Tilbagebetaling – rejseudgifter til behandling af barn i Island

Sags nr. 2009-022116

Det Sociale Ankenævn har den 8. april 2011 behandlet din klage over W s afgørelse af 22. juli 2009 om tilbagebetaling af offentlig hjælp og har truffet følgende

Afgørelse

W s afgørelse ændres. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke er korrekt, og at du derfor får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp.

Redegørelse

Det fremgår af sagen, at du og din samlever den 29. marts 2007 fik en datter. På grund af problemer med barnet blev det besluttet, at hun skulle overføres til et hospital i Island til intensiv behandling.

Da du ikke havde penge til rejsen til Island med din datter, bevilgede W dig et på beløb på 9.900,- kr. til billetten. Beløbet blev bevilget mod tilbagebetaling.

I forbindelse hermed underskrev du en skyldnererklæring til kommunen.

Du har efterfølgende forgæves forsøgt at få kommunen til at frafalde eller nedsætte din gæld.

Den 4. juni 2009 søgte du på ny kommunen om nedsættelse af gælden. Du oplyste, at I har haft økonomiske problemer som følge af, at I var nødt til at foretage nogle reparationer på jeres bil. Efter at have betalt afdrag til banken har I kun lige haft råd til at købe mad til familien.

Ved afgørelse den 22. juli 2009 fastholdt W det tidligere afslag. Kommunen henviste til, at i forbindelse med første ansøgning besluttede man, at ansøgningen skulle afslås, da du selv havde aftalt, at udlægget for rejsen skulle tilbagebetales.

Lovgrundlag

Det fremgår af § 27 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, at kommunen skal træffe beslutning om uberettiget modtaget hjælp hvis ansøger

1) mod bedre vidende har undladt at meddele kommunalbestyrelsen oplysninger jf. § 26.

2) mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne forordning.

3) senere får udbetalt erstatning, offentlig pension, et underholdsbidrag eller lignende, som vedrører samme tidsrum og formål som den udbetalte offentlige hjælp.

Af forordningens § 28 fremgår at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om tilbagebetaling af offentlig hjælp, såfremt:

1) Der må ydes en person hjælp på grund af pågældendes uforsvarlige økonomiske eller arbejdsmæssige handlinger.

2) Der på det tidspunkt, da der søges om offentlig hjælp, foreligger forhold, der viser, at ansøgeren i løbet af kort tid vil være i stand til at tilbagebetale den offentlige hjælp.

Stk. 2. Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om offentlig hjælp med tilbagebetalingspligt i medfør af stk. 1, nr. 2, skal dette meddeles modtageren af offentlig hjælp skriftligt, senest samtidig med udbetaling af den offentlige hjælp.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at du ikke skal betale den hjælp, som du modtog til flyvebilletten til Island, tilbage.

Begrundelsen herfor er, at uanset på hvilket grundlag, du har modtaget hjælp til rejsen, foreligger der ikke dokumentation for, at de krav, der stilles som vilkår for tilbagebetaling, er opfyldte.

Uanset at du har underskrevet et skyldnerdokument, giver dette ikke kommunen grundlag for at bevilge hjælp mod tilbagebetaling.

Det Sociale Ankenævn skal desuden henvise til, at såfremt der ikke har været lovhjemmel til at yde dig hjælp til rejsen, og beløbet er bevilget alene på grundlag af dit tilsagn om tilbagebetaling, er kravet herom ugyldigt.

Begrundelsen herfor er, at W skal overholde bevillingsreglerne, hvilket indebærer, at hvis betingelserne for hjælpen ikke er overholdt, kan der heller ikke stilles krav om tilbagebetaling ved en skyldnererklæring.

W har endvidere ikke kompetence til at udøve lånevirksomhed.

Du skal derfor ikke tilbagebetale noget beløb til kommunen.

Afgørelse

W s afgørelse ændres. Det betyder, at du ikke skal betale yderligere beløb tilbage til kommunen. De penge som du allerede har betalt, skal kommunen udbetale til dig.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Scroll til toppen