Tilbagebetaling af barselsdagpenge

Sags nr. 40.72.02

Det Sociale Ankenævn har den 3. december 2010 behandlet din klage over Q Kommunes afgørelse af 27. november 2008 om tilbagebetaling af barselsdagpenge og har afsagt følgende

Kendelse

Q Kommunes afgørelse, hvorved du pålægges tilbagebetaling af barselsdagpenge, ændres, således at du ikke skal tilbagebetale det indkrævede beløb. Du får således medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption med senere ændringer, Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning samt Landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen.

Redegørelse

Du har den 1. marts 2008 født en datter. Du søgte derfor den 18. februar 2008 Q Kommune om barselsdagpenge.

Ved afgørelse af 29. september 2008 bestemte Q Kommune, at du skulle modtage barselsdagpenge for perioden 3. marts 2008 til 3. oktober 2008 på baggrund af 66,08 timer. Beløbets størrelse er ikke anført i afgørelsen, ligesom det anførte timetal ikke er begrundet.

Du har, efter at Q Kommune traf afgørelsen, fået barselsdagpenge udbetalt.

I brev af 27. november 2008 har Q Kommune truffet en afgørelse, hvorved du pålægges at tilbagebetale 44.147,63 kroner. Kommunen har i sin afgørelse skrevet således: ”Vi skal hermed meddele, at du i perioden 18. februar – 28. september 2008 har fået anvist for mange barselsdagpenge. Du har i nævnte periode fået anvist 44.147,63 kr. for meget. Det er senere blevet erfaret, at Q Kommunia har lavet fejl i beregningen af barselsdagpengene.

Beløbet på 44.147,63, som er blevet udbetalt for meget, skal betales tilbage til Q Kommunia, hvilket skal ske ved, at kommunen sender en regning.”

Der er herefter udelukkende anført ankevejledning. Der er således ikke anført lovgrundlag eller en begrundelse, herunder hvordan beløbet på 44.147,63 kr. er fremkommet, og ingen redegørelse for de faktiske forhold.

Du har i brev af 16. december 2008 klaget til Det Sociale Ankenævn over Q Kommunes afgørelse. Du har i din klage blandt andet anført, at du har modtaget beløbet på baggrund af en fejl, foretaget af kommunen, og at du ikke agter at betale beløbet, da det er kommunen og ikke dig, der har lavet en fejl.

Det Sociale Ankenævn har anmodet om akter fra Q Kommune, men har kun modtaget meget få akter, således ikke journalnotater. Der er heller ikke i de indsendte akter andre notater i henhold til Landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen. Der er dog indsendt en mail af 14. september 2008 fra Kommunernes Revision, som anfører, at der er udbetalt 44.147,63 kr. for meget til dig i barselsdagpenge.

Der er intet i sagens akter, der indicerer, at du skulle have været i ond tro ved modtagelsen af de omhandlede barselsdagpenge eller have undladt at give kommunen relevante oplysninger om dine økonomiske og personlige forhold.

Lovgrundlag

Efter § 9 i Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption har en kvinde, der enten har haft lønnet beskæftigelse indenfor de seneste 13 uger inden forventet fødsel, eller i samme periode har virket som selvstændig erhvervsdrivende, som medhjælper for en selvstændig erhvervsdrivende ægtefælle eller samlever, som uddannelsessøgende eller som elev i folkeskolens ældste klasser, ret til barselsorlov på grund af graviditet og barsel fra det tidspunkt, hvor sundhedsvæsenet skønner, at der er 2 uger til fødslen og indtil 14 uger efter fødslen.

Efter § 21 i samme forordning udregnes barselsdagpengene på baggrund af den hidtidige indtægt.

Efter § 25 i samme forordning gælder, at den, der modtager dagpenge efter denne forordning, er forpligtet til at meddele den udbetalende myndighed om alle ændringer i sine egne eller barnets forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af dagpengeretten. Modtages dagpenge med urette på grund af manglende meddelelse af oplysning om ændring i de i stk. l nævnte forhold, eller afgiver en ansøger urigtige oplysninger til sagens behandling, skal det med urette oppebårne beløb tilbagebetales.

Efter § 26 i samme forordning gælder, at modtager en dagpengemodtager erstatning el.lign. til hel eller delvis dækning af vedkommendes forsørgelse i samme periode, hvori der er modtaget dagpenge, kan den myndighed, der har udbetalt dagpengene, kræve disse tilbagebetalt.

Der er ikke udover i disse tilfælde mulighed for at kræve noget beløb tilbagebetalt.

Ifølge § 6 i Landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen gælder, at i sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal en myndighed, der mundtligt modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Ifølge § 22 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning skal en afgørelse, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Af samme lovs § 24 skal en begrundelse for en afgørelse indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilken afgørelsen er truffet, og i det omfang afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at Q Kommunes afgørelse af 27. november 2008 er forkert.

Der er ikke lovhjemmel for i denne situation at kræve noget beløb af dine barselsdagpenge tilbage, idet du ikke har afgivet urigtige oplysninger eller undladt at afgive oplysninger om ændrede forhold til kommunen.

Du skal derfor ikke tilbagebetale noget beløb af dine barselsdagpenge.

Hvis du allerede har tilbagebetalt pengene eller en del af dem, har du ret til at få dem udbetalt på ny.

Afgørelse

Q Kommunes afgørelse ændres, således at du ikke skal tilbagebetale nogen del af dine barselsdagpenge.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Lovgrundlag (DK)

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

Kapitel 3.

Orlov ved graviditet og barsel

§ 9. En kvinde, der enten har haft lønnet beskæftigelse indenfor de seneste 13 uger inden forventet fødsel, eller i samme periode har virket som selvstændig erhvervsdrivende, som medhjælper for en selvstændig erhvervsdrivende ægtefælle eller samlever, som uddannelsessøgende eller som elev i folkeskolens ældste klasser, har ret til barselsorlov på grund af graviditet og barsel fra det tidspunkt, hvor sundhedsvæsenet skønner, at der er 2 uger til fødslen og indtil 14 uger efter fødslen.

§ 21. Dagpenge ydes med en fast takst pr. time, der svarer til den til enhver tid gældende mindsteløn for en ikke-faglært arbejder over 18 år, i henhold til overenskomst mellem SIK og de offentlige arbejdsgivere. Beløbet reguleres hver andet år, med virkning fra den første mandag efter overenskomst mellem SIK og de offentlige arbejdsgivere er underskrevet.

Stk. 2. Antallet af ugentlige timer, der kan gives dagpenge for, beregnes ud fra den enkeltes lønnede beskæftigelse, herunder uddannelse med praktikløn, inden for de seneste 13 uger forud for orlovens begyndelse, dog således at der maksimalt kan ydes dagpenge for 40 timer ugentligt. Har orlovshaveren p.g.a. fagligt kursus el.lign. været fraværende fra sit arbejde indenfor de seneste 13 uger forud for orlovsperioden, kan der bortses fra fraværsperioden.

Stk. 3. Uddannelsessøgende, der holder orlov fra en uddannelse hvortil der ydes uddannelsesstøtte, praktikstøtte eller praktikløn, og som følge af orloven ikke er berettiget hertil, vil være berettiget til dagpenge med et beløb svarende til uddannelsesstøtte, praktikstøtte eller praktikløn, incl. børnetillæg, herunder børnetillæg til hvert nyfødt barn.

Stk. 4. Skolesøgende, der holder orlov fra folkeskolen, og som indenfor de seneste 13 uger inden orlovens påbegyndelse har modtaget tilskud til elever i folkeskolens ældste klasser, har ret til dagpenge med et beløb svarende til det hidtil modtagne tilskud, med et tillæg pr. nyfødt barn svarende til det til enhver tid gældende normalbidrag, fastsat i henhold til reglerne om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn.

Stk. 5. For selvstændige erhvervsdrivende, eller medhjælper til en selvstændig erhvervsdrivende ægtefælle eller samlever, der ikke har haft lønnet beskæftigelse inden for de seneste 13 uger inden orlovens begyndelse, fastsættes antallet af ugentlige timer, der kan gives dagpenge for, til 180 timer over 13 uger, med mindre orlovshaveren sandsynliggør, at indtægtsnedgangen under orloven vil afvige betydeligt fra dagpengebeløbet. Samme ugentlige timetal fastsættes for personer, der har været tilknyttet arbejdsmarkedet mindre end 180 timer over de seneste 13 uger.

Stk. 6. Landsstyret kan fastsætte regler om udregning af dagpengenes størrelse.

§ 25. Den der modtager dagpenge efter denne forordning er forpligtet til at meddele den udbetalende myndighed om alle ændringer i sine egne eller barnets forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af dagpengeretten.

Stk. 2. Modtages dagpenge med urette på grund af manglende meddelelse af oplysning om ændring i de i stk. l nævnte forhold, eller afgiver en ansøger urigtige oplysninger til sagens behandling, skal det med urette oppebårne beløb tilbagebetales.

§ 26. Modtager en dagpengemodtager erstatning el.lign. til hel eller delvis dækning af vedkommendes forsørgelse i samme periode, hvori der er modtaget dagpenge, kan den myndighed, der har udbetalt dagpengene, kræve disse tilbagebetalt.

Landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen

Notatpligt m.v.

§ 6. l sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal en myndighed, der mundtligt modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

Kapitel 6.

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet, l det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Stk. 3. Begrundelsens indhold kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jf. § 15.

Scroll til toppen