Beregning af offentlig hjælp – børnetilskud

Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet jeres klage over U Kommunes afgørelse om afslag på offentlig hjælp og har afsagt følgende

Kendelse

U Kommunes afgørelse ændres. Det betyder, at I får medhold i Jeres klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp og efter Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud.

Redegørelse

I har i oktober måned 2007 søgt om offentlig hjælp til faste udgifter for oktober måned.

I har ved brev modtaget den 5. november 2007 klaget over U Kommunes afgørelse om afslag på offentlig hjælp.

I oplyser, at kommunen afslog at give jer offentlig hjælp for oktober på grund af, at I havde modtaget børnetilskud for oktober.

I oplyser endvidere, at I løbende kontaktede kommunen for at få offentlig hjælp, idet du var arbejdsløs og I ikke havde penge nok til jeres udgifter.

I forbindelse med oversendelse af sagens akter til Det Sociale Ankenævn den 17. december 2007 er U Kommune ikke fremkommet med yderligere kommentarer.

Det fremgår af akterne, at U Kommune den 23. oktober 2007 afviste at bevilge dig og din mand offentlig hjælp, fordi I havde et overskud på 1.221,40 kroner.

Kommunen havde i den forbindelse medtaget jeres udbetalte børnetilskud i beregningen.

Der er ikke medsendt en skriftlig afgørelse fra kommunen, og det fremgår således ikke, om der er givet en skriftlig afgørelse med begrundelse, ankevejledning og korrekt henvisning til lovgrundlaget og citering af de anvendte bestemmelser.

Af journalnotat fra kommunen af 9. november 2007 fremgår, at du og din mand fik offentlig hjælp for perioden fra den 15. oktober 2007 til og med 5. november 2007.

Lovgrundlag

Efter § 2, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud tilkommer et børnetilskud barnet, og dette tilskud ydes til forsørgelse af barnet.

Ifølge § 2, stk. 2 i samme forordning kan der ikke modregnes, kreditorforfølges eller foretages nogen anden form for udlæg i et børnetilskud.

I henhold til Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp kan en borger modtage offentlig hjælp til faste udgifter, såfremt denne opfylder betingelserne i § 4, 7 og 8.

Efter § 4, stk. 1 er betingelsen at ansøgeren skal være dansk statsborger og tilmeldt folkeregisteret i Grønland samt opfylde kravene i § 7 og 8 i samme forordning.

Ifølge § 7 i samme forordning kan en kommune bevilge offentlig hjælp ved akut trang, såfremt en borger har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter.

Efter Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp § 8 kan en kommune yde offentlig hjælp til en borger til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter, hvis en borger opfylder betingelserne i ovenstående § 7 og enten er:

1) ledig og ikke har et rimeligt tilbud om arbejde og aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder,

2) vurderet uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, eller

3) syg eller på barsel og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

I henhold til Landstingsforordnings nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp § 2, stk. 1, 1. punktum er enhver forpligtet til at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.

Efter § 13, stk. 1 skal størrelsen af den offentlige hjælp til forsørgelse og til faste udgifter fastsættes skønsmæssigt ud fra ansøgerens af offentlig hjælps:

– hidtidige levevilkår

– forsørgelsesforpligtelser

– faste udgifter

– lokale forhold samt

– en eventuel ægtefælles, registreret partners eller dermed ligestillet samlevers indkomst.

Efter § 13, stk. 2. kan der alene udbetales offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter til ansøgerens nødvendige underhold samt til rimelige udgifter til husleje, forbrugsafgifter og andre faste udgifter.

Ifølge § 13, stk. 3, 1. punktum fastsættes beløbet ud fra de faktiske udgifter og ud fra fordelene ved eventuelt bofællesskab.

I henhold til samme forordnings § 10, stk.1 har enhver, der søger om offentlig hjælp, ret til rådgivning fra kommunen om, hvordan den pågældende så vidt muligt ved egen hjælp kan klare øjeblikkelige eller kommende problemer og på længere sigt ved egen hjælp kan forsørge sig selv og sin familie.

Ved udregningen af offentlig hjælp skal ægtefællers, registrerede partneres og samleveres indkomst efter § 13, stk. 1 medtages i beregningerne.

Det samme gælder bofæller i henhold til § 13, stk. 3, såfremt denne i samme forordning indgå skønsmæssigt i beregningen ud fra en konkret og individuel vurdering af din logerendes andel af udgifterne, idet de faktiske fordele ved bofællesskab skal medtages.

Efter § 10, stk. 2 skal rådgivningen omfatte hele modtageren af offentlig hjælps situation og ikke blot fraværet af forsørgelsesgrundlag. Rådgivningen kan være hjælp til kontakt til anden instans, eksempelvis arbejdsformidling, misbrugscenter, sundhedsvæsen eller boligselskab. Rådgivningen kan foregå enkeltvis eller i grupper.

I henhold til § 11 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 har alle modtagere af offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter ret til at få udarbejdet en individuel handlingsplan i samråd med kommunen.

Ifølge § 11, stk. 2 skal Handlingsplanen tage udgangspunkt i den ydede rådgivning og skal efter behov indeholde vejledning om:

1) Behandling af misbrugsproblemer.

2) Personlig udvikling.

3) Opkvalificering.

4) Uddannelse.

5) Aktivering.

6) Fastholdelse af arbejde.

7) Revalidering

8) Omskoling.

Efter § 11, stk. 4 skal den individuelle handlingsplan følge modtageren af offentlig hjælp, når denne overgår til at modtage ydelser efter anden lovgivning, hvor der ligeledes stilles krav om individuelle handlingsplaner eller krav om revalideringsplaner. I sådanne tilfælde skal den individuelle handlingsplan eller revalideringsplanen efter anden lovgivning tage afsæt i den allerede udarbejdede individuelle handlingsplan.

Ifølge § 12 i samme forordning skal kommunen løbende revurdere og justere handlingsplanen, jf. § 11, efter behov for at sikre, at betingelserne for at yde offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter fortsat er opfyldt.

Efter § 7 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning skal en myndighed, herunder en kommune vejlede borgerne inden for myndighedens sagsområde.

I henhold til god forvaltningsskik burde Uummannaq Kommune have meddelt dig og din mand afgørelsen skriftligt, idet det vare en bebyrdende afgørelse.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn vurderer, at du og din mand var berettiget til offentlig hjælp for perioden fra den 1. oktober 2007 og frem til den 15. oktober 2007.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at U Kommunes beregninger til vurdering af, om du var berettiget til offentlig hjælp, var ukorrekte, idet kommunen havde medtaget det udbetalte børnetilskud for oktober måned i beregningerne.

I denne forbindelse har Det Sociale Ankenævn lagt vægt på, at et børnetilskud efter § 2, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 altid tilkommer barnet, og at dette tilskud ydes til forsørgelse af barnet.

Det Sociale Ankenævn har endvidere lagt vægt på, at der ifølge § 2, stk. 2 i samme forordning ikke kan modregnes, kreditorforfølges eller foretages nogen anden form for udlæg i et børnetilskud, herunder kan et børnetilskud således ej heller medtages som en del af forældres indkomst ved beregning af offentlige ydelser.

I denne vurdering er indgået, at om end ægtefællers, registrerede partneres og samleveres indkomst efter § 13, stk. 1 skal indgå i beregningerne i forhold til en ansøgers ret til offentlig hjælp og beløbsstørrelse heraf, så skal et børnetilskud aldrig indgå i beregningen af den offentlige hjælp.

Dette følger af, at børn ikke er forpligtet til at forsørge deres forældre, og indkomst, der tilkommer børn kan derfor ikke indgå i en families samlede indkomst til beregning af offentlig hjælp, medmindre børnene er over 18 år eller selv er forsørgere enten som ægtefæller eller som forældre, hvilket ikke er tilfældet her.

U Kommunia skal derfor foretage en ny beregning for 1. oktober 2007 til og med 15. oktober 2007 uden brug af børnetilskudsbeløbet samt udbetale borgernes offentlige hjælps tilgodehavende, uagtet at borgerne nu bor i en anden kommune.

Det Sociale Ankenævn har i den forbindelse lagt vægt på, at du og din mand ud fra de medsendte beregningsskemaer i ovennævnte periode ville være berettiget til offentlig hjælp, hvis børnetilskuddet ikke havde været medtaget i beregningen.

Samtlige relevante indkomster og udgifter skal indgå i beregningen, og de anvendte lovbestemmelser skal fremgå og citeres.

Det Sociale Ankenævn skal endvidere bemærke, at en kommune efter henholdsvis § 10 og 11 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp har en pligt til at rådgive og udfærdige handleplaner til borgere, der søger om offentlig hjælp, såfremt borgerne har behov for offentlig hjælp i mere end 14 dage.

Afgørelse

U Kommunes afgørelse ændres.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand.

Scroll to Top