Offentlig hjælp ved fraflyttet ægtefælle – forsørgerpligt

Sags nr. 40.72.03

Det Sociale Ankenævn har den 8. april 2011 behandlet din klage over T s afgørelse af 22. august 2007 om afslag på offentlig hjælp og har afsagt følgende

Afgørelse

T s afgørelse ændres, således at du bevilges offentlig hjælp med tilbagevirkende kraft.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp og Lov nr. 150 af 31. marts 1993 om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger.

Redegørelse

Du har første gang den 15. maj 2007 søgt om offentlig hjælp til mad til dine børn og nye briller til din søn.

T ringede dig op dagen efter, hvorefter de oplyste, at de ikke kunne bevilge dig offentlig hjælp, idet du skulle have et møde med sagsbehandleren først, og idet din mand ikke betalte børnebidrag.

I den forbindelse oplyste du kommunen om, at du og din mand havde underskrevet skilsmisse papirerne, men at din mand ikke ville med på politistationen, og at du ikke kunne tvinge ham til det.

Du oplyste endvidere, at du har 5 børn, som du selv forsørgede.

Det fremgår endvidere, at du anmodede om en skriftlig afgørelse, som du først fik den 22. august 2007.

Ved oversendelse af sagens akter er T ikke fremkommet med yderligere kommentarer.

Det fremgår af journalnotaterne, at du i perioden fra juni 2006 og frem til oktober 2006 løbende modtog offentlig hjælp.

Det fremgår endvidere, at hjælpen blev stoppet med virkning fra den 25. oktober 2006, idet T ønskede at undersøge, om du var blevet skilt, og om du modtog børnebidrag.

Du fik denne afgørelse telefonisk, hvortil du svarede, at din mand ikke ville underskrive papirerne.

Det er endvidere oplyst, at du den 15. februar 2007 modtog afslag på offentlig hjælp, og af den medsendte afgørelse fremgår det, at du fik afslag på offentlig hjælp på grund af, at du ikke fremkom med fyldestgørende oplysninger, herunder lønsedler fra din mand.

Kommunen henviste i den forbindelse til Landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1982 om hjælp fra det offentlige § 3 om ægtefællers gensidige forsørgelsespligt og § 7 om medvirken til sagens oplysning.

Den 10. august 2007 søgte du igen offentlig hjælp, idet du som enlig forsørger ikke kunne betale alle udgifterne.

Den 22. august 2007 afviste kommunen at bevilge dig offentlig hjælp med begrundelse om, at du ikke havde medvirket til sagens oplysning, idet du ikke havde frembragt din mands lønsedler.

Kommunen henviste til Landstingsforordning nr 15 af 20. november 2006 § 2 om ægtefællers gensidige forsørgelsespligt og § 25 om medvirken til sagens oplysning.

Ifølge oplysningerne i CPR registret er du gift med Y.

Af CPR registret fremgår det endvidere, at du og din mand ikke har været samlevende i mange år, og at han siden 1. januar 2006 ikke har haft nogen fast bopæls adresse.

Lovgrundlag

I henhold til Landstingsforordning nr 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp § 4, stk. 2 kan der alene ydes offentlig hjælp til en borgers underhold, såfremt behovet ikke er dækket af andre offentlige eller private ydelser.

Ifølge Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp § 5 stk. 1 kan offentlige myndigheder, herunder kommuner indtræde i kravet mod en bidragsskyldig op til et til hjælpen svarende beløb, hvis en modtager af offentlig hjælp efter ægteskabslovgivningen eller lov om børns retsstilling er berettiget til bidrag.

Efter § 5, stk. 2 vil kommunen indtræde i retten til at kræve bidrag fastsat eller forhøjet, hvis kommunen har udbetalt offentlig hjælp til en borger, der er berettiget til bidrag efter ovennævnte love.

I henhold til § 7 i Landstingsforordning nr 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp kan en kommune yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren

1) har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og

2) ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter.

Ifølge § 13 i samme forordning skal den offentlige hjælp beregnes ud fra modtagerens levevilkår, forsørgelsesforpligtelser, faste udgifter, lokale forhold og en ægtefælles, samlevers eller registreret partners indkomst.

Efter § 6, 1. og 2. punktum i Lov nr. 150 af 31. marts 1993 om ægteskabets retsvirkninger er den gensidige forsørgelsespligt fortsat gældende, selvom ægtefællerne ikke længere bor sammen, og det bidrag som den ene ægtefælle skal yde til dennes og børnenes underhold skal fastsættes som et pengebidrag.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn vurderer, at du var berettiget til offentlig hjælp for august måned 2007.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at du opfyldte kravene for bevilling af offentlig hjælp efter reglerne om akut trang, idet du og din mand ikke længere boede sammen, da I var i færd med at blive skilt, og at du ikke havde de nødvendige midler til forsørgelse af dig selv og dine børn, idet du ikke modtog bidrag fra ham.

I denne vurdering er endvidere indgået, at ægtepar, der ikke længere er samlevende, fortsat skal bidrage til hinandens forsørgelse, og at din mand derfor kunne være blevet pålagt at betale både underholdsbidrag og børnebidrag til dig.

Disse bidrag kunne kommunen selv have indtrådt i retten til at få fastsat og derefter have indtrådt i kravet om betalingen af bidragene alt efter hjælpens størrelse, når disse blev fastsat.

Det Sociale Ankenævn skal i den forbindelse påpege, at T enten skulle have vejledt dig om muligheden for at søge om fastsættelse af børnebidrag samt fastsættelse af ægtefællebidrag hos Rigsombudsmanden, eller også skulle kommunen selv have indtrådt i retten til at få fastsat bidragene.

Den omstændighed, at du ikke kunne anskaffe lønsedler fra din mand, skulle ikke være kommet dig og dine børn til skade, idet kommunen efter almindelige sagsbehandlingsretlige regler selv havde pligt til at indhente relevante oplysninger til sagens behandling.

I denne forbindelse skal Det Sociale Ankenævn påpege, at idet din ægtefælle ikke var til at komme i kontakt med, så kunne kommunen have forsøgt at hjælpe dig med at få kontakt til din ægtefælle med henblik på at få oplysningerne.

Det Sociale Ankenævn skal i den forbindelse bemærke, at processuel skadesvirkning ikke kan udøves overfor en ægtefælle i en trangssituation, hvor en afgørelse alene omhandler denne ægtefælle og eventuelle børn, og hvor oplysninger fra den anden ægtefælle er årsag til, at oplysningsgrundlaget er mangelfuldt, særligt ikke når der er hensyn at tage til børns tarv, og særligt ikke i situationer, hvor en familie mangler penge til mad.

Afgørelse

T s afgørelse af 22. august 2007 ændres.

T, nu T skal foretage en skønsmæssig vurdering af, hvor meget du og dine børn skulle have haft i trangsmæssig hjælp til mad fra den 1.august 2007 til den 31. august 2007.

Endvidere skal T, nu T bistå dig med ansøgning om fastsættelse af børnebidrag for dine 5 børn og med ansøgning om ægtefællebidrag.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand.

Kopi er sendt til T, nu T

Scroll to Top