Beregning af boligsikring – hjemvisning

Sags nr. 2010-043447

Det Sociale Ankenævns formand har den 24. juni 2011 behandlet jeres klage over S´s afgørelse af 4. november 2010 om boligsikring og har truffet følgende

Afgørelse

S’s afgørelse hjemvises. Det betyder, at S skal træffe en ny afgørelse, hvor kommunen skal vurdere jeres boligsikringsansøgning i forhold til, at jeres husstandsindkomst er væsentligt nedsat.

Sagen afgøres efter Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger med senere ændringer og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 28. maj 2003 om grænsebeløb, egenandel, minimums – og maksimumsbeløb for boligsikring.

Redegørelse

Det fremgår af sagen, at I bor i lejebolig på adressen Q i W, og at I ikke har hjemmeboende børn under 18 år.

I flyttede ind i jeres nuværende lejlighed i 2010. Huslejens størrelse er 3.135 kroner pr. måned. Det er oplyst, at der er tale om en 3-rums bolig.

Ved afgørelse den 4. november 2010 fik I afslag på boligsikring. Afgørelsen blev begrundet med, at husstandsindkomsten på 240.370 kroner oversteg den maksimumindkomst, der berettiger til boligsikring.

I klagen har du A bl.a. anført, at du modtager førtidspension og at du, M er arbejdsløs.

Det Sociale Ankenævns formand har den 3. maj 2011 modtaget oplysninger i sagen samt akter. Kommunen har blandt andet oplyst, at du, A modtager førtidspension med 8.333 kroner pr. måned, og at din, M senest kendte skattepligtige indkomst, hvilket var for 2009, udgjorde 145.374 kroner. Kommunen har endvidere anført, at uanset du, M nu er arbejdsløs og derfor ikke har en indtægt af samme størrelse, er din indtægt ikke varigt nedsat, hvilket kommunen anfører, er et krav i departementets vejledning.

Kommunen har efterfølgende oplyst, at du M i 2010 var arbejdsløs i januar, februar, marts, april, juni og juli samt igen fra oktober, og at du ikke modtog arbejdsmarkedsydelse under din ledighed.

Lovgrundlag

Ifølge § 5 i Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger ydes boligsikring på grundlag af husstandsmedlemmernes samlede skattepligtige indkomster fra det nærmest slutlignede indkomstår.

Det fremgår af stk. 2 at hvis der i beregningsperioden er sket en væsentlig ændring i husstandens indkomst skal boligsikringen beregnes på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligindkomståret.

Det fremgår af ovennævnte bekendtgørelse, at grænsebeløbet for at modtage boligsikring er 180.000 kr. for en husstand uden børn under 18 år.

Lovgrundlaget er medtaget i afgørelsen.

Vurdering

Det Sociale Ankenævns formand finder, at kommunens afgørelse er forkert.

Det Sociale Ankenævns formand har herved lagt vægt på, at det ikke er krav i forordningen, at indtægtsnedgangen skal være varig.

Departementet for Sociale Anliggenders Instruks i sagsbehandling af ansøgninger om boligsikring i lejeboliger, udgivet i november 2001, er derfor ikke korrekt på det område.

Det betyder, at I var berettiget til at modtage boligsikring i den periode, hvor jeres husstandsindkomst har været væsentligt nedsat.

S skal derfor foretage en ny beregning af jeres boligsikringsforhold.

Afgørelse

S´s afgørelse ændres således.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til S

Lovgrundlag(DK)

Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger

§ 5. Boligsikring ydes på grundlag af husstandsmedlemmernes samlede skattepligtige indkomster fra det nærmest forudgående slutlignede år.

Stk. 2. Hvis der siden beregningsperioden i henhold til stk. 1 er sket en væsentlig ændring i husstandens indkomst, eller der ikke foreligger indkomstoplysninger på grund af tilflytning eller lignende, skal boligsikring beregnes på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret.

§ 6. Boligsikring ydes, såfremt den årlige skattepligtige husstandsindkomst opgjort efter reglerne i § 5 ligger under grænsebeløbet for modtagelse af boligsikring. Husstande med indkomster under grænsebeløbet skal selv afholde en procentvis beregnet egenandel af husleje.

Stk. 2. Ved fastsættelse af egenandelen i leje tages der hensyn til antal hjemmeboende børn. Ændringer i antal hjemmeboende medregnes fra den 1. i måneden efter meddelelse til kommunen. Hjemmeboende børn medregnes indtil udgangen af den måned, hvor de fylder 18 år.

Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler om grænsebeløb, egenandel og minimums- og maksimumbeløb for årlig boligsikring.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 28. maj 2003 om grænsebeløb, egenandel og minimums- og maksimumbeløb for boligsikring

I medfør af § 6, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger fastsættes følgende:

§ 1. I en husstand indgår alle voksne og børn, der har fast bopæl i boligen.

Stk. 2. Boligsikring ydes på grundlag af husstandsmedlemmernes samlede skattepligtige indkomster for det nærmest forudgående slutlignede år.

§ 2. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 180.000 for en husstand uden børn.

Stk. 2. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 372.000 for en husstand med 1 barn.

Stk. 3. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 396.000 for en husstand med 2 børn.

Stk. 4. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 408.000 for en husstand med 3 børn.

Stk. 5. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 416.000 for en husstand med 4 børn.

Stk. 6. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 428.000 for en husstand med 5 børn.

Stk. 7. Grænsebeløb for at modtage boligsikring er kr. 444.000 for en husstand med 6 eller flere børn.

§ 3. Egenandelen for forskellige indkomstintervaller op til grænsebeløbet i § 2 fremgår af bilag 1.

§ 4. Boligsikring på under kr. 1.200 pr. år kommer ikke til udbetaling. Ved ret til boligsikring for en kortere periode end et år udgør minimumsbeløbet en forholdsmæssig del.

§ 5. Boligsikring kan højst udgøre kr. 60.000 pr. år for en husstand. Ved ret til boligsikring for en kortere periode end et år udgør maksimumbeløbet en forholdsmæssig del.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2003.

Scroll til toppen