Børnetilskud på rekvisition

Sags nr. 40.72.07

Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet jeres klage af 20. oktober 2008 over Æ Kommunes afgørelse af 14. oktober 2008, om udbetaling af børnetilskud på rekvisition og har truffet følgende

Kendelse

Æ Kommunes afgørelse ændres, således at I fra oktober 2008 og fortsat skal modtage børnetilskud selv. Det betyder, at I får medhold i jeres klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud og Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Redegørelse

I har i brev af 20. oktober 2008 klaget til Det Sociale Ankenævn over, at Æ Kommune har bestemt, at børnetilskuddet til jeres plejebarn, Æ, som bor på kollegium, udbetales pr. rekvisition.

I har i jeres klage anført, at I ikke er tilfredse med, at jeres kollegiebarn kun får børnetilskud pr. rekvisition, da I stiller jer uforstående overfor påstanden om, at I ikke køber det nødvendige til barnet. I anfører tillige, at I ønsker at vide, hvad den bestemmelse, som kommunen henviser til i afgørelsen, omhandler.

I har endvidere i jeres klage forespurgt, hvorfor Petrine ikke fik udbetalt ekstra beløb, da hun blev døbt, blev skolesøgende og da hun blev konfirmeret.

I har medsendt kopi af den afgørelse, som I klager over. Det fremgår heraf, at Æ Kommune har bestemt, at til alle børn, der bor på kollegium, skal børnetilskud udbetales pr. rekvisition.

Kommunen har i sin afgørelse blandt andet anført: ”Baggrunden for en sådan beslutning, er, at vi de seneste år har erfaret, at der ikke er sørget for at købe det nødvendige til børnene, der bor på kollegiet. Lovgrundlaget er Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud.”

Kommunen har ikke citeret eller vedlagt lovgrundlaget og har intet anført om, hvorfor bestemmelsen skulle finde anvendelse i jeres situation.

Det Sociale Ankenævn har anmodet først Æ Kommune, siden Æ Kommune om at indsende sagens akter samt en redegørelse til sagen. Trods gentagne rykkere har kommunen ikke reageret på Det Sociale Ankenævns anmodning.

Det Sociale Ankenævn har dog – henset til at der er gjort adskillige forgæves forsøg gennem mere end et år på at få tilsendt relevante akter og redegørelse fra kommunen – valgt at behandle sagen på det foreliggende grundlag.

Lovgrundlag

Ifølge § 5, stk. 5 i Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud kan det sociale udvalg beslutte, at børnetilskuddet delvist skal udbetales til barnet, hvis et barn har ophold på skolehjem eller lignende.

Ifølge § 6, stk. 4 i samme forordning kan det sociale udvalg, når det er nødvendigt af hensyn til barnets interesser og behov beslutte, at børnetilskuddet skal udbetales for et kortere tidsrum end kvartalsvis, ligesom det sociale udvalg kan beslutte, at tilskuddet helt eller delvist skal udbetales i naturalier, eller administreres efter det sociale udvalgs bestemmelser.

Ifølge § 22 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning skal en afgørelse, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. Ifølge samme lovs § 24 skal en begrundelse for en afgørelse indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilken afgørelsen er truffet, og i det omfang afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Ifølge § 27 i samme lov har den, der virker inden for den offentlige forvaltning, tavshedspligt, jf. kriminallovens § 29, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, herunder navnlig til enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at en afgørelse om, at børnetilskud skal administreres, skal træffes individuelt for hver familie, idet afgørelsen skal begrundes ud fra de konkrete forhold, der gør sig gældende i den enkelte sag. Da disse oplysninger endvidere må anses for at være personfølsomme, og kommunen derfor har tavshedspligt, dvs. ikke kan videregive oplysningerne til andre borgere, kan en afgørelse ikke vedrøre alle familier, som har børn på kollegium.

Æ Kommunes afgørelse om, at børnetilskud til alle børn på kollegium, udbetales pr. rekvisition, er således forkert.

Dette betyder, at Æ Kommune, nu Æ Kommune skal udbetale børnetilskud til jer for perioden fra oktober 2008 og fremover, samt at hvis kommunen finder, at børnetilskud skal udbetales pr. rekvisition, skal dette ske efter en individuel og konkret begrundet afgørelse.

Afgørelse

Æ Kommunes afgørelse af 14. oktober 2008 ændres.

Det Sociale Ankenævn skal i øvrigt anmode Æ Kommune om at besvare jeres forespørgsel om, hvorfor der ikke er udbetalt særlige beløb til plejebarnet ved de særlige anledninger, som I har nævnt.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Lovgrundlag (DK)

Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud.

§ 5 Stk. 5. Har et barn ophold på skolehjem el.lign. kan det sociale udvalg beslutte, at børnetilskuddet delvist skal udbetales til barnet.

§ 6 Stk. 4. Det sociale udvalg kan, når det er nødvendigt af hensyn til barnets interesser og behov beslutte, at børnetilskuddet skal udbetales for et kortere tidsrum end kvartalsvis, ligesom det sociale udvalg kan beslutte, at tilskuddet helt eller delvist skal udbetales i naturalier, eller administreres efter det sociale udvalgs bestemmelser.

Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Kapitel 6.

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet, l det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Stk. 3. Begrundelsens indhold kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jf. § 15.

Tavshedspligt

§ 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. kriminallovens § 29, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, herunder navnlig til

1) rigets sikkerhed eller forsvar,

2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner,

3) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt fuldbyrdelse af kriminalretlige domme og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om kriminalretlig eller disciplinær forfølgning,

4) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen,

5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed,

6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold, eller

 

Scroll til toppen