Ansøgning

Sags nr. 2011-047016

Det Sociale Ankenævn har den 24. juni 2011 behandlet din klage over

G`s afgørelse af 10. februar 2011 om boligsikring for 2011 og har truffet følgende

Afgørelse

G ændres. Det vil sige, at kommunens afgørelse ikke er rigtig, og at du derfor får medhold i din klage.

Sagen afgøres efter Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger og landstingsforordning nr. 13 af 14. november 2004 om ændring af boligsikring i lejeboliger.

Redegørelse

Det fremgår af sagen, at du er enlig, og at du ikke har børn boende hos dig.

Den 9. februar 2011 søgte du om boligsikring for 2011.

Ved afgørelse af 10. februar 2011 blev din boligsikring for 2011 beregnet til 2.730,- kr. om måneden. Boligsikringen blev bevilget med virkning fra 1. marts 2011.

Som grundlag for beregningen har G anvendt din forventede indtægt for 2011, svarende til 134.798.- kr.

Du har i brev den 22. februar 2011 klaget over, at du ikke har modtaget boligsikring i månederne januar og februar 2011. Du oplyser, at du havde regnet med, at når du var i systemet ville du automatisk modtage boligsikring, beregnet på grundlag af din årsopgørelse.

Lovgrundlag

Ifølge § 9 i Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring, reguleres boligsikringen ved regnskabsårets afslutning og ved huslejeændringer. Ifølge stk. 2 har modtagere af boligsikring pligt til at underrette kommunen om ændringer i personlige og økonomiske forhold af betydning for fastsættelse af boligsikringen.

Ifølge stk. 3 kan kommunen foretage en skønsmæssig fastsættelse af de nødvendige oplysninger, hvis modtageren af boligsikring ikke indsender dem.

Af bemærkningerne til ændringsbestemmelsen fremgår bl.a. at Landsstyret i overensstemmelse med Ombudsmandens opfattelse ønsker at præcisere, at der ikke længere skal indgives en fornyet ansøgning ved kommunens årlige regulering af boligsikringen.

Der henvises til, at § 9 stk. 2 er en sagsoplysningsregel, der udelukkende opererer med en regulering af boligsikringen. Det anføres videre, at der ikke med hjemmel i en sagsoplysningsregel kan træffes afgørelse om, at en borger afskæres for en ydelse, som borgeren har et materielt retskrav på efter loven.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at du er berettiget til at modtage boligsikring for månederne januar og februar 2011.

Begrundelsen for afgørelsen er, at det ikke er en betingelse for at modtage boligsikring, at der indgives fornyet ansøgning herom ved årets begyndelse.

Det Sociale Ankenævn har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har et materielt

retskrav på at modtage ydelsen, så længe du opfylder betingelserne herfor.

Dette indebærer, at du oplyser kommunen om ændringer i dine personlige og økonomiske forhold, således at kommunen kan regulere din boligsikring hvis der er grundlag herfor.

Afgørelse

Gs afgørelse af 10. februar 2011 ændres. Kommunen skal i overensstemmelse med afgørelsen udbetale boligsikring til dig for månederne januar og februar 2011.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til G

Lovgrundlag(DK)

Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger

§ 7. Ansøgning om boligsikring skal indgives til kommunen.

Stk. 2. Ansøgeren har pligt til at fremkomme med enhver oplysning, der har betydning for beregning af boligsikring, herunder husstandens størrelse, sammensætning og indkomstforhold.

§ 8. Boligsikring ydes med virkning fra den 1. i måneden efter ansøgningens indgivelse.

Stk. 2. Ved flytning til anden bolig skal der indgives fornyet ansøgning om boligsikring.

Landstingsforordning nr. 13 af 14. november 2004 om ændring af landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger

“§ 9. I lejeboliger reguleres boligsikringen ved regnskabsårets afslutning og ved huslejeændringer. Er en lejebolig tilknyttet en boligafdeling, følger boligsikringsåret den enkelte boligafdelings regnskabsår. Er en lejebolig ikke tilknyttet en boligafdeling, følger boligsikringsåret kalenderåret.

Stk. 2. Modtagere af boligsikring har pligt til at underrette kommunen om ændringer i husleje samt om ændringer i personlige og økonomiske forhold af betydning for fastsættelse af boligsikringen.

Stk. 3. Indsender en modtager af boligsikring ikke de i stk. 2 nævnte oplysninger, kan kommunen foretage en skønsmæssig fastsættelse af de nødvendige oplysninger.”

Scroll til toppen