Normalistandsættelse (3)

Redegørelse

Du flyttede ind den 15. december 2010 på adressen xx.

Du anførte i klagen, at I har boet i lejligheden i 5 måneder. I flyttede ind den 15. december 2010 og fraflyttede boligen den 30. maj 2011. Boligen var nymalet, men ikke rentgjort, du gjorde selv rent. Da I flyttede ind, var gulvene nylakerede og der var nymalet. Du anførte endvidere, at der ikke er blevet røget i huset, og at du kun hængte et billede og to væglys på væggen, samt gardinstænger.

Endelig anførte du, at da I flyttede ind i lejligheden lavede I en mangelliste. Alle de ting, du nævnte på mangellisten, er ikke blevet istandsat.

Det fremgår af synsrapporten, at væggene i entré, køkken, stue, soveværelse og i et værelse og gangen ovenpå skulle males 2 gange, samt mellemgang, badeværelse, og indvendig trappe skulle males en gang.

Endvidere fremgår det, at loftet i entréen skulle males 2 gange og lofterne i resten af lejligheden 1 gang. Indvendig trappe og gangen ovenpå, samt gulve i stue, soveværelse og værelse skulle lakeres en gang.

Endvidere skulle panelerne males 2 gange i entré og 1 gang i resten af lejligheden. Træværk/vinduer skulle males en gang i køkken, badeværelse, stue, soveværelse, værelse og oven gang. Endelig skulle tekniske installationer i entré males 2 gange og i resten af lejligheden 1 gang.

Desuden fremgår det, at hele lejligheden skulle rengøres fuldstændigt, og trappegelænder skulle males med grå, samt skabshængsler og hylder skulle fjernes i baderum.

Ifølge faktura af 27. juni 2010 skulle der betales 1. 719 kr. for komplet rengøring af lejligheden.

Ifølge faktura af 15. juni 2011 skulle der betales for maling af vægge 5. 000 kr., hvidtning af lofter 5. 000 kr. og lakering af gulve 5. 000 kr.

Det fremgår af flytteopgørelsen, at dit depositum var på 11.322 kr. Normalistandsættelsen var på 15. 000 kr. og rengøring var på 1. 719 kr. I alt 16. 719 kr. Af normalistandsættelse havde boligselskabet fradraget 6 %, svarende til 900 kr. Boligselskabet beregnede på denne baggrund, at du skyldte boligselskabet 4. 497 kr.

Lovgrundlag

Efter § 77, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger skal der ved fraflytning af en bolig foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Ifølge § 77, stk. 3: var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytningen.

Efter § 78 overtager udlejeren i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

Efter § 79, stk. 1 skal der, når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen.

Ifølge stk. 2 skal udlejeren ved besigtigelsen udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes repræsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapporten. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal udføres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom.

Efter § 84 behandler Boligklagenævnet klager indbragt af lejere vedrørende:

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Vurdering

Boligklagenævnet finder, at du som udgangspunkt er forpligtet til at betale det beløb, der vedrører din andel af udgifterne til den lovpligtige normalistandsættelse af din bolig.

Boligklagenævnet har ved denne vurdering lagt vægt på, at det er et lovkrav efter lejeforordningens § 77, stk. 1, at boligen ved fraflytning skal normalistandsættes.

Det betyder, at lejeren er ansvarlig for at afholde udgifter til normalistandsættelsen af bolig ved fraflytning, omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede.

Henset til din usædvanlig korte lejeperiode, og det for perioden ikke indikerede (eksempelvis ved billeddokumentation) usædvanlige eller særlige slid på lejemålet, nedsættes din betaling skønsmæssigt for normalistandsættelsen med 5.000 kr.

Boligklagenævnet har ved denne afgørelse yderligere lagt vægt på, at det af de relevante underbilag (håndværkerregninger) ikke tydeligt lader sig afgøre, hvilket omfang, det arbejde, der er udført, har haft, idet håndværkerregningerne har karakter af afrundede faste/aftale priser.

Afgørelse

Din andel af udgifter til den lovpligtige normalistandsættelse af boligen, nedsættes skønsmæssigt med 5. 000 kr.

Boligselskabet skal derfor udfærdige en ny flytteopgørelse. Du vil høre fra boligselskabet i anledning af denne afgørelse.

Klagevejledning

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed jf. 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes tvisten mellem udlejer og lejer i indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer indgives til kredsretten. Dette gælder selvom korrespondance, mv. måtte være foretaget af udlejers administrationsaktieselskab.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning overfor hjemmestyret (selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Landsrettens vejledningsafdeling er åben for telefoniske henvendelser torsdage kl. 14-15 på telefon 36 80 00

 

Scroll til toppen