Forbrugerklagenævnet årsberetning 2009

Forord

Forbrugerrådet skal hermed benytte lejligheden med, at takke for det forgangne år 2009, og hilse velkommen i det nye år 2010. Forbrugerrådsmedlemmet Knud Kristiansen er trådt ud af Forbrugerrådet, idet han samtidigt afholder orlov fra sit medlemskab i Landstinget. Jeg skal benytte lejligheden med at takke Knud Kristiansen i denne korte periode han virkede i Forbrugerrådet. Herunder har personalesituationen for året 2009, været anstrengende, idet både konsulenten og sekretæren kort efter hinanden har opsagt deres stillinger. Det har medført en begrænset Forbrugerrådsarbejde både i Sekretariatet og for Forbrugerrådet. Først i begyndelsen af september 2009, blev en ny konsulent ansat. Siden begyndte arbejdet at køre i sin normale gang.

Vi har nu erfaret hvad kommunalreformen har bevirket siden kommunerne blev opdelt til de 4 store kommuner. Som vi har forudset er forbrugerudvalgene samtidigt med kommunalreformen blevet kraftigt reduceret. I henhold til Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 kap. 3 § 6 skal der i hvert kommune nedsættes et forbrugerudvalg. Kommunalreformen har så bevirket i, at der over hele Grønland kun kan nedsættes 4 forbrugerudvalg i de 4 store kommuner mod tidligere 18 forbrugerudvalg i hver af de tidligere kommuner. Lovgivningen for Forbrugerrådet har ikke fulgt med i udviklingen i forbindelse med kommunalreformen. Dette har medført manglende muligheder for, at Forbrugerrådet kan have kontakt med forbrugerudvalgene i andre byer og bygder eller yderdistrikter hvor man ikke har nedsat et forbrugerudvalg. Dette tab som kommunalreformen har medført for Forbrugerrådet, er årsagen til at vi på et meget begrænset omfang, kun kan arbejde for resten af Grønlands befolkning. Det betyder en yderligere og ringere levestandart for de indbyggere der er ramt i de resterende byer og bygder, hvor man ikke har nedsat et forbrugerudvalg. Dette være sig både inden for kontrol af markedsføringslovgivningen, levnedsmiddellovgivningen samt prisundersøgelser som Forbrugerrådet hvert år i op til flere tilfælde udfører. Herunder er fiskere og fangersamfundet samtidigt ramt af problemet, idet forbrugerudvalgene skal følge priserne på grønlandske produkter og gennem forhandlinger med de lokale fisker- og fangerforeninger søge at fastsætte vejledende priser for produkter, der sælges på brætterne. Lovgivningen bør rettes op snarest af Landets lovgivere.

Jeg har i gennem de sidste flere år kæmpet for Forbrugerrådsmedlemmernes mødediæter mv. og de sidste par år er Ombudsmanden blevet involveret i sagen. Hertil bør man genoverveje ændringerne i henhold til Ombudsmandens skrivelse.

Samarbejdet inden for Forbrugerrådet kan nævnes at have nået op på sit højeste niveau. Dette skyldes ikke mindst vores baggrund, Selvstyret, som hvert år uddeler os midler i henhold til Finansloven. Dog anser jeg, at der er på tide, at konsulenterne som er ansat i Forbrugerrådet bør foretage mange flere kontrol ude på kysterne. Derfor anser jeg det for vigtigt, at tildeling af midler til Forbrugerrådet bør forhøjes inden for dette felt.

2009 er året hvor jeg for sidste gang sætter min underskrift i årsberetningen, idet jeg i det nye år stopper i Forbrugerrådet. Derfor ville jeg benytte lejligheden til at takke alle Forbrugerrådsmedlemmer, Sekretariatsansatte og ikke mindst folk fra kysten der på en mere eller mindre måde har givet mig kræfter i mit virke for Forbrugerrådet.

Jeg vil afslutningsvis ønske det kommende Forbrugerråd om god fremdrift i et foretagende hvor man skal være meget agtpågivende og varsom. Jeg selv har anset det for meget vigtigt, at lytte til folk uden at ophøje sig selv, med det formål at opnå det bedste mulige samarbejde med forbrugerne i Grønland. Derved ønsker jeg at Forbrugerrådet med denne ånd fortsat ville herske fremover, hvis Forbrugerrådet ikke skal forgå.

Det har for mig været en glæde at samarbejde med den nye Landstyremedlem, da jeg samtidigt har bemærket en arbejdsfremgang i Departementet, hvor man før i tiden har haft uberørte sager fra begyndelsen af året 2000.

Afslutningsvist vil jeg takke med et fortsat godt samarbejde med Landsstyret og KANUKOKA, og herunder de forskellige direktorater samt erhvervsdrivende i Grønland.

Nanortalik, den 31. august 2010.

Nikolaj Ludvigsen Formand

for Grønlands Forbrugerråd.

Indledning

Forbrugerrådet og dets sekretariats virke har hjemmel i Lov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, forbrugerudvalg, markedsføring, priser, mærkning og forbrugerklageudvalg med efterfølgende ændringer. Opgaven er at:

 • modvirke urimelige priser og forretningsvilkår
 • arbejde for en øget forbrugerbevidsthed gennem oplysning om forhold, der er af betydning for forbrugernes vurdering af varer og tjenesteydelser samt gennem information om forbrugernes retsstilling
 • fremlægge forbrugerpolitiske synspunkter overfor erhvervslivet, offentlige myndigheder og Landstinget
 • rådgive de kommunale forbrugerudvalg og behandle sager, der af disse forelægges rådet
 • føre tilsyn med lovens bestemmelser i overensstemmelse med kapitel 7 (vedr. markedsføring, mærkning og emballering)
 • foretage undersøgelser af pris- og avanceforhold inden for bestemte vare- og brancheområder

Forbrugerrådet

Forbrugerrådet består af 7 medlemmer, der er sammensat af repræsentanter fra SIK (Arbejdernes Organisation), KANUKOKA (Kommunernes Landsforening), ARNAT PEQATIGIIT KATTUFFIAT (Kvindeforeningen), KNAPK (Landsforbundet for fiskere og fangere) samt 3 medlemmer udpeget af Landstinget. Forbrugerrådets medlemmer udpeges i henhold til Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, priser og forbrugerklageudvalg § 3 stk. 3 for en periode på 4 år.

Forbrugerrådets sammensætning har siden den 12.12.2006 været som følger:

Formand Nikolaj Ludvigsen, udpeget af KANUKOKA
Næstformand Pele Jensen, udpeget af Landstinget
Hendrik Nielsen, udpeget af SIK
Jakob Petersen, udpeget af KNAPK Ellen Mikaelsen, udpeget af Landstinget
Uthilie Heilmann, udpeget af ARNAT PEQATIGIIT KATTUFFIAT

Forretningsudvalg

Formand Nikolaj Ludvigsen
Næstformand Pele Jensen Rådsmedlem Ellen Mikaelsen

Ved et forbrugerrådsmøde den 6. marts 2007 konstituerede Forbrugerrådet sig som ovenfor anført. Dette råds funktionsperiode løber ved udgangen af 2010.

Sekretariatet

Konstitueret Styrelseschef, A/C-fuldmægtig Nicolai Odgaard Jensen, cand.oecon., og ansat siden 15. februar 2006. Pr. 1. februar 2008 blev han udnævnt til kontorchef. Han sidder nu som konstitueret Styrelseschef.

Cand.jur. Mark Larsen blev ansat pr. 1. august 2008. Han arbejder som jurist for forbrugerrådet udover forbrugerklagenævnet og miljøklagenævnet.

Konsulent Ulrik Albrechtsen, der er politiuddannet og teolog, blev ansat pr. 1. september 2009.

Konsulent Malik Nielsen, der er uddannet akademimerkonom blev ansat pr. 1. marts 2010.

Det er kun konsulenten, der primært arbejder for Forbrugerrådet. De øvrige medarbejdere har andre opgaver i Styrelsen for Råd og Nævn, der etableredes pr. 1.2.2008.

Pr. 1. januar 2002 blev Forbrugerrådets tidligere sekretariat ved en finanslovsændring sammenlagt med sekretariatet for Konkurrencenævnet, som indtil da lå i Landsstyrets sekretariat. Ved en ændring af landstingslov nr. 20 af 13. november 1986 (forbrugerloven) blev Forbrugerklageudvalgets sekretariatsfunktion pr. 1. juni 2002 overført til Grønlands Forbrugerråds sekretariat og dermed til Fællessekretariatet for

Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerråd. I 2004 er tillige Landstingets klageudvalg vedrørende Miljøbeskyttelse overført til Fællessekretariatet.

Fællessekretariatet blev 1. januar 2008 lagt sammen med De Sociale Ankenævn, Nævnet for Arbejdsskadesikring, Telestyrelsen og Boligklagenævnet, hvorefter Fællessekretariatet fik et nyt navn, nemlig; Styrelsen for Råd og Nævn.

Herefter er der 23 fastansatte i Styrelsen for Råd og Nævn. Styrelsen har 2 kontorchefer, Nicolai Odgaard Jensen og Kristina Nordby-Rachlitz. Kontorchef for Forbrugersekretariatet er herefter Nicolai Odgaard-Jensen.

Som følge af den nye konkurrencelov – landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 – fik Styrelsen for Råd og Nævn pr. 1. marts 2008 et nyt organ, nemlig konkurrencetilsynet.

Adressen:

Styrelsen for Råd og Nævn
Imaneq 27, 1. sal
3900 Nuuk

Telefon: 32 80 33
Telefax: 32 78 50

Atuisoq ligger central placeret ved gågaden. Indgang ligger vest for Brugsens parkeringsplads.

Forbrugerrådets møder

Årets første forbrugerrådsmøde for året 2009, blev afviklet 12. marts 2009, i Nuuk. I forbindelse med dette møde benyttede Forbrugerrådet at afholde et møde med SIK, KANOKOKA og Naalakkersuisunut Ilaasortaq Siverth K. Heilmann.

Den næste forbrugerrådsmøde blev afholdt den 21. august 2009, i Nuuk. I denne forbindelse afholdt Forretningsudvalget et møde med Landsstyremedlemmet Ove Karl

Berthelsen den 20. august 2009. Under dette møde blev følgende emner drøftet: 1) Varer der kommer udefra landets grænser og transportens indflydelse på varernes salgspriser.

2) Mere handel med udlandet, især med USA og dets forhindringer. 3) Grønlands Forbrugerråds berettigelse for befolkningen. 4) Diæter og dets takster. 5) Forbrugernes bevidsthed for rettigheder. 6) Samarbejde med det politiske bagland, med ønsket om mere årvågenhed. 7) Mulig indførsel af Avancelovgivning. 8) Servicekontrakten for KNI Pilersuisoq.

Afsluttende møde i Nuuk den 27. november i beretningsåret 2009. Forslag som blev fremsendt til drøftelse er følgende: 1) Prisundersøgelserne. 2) Den Grønlandske udtalen af Styrelsen for Råd og Nævn, som vi gennem sprognævnet lod drøfte. 3) Formandens anmodning om afholdelse af møde med Landsstyreformanden angående resultatet af Ombudsmandens undersøgelse og dennes anmodninger. 4) Rådets betænkning angående vores relation til Departementet i henhold til Ombudsmandens beslutning derved. 5) Vedrørende kursus i bygderne. 6) Forslag til at mødet om vinteren bliver afholdt i Ilulissat eller Tasiilaq. Herunder blev 14 punkter orienteret fra Sekretariatet for Forbrugerrådet.

Personalesituationen og medlemmer af Forbrugerrådet

Konsulent- og sekretærstillingen

I året 2009, marts måned, har sekretæren og konsulenten kort efter hinanden opsagt deres stillinger og dette blev starten til en anstrengende situation for Sekretariatet og Forbrugerrådet.

I midten af april blev der midlertidig ansat en vikar, som kunne påtage sig de mest nødvendige opgaver og henvendelser. Samtidig blev sekretærstilling midlertidig bemandet med en vikar.

I starten af september 2009, blev konsulentstillingen besat af Ulrik Albrechtsen. Vikaren for sekretæren fortsatte året ud.

Forbrugerrådsmedlemmer

Knud Kristiansen som er Atassuts repræsentant i Forbrugerrådet fremsendte sin skrivelse af den 06. august 2009, om at han trækker sig tilbage fra Forbrugerrådet. Siden har en repræsentant fra Atassut været ubemandet. Knud Kristiansen var ellers medlem af forretningsudvalget. Pele Jensen som er Siumuts repræsentant i Forbrugerrådet overtog pladsen i forretningsudvalget efter Knud Kristiansen.

Siden har Forbrugerrådets repræsentanter været bemandet med 6 personer. Dog er rådet stadig beslutningsdygtig under møderne.

Forbrugerrådets Internet hjemmeside: www.atuisoq.gl

I slutningen af året 2009, blev vi af journalist for KNR underrettet om, at Atuisoqs hjemmeside ikke længere er tidssvarende, da det kan ses, at den i gennem længere tid ikke er blevet opdateret og derved er blevet forældet. Årsagen skyldes, at konsulenten og sekretæren i begyndelsen af året havde opsagt deres stilling i Forbrugerrådet kort efter hinanden. De to stillinger var gennem en periode blevet opslået og der var gået ca. 7 måneder før konsulentstillingen blev besat.

To vikarer havde midlertidigt påtaget sig de mere påkrævende arbejde for Forbrugerrådet og således var hjemmesiden blevet mere eller mindre forglemt.

Formanden for Forbrugerrådet, Nikolaj Ludvigsen, gjorde samtidig også selv opmærksom på at hjemmesiden ikke længere er tidssvarende, hvorfor man bør udfinde en bedre løsning for at hjemmesiden løbende kunne blive opdateret mv. således at den bliver tidssvarende.

Ved udgangen af året blev arbejdet sat i gang med at opdatere hjemmesiden, hvorved redigeringsprogrammet samtidigt også blev ændret, for bedre at kunne opnå en mere forbrugervenlig redigering. Selvom arbejdet med hjemmesiden nu er blevet prioriteret, ville det tage sin tid før Atuisoqs hjemmeside, opnå sin fulde og tidssvarende udsende med de rette indhold.

Forbrugerrådet og medierne

For hvert år, den 15. marts, bliver Den Internationale Forbrugerdag fejret verden over. I Grønland fejre Forbrugerrådet også dagen, ved at udnytte medierne med at fremkomme med synspunkter som kan være til gavn for forbrugerne i Grønland.

Hvert år vælger Forbrugerrådet i Grønland et tema, som er værd at drøfte, og med det formål at kunne nå ud til samfundet. I forbindelse med omhandlende dag, har Forbrugerrådet i Grønland for året 2009, benyttet morgenfladen i KNR med at fremkomme med oplysningsværdige forbrugersynspunkter.

Idet Den Internationale Forbrugerdag faldt om søndagen i 2009, udnyttede Forbrugerrådet mandagen, den 16. marts 2009, i stedet. Formanden for Forbrugerrådet Nikolaj Ludvigsen og konsulenten Steffen Lynge blev via KNR morgenfladen interviewet. Ud over de mere basale oplysningsværdige forbrugerrelaterede rettigheder og emner blev ”Forsyningsforhold og tanker omkring smidiggørelse og billiggørelse af forsyninger” drøftet via morgenfladen KNR.

Oplysningskampagne via medier har i året 2009, begrænset sig til små pressemeddelelser, pga. en anstrengende personalesituation for det meste af året.

Forbrugerrådet opnåede ellers i 2009 i samråd med Atuagagdliutit og Sermitsiaq, muligheden af at kunne fremkomme med forbrugeroplysninger for hver 14. dag i deres spalter. Denne et ellers så udmærket initiativ, blev indstillet på grund af mangel af personale. Denne mulighed må derfor på ny søges genfundet, evt. på et andet idegrundlag end før antaget, idet der indkommer flere tungere klagesager gennem årene, som er værd at forfølge via midierne.

Der ses samtidig gentagelsestilfælde i flere klager som er uafhængig af hinanden mod sagesløse forbrugere, foretaget af samme virksomhed og på flere byer i Grønland. Derved er Forbrugerrådet vidende om, at der sker mange ulovlige handlinger foretaget af forhandlere og virksomheder i Grønland. Således idet der er tiltag, bør Forbrugerrådet i Grønland overveje, at benytte sig mere af medierne til forfølgelse af de uretfærdige handlinger, som forbrugerne i Grønland ofte er begyndt at opleve. For at afskaffe denne tiltag bør der foretages overvejelser på samme fremgangsmåde som Forbrugerrådet i Danmark benytter sig af. En tilsvarende ordning bør Forbrugerrådet i Grønland overveje.

Den kommunale sammenslutning i Grønland og dets følger for Forbrugerrådet

Året 2009 er historisk bemærkelsesværdig for Grønland. Kommunerne blev delt op til fire store kommuner. Denne sammenslutning har medført for Forbrugerrådet en til dels anstrengt situation.

Efter kommunalsammensætning i Grønland til 4 store kommuner kan lovgivningen ikke længere dække resten af byerne og bygderne med oprettelse af kommunalt forbrugerudvalg.

Tidligere har hver by ved hver valgperiode hvert 4. år oprettet et kommunalt forbrugerudvalg.

Hvis den nuværende lovgivning efter kommunesammensætningen på nuværende skal følges, skal der oprindeligt kun oprettes 4 kommunale forbrugerudvalg i hver af de 4 store kommuner, som er følgende:

 1. Qaasuitsup Kommunea
 2. Qeqqata Kommunia
 3. Kommuneqarfik Sermersooq
 4. Kommune Kujalleq

Derved har hver enhed af Kommunale forbrugerudvalg en opgave der strækker sig med flere byer og bygder end tidligere. Hvilket ville sige, at kontrol og passende dækning af overholdelse af lovgivning ikke længere kan opretholdes.

Hvis den nuværende lovgivning samtidig skal følges er tilgang til assistance for Forbrugerrådets arbejde blevet så reduceret, at forfølgelse af lovgivningens indhold faktisk er blevet så forringet, at lovgivningen ikke længere har virkning for samfundet og ikke længere er til fordel for forbrugerne. Således er lovgivningen ikke længere tilstrækkelig og kan kun benyttes i de større byer, da vi ikke længere kan opnå et samarbejde med resten af byerne og bygderne.

Som eksempel kan følgende erfaringer nævnes for reducering af forbrugerrådets arbejdsgang på baggrund af at de kommunale forbrugerudvalg ikke længere kan oprettes:

 • Forbrugerudvalgene skal følge priserne på grønlandske produkter og gennem forhandlinger med de lokale fisker- og fangerforeninger søge at fastsætte vejledende priser for produkter, der sælges på brædterne
 • Forbrugerudvalgene kan som hidtil fremsende alle sager, som de finder, er af almen interesse, eller til behandling i Grønlands Forbrugerråd. Det forudsættes, at der er god kontakt mellem forbrugerudvalgene og Forbrugerrådet
 • Gennem deres lokalkendskab vil forbrugerudvalgene kunne yde et værdifuldt bidrag til gennemførelse af de landsdækkende prisundersøgelser, priskontrol og kontrol af datoudløbet fødevarer mv.

Begrundelserne for oven anførte emner er følgende:

Sekretariatet for Forbrugerrådet har på baggrund af manglende oprettelse af kommunalt forbrugerudvalg i byerne stødt på vanskeligheder som gjorde at man ikke længere kan

forfølge lovgivningens indhold til gennemførelse af tilstrækkeligt og passende indsats til fordel for forbrugerne landet over. Som eksempel har Qaasuitsup Kommunia på skrivende stund endnu ikke oprettet et kommunalt forbrugerudvalg og derved er brædtpriserne endnu ikke opnået til forhandling i forhold til andre byer som har oprettet de kommunale forbrugerudvalg for året 2009/10. Seneste brædtpriser der er blevet fastlagt i Qaasuitsup Kommunia er fra 2006, mens resten af byerne benytter sig af priser som er blevet forhandlet og som er gældende for året 2009/10. Forbrugerrådet har i anledningen af prisundersøgelse på Grønlandsk proviant og på brædtpriser stødt på problemet. I dette tilfælde er vi nødsaget til at fremvises brædtpriser fra Ilulissat som er fastlagt i året 2006.

Herunder som anses for et større problem for Forbrugerrådet og Sekretariatet er på baggrund af lovens manglende ændring – eller er blevet utilstrækkeligt efter kommunalsammenlægning – er det som vi har erfaret fra flere byer bl.a. fra Tasiilaq.

Sekretariatet for Forbrugerrådet modtog i året 2009, en klage fra en medborger i Tasiilaq. Pågældende person klagede over en bestemt butik i Tasiilaq, der gang på gang har solgt varer med forældet datomærkninger. På nogen af varerne er overskridelsen på over 1 år.

På baggrund af henvendelsen er det i henhold til lovgivningen, Sekretariatet for Forbrugerrådet der skal varetage det fornødne ved at foretage forfølgelse af ulovlighederne. Ved sagens udfald kan ulovligheden indbringes til domstolene. Således kan sagen overgives til politiet når forbrugerrådet har gjort sit arbejde færdigt i henhold til lovgivningen.

Men koncentrationen om kommunale forbrugerudvalg er begrænset til Nuuk. I henhold til nugældende lovgivning, skal der ikke oprettes et forbrugerudvalg i Tasiilaq. Derfor har Forbrugerrådets Sekretariat ikke mulighed for, at rette henvendelse til nogen bestemte personer i Tasiilaq, for at anmode om assistance – med henblik på at foretage kontrol i omhandlende butik. Der skal samles beviser i form af foto og indhente diverse relevante informationer mv., som skal fremsendes direkte til os på Sekretariatet for Forbrugerrådet. Alt dette bør og skal ske, idet øjeblik Sekretariatet for Forbrugerrådet modtog en henvendelse, for derefter via telefonisk samtale med en person som er medlem af forbrugerudvalget, opstarte en undersøgelse uden længere tids ophold – såsom via skrivelse til Kommuneqarfik Sermersooq, Sekretariatet i Nuuk, som derefter skal

fremstarte det fornødne, som egentlig er Forbrugerrådets opgave, tilsvarende hvis der opstod en lignende sag i byer, hvor der er oprettet forbrugerudvalg, er det Sekretariatet for Forbrugerrådet der retter henvendelse til et forbrugerudvalgsmedlem, således som Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning af priser og forbrugerklageudvalg §§ 21. 22 og § 23 jf. kap. 2 og 3 foreskriver det.

Men arbejdsmetoden siden kommunesammenlægningen har gjort det vanskeligere for Forbrugerrådets Sekretariat, idet Sekretariatet for Kommuneqarfik Sermersooq kræver en skriftlig henvendelse. Derefter skal de forsøge at fremfinde en egnet person. Således ville sagens forfølgelse ske via en omvendt kommandovej, med koordinering fra Sekretariatet for kommunerne. Forsinkelse ville indebære en utilstrækkelig arbejdsmetode.

Tilsvarende hændelse om problemet som er omtalt i Tasiilaq er sket i Ilulissat. Selv om proceduren og fremgangsmåden er lidt anderledes, har manglende oprettelse af Kommunalt Forbrugerudvalg medført, at vi i Ilulissat ikke længere kunne forfølge en forretning, der gang på gang begår ulovligheder ved at tilsidesætte lovgivningen. Der var i dette tilfælde foretaget en politianmeldelse og idet vidnet som havde anmeldt forholdet til Forbrugerrådet pga. af angst for repressalier ikke ville fremstå med navns nævnelse til politiet, måtte Sekretariatet for Forbrugerrådet trække anmeldelsen tilbage, ved samtidig at frembringe politiet en undskyldning for ulejligheden. Sagen ville have været gennemført med opretholdelse af anmeldelse til politiet, hvis der var oprettet et Kommunalt forbrugerudvalg, som kunne assistere Forbrugerrådet med forfølgelse af ulovlighederne. Dette er i henhold til lovgivningen ellers en simpel procedure. Lovgivningens virkning er dermed blevet sat ude af kraft i dagens Grønland.

Pressemeddelelser

I året 2009 er der fremsendt én enkelt pressemeddelelse der omhandler opbevaring, henstilling og salg af frosne varer i dagligvarebutikker. Denne meddelelse er fremsendt af Forbrugerrådets jurist Mark Larsen.

Henvendelser til Forbrugerrådet

Der har i året 2009, været 70 registreret henvendelser til forbrugerrådet i form af telefonisk eller via internettet. Henvendelserne er alle mere eller mindre anmodninger om afhjælpning i henhold til lovgivningen inden for købelovens bestemmelser. Henvendelserne har ud fra Forbrugerrådets erfaring, været mange flere og de 70 registreret henvendelser er i de få måneder hvor man har haft en konsulent til at påtage sig de registreringer. Her skal man tænke på, at der igennem 7 måneder ikke har været ansat en konsulent til at påtage sig registreringer for alle henvendelserne i året 2009.

Tilsyn med lovgivningen

Forbrugerrådets opgaver er bl.a. at føre tilsyn om mærkning af levnedsmidler som foreskrevet i Hjemmestyrets bekendtgørelse kapitel 9, og markedsføringsreglerne som foreskrevet i Landstingslovens kapitel 4.

Sekretariatet for Forbrugerrådet er den der forestår tilsynet med lovgivningens overholdelse, blandt andet også på baggrund af henvendelser fra forbrugerne.

I løbet af året 2009, har vi været opmærksomme på flere sager angående overtrædelser af lovgivningen. Her skal der alene redegøres for de 3 mere interessante sager:

1) Overtrædelse af mærkning af levnedsmidler

Forbrugerrådet har i september 2009, modtaget en klageskrivelse fra en forbruger som er træt af, at en kiosk i Tasiilaq ofte sælger varer med datooverskridelser.

Klageren har op til flere gange påpeget over for såvel ejeren og personalet om ulovlighederne, men der er intet sket.

I denne anledning har Sekretariatet for forbrugerrådet fremsendt en skrivelse til ejeren af kiosken om overholdelse af de gældende lovgivninger med indskærpelse over for ejeren, at såfremt lovgivningen ikke overholdes, kan sekretariatet for Råd og Nævn se sig nødsaget til, at indgive politianmeldelse.

Samtidig fremkom sekretariatet for Råd og Nævn med en opfordring til at gennemse kioskens hylder og lager. Herunder blev ejeren gjort opmærksom på, at Forbrugerrådet evt. i samarbejde med kommunale forbrugerudvalg evt. bygdebestyrelse fremover foretager uanmeldte kontrolbesøg i butikkerne for at kontrollere, om datomærkningsreglerne rent faktisk overholdes. Skrivelsen blev fremsendt den 18. september 2009.

Senere modtog vi af ejeren, telefonisk henvendelse. Hun beklagede sig over, at have modtaget en skrivelse fra Forbrugerrådet og oplyste samtidigt, at hun ville være nødsaget til at lukke sin forretning hvis hun ikke længere kan sælge varer med forældede datomærkninger. En hel del undskyldninger blev frembragt af ejeren af kiosken. Vores opfordring om snarest at stoppe al ulovlige handel med overskredne datomærkede varer, ville hun ikke høre tale om. Hun vil fortsætte sin ulovlig foretagende uanset om hun bliver meldt til politiet.

Dispensationsansøgning blev samtidigt modtaget den 22-10-2009, fremsendt af direktøren for kiosken. Besvarelsen af ansøgningen blev fremsendt den 12/11 2009, med anmodning om at frembringe for hvilke varer der søges dispensation for mv. Siden modtog vi ikke flere henvendelser. Derved opnåede kiosken heller ikke dispensation for dette år.

Grundlaget for de nævnte begrundelser, har Forbrugerrådets konsulent og Forbrugerrådets jurist i forbindelse med et ophold i Tasiilaq, foretaget kontrol i butikken. Det blev på stedet optaget fotos da det viste sig, at kiosken stadig solgte varer som er datoudløbet. Der er blevet opstillet et særskilt lille bord, synligt i centrum af butikken, med tilbudsvarer, hvor de fleste af de opstillede varer er datoudløbet. Der blev samtidigt fundet flere varer på særskilt butiksreol som er datoudløbet.

Ved samtale med butiksejeren blev hun gjort opmærksom på de fundne varer med overskridelser af datomærker. Hendes synspunkter og begrundelser for fortsat salg af de ulovlige varer redegjorde hun ved at forklare, at befolkningen fortsat gerne ville have de varer. Nogen af varerne ses overskredet med dato i over 1 år. Dog har hun ikke til hensigt at fjerne varerne fra hylderne. Hun kom med samme undskyldning og begrundelse som tidligere.

Der foreligger en sag på hende i øjeblikket, som er under behandling, ligesom politiet er blevet gjort opmærksomt på, at Forbrugerrådet ville indgive en politianmeldelse mod Kiosken.

2) Overtrædelse af markedsføringslovgivning

Grønlands Forbrugerråd v/ Sekretariatet for Råd og Nævn, har i gennem året 2009, stødt på flere overtrædelse af markedsføringslovgivning. Der er fremsendt flere skrivelser til virksomheder med anmodning om overholdelse af lovgivningen. Her kan vi fremkomme med et eksempel hvor ordet ”gratis” i forbindelse med markedsføring er anvendt forkert.

Den 27. november 2009, fremsendte Sekretariatet for Forbrugerrådet en skrivelse til en virksomhed i Nuuk med anmodning om fremover, at udforme sin markedsføring uden konflikt med lovgivningen. I en november udgave af Nuuk Ugeavis har man reklameret ved at anvende ordet ”gratis”. Ved anvendelse af ordet ”gratis”, skal det være muligt for kunden, at kunne få den vare, der annonceres som gratis, uafhængigt af et køb. Altså netop helt gratis. Forbrugerrådets Sekretariat er af denne opfattelse, at virksomheden ikke anvender ordet korrekt i nærværende markedsføring.

3) Overtrædelse af mærkning af levnedsmidler

Grønlands Forbrugerråd v/ Sekretariatet for Råd og Nævn, har den 16. december 2009, modtaget en telefonisk henvendelse fra en forbruger angående en klager der omhandler tilsidesættelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse om mærkning af levnedsmidler i en butik i Ilulissat.

I denne anledning har Sekretariatet for forbrugerrådet fremsendt en skrivelse til butikken om overholdelse af de gældende lovgivninger med indskærpelse over for butikken, at såfremt lovgivningen ikke overholdes, kan sekretariatet for Råd og Nævn se sig nødsaget til, at indgive politianmeldelse.

Samtidig fremkom sekretariatet for Råd og Nævn med en opfordring til at gennemse butikkens hylder og lager. Herunder blev butikken gjort opmærksom på, at Forbrugerrådet evt. i samarbejde med kommunale forbrugerudvalg evt. bygdebestyrelse fremover foretager uanmeldte kontrolbesøg i butikkerne for at kontrollere, om datomærkningsreglerne rent faktisk overholdes. Skrivelsen blev fremsendt den 22. december 2009.

Der var i dette tilfælde foretaget en politianmeldelse og idet vidnet som havde anmeldt forholdet til Forbrugerrådet pga. af angst for repressalier ikke ville fremstå med navns nævnelse til politiet, måtte Sekretariatet for Forbrugerrådet trække anmeldelsen tilbage, ved samtidig at frembringe politiet en undskyldning for ulejligheden.

Manglende oprettelse af Kommunalt Forbrugerudvalg har i denne sag medført, at vi i Ilulissat ikke længere kunne forfølge forretningen, der gang på gang begår ulovligheder ved at tilsidesætte lovgivningen.

Sagen ville have været gennemført med opretholdelse af anmeldelse til politiet, hvis der var oprettet et Kommunalt forbrugerudvalg, som kunne assistere Forbrugerrådet med forfølgelse af ulovlighederne.

Dette er i henhold til lovgivningen ellers en simpel procedure. Lovgivningens virkning er dermed blevet sat ude af kraft i dagens Grønland på baggrund af manglende oprettelse af kommunalt forbrugerudvalg i Ilulissat.

Forbrugerudvalgskurser i 2009

Forbrugerrådet har ellers i året 2009, planlagt at afholde et kursus for de kommunale forbrugerudvalgsmedlemmer. Skrivelse til de kommunale forbrugerudvalg var blevet fremsendt. Men på grund af for få tilmeldinger og interesse har man udsat kurset til en mere kommende og passende tidspunkt.

Kurset formål ville har været om lokale forhold, i forhold til lovgivning omkring køberegler, andre relevante regler eller i forbindelse med handel – både over Internettet,

men også i forbindelse med handel over postordre, hvor forskelligt forbrugerrettighederne administreres i de forskellige lande mv.

Udgiftsregnskab 2009

 

Budget

 

Regnskab

  Forbrugerrådet kr 757.000 kr 473.077
Mødeafholdelse kr 300.000 kr 301.479
Internationalt samarbejde kr 20.000 kr 15.206
Prisundersøgelser kr 15.000 kr 0
Undervisning kr 200.000 kr 53.200
Forbrugeroplysning kr 150.000 kr 24.818
Formandshonorar inkl. Kontorhold kr 72.000 kr 78.375
Scroll to Top