalt til kr. 1,00, som betaltes samtidig med overdragelsen af de otte ejendomme.

§ 6, stk. 1, i slutsedlen har følgende ordlyd:

”Køber erklærer sig indforstået med, at i forbindelse med nærværende ejendomsoverdragelse vil det være et vilkår fra sælgers side, at der i 10 år fra ejendommens overdragelse ikke må udøves virksomhed, som er eller kan være konkurrerende virksomhed i forhold til de aktiviteter som på overtagelsesdagen udøves af Royal Greenland A/S eller et af dets datterselskaber eller associerede selskaber”

I forbindelse med overdragelsen af de nævnet erhvervsejendomme pålægger Royal Greenland A/S køberen, Maniitsoq Skindcenter A/S, en 10-årig konkurrenceklausul. Det er denne konkurrenceklausul, som Royal Greenland A/S ønskede af få Konkurrencenævnet til at vurdere, og det er altså denne bestemmelse som er blevet genanmeldt til Konkurrencetilsynet den 1. august 2008.

Virksomhederne

Royal Greenland A/S

Royal Greenland A/S er 100 pct. ejet af Hjemmestyret, og samtidig en af verdens største virksomhed indenfor fiskeindustrien. Fra 1997 og frem til 2002 reducerede Royal Greenland A/S antallet af medarbejdere med 39,1 pct., navnlig som følge af udskillelsen af NUKA A/S, som blev etableret i 1998/1999. En anden væsentlig forskel til faldet i antallet af medarbejdere var bl.a. Lukningen af rejefabrikkerne i Nuuk og i Maniitsoq i løbet af 2002.

Royal Greenland koncernen havde i regnskabsåret for overdragelsen af de otte ejendomme en omsætning på ca. 3,6 mia. kr. og i regnskabsåret 2006/07 ligger omsætningen på ca. 5,1 mia. kr.

Indtil 2002 var Royal Greenland A/S den eneste og største producent af rejer i Maniitsoq. Royal Greenland A/S har således været dominerende på markedet for rejeproduktion i Maniitsoq indtil lukningen af fabrikken i 2002.

Maniitsoq Skindcenter A/S

Maniitsoq Skindcenter A/S ejedes af Maniitsoq Kommune og SULISA A/S, som igen ejedes af Royal Greenland A/S og Hjemmestyret. Royal Greenland A/S udtrådte af SULISA A/S medio 2004. Maniitsoq Skindcenter A/S blev den 11. juli 2003 taget under konkursbehandling.

Markedsbeskrivelse

Slutsedlen omhandler overdragelsen af en række erhvervsejendomme, som tidligere har dannet grundlag for Royal Greenland A/S’ rejeproduktion i Maniitsoq. Konkurrenceklausulen indebærer, at der på de otte ejendomme ikke må udøves konkurrerende virksomhed i forhold til de aktiviteter, som udøvedes af Royal Greenland A/S på overdragelsestidspunktet. På den måde sikrede Royal Greenland A/S sig mod uønsket konkurrence fra andre producenter, som fremstiller konkurrerende produkter. Konkurrenceklausulen, som alene har til formål at indskrænke anvendelsen af de pågældende ejendomme, påvirker ikke de berørte parters konkurrencemuligheder i øvrigt.

Dansk praksis om konkurrenceklausuler

I det følgende gengives en dansk sag vedrørende konkurrenceklausuler, og som ligeledes blev præsenteret for Konkurrencenævnet tilbage i 2004.

Københavns Havn

Konkurrencerådet i Danmark traf i 1998 en afgørelse om, at en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som Københavns Havn i forbindelse med salg af en brugt containerkran havde pålagt køberen, A. Henriksen Shipping. Konkurrenceklausulen betød, at A. Henriksen Shipping ikke efterfølgende måtte benytte kranen til losning af containere i forbindelse med skibstrafikker i konkurrence med Københavns Havn. Konkurrencerådet fandt at konkurrenceklausulen var konkurrencebegrænsende, hvorefter Københavns Havn indbragte denne afgørelse for Konkurrenceankenævnet, som ved kendelse i december 1998 ophævede Konkurrencerådets afgørelse af 27. maj 1998. Konkurrenceankenævnet udtalte flg.:

”Som følge af Københavns Havns salg af containerkranen til A. Henriksen Shipping med henblik på opstilling i Hundested er der etableret et alternativ til Københavns Havn på markedet for ekspedition af containerskibe fra sjællandske havne. Gennem det aftalte vilkår er A. Henriksen Shippings adgang til at benytte denne maskine begrænset, men ikke A. Henriksen Shippings adgang til markedet. Vilkåret må ses på baggrund af aftalen som helhed, og der er herefter ikke grundlag for at antage, at der foreligger en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.”

Som det fremgår lægges der vægt på, at konkurrenceklausulen ikke har haft en sådan markedspåvirkning, at konkurrencen er blevet begrænset markant.

Vurdering

Efter nærmere gennemgang er der intet som tyder på, at Royal Greenland A/S har påtvunget køberen urimelige købsbetingelser eller andre urimelige forretningsbetingelser, som udgør en mærkbar konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Konklusion

Konkurrencenævnet har den 17. juni 2004 truffet afgørelse om hvorvidt den omtalte konkurrenceklausul mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S var konkurrenceforvridende. Konkurrencenævnet konkluderede i 2004, at konkurrenceklausulen ikke var konkurrenceforvridende i et sådan omfang, at konkurrencenævnet ville udstede forbud mod konkurrenceklausulen.

Konkurrenceklausulen er genanmeldt under overgangsordningen mellem den gamle og den nye konkurrencelov med henblik på at opnå fritagelse fra § 8, stk. 1. Konkurrencenævnet vurderer, at konkurrenceklausulen ikke udgør en mærkbar begrænsning for konkurrencen, hvorfor det yderligere konkluderes, at aftalen ikke er omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Scroll to Top