Offentlig hjælp til privat næringsdrivende – fanger

Det Sociale Ankenævn har den 12. februar 2010 behandlet din klage over O Kommunes afgørelse, truffet i november 2007 om afslag på offentlig hjælp og har afsagt følgende

Kendelse

O Kommunes afgørelse opretholdes. Det vil sige, at resultatet af kommunens afgørelse er rigtig, og at du ikke får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om hjælp fra det offentlige samt Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Redegørelse

Du har den 21. november 2007 søgt O Kommune om økonomisk hjælp til betaling af el-restance.

O Kommune har i november 2007 truffet afgørelse i sagen, hvorefter du blev meddelt afslag på det ansøgte.

Så vidt ses er afgørelsen ikke meddelt dig skriftligt.

I brev af 3. december 2007 har du klaget til Det Sociale Ankenævn over kommunens afgørelse. Du har som begrundelse anført følgende: ”Vi har fra O Kommune socialforvaltningen fået afslag, deres begrundelse var at jeg er privat næringsdrivende. (erhvervsfanger). Som i kan se har vi haft meget lidt i indtægter i 2006 og vi regner med at vi får endnu mindre indtægter i år. Vi har 3 børn på 14,11, og 8 år.”

I forbindelse med oversendelse af sagens akter til Det Sociale Ankenævn er O Kommune ikke fremkommet med yderligere oplysninger til sagen.

Det fremgår af sagsoplysningerne, at du ved ansøgningens indgivelse boede sammen med din ægtefælle, og at der var 3 hjemmeboende børn under 18 år.

Lovgrundlag

Ifølge § 20, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, kan der kun i ganske særlige tilfælde ydes offentlig hjælp til enkeltudgifter til betaling af restancer.

Det er ikke et krav efter Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, at afgørelser skal meddeles skriftligt. Ifølge god forvaltningsskik gælder det imidlertid, at bebyrdende afgørelser meddeles skriftligt.

Efter § 24 i Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning skal en begrundelse for en afgørelse indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet.

I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at O Kommune burde have meddelt dig afgørelsen skriftligt, da den blev truffet, idet den er bebyrdende for dig.

Det Sociale Ankenævn finder ikke, at du er berettiget til at modtage offentlig hjælp til betaling af din el-restance.

Afgørelsen begrundes med, at der kun undtagelsesvist ydes offentlig hjælp til betaling af restancer, og at du ikke har anført sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for at fravige hovedreglen.

Det Sociale Ankenævn finder dog, at O Kommune i sin afgørelse burde have anført denne begrundelse samt have anført § 20, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp som lovhenvisning og citeret denne.

Det Sociale Ankenævn skal dog bemærke, at O Kommune ikke lovligt kan vedtage en intern regel, hvorved personer med visse erhverv afskæres mulighed for at modtage offentlig hjælp.

Dog skal personer, der tidligere har været selvstændigt erhvervsdrivende, godtgøre, at de er stoppet som selvstændigt erhvervsdrivende og nu står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Afgørelse

O Kommunes afgørelse opretholdes.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til O Kommune

Scroll til toppen