Greenland Venture mod Konkurrencetilsynet

15. juni 2012

2008-011541

Den 30. september 2008 indledte Konkurrencetilsynet sin undersøgelse af Greenland Venture A/S (herefter ”Venture”), med henblik på at få afklaret hvorvidt selskabet, igennem sine investeringer, overtrådte konkurrencelovens § 12, ved, de facto, at yde konkurrenceforvridende offentlig støtte, i stedet for at foretage investeringer ud fra det markedsøkonomiske investorprincip.

Venture ejes 100 % af Inuit service Company A/S, der igen ejes 100 % af Grønlands Selvstyre.

Den investeringskapital Venture har til rådighed er stillet af Grønlands Selvstyre, hvorfor investeringer foretaget af Venture, kan vurderes efter bestemmelsen i konkurrencelovens § 12, om offentlig støtte.

Der er ikke tale om ét specifikt marked, der påvirkes af en eventuel konkurrenceforvridende støtte, men derimod en risiko for at konkurrencen på et eller flere specifikke markeder kan påvirkes hvis en aktør, på et givent marked, modtager offentlig støtte.

I løbet af sagsbehandlingen har række viden af konkurrencelovens §§ 12 og 21 været genstand for en afgørelse ved Grønlands Landsret. Grundet Venture, indirekte, er 100 % ejet af Grønlands Selvstyre, og at der i årene 2005-07 er indskudt 15 millioner kr. årligt i selskabet fra Grønlands Selvstyre, fandt Grønlands Landsret ikke, at det kunne udelukkes, at Venture kan gives et påbud efter konkurrencelovens § 12. Grønlands Landsret slog endvidere fast, at konkurrencelovens § 21 tillægger Konkurrencetilsynet et bredt skøn, ved vurderingen af hvilke oplysninger, der er nødvendige for dets virksomhed.

Konkurrencetilsynet har, til brug for sin vurdering, indhentet oplysninger om Ventures engagement i de virksomheder der er investeret i, herunder beslutningsgrundlaget for investeringerne. Offentlige investeringer skal vurderes ud fra det ”markedsøkonomiske investorprincip”, dvs. hvordan ville en privat investor vurdere forholdet.

Venturekapital er kendetegnet ved at være risikovillig kapital, forstået på den måde at investeringen af kapitalen ofte er forbundet med en stor risiko, men at dette modsvares af et større udbytte end anden investeringskapital kan frembringe. Ved vurderingen af Ventures investeringer er der derfor taget højde for både det markedsøkonomiske investorprincip, og venturekapitales grundlæggende risikable natur.

Med venturekapitalens risikovillighed in mente, vurderes det, at det ikke kan dokumenteres, at Venture foretager investeringer ud fra andre parametre end hvad der, i nærværende tilfælde, må formodes at være, hvad en privat investor ville gøre.

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSIVIA
GRØNLANDS LANDSRET
Postboks 1040, 3900 Nuuk

Nuuk, ulloq/den 7. december 2009
Suliassap/journal nr. A 605/08
-/ka

Advokat Jacob Pinborg
Vester Farimagsgade 23
1606 København V

MODTAGET 10 DEC. 2009  

Vedr.: Deres j.nr. 89-12497 – Greenland Venture AS/ mod Konkurrencetilsynet.

Vedlagt udskrift af rets- og dombogen for Grønlands Landsret af den 24. november 2009.

Kristine Alaufesen
retssekretær

(rb406)

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

FOR

GRØNLANDS LANDSRET

Den 24. november 2009 kl. 15.00 holdt Grønlands Landsret offentligt retsmøde i retsbyg­ningen, Jens Kreutzmannip Aqqutaa 1, Nuuk. Dommer var Linda Hangaard.

Retten behandlede
sagl.nr. A 605/08

Greenland Venture A/S mod

Styrelsen for Råd og Nævn Konkurrencetilsynet

Ingen var mødt eller indkaldt.

Efter rådslagning og votering afsagdes sålydende

DOM:

(se dombogen)

Sagen sluttet.

Linda Hangaard

Udskriftens rigtighed bekræftes.
GRØNLANDS LANDSRET, den 7. december 2009 

Kristme Alaufesen

UDSKRIFT AF DOMBOGEN

FOR

GRØNLANDS LANDSRET

Den 24. november 2009 blev af Grønlands Landsret i sagen

sagl.nr. A 605/08

Greenland Venture AIS
mod
Styrelsen for Råd og Nævn
Konkurrencetilsynet

afsagt sålydende

DOM:

Sagens baggrund og parternes påstande 

Ved brev af 1. oktober 2008 til Greenland Venture A/S bad Konkurrencetilsynet i medfør af konkurrencelovens § 21 selskabet om at udlevere nogle nærmere angivne oplysninger, herunder blandt andet hvilke virksomheder de i eget regi havde investeret i, stillet ansvarlig lånekapital til rådighed for eller stillet garanti for. Det fremgår af brevet, at de omhandlede oplysninger ønskes for, at Konkurrencetilsynet kan sikre sig, at Greenland Venture A/S ikke overtræder konkurrencelovens bestemmelser, herunder specielt lovens § 12.

Ved brev af 30. oktober 2008 til Konkurrencetilsynet afslog Greenland Venture A/S at udlevere de ønskede oplysninger og angav som begrundelse herfor, at man ikke mener, at selskabet er omfattet af konkurrencelovens § 12. Som begrundelse herfor angives i brevet:

“…
at Greenland Venture A/S er et selvstændigt aktieselskab, der drives på forretningsmæssige vilkår under ansvar af selskabets ledelse. Der er sket adskillelse mellem det offentlige, Grønlands Hjemmestyre, og Greenland Venture A/S i kraft af selskabsdannelsen. Det er endvidere ikke Grønlands Hjemmestyre, der træffer beslutninger om, hvilke selskaber, Greenland Venture A/S investerer i, og Greenland Venture AIS’ investeringer kan ikke tilregnes Grønlands Hjemmestyre.
…”

Ved brev af 31. oktober 2008 til Greenland Venture A/S fastholdt Konkurrencetilsynet kravet om at fa udleveret de ønskede oplysninger og angav, at Greenland Venture AIS ville blive pålagt tvangsbøder efter konkurrencelovens § 28, hvis ikke selskabet fremkom med oplysningerne inden 7 dage fra brevets dato.

Under denne sag, der er anlagt ved Grønlands Landsret den 4. november 2008, har sagsøgeren, Greenland Venture AIS, principalt påstået sagsøgte, Styrelsen for Råd og Nævn, Konkurrencetilsynet, (i det følgende benævnt Konkurrencetilsynet), tilpligtet at anerkende, at Konkurrencetilsynets krav om at modtage oplysninger fra Greenland Venture A/S og Konkurrencetilsynets pålæg af dagbøder overfor Greenland Venture A/S er ugyldig.

Som subsidiær påstand nr. 1, har Greenland Venture A/S påstået Konkurrencetilsynet tilpligtet at anerkende, at Konkurrencetilsynet ikke har hjemmel til at udstede påbud til Greenland Venture AIS i medfør af § 12 i landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence (konkurrenceloven).

Som subsidiær påstand nr. 2, har Greenland Venture A/S påstået Konkurrencetilsynet tilpligtet at anerkende, at Konkurrencetilsynets krav om at modtage oplysninger om Greenland Venture A/S’s engagementer i erhvervsvirksomheder, jf. konkurrencelovens § 21, ikke er berettiget.

Konkurrencetilsynet har påstået frifindelse for den principale påstand og den subsidiære påstand 2.

Konkurrencetilsynet har principalt påstået afvisning, subsidiært frifindelse for den subsidiære påstand 1.

Sagens øvrige omstændigheder 
Ved brev af 10. november 2008 pålagde Konkurrencetilsynet Greenland Venture AIS ugentlige tvangsbøder på 10.000 kr. indtil de ønskede oplysninger var modtaget. Det angives i brevet, at første bøde forfaldt til betaling den 15. november 2008.

Greenland Venture AIS protesterede mod pålæggelsen af tvangsbøder, og ved kendelse af 12. november 2008 tillagde Grønlands Landsret sagsanlægget opsættende virkning, således at Konkurrencetilsynets fastsættelse af tvangsbøder blev sat i bero indtil endelig dom i sagen.

Af vedtægterne for Greenland Venture AIS fremgår blandt andet:

“,,,

§3

Selskabets formål er på kommercielle vilkår at investere i og rådgive virksomheder, der har gode  udviklingsmuligheder og som har behov for kapitaltilførsel for at kunne udnytte og realisere disse muligheder samt at varetage formidling af aktuelle og kommende støtteordninger og programs arbejder i overensstemmelse med de
respektive ordningers formål.

§4

Selskabets aktiekapital udgør kr. 24.950.000,00, fordelt i aktier å kr.1.000,00 eller multipla heraf.

…..

§8

Selskabets bestyrelse består af 4-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

….”

I januar 2005 underskrev Grønlands Hjemmestyre og Greenland Venture AIS en servicekontrakt gældende for 2005-2007. Af kontrakten fremgår blandt andet:

“…

Med udgangspunkt i VS’s vedtægter og med implementeringen af den nye erhvervsfrernmestruktur er der d.d. indgået følgende aftale mellem GH og VS om ydelse af formidling af internationalt programsamarbejde og indstilling af finansieringsstøtteordninger, jfr. Landstingsfinansloven for 2005, hovedkonto 64.10.16 Finansieringsstøtte og 64.10.17, Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme.

….

§ 3 Indstilling om finansieringsstotteordninger 

3.1 VS skal på anmodning fra GH kunne vurdere konkrete ansøgninger og foretage indstillinger vedrørende garantistillelse ved etablering af virksomhed og videreførelse af nødlidende generationsskifte i henhold til gældende Landstingslov om erhvervsfremme.

3.2 VS skal på anmodning fra GR kunne vurdere ansøgninger og foretage indstilling samt efterfølgende afrapportering i relation til tilskud til produktudvikling i henhold til gældende Landstingslov om erhvervsfremme. Det praktiske sagsforløb aftales nærmere mellem parterne.

3.3 Hvis VS har økonomiske interesser i relation til det pågældende projekt eller ansøger, herunder står i et konkurrenceforhold hertil, skal selskabet gøre GR opmærksom herpå. I givet fald inddrages VS ikke i vurdering eller anden form for sagsforberedelse. Denne foregår da i GR.

…..

9.1 Aftalen er gældende fra kontraktens indgåelse og vil være gældende frem til den 31. december 2007. Fornyelse af aftalen kan finde sted efter genforhandling.

…”

Det er oplyst, at Servicekontrakten ikke er fornyet mellem parterne.

Forklaring

Jørgen Wæver Johansen har forklaret, at han er direktør for Greenland Venture AIS. Der er tale om et ventureselskab, der stiller risikovillig og “tålmodig” kapital til rådighed for virksomheder, der har et bæredygtigt grundlag. Selskabet investerer for øjeblikket i 33 aktive selskaber. Selskabet er ejet 100 % af Grønlands Selvstyre og blev dannet i sin nuværende form den 1. januar 2005. Selskabet varetager ikke formidling af aktuelle og kommende støtteordninger. Dette arbejde er flyttet over til Grønlands Erhvervs- og Turistråd. Det sidste arbejde, der blev udført for Grønlands Hjemmestyre blev flyttet pr. 1. januar 2007. Da selskabet varetog rådgivning for Grønlands Hjemmestyre, var selskabets funktion at rådgive og komme med indstillinger til hjemmestyret. Selskabet udbetalte ikke selv penge til nogen. I dag er selskabets formål alene at investere i virksomheder i Grønland. Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om, hvilke virksomheder/projekter, der investeres i. Selskabet blev stiftet af Royal Greenland i 1993, fordi man ville være med til at fremme erhvervsudviklingen i Grønland. Pissifik og Grønlands  Arbejdsgiverforening var blandt andre også medejere. I 2003 stod Grønlands Hjemmestyre tilbage som ene-ejere af   selskabet, hvilket fortsat er tilfældet. I årene 2005-2007 indskød landstinget en kapital på 15 mio. kroner pr. år i selskabet. Der er ikke indskudt penge til enkelte projekter, og hjemmestyret har ikke bedt om, at der blev investeret i bestemte virksomheder. Der er ikke indskudt kapital i selskabet siden 2007. Grønlands Selvstyre har som ejere af selskabet mulighed for at tilkendegive ønsker for selskabet på generalforsamlingen, ligesom ejerne udpeger bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der beslutter, hvilke virksomheder, der skal investeres i, og bestyrelsen skal ikke tage hensyn til Grønlands Selvstyre i den forbindelse. Greenland Venture A/S er involveret i en lang række  virksomheder lige fra de største til meget små. Der er også mulighed for at investere i kriseramte selskaber, hvis bestyrelsen vurderer, at det er holdbart. Han mener dog ikke, at de har investeret i kriseramte selskaber.

Greenland Venture A/S har ikke ønsket at udlevere oplysninger til Konkurrencetilsynet, fordi de ikke mener, at selskabet er omfattet af konkurrencelovens § 12. De investerer på forretningsmæssige vilkår og er altid mindretalsaktionærer i de selskaber, de investerer i. De går maximalt ind med et kapitalindskud på 49%. De har også mulighed for at stille garantier til bankforbindelser eller stille ansvarlig lånekapital til rådighed. De mener ikke, det er på sin plads at udlevere fortrolige forretningshemmeligheder vedrørende deres samarbejdspartnere. Det er muligt, at mulige samarbejdspartnere ville blive mere tilbageholdende med at søge samarbejde med dem, hvis de udleverer den slags oplysninger. De har en tommelfingerregel for kravet til afkast, men der sker en konkret vurdering i hvert
tilfælde. Der er ikke udbetalt udbytte til Grønlands Selvstyre.

Parternes synspunkter

Greenland Venture A/S har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at Konkurrencetilsynet som sekretariat for Konkurrencenævnet ikke har hjemmel til selvstændig at indhente oplysninger, da det må lægges til grund, at Konkurrencenævnet ikke er i gang med en undersøgelse af virksomheden. Da konkurrencetilsynet ikke har hjemmel til at indhente oplysningerne, er der tale om ugyldighed. Det er endvidere gjort gældende, at det er en væsentlig mangel ved sagsbehandlingen, at klagevejledningen var forkert, idet man har angivet, at der ikke var mulighed for at indbringe sagen for domstolene.

Til støtte for den subsidiære påstand 1 har Greenland Venture A/S gjort gældende, at udstedelse af påbud efter konkurrencelovens § 12 forudsætter, at der er tale om anvendelse af offentlige midler, hvilket der ikke er tale om her, idet Greenland Venture A/S er et privatretligt selskab. Da selskabet var omfattet af servicekontrakten med Grønlands  Hjemmestyre, var selskabets opgave alene at foretage indstillinger til Hjemmestyret.
Greenland Venture AIS yder ikke selv støtte, men foretager investeringer, som det under sagen er oplyst, at ejerne af selskabet ikke har indflydelse på.

Til støtte for den subsidiære påstand 2 har Greenland Venture A/S gjort gældende, at skønnet over hvilke oplysninger, der er nødvendige, ikke er uden grænser. Proportionalitetsprincippet er således gældende og medfører, at kun oplysninger, der er nødvendige til formålet, kan kræves. De krævede oplysninger er fortrolige og dette sammenholdt med § 33 i sagsbehandlingsloven medfører, at oplysningerne ikke er nødvendige, før det er endelig afgjort, hvorvidt Greenland Venture A/S er omfattet af konkunencelovens § 12. Man kan desuden ikke udvide den oprindelige baggrund for at kræve oplysninger, hvilket Konkurrencetilsynet har gjort under sagen. Konkurrencetilsynet har således ikke krav på flere oplysninger end dem, de allerede har fået.

Konkurrencetilsynet har til støtte for sin frifindelsespåstand gjort gældende, at det fremgar af § 3, i bekendtgørelse nr. 3, at Konkurrencetilsynet træffer afgørelser på Konkurrencenævnets vegne, og § 8 giver Konkurrencetilsynet hjemmel til at kræve oplysninger på Konkurrencenævnets vegne. Der er således ikke tale om, at Konkurrencetilsynet savner kompetence til at kræve oplysninger som sket. Hvis beslutningen om at kræve oplysningerne i øvrigt skal være ugyldig, kræver det, at der er generelt væsentlige sagsbehandlingsfejl, hvilket ikke er tilfældet.

Konkurrencetilsynet har videre gjort gældende, at organisationsformen ikke er afgørende for, om et forhold er omfattet af konkurrencelovens § 12. Enhver form for økonomisk fordel ydet af midler, der er under offentlig kontrol, er således omfattet. Dette følger af såvel forarbejderne som kommentarerne og EU-praksis vedrørende den tilsvarende danske bestemmelse, og den grønlandske bestemmelse skal fortolkes i overensstemmelse hermed.   Det er rigtigt, at der ikke er tale om støtte, hvis der handles på almindelige markedsvilkår, men det kræver, at man får oplysningerne fra virksomheden, for at vurdere om dette er tilfældet. Man kan ikke generelt vurdere om en virksomhed er omfattet af bestemmelsen eller ej. Konkurrencelovens § 21 giver Konkurrencetilsynet hjemmel til at kræve de ønskede oplysninger, idet denne bestemmelse utvivlsomt giver hjemmel til at kræve alle oplysninger,  der skønnes nødvendige til vurdering af om et forhold er omfattet af konkurrencelovens bestemmelser. Dette gælder også fortrolige oplysninger, idet bestemmelsen ikke giver mening, hvis der kun kan kræves oplysninger, som i øvrigt er offentligt tilgængelige. Der er ved bestemmelsen tillagt Konkurrencetilsynet et bredt skøn, og der er ikke grundlag for at tilsidesætte det foretagne skøn. Heller ikke sagsbehandlingslovens § 33 har betydning for sagen.

Til støtte for afvisningspåstanden vedrørende sagsøgerens subsidiære påstand 2, har Konkurrencetilsynet gjort gældende, at der ikke er truffet afgørelse om, hvorvidt Greenland Venture A/S har foretaget transaktioner, der kan danne grundlag for et påbud efter konkurrencelovens § 12. Man har alene bedt om oplysninger til brug for vurderingen af om dette er tilfældet.

Rettens begrundelse og resultat

Det fremgår af § 1, i bekendtgørelse nr. 3, af 1. februar 2008, at Konkurrencetilsynet fungerer som sekretariat for Konkurrencenævnet, og det fremgår af § 8, at Konkurrencetilsynet på Konkurrencenævnets vegne kan kræve oplysninger efter konkurrencelovens § 21. Den omstændighed, at det er Konkurrencetilsynet og ikke Konkurrencenævnet, der har besluttet at indhente oplysninger hos Greenland Venture A/S,  medfører derfor ikke, at afgørelsen herom er ugyldig.

Det er oplyst, at Greenland Venture AIS er 100 % ejet af Grønlands Selvstyre, og at der i årene 2005-07 er indskudt 15 millioner kr. årligt i selskabet af ejeren. Det fremgår af  selskabets vedtægter, og af direktør Wæver Johansens forklaring, at selskabets formål er at stille risikovillig og “tålmodig” kapital til rådighed for bæredygtige virksomheder og projekter. På denne baggrund finder retten ikke, at det kan udelukkes, at Greenland Venture A/S’ aktiviteter kan danne grundlag for et påbud efter § 12 i landstingslov om konkurrence, og heller ikke af denne grund er beslutningen om at indhente oplysninger hos Greenland Venture A/S ugyldig. Herefter og idet bemærkes, at en eventuel forkert klagevejledning ikke medfører en afgørelses ugyldighed, tager retten ikke Greenland Venture A/S’s principale påstand til følge.

Som angivet ovenfor finder retten ikke, at det generelt kan udelukkes, at Greenland Venture AIS kan blive omfattet af et påbud efter § 12 i landstingslov om konkurrence. Konkurrencetilsynet har imidlertid ikke truffet afgørelse om at udstede et påbud til Greenland Venture AIS i medfør af § 12 i landstingslov om konkurrence, men har alene bedt om oplysninger, der blandt andet skal danne grundlag for en vurdering af, om der er grundlag for et sådant påbud. Retten har således ikke på det foreliggende grundlag mulighed for at afgøre, om Greenland Venture AIS kan omfattes af et påbud efter § 12 i landstingslov om konkurrence, da dette kræver en konkret vurdering af forholdene i det enkelte tilfælde. Retten tager derfor Konkurrencetilsynets påstand om frifindelse for Greenland Venture A/S’s subsidiære påstand i til følge.

Ved vurderingen af om oplysninger er nødvendige for Konkurrencenævnets virksomhed, eller til afgørelse af om et forhold er omfattet af konkurrencelovens bestemmelser, er der tillagt Konkurrencenævnet og på dennes vegne Konkurrencetilsynet et bredt skøn. Efter de foreliggende oplysninger om Greenland Venture AIS’ virksomhed og organisation finder retten ikke grundlag for at tilsidesætte det udøvede skøn, og det er heller ikke godtgjort, at  beslutningen om at anmode Greenland Venture A/S om de ønskede oplysninger er i strid med proportionalitetsprincippet eller sagsbehandlingslovens § 33. Greenland Venture A/S’ subsidiære påstand 2 tages derfor heller ikke til følge.

Som følge af det anførte tager retten Konkurrencetilsynets påstand om frifindelse til følge.

Da Greenland Venture AIS har tabt sagen, skal de betale sagsomkostninger til Konkurrencetilsynet. Under henvisning til sagens karakter og omfang, herunder at domsforhandlingen har haft en varighed af en halv retsdag, fastsættes sagsomkostningerne til 15.000 kr., der er til dækning af Konkurrencetilsynets udgifter til advokatbistand under sagen.

Thi kendes for ret:

Styrelsen for Råd og Nævn, Konkurrencetilsynet frifindes.

Inden 14 dage skal Greenland Venture AIS i sagsomkostninger til Styrelsen for Råd og Nævn, Konkurrencetilsynet betale 15.000 kr.

Linda Hangaard

Udskriftens rigtighed bekræftes.
GRØNLANDS LANDSRET, den 7. december 2009
Kristine Alaufesen

Scroll to Top