Tilbagebetaling – rejseudgift pga nærtståendes død

Sags nr. 40.72.03

Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over C Kommunes mundtlige afgørelse af 2. februar 2007 og C Kommunes skriftlige afgørelse af 27. september 2007 vedrørende tilbagebetaling af offentlig hjælp for flybilletter fra By C til By Y og retur til By X i forbindelse med din fars begravelse i By Y og har afsagt følgende

Kendelse

C Kommunes afgørelser af henholdsvis 2. februar og 27. september 2007 ændres, således at du ikke skal tilbagebetale den offentlige hjælp. Det betyder, at du får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1982 om hjælp fra det offentlige, Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp samt lovbemærkningerne til denne lov.

Redegørelse

Du har den 2. februar 2007 søgt om offentlig hjælp til betaling af flyrejse fra By C til By Y og retur til By X på i alt 11.905 kroner i forbindelse med din fars begravelse i By X.

C Kommune har første gang truffet mundtlig afgørelse herom den 2. februar 2007, hvor du blev bevilget den offentlige hjælp mod tilbagebetaling.

I forbindelse med din mors klagesag sendt til Ombudsmanden den 14. februar 2007 har Ombudsmanden anmodet din mor om at få C Kommune til at træffe en skriftlig afgørelse både i forhold til din mor og i forhold til dig.

C Kommune har på denne baggrund truffet en skriftlig afgørelse den 27. september 2007 både angående din sag og din mors sag.

C Kommune oplyser i afgørelse af 27. september 2007, at den lagde vægt på, at du var ung, og at du havde din fulde erhvervsevne.

Kommunen vurderede på denne baggrund, at du ville kunne bestride et arbejde indenfor kort tid og på denne måde ville blive selvforsørgende, således at du kunne tilbagebetale den offentlige hjælp.

C Kommune henviste til Landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1982

§ 10, stk. 1, nr. 4 om hjælp fra det offentlige.

C Kommune har henvist til korrekt lovgrundlag og citeret den anvendte lovregel men har ikke anvendt alle de relevante bestemmelser.

Din mor har ved brev modtaget den 12. oktober 2007 klaget på dine vegne over afgørelsen til Det Sociale Ankenævn.

Hun oplyser, at C Kommune burde have givet dig pengene til rejsen uden at kræve pengene tilbagebetalt, idet en kommune er til for at hjælpe borgere, der er i nød.

Endvidere mener din mor ikke, at du skal belastes økonomisk på grund af din fars død.

Ved oversendelse af sagens akter til Det Sociale Ankenævn den 5. november 2007 er C Kommune ikke fremkommet med yderligere kommentarer.

Det fremgår af akterne, at du den 2. februar 2007 fik bevilget offentlig hjælp til flybillettens pris på i alt 11.905 kroner mod tilbagebetaling i henhold til reglerne om offentlig hjælp.

Det fremgår endvidere af journalnotat af 2. februar 2007, at din mor havde afholdt udgiften til din flybillet fra By X til By C.

Den 20. februar 2007 betalte C Kommune din flybillet til Air Greenland.

Den 15. juni 2007 underskrev du en skyldnererklæring til C Kommune, hvori du berettigede C Kommune til at kræve gælden tilbagebetalt ved påkrav eller ved inddragelse af en tredjedel af din løn, indtil gælden var tilbagebetalt.

Lovgrundlag

Efter Landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1982 om hjælp fra det offentlige § 19 kan en borger bevilges offentlig hjælp til rimelige begravelsesudgifter, såfremt den pågældende ikke selv har midlerne dertil.

Ifølge § 10, stk. 1, nr. 4 i samme forordning kan en kommune kræve offentlig hjælp tilbagebetalt, såfremt en borger indenfor kort tid vil have mulighed for at tilbagebetale den ydede økonomiske hjælp.

I henhold til Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp § 27, stk. 3 kan en borger bevilges økonomisk hjælp til rejseudgifter i forbindelse med en nær pårørendes død.

Ifølge § 28, stk. 1, nr. 2 i samme forordning kan en borger bevilges offentlig hjælp mod tilbagebetaling, såfremt denne indenfor kort tid vil kunne betale pengene tilbage.

Efter lovbemærkningerne til ovenstående paragraf skal ordene ”indenfor kort tid” forstås som indenfor en måned, idet offentlig hjælp som hovedregel ikke skal ydes mod tilbagebetaling.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn vurderer, at C Kommune ikke havde ret til at kræve de 11.905 kroner tilbagebetalt.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at begrebet ”indenfor for kort tid” sigter til, at en borger vil have en meget tæt forekommende mulighed for at kunne betale pengene tilbage.

Det Sociale Ankenævn har i den forbindelse lagt vægt på, at det af lovbemærkningerne til 28, stk. 1, nr. 2 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig fremgår, at ordene ”indenfor for kort tid” skal forstås som indenfor 1 måned.

I denne vurdering er indgået, at du var arbejdsløs på ansøgningstidspunktet, og at det derfor under ingen omstændigheder kunne forventes, at du ville kunne tilbagebetale pengene indenfor en måned, som krævet efter loven.

I den forbindelse skal Det Sociale Ankenævn bemærke, at kommunen burde tilbyde dig en handlingsplan med henblik på at forbedre dine muligheder for at blive selvforsørgende.

Dette betyder, at såfremt du har betalt alle de 11.905 kroner tilbage eller bare en del af dem tilbage, så skal C Kommune, nu C Kommune tilbagebetale disse penge til dig nu.

Det Sociale Ankenævn skal påpege, at i og med C Kommune har valgt at træffe en mundtlig og en skriftlig afgørelse, hvor to lovgrundlag overlapper hinanden, har kommunen en pligt til at forholde sig til begge lovgrundlag, herunder de anførte lovbemærkninger til Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006, idet lovbestemmelserne er nærmere konkretiseret i disse bemærkninger.

Det Sociale Ankenævn har i den forbindelse lagt vægt på, at forordningerne tilsigter de samme formål, og at lovreglerne har samme betydning i begge forordninger.

Det Sociale Ankenævn skal bemærke, at om end de to sager er nært forbundne, så er det to forskellige klagetemaer, og idet du heller ikke har fuldmagt i din mors sag, har nævnet derfor valgt at behandle sagerne hver for sig.

Afgørelse

C Kommunes afgørelser af 2. februar 2007 og 27. september 2007 ændres.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand.

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1982 om hjælp fra det offentlige.

Kapitel 3.

Tilbagebetaling

§ 10. Det sociale udvalg kan endvidere træffe beslutning om tilbagebetaling:

4) når der på det tidspunkt, da der søges hjælp, foreligger forhold, der viser, at pågældende i løbet af kort tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen.

§ 19. Der kan ydes hjælp til dækning af rimelige udgifter til begravelse i det omfang, der foreligger trang.

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Kapitel 6

Hjælp i særlige tilfælde

Enkeltudgifter

§ 20, stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere yde offentlig hjælp til betaling af rejseudgifter i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse. Hvis kommunalbestyrelsen stiller krav om lægeerklæring, skal kommunalbestyrelsen betale rekvireringen heraf.

§ 28. Kommunalbestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om tilbagebetaling af offentlig hjælp, såfremt:

2) Der på det tidspunkt, da der søges om offentlig hjælp, foreligger forhold, der viser, at ansøgeren i løbet af kort tid vil være i stand til at tilbagebetale den offentlige hjælp.

Bemærkninger til forordningsforslagets enkelte bestemmelser (Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 offentlig hjælp)

Til § 26 (nu § 28)

Til stk. 1

Det foreslås endvidere, at der sker en præcisering af, hvornår kommunalbestyrelsen kan kræve offentlig hjælp tilbagebetalt. Bestemmelsen angiver udtømmende de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at hjælpen skal betales tilbage.

Til nr. 2

Der kan endvidere ydes offentlig hjælp mod tilbagebetaling, hvis modtageren af offentlig hjælp inden for kort tid selv vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen. Kort tid vil være en periode på mindre end en måned. Det er ikke meningen, at offentlig hjælp skal ydes mod tilbagebetaling.

Scroll to Top