Fremleje udover 12 måneder

Redegørelse

Det fremgår af fremlejekontrakt af 3. august 2009, at du for perioden 1. august 2009 til den 1. august 2010 fremlejede din lejlighed, beliggende XX til din datter, YY.

Fremlejekontrakten er godkendt af boligselskabet.

Det er oplyst, at du i første omgang fik afslag på at fremleje lejligheden til din datter, da du var i restance med huslejen.

Baggrunden for ønsket om at fremleje lejligheden til din datter var, at du havde fået arbejde som lærer i XX.

Det er senere oplyst, at din kontrakt lød på 3 år.

Din datter henvendte sig den 29. juli 2010 til boligselskabet om tilladelse til at fremleje lejligheden endnu et år.

Ved mail den 29. juli 2010 bekræftede du overfor boligselskabet, at din datter kunne overtage din lejlighed som fremlejetager det følgende år, dvs. frem til 1. august 2011.

I mail den 16. august 2010 meddelte boligselskabet dig, at din datter ikke var berettiget til at overtage lejemålet, og vedlagde samtidig en kopi af § 62 om overdragelse, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger.

Det fremgår alene af oplysninger fra boligselskabet, at du har søgt boligselskabet om overdragelse af lejligheden til din datter, da du ikke kunne fremleje den til hende.

I brev den 24. august 2010 har du til boligselskabet oplyst, at du i forbindelse med indgåelse af fremlejeaftalen havde fået at vide, at lejligheden kunne fremlejes i indtil 5 år. Du oplyser, at du ikke blev orienteret om begrænsningerne i lejeforordningens § 58, herunder at du ikke var omfattet af undtagelsesreglerne i § 58 stk. 2.

Du henviser desuden til, at såfremt du var blevet gjort opmærksom på, at du havde mulighed for at overdrage lejligheden til din datter i medfør af landstingsforordning § 62, ville du have gjort det allerede i 2009,

På grundlag af den ukorrekte vejledning, ønsker du, at lejemålet overdrages til din datter den 1. september 2010.

Den 26. oktober 2010 meddelte boligselskabet dig, at man via folkeregistret havde konstateret, at du ikke var registreret på lejligheden. Boligselskabet gjorde dig opmærksom på, at lejemålet skulle bruges efter formålet, hvilket ville sige, at du, som lejer, skulle bo i lejligheden. Du fik påbud om, inden 14 dage at bringe forholdet i orden. I modsat fald ville lejemålet blive ophævet.

Boligselskabet har i brev af 10. marts 2011 overfor Boligklagenævnet, redegjort for sagens forløb.

I konklusionen har boligselskabet anført, at du i august 2009 selv ønskede 1 års fremleje af din bolig og at du underskrev fremlejekontrakten, gældende kun for et år. Derfor fastholdtes afslaget på forlængelse af kontrakten.

Boligselskabet henviser til, at betingelserne for overdragelse af boligen ikke er opfyldt, og du får derfor afslag på din ansøgning. Ønskede du at overdrage boligen til din datter, skulle du have ansøgt om dette i 2009 og ikke have lavet en fremlejekontrakt. Det anføres, at du fravalgte denne mulighed fordi du selv ville tilbage til boligen, netop fordi dit ophold i Sydgrønland ikke skulle vare mere end 1 år. Det anføres videre, at du i perioden ændrede holdning og dermed frasagde du dig også muligheden for at overdrage boligen til datteren i og med, at I ikke har haft fælles bolig i det år.

I forbindelse med partshøring har du den 31. januar 2011 bl.a. anført, at såfremt I i første færd var blevet gjort opmærksom på de gældende regler, ville valget naturligt have været en ansøgning om overdragelse af lejemålet til din datter.

Du henviser til, at sagens essens er påstand mod påstand om hvorvidt der er givet korrekt rådgivning fra boligselskabet ved første henvendelse. XX var til stede ved henvendelsen til boligselskabet og hendes vidneudsagn kan indhentes, hvis det ønskes.

Lovgrundlag

Det fremgår af § 58 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger at såfremt lejeren har overholdt lejekontrakten, har lejeren ret til at fremleje boligen i op til 12 måneder, når lejerens fravær fra boligen er midlertidigt. Der kan ikke ske fremleje for kortere tidsrum end 3 måneder. Lejeren kan kun sammenlagt fremleje sin bolig i 12 måneder indenfor en periode af 5 år, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uanset tidsbegrænsningen i stk. 1, kan lejeren søge om at fremleje boligen, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, uddannelse, anstaltsanbringelse eller midlertidig forflyttelse hos lejeren selv eller en person, der tilhører lejerens husstand. Der kan ikke ske fremleje for kortere tidsrum end 3 måneder.

Af forordningens § 62 fremgår, at såfremt personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand, ophæver samlivet, kan de træffe aftale om hvem af parterne, der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet. Udlejer kan modsætte sig aftalen, såfremt udlejer har vægtige grunde hertil, jf. dog § 63, stk. 4.

Bestemmelserne er medtaget i deres fulde ordlyd nedenfor.

Vurdering

Boligklagenævnet finder, at du ikke er berettiget til at fremleje din lejlighed ud over 12 måneder fra den 1. august 2009.

Begrundelsen herfor er, at § 58 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 som udgangspunkt ikke giver hjemmel til fremleje ud over denne periode.

Boligklagenævnet finder desuden, at du ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i forordningens § 58 stk. 2.

Begrundelsen herfor er, at din flytning til XX er en følge af, at du har indgået aftale om at arbejde som lærer i YY i en periode på 3 år. Der er således ikke tale om, at flytningen skyldes en midlertidig forflyttelse af dig eller af din ægtefælle.

Boligklagenævnet finder videre, at du ikke er berettiget til at overdrage din lejlighed til din datter i medfør af landstingsforordningens § 62.

Begrundelsen herfor er, at du og din datter ikke havde fælles husstand på ansøgningstidspunktet, dvs. den 1. august 2010. Du havde på det tidspunkt været fraflyttet lejligheden i 1 år.

Det bemærkes i denne forbindelse, at ifølge bemærkningerne til landstingsforordningen § 62, skal husstanden være fælles i mindst 2 år på det tidspunkt, hvor den fælles husstand ophæves eller samlivet afbrydes.

Afgørelse

Fremlejekontrakten med din datter kan ikke forlænges ud over de 12 måneder.

Klagevejledning

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i ltf. nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 368000.

Scroll til toppen