Ophævelse af lejemålet 1

AFGØRELSE

Boligselskabet var berettiget til at ophæve lejemålet. Du får ikke medhold i din klage.

Redegørelse:

Du har boet i lejligheden X fra 1. maj 2007. Boligselskabet oplyste i brev af 19. februar 2010 til dig, at dit lejemål X ville blive ophævet med krav om øjeblikkelig fraflytning, hvis du ikke flyttede ind i lejligheden indenfor 14 dage.

Boligselskabet lagde i den forbindelse vægt på, at du ikke havde boet i lejligheden siden den 25. marts 2008, og at du ikke havde ret til at fraflytte din bolig i utide uden aftale med boligselskabet.

Boligselskabet sendte brevet til dig på adressen: C.

Boligselskabet har ved brev, dateret den 10. marts 2010, ophævet lejemålet med henvisning til brevet af 19. februar 2010. Boligselskabet oplyste i den forbindelse, at ophævelsen medførte, at du skulle fraflytte boligen og aflevere nøglerne til boligselskabet inden 8 dage, da politiet ellers ville blive anmodet om at sætte dig ud. Dette brev blev også sendt til dig på adressen C.

Den 16. marts 2010 kontaktede du boligselskabet og oplyste, at du ønskede at opsige lejeaftalen, og du aftalte i den forbindelse med boligselskabet, at de skulle sende en opsigelsesblanket til dig, som du kunne udfylde og sende retur. Boligselskabet sendte samme dag den 16. marts 2010 en opsigelsesblanket til dig via mail.

Den 26. marts 2010 sendte boligselskabet sin udsættelsesbegæring til politiet vedrørende ulovlig fraflytning. Denne er dog siden sat i bero.

I mail, modtaget den 17. december 2010, klagede du til Boligklagenævnet.

Lovgrundlag:

Ifølge § 48, stk. 5 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger må en lejer ikke fraflytte sin bolig i utide uden at træffe fornøden aftale herom med udlejer.

Efter § 73, stk. 2, nr. 2, i Landstingsforordning nr. 14 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger kan udlejer hæve en lejeaftale, hvis lejer fraflytter boligen i utide.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at ophævelsen af dit lejemål X var berettiget. Boligklagenævnet har lagt vægt på, at du fraflyttede boligen i utide uden fornøden aftale med boligselskabet.

Afgørelse:

Boligselskabet var berettiget til at ophæve lejemålet overfor dig.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. § 86, stk. 7 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder, selvom korrespondance m.v. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor selvstyret og kommunerne som udlejer af boliger. Såfremt der er antaget en ekstern administrator af selvstyret eller kommunerne, har nævnets afgørelser ligeledes bindende virkning for disse jf. § 86, stk. 6 landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 36 80 00.

Scroll til toppen