Personligt tillæg til førtidspension – afdrag på banklån

Det Sociale Ankenævn har den 25. juni 2010 behandlet din klage over G Kommunes afgørelse af 13. december 2007 om tillæg til din førtidspension og har afsagt følgende

Kendelse

G Kommunes afgørelse opretholdes. Det vil sige, at du ikke får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension samt Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Redegørelse

Du har den 13. december 2007 ved personlig henvendelse søgt G Kommune om tillæg til din førtidspension.

G Kommunes har den 13. december 2007 truffet afgørelse i sagen, hvorefter du fik et mundtligt afslag på din ansøgning.

Du påklagede i brev af 18. december 2007 G Kommunes afgørelse til Det Sociale Ankenævn.

I klagen anfører du bl.a., at du har købt et hus med banklån, men at din husleje, dvs. afdragene på dit banklån til boligkøb ikke medregnes ved beregning af, om du er berettiget til et personligt tillæg til din førtidspension. Du anfører, at du ved siden af banklånet betaler elregning, dag- og natrenovation, petroleum, og at andre pensionister får gratis olie, hvilket du ikke gør.

I forbindelse med oversendelse af sagens akter til Det Sociale Ankenævn har G Kommune oplyst, at du selv har optaget det pågældende banklån til køb af hus, og at du derfor selv må betale afdragene på det, idet loven ikke giver mulighed for, at det offentlige kan yde hjælp til dette. Kommunen anfører endvidere, at du gentagne gange har fået dette forklaret, ligesom det er anført, at selv hvis dine afdrag til banklånet blev inkluderet i kommunens beregning, ville du fortsat ikke være berettiget til et personligt tillæg.

Lovgrundlag

Efter § 15 i Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension bevilges personlige tillæg efter en individuel vurdering af behovet enten som en løbende ydelse, der fastsættes for højest 1 år ad gangen, eller som engangshjælp til dækning af særlige behov.

Det er i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning ikke et krav, at afgørelser skal træffes skriftligt. Det fremgår dog af god forvaltningsskik, at afgørelser, der ikke fuldt ud giver ansøgeren medhold, bør træffes skriftligt.

Ifølge § 23 i samme landstingslov kan den, der har fået en afgørelse meddelt mundtligt, forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen.

Ifølge § 22 i samme lov en afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Ifølge samme lovs § 24 skal en begrundelse for en afgørelse indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at G Kommunes afgørelse burde have været meddelt dig skriftligt, idet den ikke giver dig medhold i din ansøgning.

Det Sociale Ankenævn finder dog, at G Kommune har foretaget en korrekt beregning af dine økonomiske forhold, hvoraf fremgår, at du er i stand til at forsørge dig selv med din førtidspension. Det Sociale Ankenævn finder derfor ikke grundlag for at ændre afgørelsen.

Afgørelse

G Kommunes afgørelse opretholdes.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand.

Scroll to Top