Forbrugerklagenævnet årsberetning 2010

Forord

Med udgangen af 2010 ophørte det tidligere forbrugerråds funktionsperiode, og den 11. marts 2011 blev det nuværende råd nedsat.

Nikolaj Ludvigsen, Ellen Mikaelsen, Hendrik Nielsen og Jakob Petersen fratrådte i stedet for de afgåede medlemmer er Rigmor Th. Høegh, Olga Berthelsen Ljungdal, Gabriel Geisler, Michael Rosing og Jens Danielsen indtrådt. Ved nedsættelsen af det nye Forbrugerråd blev Rigmor Th. Høegh valgt som ny formand for Forbrugerrådet.

Jeg skal i denne forbindelse benytte lejligheden til at takke den tidligere formand og, de tidligere medlemmer for deres virke i Forbrugerrådet og samtidig ønske de nye medlemmer velkommen til et forhåbentlig vellykket og nyt virke i fire år.

Grønlands Forbrugerråd imødeså med spænding, hvorledes de lokale forbrugerinteresser i de daværende 17 kommuner ville blive varetaget, når de fire storkommuner blev en realitet.

Det kan herunder nævnes, at Forbrugerrådets sekretariat er blevet hørt omkring en ny bekendtgørelse om forbrugerråd og markedsføring, idet området har en særdeles central indflydelse på forbrugernes dagligdag i Grønland, imødeser Forbrugerrådet med spænding den nye lovgivning således, at forbrugernes retsstilling kan varetages på bedst mulig vis efter kommunesammenlægningen.

I 2010 er det glædeligt at kunne observere, at den årlig tilbagevendende internationale forbrugerdag – den 15. marts – nærmest er blevet ”et hit hos” forbrugerne og nogle erhvervsdrivende.

I år var temaet ”vores penge ”Vores rettigheder”. To af Forbrugerrådets medlemmer deltog i denne forbindelse med interviews den ene var Hendrik Nielsen, den anden var Pele Jensen. Hendrik drøftede nedsættelse af kommunale forbrugerudvalg og Pele drøftede mærkning af levnedsmidler med særlig fokus på salg af datoudløbne levnedsmidler.

Til sidst skal nævnes Forbrugerrådets tur til Tasiilaq, hvor rådet mødtes med borgerne og den lokale forbrugergruppe der er tilknyttet KNI/Pilersuisoq.

Afslutningsvist vil jeg takke for et fortsat godt samarbejde med Landsstyret, herunder de forskellige departementer, KANUKOKA, samt de erhvervsdrivende i Grønland.

Nuuk 8. november 2011

Rigmor Th. Høegh Formand

Grønlands Forbrugerråd.

Indledning

Forbrugerrådet og dets sekretariats virke har hjemmel i Lov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, forbrugerudvalg, markedsføring, priser, mærkning og forbrugerklageudvalg med efterfølgende ændringer. Opgaven er at:

 • modvirke urimelige priser og forretningsvilkår
 • arbejde for en øget forbrugerbevidsthed gennem oplysning om forhold, der er af betydning for forbrugernes vurdering af varer og tjenesteydelser samt gennem information om forbrugernes retsstilling
 • fremlægge forbrugerpolitiske synspunkter overfor erhvervslivet, offentlige myndigheder og Landstinget
 • rådgive de kommunale forbrugerudvalg og behandle sager, der af disse forelægges rådet
 • føre tilsyn med lovens bestemmelser i overensstemmelse med kapitel 7 (vedr. markedsføring, mærkning og emballering)
 • foretage undersøgelser af pris- og avanceforhold inden for bestemte vare- og brancheområder

Forbrugerrådet

Forbrugerrådet består af 7 medlemmer, der er sammensat af repræsentanter fra SIK (Arbejdernes Organisation), KANUKOKA (Kommunernes Landsforening), ARNAT PEQATIGIIT KATTUFFIAT (Kvindeforeningen), KNAPK (Landsforbundet for fiskere og fangere) samt 3 medlemmer udpeget af Landstinget. Forbrugerrådets medlemmer udpeges i henhold til Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, priser og forbrugerklageudvalg § 3 stk. 3 for en periode på 4 år.

Forbrugerrådets sammensætning har siden den 11. marts 2011 været:

Formand Rigmor Th. Høegh, udpeget af KANUKOKA
Næstformand Olga Berthelsen Ljungdal, udpeget af IA
Michael Rosing, udpeget af Demokraterne
Pele Jensen, udpeget af Siumut
Gaba Geisler, udpeget af SIK
Jens Danielsen, udpeget af KNAPK
Uthilie Heilmann, udpeget af Arnat Peqatigiit Kattuffiat

Forretningsudvalg

Formand Rigmor Th. Høegh
Næstformand Olga Berthelsen Ljungdal
Rådsmedlem Pele Jensen

Ved et forbrugerrådsmøde den 11. marts konstituerede Forbrugerrådet sig som ovenfor anført. Dette råds funktionsperiode løber til udgangen af 2014.

Sekretariatet Styrelseschef, A/C-fuldmægtig Nicolai Odgaard Jensen, cand.oecon., ansat siden 15. februar 2006. Pr. 1. februar 2008 blev han udnævnt til kontorchef. Fra 2010 har han siddet som Styrelseschef.

Cand.jur. Mark Larsen blev ansat pr. 1. august 2008. Arbejder som jurist i Forbrugerrådets sekretariat, samt forbrugerklageudvalget, Miljøbeskyttelsesklageudvalgets sekretariat, samt Naturklagenævnets sekretariat.

Konsulent Malik Nielsen, der er uddannet akademimerkonom blev ansat pr. 1. marts 2010. Malik sagde op ved udgangen af året 2010 pga. starten på en ny uddannelse.

Konsulent Looqi Svane, der er uddannet akademimerkonom blev ansat pr. 15. december 2010.

Konsulenten arbejder primært i Forbrugerrådets sekretariat. De øvrige medarbejdere har andre opgaver i Styrelsen for Råd og Nævn, der blev etableret pr. 1.2.2008.

Pr. 1. januar 2002 blev Forbrugerrådets tidligere sekretariat ved en finanslovsændring sammenlagt med sekretariatet for Konkurrencenævnet, som indtil da lå i Landsstyrets sekretariat. Ved en ændring af landstingslov nr. 20 af 13. november 1986 (forbrugerloven) blev Forbrugerklageudvalgets sekretariatsfunktion pr. 1. juni 2002 overført til Grønlands Forbrugerråds sekretariat og dermed til Fællessekretariatet for Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerråd. I 2004 er tillige Landstingets klageudvalg vedrørende Miljøbeskyttelse overført til Fællessekretariatet.

Fællessekretariatet blev 1. januar 2008 lagt sammen med De Sociale Ankenævn, Center for Arbejdsskadesikring, hvor Center for Arbejdsskade blev til udgangen af december 2010, Telestyrelsen og Boligklagenævnet, hvorefter Fællessekretariatet fik et nyt navn, nemlig; Styrelsen for Råd og Nævn.

Herefter er der ca. 20 fastansatte i Styrelsen for Råd og Nævn. Styrelsen havde i 2010 2 kontorchefstillinger, hvoraf den ene var besat af Kristina Nordby-Rachlitz, den anden kontorchefstilling blev nedlagt i foråret 2010.

Adressen:

Styrelsen for Råd og Nævn Imaneq 27, 2. sal
3900 Nuuk

Telefon: 32 80 33
Telefax: 32 78 50
Email: Atuisoq@nanoq.gl

Atuisoq ligger centralt placeret ved gågaden. Indgangen ligger bag ved Nønne og Brugsens parkeringsplads.

Forbrugerrådets møder

Årets første forbrugerrådsmøde for året 2010, blev afviklet 26. maj til 2. juni i henholdsvis Tasiilaq og Kulusuk. Rejseberetning er vedlagt som bilag til årsberetningen.

Det andet forbrugerrådsmøde blev afholdt den 15. november 2010 i Nuuk. Mødet i november var det sidste møde med Forbrugerrådet, der var udpeget for perioden 2006- 2010.

Personalesituationen og medlemmer af Forbrugerrådet

Konsulent- og sekretærstillingen

I marts måned 2009, opsagde sekretæren og konsulenten kort efter hinanden deres stillinger. Dette blev starten til en anstrengende situation for Sekretariatet og Forbrugerrådet.

I midten af april 2009 blev der midlertidigt ansat en vikar, som kunne påtage sig de mest nødvendige opgaver og henvendelser. Samtidig blev sekretærstilling midlertidig bemandet med en vikar.

I starten af september 2009, blev konsulentstillingen besat af Ulrik Albrechtsen, der stoppede i 2010.

Forbrugerrådsmedlemmer

Knud Kristiansen som var Atassuts repræsentant i Forbrugerrådet fremsendte den 06. august 2009 skrivelse om, at han ville trække sig tilbage fra Forbrugerrådet. Siden har en repræsentant fra Atassut været ubemandet. Knud Kristiansen var desuden medlem af forretningsudvalget. Siumuts repræsentant, Pele Jensen, overtog Knud Kristiansens plads i forretningsudvalget.

På basis af at Knud Kristiansen trådte tilbage i 2009 var der kun 6 medlemmer i Forbrugerrådet. Dog har rådet været beslutningsdygtigt under møderne.

Forbrugerrådets Internet hjemmeside: www.atuisoq.gl

I slutningen af året 2009, blev vi af journalist for KNR underrettet om, at Atuisoqs hjemmeside ikke længere er tidssvarende, da det kunne ses, at den i gennem længere tid ikke er blevet opdateret og derved er blevet forældet. Årsagen skyldes, at konsulenten og sekretæren i begyndelsen af 2009 opsagde deres stillinger i Forbrugerrådet kort efter hinanden. De to stillinger var gennem en periode blevet opslået og der var gået ca. 7 måneder før konsulentstillingen blev besat.

To vikarer havde midlertidigt påtaget sig de mere påkrævende arbejde for Forbrugerrådet og således var hjemmesiden blevet mere eller mindre forsømt. I skrivende stund pågår der en væsentlig opdatering og ændring af hjemmesiden, denne hjemmeside vil gå online i efteråret 2011.

Ved udgangen af 2009 blev arbejdet sat i gang med at opdatere hjemmesiden, hvorved redigeringsprogrammet samtidigt også blev ændret, for bedre at kunne opnå en mere forbrugervenlig redigering. Selvom arbejdet med hjemmesiden nu er blevet prioriteret, ville det tage sin tid før Atuisoqs hjemmeside, ville opnå sin fulde og tidssvarende udseende med det rette indhold.

Forbrugerrådet og medierne

Hvert år, den 15. marts, bliver Den Internationale Forbrugerdag fejret verden over. I Grønland markerer Forbrugerrådet normalt også dagen ved at bruge medierne til at fremkomme med synspunkter, som kan være til gavn for forbrugerne i Grønland. Bl.a. på grund af travlhed blev den internationale forbrugerdag desværre ikke markeret i 2010.

Oplysning via medierne har i 2010 begrænset sig til små pressemeddelelser, bl.a. pga. en anstrengt personalesituation det meste af året.

Den kommunale sammenslutning i Grønland og dets følger for Forbrugerrådet

Året 2009 var historisk bemærkelsesværdig for Grønland. Kommunerne blev lagt sammen til fire store kommuner. Denne sammenslutning medførte en anstrengende situation for Forbrugerrådet.

Efter kommunalsammenlægningen har lovgivningen vist sig at være utidssvarende, hvorved forbrugerudvalgene ikke længere har kunnet dække resten af byerne og bygderne.

Tidligere har hver by ved hver valgperiodes begyndelse oprettet et kommunalt forbrugerudvalg.

Hvis den nuværende lovgivning efter kommunesammensætningen på nuværende skal følges, skal der kun oprettes 4 kommunale forbrugerudvalg i hver af de 4 store kommuner, som er følgende:

 1. Qaasuitsup Kommunea
 2. Qeqqata Kommunia
 3. Kommuneqarfik Sermersooq
 4. Kommune Kujalleq

Derved har hvert kommunalt forbrugerudvalg en opgave, der strækker sig over flere byer og bygder end tidligere. Hvilket vil sige, at kontrol og passende dækning af overholdelse af lovgivning ikke længere kan opretholdes.

Hvis den nuværende lovgivning samtidig skal følges, er tilgang til assistance for Forbrugerrådets arbejde blevet så reduceret, at sikring af lovgivningens overholdelse faktisk er blevet så forringet, at lovgivningen ikke længere har virkning for samfundet og ikke længere er til fordel for forbrugerne. Således er lovgivningen ikke længere tilstrækkelig og kan kun benyttes i de større byer, da sekretariatet for Grønlands Forbrugerråd ikke længere kan opnå et samarbejde med resten af byerne og bygderne.

Som eksempel kan følgende erfaringer nævnes for reducering af forbrugerrådets arbejdsgang på baggrund af at de kommunale forbrugerudvalg ikke længere kan oprettes:

 • Forbrugerudvalgene skal følge priserne på grønlandske produkter og gennem forhandlinger med de lokale fisker- og fangerforeninger søge at fastsætte vejledende priser for produkter, der sælges på brædterne
 • Forbrugerudvalgene kan som hidtil fremsende alle sager, som de finder, er af almen interesse, eller til behandling i Grønlands Forbrugerråd. Det forudsættes, at der er god kontakt mellem forbrugerudvalgene og Forbrugerrådet
 • Gennem deres lokalkendskab vil forbrugerudvalgene kunne yde et værdifuldt bidrag til gennemførelse af de landsdækkende prisundersøgelser, priskontrol og kontrol af datoudløbne fødevarer mv.

Begrundelserne for oven anførte emner er følgende:

Sekretariatet for Forbrugerrådet har på baggrund af manglende oprettelse af kommunale forbrugerudvalg i byerne stødt på flere vanskeligheder, som har gjort, at Forbrugerrådet ikke længere kan forfølge lovgivningens indhold til gennemførelse af tilstrækkeligt og passende indsats til fordel for forbrugerne landet over.

Herunder som anses for et større problem for Forbrugerrådet og sekretariatet er på baggrund af lovens manglende ændring – eller er blevet utilstrækkelig efter kommunalsammenlægning – er det som der er erfaret fra flere byer bl.a. fra Tasiilaq.

Sekretariatet for Forbrugerrådet modtog i året 2009, en klage fra en medborger i Tasiilaq. Pågældende person klagede over en bestemt butik i Tasiilaq, der gang på gang har solgt varer med forældede datomærkninger. På nogen af varerne er overskridelsen på over 1 år.

På baggrund af henvendelsen er det i henhold til lovgivningen, sekretariatet for Forbrugerrådet der skal varetage det fornødne ved at foretage forfølgelse af ulovlighederne. Ved sagens udfald kan ulovligheden indbringes til domstolene. Således kan sagen overgives til politiet når Forbrugerrådet har gjort sit arbejde færdigt i henhold til lovgivningen.

I Kommuneqarfik Sermersooq er der kun ét kommunalt forbrugerudvalg, nemlig i Nuuk. I henhold til nugældende lovgivning, skal der ikke oprettes et forbrugerudvalg i Tasiilaq. Derfor har Forbrugerrådets sekretariat ikke mulighed for, at rette henvendelse til nogen bestemte personer i Tasiilaq, for at anmode om assistance – med henblik på at foretage kontrol i omhandlende butik. Der skal samles beviser i form af foto og indhentes diverse relevante informationer mv., som skal fremsendes direkte til sekretariatet for Forbrugerrådet. Alt dette bør og skal ske, idet øjeblik sekretariatet for Forbrugerrådet modtager en henvendelse, for derefter via telefonisk samtale med en person, som er medlem af forbrugerudvalget, opstarte en undersøgelse uden længere tids ophold – såsom via skrivelse til Kommuneqarfik Sermersooq, Sekretariatet i Nuuk, som derefter skal fremstarte det fornødne, som egentlig er Forbrugerrådets opgave, tilsvarende hvis der opstod en lignende sag i byer, hvor der er oprettet forbrugerudvalg, er det Sekretariatet for Forbrugerrådet der retter henvendelse til et forbrugerudvalgsmedlem, således som Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning af priser og forbrugerklageudvalg §§ 21. 22 og § 23 jf. kap. 2 og 3 foreskriver det.

Men arbejdsmetoden siden kommunesammenlægningen har gjort det vanskeligere for Forbrugerrådets sekretariat, idet sekretariatet for Kommuneqarfik Sermersooq kræver en skriftlig henvendelse. Derefter skal de forsøge at fremfinde en egnet person. Således ville sagens forfølgelse ske via en omvendt kommandovej, med koordinering fra sekretariatet for kommunerne. Forsinkelsen ville indebære en utilstrækkelig arbejdsmetode.

Tilsvarende hændelse om problemet som er omtalt i Tasiilaq er sket i Ilulissat. Selv om proceduren og fremgangsmåden er lidt anderledes, har manglende oprettelse af et kommunalt Forbrugerudvalg medført, at der i Ilulissat ikke længere kunne rettes henvendelse til en forretning, der gang på gang begik ulovligheder ved at tilsidesætte lovgivningen. Der var i dette tilfælde foretaget en politianmeldelse og idet vidnet som havde anmeldt forholdet til Forbrugerrådet pga. af angst for repressalier ikke ville fremstå med navns nævnelse til politiet, måtte sekretariatet for Forbrugerrådet trække anmeldelsen tilbage, ved samtidig at frembringe politiet en undskyldning for ulejligheden. Sagen ville have været gennemført med opretholdelse af anmeldelse til politiet, hvis der var oprettet et kommunalt Forbrugerudvalg, som kunne assistere Forbrugerrådet med forfølgelse af ulovlighederne. Dette er i henhold til lovgivningen ellers en simpel procedure. Lovgivningens virkning er dermed reelt sat ud af kraft i dagens Grønland.

Pressemeddelelser

I året 2010 er der fremsendt to pressemeddelelser. Den ene omhandler opbevaring, henstilling og salg af frosne varer i dagligvarebutikker, mens den anden omhandlede hygiejne og behandling af fødevarer i forbindelse med grillning.

Henvendelser til Forbrugerrådet

Der har i året 2010, været ca. 400 henvendelser til forbrugerrådet i form af telefonisk eller via internettet. Henvendelserne er alle mere eller mindre anmodninger om afhjælpning i henhold til lovgivningen inden for købelovens bestemmelser.

Tilsyn med markedsføringslovgivningen m.m.

Forbrugerrådets opgaver er bl.a. at føre tilsyn om mærkning af levnedsmidler som foreskrevet i Hjemmestyrets bekendtgørelse kapitel 9, og markedsføringsreglerne som foreskrevet i Landstingslovens kapitel 4.

Sekretariatet for Forbrugerrådet er den myndighed, der forestår tilsynet med lovgivningens overholdelse, blandt andet også på baggrund af henvendelser fra forbrugerne.

I løbet af året 2010, har sekretariatet øget dets fokus på sager angående overtrædelser af lovgivningen. Her skal der redegøres for nogle af de mere interessante sager:

Overtrædelse af markedsføringslovgivning

Sekretariatet for Grønlands Forbrugerråd, har i gennem 2010, stødt på flere overtrædelse af markedsføringslovgivningen. Der er fremsendt flere skrivelser til virksomheder med anmodning om overholdelse af lovgivningen

Den 28. juli 2010, fremsendte sekretariatet for Forbrugerrådet en skrivelse til en virksomhed i Nuuk med anmodning om fremover, at udforme sin markedsføring uden at komme i konflikt med lovgivningen. I en udgave af Nuuk Ugeavis havde man reklameret ved at koble en konkurrence sammen med køb af selskabets ydelser. Sådanne købsbetingede konkurrencer er ulovlige jf. markedsføringslovgivningen. Selskabet blev orienteret om overtrædelsen med krav om at overtrædelsen skulle ophøre straks, hvilket selskabet accepterede og ændrede betingelserne for dets konkurrence.

Den 20. september 2010, fremsendte sekretariatet for Forbrugerrådet en skrivelse til et selskab der i strid med markedsføringslovgivningen anvendte ordet gratis i deres markedsføringsstrategi for et nyt produkt.

I skrivelsen blev det blandt andet anført at:

For lovligt at kunne anvende ordet ”gratis”, skal det være muligt for kunden, at kunne få den vare, der annonceres som gratis, uafhængigt af nogen som helst form for modydelse eller betaling, heller ikke til administration, forsendelsesomkostninger eller gebyrer. Altså netop helt gratis. Det sker ofte, at virksomheder og forretninger ikke er klar over denne retstilstand og derved overtræder ovennævnte lovs § 10 stk. 1 og 2.

Selskabet beklagede overtrædelsen og ændrede dets reklamekampagne så denne var i overensstemmelse med markedsføringslovgivningen.

Anvendelse af ordet gratis i forbindelse med salg og markedsføring er generelt den mest almindelige form for overtrædelse af markedsføringslovgivningen.

Den 8. oktober 2010 tilskrev Forbrugerrådets sekretariat et selskab idet der var fremkommet en anmeldelse fra et andet firma. Selskabet havde i sin markedsføring anvendt en form for sammenlignende reklame, samt udtalelser om at være billigst, som efter sekretariatets opfattelse, var i strid med markedsføringslovgivningen, idet der blev sammenlignet produkter, der ikke umiddelbart kunne sammenlignes hvad angår kvalitet og renommé samt størrelse og vægt. Efter noget korrespondance med selskabets advokater trak selskabet den sammenlignende reklame tilbage samt ændrede på deres slogan så dette ville være mere retvisende.

Overtrædelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 2. februar 1994 om mærkning af levnedsmidler.

Jf. bekendtgørelsens § 45 påhviler tilsynet med overholdelse af bekendtgørelsen Forbrugerrådet. Særlig har der været problemer med at produkter bliver solgt med anden tekst end grønlandsk, dansk eller et lignende sprog, jf. § 11, stk. 2 nr. 1. Og overtrædelser af bestemmelsen vedrørende forbud mod salg af datoudløbne varer jf. § 41, som der ikke er givet dispensation for, jf. § 46.

De ansatte i sekretariatet for Grønlands Forbrugerråd orienterer løbende forhandlere om, at de ikke må forhandle datoudløbne varer jf. § 41. Sekretariatet kan dog kun henstille, at de datoudløbne varer bliver kasseret. Denne praksis har dog i lang tid vist sig uegnet, hvorfor sekretariatet har indgået et samarbejde med levnedsmiddelmyndigheden således at datoudløbne varer, og varer der ikke har det korrekte sprog anført, kan kræves bortfjernet fra virksomheden med henvisning til levnedsmiddelbekendtgørelsen. I 2010 var dette samarbejde ikke kommet helt konkret op at stå, hvorfor der dette år kun var 3 verserende sager vedrørende salg af datoudløbne varer.

Udgiftsregnskab 2010

 

Budget

 

Regnskab

  Forbrugerrådet kr 757.000 kr 473.077
  Mødeafholdelse kr 300.000 kr 301.479
Internationalt samarbejde kr 20.000 kr 15.206
Prisundersøgelser kr 15.000 kr 0
Undervisning kr 200.000 kr 53.200
Forbrugeroplysning kr 150.000   kr 24.818
Formandshonorar inkl. Kontorhold kr 72.000   kr 78.375
Scroll to Top