Tilbagebetaling – misbrugsbehandling

Sags nr. 2010-025413

Det Sociale Ankenævn har den 8. april 2011 behandlet din klage over H s beslutning om tilbagebetaling af offentlig hjælp til betaling af et 9 ugers afvænningsophold for dig og dertil hørende flybilletter fra W til Z og retur delvist via din overskydende skat for 2007 og har afsagt følgende

Afgørelse

H s afgørelse ændres, således at du skal have din overskydende skat for 2007 betalt tilbage. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke er korrekt, og at du får medhold i din klage.

Derudover skal du ikke betale den yderligere offentlige hjælp tilbage, som du har modtaget til afvænningsopholdet i Z i 2008 og dertil hørende flybilletter.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp og Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Redegørelse

Du har den 8. oktober 2007 søgt H om økonomisk hjælp til misbrugsbehandling i Z.

H traf den 25. februar 2008 afgørelse, hvorefter du fik bevilget afvænningsopholdet og flybilletter til Z og retur mod tilbagebetaling.

Som lovgrundlag henviste H til kapitel 8 § 28, stk. 2.

H er ikke kommet med en begrundelse for bevillingen af den økonomiske hjælp og ej heller for tilbagebetalingskravet.

Kommunen har ikke citeret de anvendte lovbestemmelser og har ej heller givet klagevejledning.

Den 23. maj 2008 sendte Skattedirektoratet en skriftlig meddelelse til dig om, at du havde en overskydende skat på i alt 10.494 kroner for 2007, og at kommunen havde trukket de 10.172 kroner fra på grund af din gæld til kommunen.

Den 24. juni 2008 underskrev du en tilbagebetalingserklæring, hvori du forpligtede dig til at tilbagebetale den offentlige hjælp til afvænning og flybilletter dertil i alt 32.141 kroner.

Du har ved brev modtaget den 9. januar 2009 klaget over afgørelsen til Det Sociale Ankenævn.

Du oplyser, at du ikke kan forstå, at kommunen kan trække din gæld til kommunen fra din overskydende skat i 2007.

Den 20. november 2008 traf H afgørelse om at reducere din gæld med 25 procent, idet du havde været alkohol- og hashfri i 6 måneder.

Af akterne fremgår, at du løbende modtog supplerende offentlig hjælp i 2007, idet du arbejdede som afløser, da det ikke var muligt for dig at få fast job.

Lovgrundlag

Efter § 20, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp kan der ydes hjælp til rimeligt begrundede forudsete enkeltudgifter, såfremt den økonomiske hjælp har afgørende betydning for borgerens og dennes families livsførelse.

Ifølge § 28, stk. 1 i samme forordning kan en kommune kræve tilbagebetaling af offentlig hjælp, hvis kommunen yder en borger offentlig hjælp på grund af:

§ 28, stk. 1, nr. 1 borgerens uforsvarlige økonomiske eller arbejdsmæssige handlinger.

eller

§ 28, stk. 1, nr. 2 at borgeren indenfor kort tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen.

Efter lovbemærkningerne til ovenstående paragraf skal ordene ”indenfor kort tid” forstås som indenfor en måned, idet offentlig hjælp som hovedregel ikke skal ydes mod tilbagebetaling.

I henhold til Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning § 22 skal en afgørelse, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn vurderer, at H ikke var berettiget til at fratrække din gæld til kommunen i din overskydende skat for 2007, idet kommunen ikke var berettiget til at kræve den offentlige hjælp til afvænningsopholdet og flybilletterne hertil tilbagebetalt.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at kommunen ikke har godtgjort, at du havde handlet økonomisk eller arbejdsmæssigt uforsvarligt, eller at du indenfor kort tid ville have mulighed for at betale pengene tilbage.

Det Sociale Ankenævn har i den forbindelse lagt vægt på, at du før dit 9 ugers ophold alene arbejdede som afløser uden mulighed for fast job, og at der derfor ikke var udsigter til, at du ville få et job indenfor kort tid.

Det Sociale Ankenævn har endvidere lagt vægt på, at ordene ”indenfor for kort tid” skal forstås som indenfor 1 måned.

Betingelserne for at kræve offentlig hjælp tilbagebetalt efter § 28, stk. 1, nr. 1 og 2 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp er således ikke opfyldt, og XX Kommune var derfor ikke berettiget til at kræve pengene tilbagebetalt, og derfor ej heller berettiget til at trække din gæld fra i din overskydende skat for 2007.

Det Sociale Ankenævn skal i den forbindelse påpege, at en kommune ikke er en låneenhed, og at en kommune således alene kan kræve tilbagebetaling, når betingelserne efter loven er opfyldt.

Dette betyder, at såfremt du har betalt pengene for opholdet og flybilletterne tilbage eller bare en del af dem tilbage, så skal H tilbagebetale disse penge til dig nu.

H skal endvidere betale den overskydende skat for 2007 på i alt 10.172 kroner tilbage til dig.

Det Sociale Ankenævn skal endvidere bemærke, at en kommune ikke kan udarbejde interne regler for tilbagebetaling, herunder reducering af beløbet ud fra hvordan en borger klarer et eventuelt afvænningsophold, uddannelse eller lignende.

Afgørelse

H afgørelse af 25. februar 2008 om modregning i din overskydende skat for 2007 til tilbagebetaling af offentlig hjælp ydet af kommunen ændres.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand.

Scroll to Top