Bortfald af tilkendt førtidspension – løbende arbejdsprøvning

Det Sociale Ankenævn har den 25. juni 2010 behandlet din klage over S Kommunes afgørelse af 20. oktober 2008 om indstilling af din førtidspension med virkning fra den 1. november 2008 og har truffet følgende

Kendelse

S Kommunes afgørelse af 20. oktober 2008 ændres, således at du fortsat skal modtage førtidspension fra 1. november 2008 og frem. Det betyder, at du får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension.

Redegørelse

Det er oplyst, at en læge i 1995 vurderede, at du skulle tilkendes førtidspension på grund af ryggener og manglende omskolingsmuligheder. Du forsøgte dog at fortsætte med at arbejde flere steder, men måtte hver gang stoppe pga. smerter og modtog derfor fra 2005 førtidspension.

S Kommune har ved afgørelse af 20. oktober 2008 indstillet din førtidspension med virkning fra den 1. november 2008.

Kommunen har lagt vægt på, at lægelige undersøgelser viser, at du ville kunne påtage dig et arbejde.

Kommunen har endvidere anført, at alle førtidspensionisters arbejdsevne skal vurderes løbende.

Som lovgrundlag henviste og citerede S Kommune til Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 § 18, stk. 1 og 2.

Du har ved brev modtaget den af 7. november 2008 klaget over kommunens afgørelse til Det Sociale Ankenævn. Du oplyser, at og at du har været førtidspensionist siden august 2005 på grund af en gigtlidelse i dine sener, og at du ikke har arbejdet siden 1995.

Du oplyser endvidere, at begge lægeundersøgelserne i 2008 gav det resultat, at du ikke skulle arbejde mere, og at du derfor ikke forstår kommunens vurdering.

Ved oversendelse af sagens akter til Det Sociale Ankenævn den 18. maj 2009 er S Kommune ikke fremkommet med yderligere oplysninger.

Det fremgår af lægeundersøgelsen foretaget den 15. juni 1995 af læge x, at du havde haft tiltagende lænderygsmerter med udstråling til begge ben siden 1981, og at du havde fået påvist slidgigt i ryggen.

Det fremgår endvidere, at du var smerteforpint, primært muskelsmerter, og at du eventuelt kunne omskoles til andet arbejde, hvis din uddannelse og dine sprogfærdigheder var anderledes.

Af lægeundersøgelse af 17. september 2008 var der konstateret muskel- og ledsmerter men god bevægelighed i armen, ben, rygsøjle og nakke.

Ifølge lægeundersøgelse udført den 13. november 2008 af læge Y havde du muskel- og ledsmerter i begge knæ venstre skulder og lænden, og du var blevet opereret for diskusprolaps i ryggen i 1988.

Det fremgik endvidere, at der var fundet nedsat bevægelighed i skulderen ved armløft, stiv lænderyg og ømhed omkring begge knæ.

Subjektivt havde du mange gener men objektivt var der fundet stort set normale fysiske forhold dog bortset fra ovenstående. Lægen anbefalede arbejdsprøvning.

Ifølge referatet fra det tværfaglige møde blev det vurderet, at din førtidspension skulle indstilles, idet de lægelige undersøgelser viste, at du eventuelt ville kunne komme i fleksjob. Kommunen lagde vægt på, at du havde mange smerter, men at der ved den objektive lægeundersøgelser blev fundet god bevægelighed.

Kommunen vurderede derfor, at du ville kunne klare et lettere arbejde.

Lovgrundlag

I henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension § 18, stk. 1 skal borgere, der modtager førtidspension underrette kommunen om enten personlige eller økonomiske ændringer, der kan medføre frakendelse eller regulering af førtidspensionen.

Efter § 18, stk. 2 bortfalder retten til førtidspension, hvis betingelserne herfor ikke længere er opfyldt.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn har vurderet, at du fortsat skal modtage førtidspension fra den 1. november 2008 og frem til en eventuel arbejdsprøvning har vist, at du kan varetage et arbejde på almindelige vilkår, som fleksjob eller på fleksjoblignende vilkår.

Såfremt du efter en arbejdsprøvning kan varetage et arbejde på et af ovenstående vilkår, skal din førtidspension stoppes med virkning fra det tidspunkt, hvor arbejdsprøvningen må anses for afsluttet, og din overgang til arbejdet egentlig iværksat.

Hvis arbejdsprøvningen viser, at du ikke kan varetage et job på ovenstående vilkår, skal du fortsat modtage førtidspension fra 1. november 2008 og frem.

Dette betyder, at S Kommune, skal udbetale førtidspension med tilbagevirkende kraft fra den 1. november 2008 og frem til overgangen til almindeligt arbejde eller fleksjob efter endt arbejdsprøvning.

Eller at kommunen skal udbetale førtidspension fra den 1. november 2008 og frem, såfremt du ikke kan varetage et arbejde efter endt arbejdsprøvning.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at en beslutning om indstilling af førtidspension alene kan foretages af kommunen efter en ny lægeerklæring er indhentet og efter at en arbejdsprøvning er afsluttet, såfremt denne viser en bedring i borgerens erhvervsmæssige muligheder.

Det Sociale Ankenævn vurderer derfor ikke, at kommunen har godtgjort, at betingelserne for modtagelse af førtidspension ikke længere er opfyldt efter § 18, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om bortfald af førtidspension er opfyldt.

Afgørelse

S Kommunes afgørelse af 20. oktober 2008 ændres.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Scroll til toppen