Beregning af offentlig hjælp – logerende boende

Det Sociale Ankenævns formand har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over H Kommune afgørelser af 5. oktober 2007, 28. november 2007, 5. december 2007 og 10. januar 2008 om afslag på offentlig hjælp og har afsagt følgende

Kendelse

H Kommunes afgørelser hjemvises, således at H Kommune, nu H Kommunia skal vurdere din ansøgning om offentlig hjælp ud fra et ændret beregningsgrundlag fra 1. oktober 2007 til og med 15. januar 2008. Det betyder, at du får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp og Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Redegørelse

Du har første gang den 1. oktober 2007 søgt om offentlig hjælp til faste udgifter.

H Kommune har den 5. oktober 2007 truffet afgørelse, hvorefter der er givet afslag.

Kommunen lagde vægt på, at du efter de udarbejdede beregninger havde et overskud på 5121,12 kroner.

Du har efterfølgende den 26. oktober 2007, den 29. november 2007 og den 29. december 2007 søgt om offentlig hjælp til lignende udgifter, hvorefter kommunen har givet afslag med samme begrundelse.

Kommunen har i afgørelserne henvist til det korrekte lovgrundlag men har ikke citeret de anvendte lovbestemmelser.

Du har ved brev modtaget den 18. december 2007 klaget over afgørelserne til Det Sociale Ankenævn.

Du oplyser, at du flere gange har henvendt dig til kommunen for at få økonomisk hjælp til dine faste udgifter, idet du har været arbejdsløs og var arbejdssøgende.

Du oplyser endvidere, at du hver gang har fået afslag på grund af, at din logerendes indtægter har talt med i din indkomst i forhold til beregningerne i forbindelse med vurderingen af, om du var berettiget til offentlig hjælp.

Ved oversendelse af sagens akter til Det Sociale Ankenævn den 21. februar 2008 er H Kommune ikke fremkommet med yderligere oplysninger.

Det fremgår af akterne at du løbende har søgt om offentlig hjælp i perioden gældende fra den 1. oktober 2007 til den 15. januar 2008.

Det fremgår endvidere, at kommunen har givet afslag, fordi du har haft et overskud efter, at alle regningerne var betalt.

Kommunen har i den forbindelse lagt vægt på, at du havde en logerende, som var førtidspensionist.

Af beregningsskemaerne fremgår, at kommunen har inddraget din logerendes fulde førtidspensionsindkomst i beregningen af, om du er berettiget til offentlig hjælp.

Lovgrundlag

I henhold til Landstingsforordnings nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig § 13, stk. 1 skal størrelsen af den offentlige hjælp til forsørgelse og til faste udgifter fastsættes skønsmæssigt ud fra ansøgerens af offentlig hjælps:

– hidtidige levevilkår

– forsørgelsesforpligtelser

– faste udgifter

– lokale forhold samt

– en eventuel ægtefælles, registreret partners eller dermed ligestillet samlevers indkomst.

Efter § 13, stk. 2. kan der alene udbetales offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter til ansøgerens nødvendige underhold samt til rimelige udgifter til husleje, forbrugsafgifter og andre faste udgifter.

Ifølge § 13, stk. 3, 1. punktum fastsættes beløbet ud fra de faktiske udgifter og ud fra fordelene ved eventuelt bofællesskab.

I henhold til § 10, stk.1 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp har enhver, der søger om offentlig hjælp, ret til rådgivning fra kommunen om, hvordan den pågældende så vidt muligt ved egen hjælp kan klare øjeblikkelige eller kommende problemer og på længere sigt ved egen hjælp kan forsørge sig selv og sin familie.

Efter § 10, stk. 2 skal rådgivningen omfatte hele modtageren af offentlig hjælps situation og ikke blot fraværet af forsørgelsesgrundlag. Rådgivningen kan være hjælp til kontakt til anden instans, eksempelvis arbejdsformidling, misbrugscenter, sundhedsvæsen eller boligselskab. Rådgivningen kan foregå enkeltvis eller i grupper.

I henhold til § 11 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 har alle modtagere af offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter ret til at få udarbejdet en individuel handlingsplan i samråd med kommunen.

Ifølge § 11, stk. 2 skal Handlingsplanen tage udgangspunkt i den ydede rådgivning og skal efter behov indeholde vejledning om:

1) Behandling af misbrugsproblemer.

2) Personlig udvikling.

3) Opkvalificering.

4) Uddannelse.

5) Aktivering.

6) Fastholdelse af arbejde.

7) Revalidering

8) Omskoling.

Efter § 11, stk. 4 skal den individuelle handlingsplan følge modtageren af offentlig hjælp, når denne overgår til at modtage ydelser efter anden lovgivning, hvor der ligeledes stilles krav om individuelle handlingsplaner eller krav om revalideringsplaner. I sådanne tilfælde skal den individuelle handlingsplan eller revalideringsplanen efter anden lovgivning tage afsæt i den allerede udarbejdede individuelle handlingsplan.

Ifølge § 12 i samme forordning skal kommunen løbende revurdere og justere handlingsplanen, jf. § 11, efter behov for at sikre, at betingelserne for at yde offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter fortsat er opfyldt.

Efter § 7 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning skal en myndighed, herunder en kommune vejlede borgerne inden for myndighedens sagsområde.

I henhold til § 22 i samme forordning skal en afgørelse, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Ifølge § 24 skal en begrundelse for en afgørelse indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilken afgørelsen er truffet, og i det omfang afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Vurdering

Det Sociale Ankenævns formand vurderer, at du eventuelt var berettiget til offentlig hjælp i perioden fra den 1. oktober 2007 til og med den 15. januar 2008.

Det Sociale Ankenævns formand har lagt vægt på, at kommunens beregninger til vurdering af, om du var berettiget til offentlig hjælp, var ufuldstændige, idet H Kommune havde medtaget hele din logerendes indkomst i beregningerne uden at foretage en konkret og skønsmæssig vurdering af, om der var grundlag for at medtage hele dennes indkomst.

I denne vurdering er indgået, at om end ægtefællers, registrerede partneres og samleveres indkomst efter § 13, stk. 1 skal indgå i beregningerne i forhold til en ansøgers ret til offentlig hjælp og beløbsstørrelse heraf, hvis den pågældende er berettiget, så skal en logerendes indkomst ikke automatisk indgå i beregningen af den offentlige hjælp på samme måde, som hvis det havde været en ægtefælle, registreret partner eller samlever, da en logerende som udgangspunkt ikke er at ligestille med en samlever, ægtefælle eller registreret partner.

Dog skal din logerendes indkomst i henhold til § 13, stk. 3 i samme forordning indgå skønsmæssigt i beregningen ud fra en konkret og individuel vurdering af din logerendes andel af udgifterne, idet de faktiske fordele ved bofællesskab skal medtages.

Det Sociale Ankenævns formand finder således, at kommunen skal træffe en ny afgørelse for hele perioden fra den 1. oktober 2007 og frem til den 15. januar 2007 med beregninger for hver periode der er søgt med inddragelse af de relevante indkomster i de perioder.

Det Sociale Ankenævns formand har i den forbindelse lagt vægt på, at du ud fra de medsendte beregningsskemaer i ovennævnte periode eventuelt ville være berettiget til offentlig hjælp, hvis din logerendes indkomst ikke skulle medtages med dennes fulde indkomst.

Skønnet, over hvor stor en andel af din logerendes indkomst der skal medtages i beregningen, skal begrundes.

Samtlige relevante indkomster og udgifter skal indgå i afgørelsen, og de anvendte lovbestemmelser skal fremgå og citeres.

Det Sociale Ankenævns formand skal endvidere bemærke, at en kommune efter henholdsvis § 10 og 11 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp har en pligt til at rådgive og udfærdige handleplaner til borgere, der søger om offentlig hjælp, såfremt borgerne har behov for offentlig hjælp i mere end 14 dage.

Det bemærkes, at du også vil have mulighed for at påklage de nye afgørelser, som kommunen skal træffe i sagen.

Afgørelse

H Kommunes afgørelser hjemvises.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Scroll til toppen