Nedsættelse af børnebidrag

Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over Aa Kommunes afgørelse af 18. september 2008 om udbetaling af børnebidrag og/eller børnetilskud og har afsagt følgende

Kendelse

Aa Kommunes afgørelse om at udbetale et mindre beløb i børnebidrag, ændres. Du får således medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud og Landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995 om ændring af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud, Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud, Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning samt Landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen.

Redegørelse

Du og din tidligere samlever Aa har en søn, Aa.

Aa afgik ved døden den 11. marts 2000.

Du modtog derefter børnebidrag til Aa. Det ses ikke, på hvilket grundlag, Aa Kommune har udbetalt børnebidrag.

I forbindelse med dit studie i Nuuk tog Aa ophold hos dine forældre. Som følge heraf traf Aa Kommune afgørelse om, at du/han skulle modtage et mindre børnebidrag end sædvanligt.

Du har i brev af 19. september 2008 klaget til Det Sociale Ankenævn over Aa Kommunes afgørelse. Du har i din klage blandt andet anført, at du mener, at din søn har ret til at få udbetalt børnebidraget, uanset hvor han har adresse.

Du har endvidere blandt andet anført følgende: ”Jeg har ikke frasagt mig forældremyndigheden over barnet, selvom jeg lod ham passe af andre. Jeg føler, at barnet er blevet straffet og at man sætter grænser for hans mulighed for at få nyt tøj.

Jeg har ikke brugt de udbetalte 1.901,00 kr., da jeg mener, at de er for lidt til at købe vintertøj til ham. Da han ikke fik udbetalt børnetilskud ved den sidste udbetaling, kunne jeg forstå, da tilskuddet reguleres på baggrund af min indkomst. Men jeg mener ikke det kan være rigtigt, at der ikke kan udbetales børnebidrag på grund af, at vi ikke bor sammen. Jeg mener, at uanset hvor han bor, har han ret til at få udbetalt børnebidrag.”

Det Sociale Ankenævn har indfordret akter og kopi af afgørelsen fra Aa Kommune, men har ikke modtaget nogen, således for eksempel ikke journalnotater.

Det Sociale Ankenævn har herefter i e-mailkorrespondance med den tidligere Aa Kommune, nu Aa Kommune anmodet om en redegørelse samt oplysninger om baggrunden for den trufne afgørelse.

Kommunen har oplyst, at afgørelsen er truffet, fordi barnet ikke havde samme adresse som moderen.

Det Sociale Ankenævn har endvidere forespurgt således: ” Har Aa mor og far fået offentlig hjælp eller pension, da barnet flyttede til dem, og har kommunen så på den baggrund anmodet Kredsretten om at fastsætte børnebidrag, således at moderen pålægges bidrag til sønnen?

Eller har kommunen bestemt, at barnet skal have en del af børnetilskuddet udbetalt selv, da han ikke bor hos sin mor?

Så vidt jeg forstår er barnets far død, og kan derfor ikke pålægges at betale børnebidrag. Har kommunen i stedet udbetalt forhøjet børnetilskud?

Har kommunen truffet nogle afgørelser, mundtlige eller skriftlige, og med hvilket indhold og hvornår?

Er der nogen journalnotater på sagen?”

Aa Kommune har ikke besvaret denne forespørgsel.

Lovgrundlag

Ifølge § 4 i Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud med ændringer som følger af Landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995 om ændring af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud gælder følgende: Efter ansøgning fra den der er berettiget til at modtage bidrag til et barns underhold, i h. t. afgørelse udfærdiget efter reglerne i lov om børns retsstilling, ægteskabsloven eller lov om ægteskabets retsvirkninger, kan bidrag til et barns underhold forskudsvis udbetales af det offentlige efter forfaldsdagen, hvis bidraget ikke senest på forfaldsdagen, er betalt direkte til den bidragsberettigede.

Ifølge § 6, stk. 2 i samme forordning gælder, at er en af forældrene, eller den eller de bidragspligtige, afgået ved døden, ydes de i § 5, stk. l, nævnte bidrag ligeledes som tilskud fra det offentlige.

Ifølge § 6 i Landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen skal en myndighed i sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, hvor myndigheden mundtligt modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Efter § 19 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning skal en borger gøres bekendt med de faktiske oplysninger, som en myndighed, herunder en kommune vil træffe afgørelse ud fra, inden denne træffer afgørelse, såfremt borgeren må antages ikke at være bekendt med oplysningerne.

Borgeren skal endvidere have mulighed for at komme med sine kommentarer til de indhentede oplysninger.

Det er ikke et krav efter Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, at afgørelser skal meddeles skriftligt. Ifølge god forvaltningsskik gælder det imidlertid, at bebyrdende afgørelser meddeles skriftligt.

Ifølge § 22 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning skal en afgørelse, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Efter samme lovs § 24 skal en begrundelse for en afgørelse indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilken afgørelsen er truffet, og i det omfang afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at Aa Kommunes afgørelse er forkert. Som det er anført ovenfor, kan der ikke udfærdiges bidragsresolution og derfor ikke udbetales børnebidrag, når den bidragspligtige er afgået ved døden. I de situationer ydes et tilsvarende beløb i stedet af kommunen som børnetilskud.

Det Sociale Ankenævn finder derfor, at Aa Kommune ikke har overholdt lovgivningen, men har handlet forkert ved at udbetale børnebidrag, efter at din søns far er afgået ved døden.

Da Aa Kommune eller den senere Aa Kommune ikke har godtgjort at have overtaget forsørgelsen af barnet, er du fortsat berettiget at modtage pengene.

Det Sociale Ankenævn finder i øvrigt, at Aa Kommune forinden afgørelsen af 18. september 2008 burde have undersøgt sagens omstændigheder nærmere, herunder specielt hvem der har afholdt udgifterne i forbindelse med din søns forsørgelse.

Aa Kommune skulle endvidere have foretaget notater om de væsentlige oplysninger, som kommunen under sagsbehandlingen blev bekendt med.

Aa Kommune skulle herudover, før kommunen traf afgørelse, have partshørt dig om de oplysninger, som du ikke var bekendt med, og som kommunen lagde til grund ved sin afgørelse af 18. september 2008.

Endelig burde Aa Kommunes afgørelse af 18. september 2008 have været meddelt dig skriftligt, idet den var bebyrdende, og afgørelsen skulle have indeholdt en henvisning til den bestemmelse, som afgørelsen blev truffet efter, lovgrundlaget skulle have været citeret, og afgørelsen skulle have indeholdt en redegørelse for de forhold, der lå til grund for kommunens afgørelse.

Det Sociale Ankenævn finder endelig, at Aa Kommune skulle have indsendt samtlige akter i sagen, da Det Sociale Ankenævn indfordrede disse.

Afgørelse

Aa Kommunes afgørelse ændres således.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Scroll til toppen