Afkoblet gulvvarme

Redegørelse

Det fremgår af sagen, at du flyttede ind i lejemålet den 15. juli 2010.

Den 19. april 2011 kontaktede du boligselskabet på grund af manglende varme i gulvet, fordi sikringen til el-varmen gik ud, når du tændte for gulvvarmen.

I klagen har du anført, at jeres el-regning var på mellem 1000 – 1.200 kr. hver gang, og at det var noget galt med gulvvarmen. Efter april måned 2011 faldt el-regningen til 700-900 kr.

I udtalelse af 15. august 2011 har boligselskabet til Boligklagenævnet oplyst, at boligselskabet samme dag, du klagede over gulvvarmen, kontaktede firmaet XX for udbedring af mangler. Det blev konstateret, at tilgangen til gulvvarmen var demonteret og aldrig har været sat til at virke. Derfor har det heller ikke været muligt at måle et elforbrug. Da tilslutningen har været demonteret, slog sikringen automatisk fra, når gulvvarmen tændtes.

Endvidere fremgår det af udtalelsen, at en medarbejder hos XX har forklaret, at gulvføleren har været frakoblet, og når denne er frakoblet kan man ikke måle forbruget. Det er netop denne mangel, XX rettede op på den 19. april 2011, og først fremover vil dit forbrug kunne måles og ses på el-regningen. Dette meddelte medarbejderen til dig personligt og til boligselskabet.

Endelig fremgår det af udtalelsen, at XX bekræfter, at den demonterede gulvvarme med sikkerhed ikke er årsagen til en højere el-regning i en given periode, da el-forbruget til gulvvarmen simpelthen slet ikke har været målt, i og med den har været frakoblet.

Boligselskabet afslutter udtalelsen med, at boligselskabet dermed kan konstatere og afkræfte, at din højere el-regning i en periode skulle skyldes den afkoblede gulvvarme. Boligselskabet henviser til, at det er normalt, at el-regninger i vintermånederne varierer med op til 7-800 kr. per måned i forhold til regninger for sommermånederne.

Lovgrundlag

Efter § 45, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger skal udlejeren sørge for, at udlejningsejendomme og det lejede holdes forsvarligt ved lige.

Efter stk. 2 i samme bestemmelse skal alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand holdes i god og brugbar stand, og udlejer skal vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v.

Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Ifølge § 84, nr. 2 i samme forordning behandler Boligklagenævnet klager indbragt af lejere vedrørende vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

Vurdering

Boligklagenævnet finder, at boligselskabet har opfyldt sin forpligtelse som udlejer ved at udbedre mangelen.

Boligklagenævnet finder samtidig, at det ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at den afkoblede gulvvarme skulle være årsagen til en højere el-regning i vinterperioden.

Boligklagenævnet finder således, at boligselskabets forklaring på forskellen i varmeudgiften i vinter- og sommerperioden mest sandsynligt skyldes det højere el-forbrug i vintermånederne.

Afgørelse

Boligselskabet har overholdt sin forpligtelse som udlejer ved at udbedre mangler ved gulvvarme.

Det er ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at denne mangel ved tilslutningen til gulvvarmen var årsagen til jeres højere el-regning i vinterperioden.

Klagevejledning

Boligklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. § 86, stk. 7 i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder, selvom korrespondance m.v. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor selvstyret og kommunerne som udlejer af boliger. Såfremt der er antaget en ekstern administrator af selvstyret eller kommunerne, har nævnets afgørelser ligeledes bindende virkning for disse jf. § 86, stk. 6 landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 36 80 00.

Scroll til toppen