Boligsikring ved ændrede indtægtsforhold – hjemvisning

2009-016920

Det Sociale Ankenævn har den 2. december 2011 behandlet din klage over Kommunes mundtlige afgørelse af 7. april 2009 om afslag på boligsikring og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunes afgørelse ændres.

Dette betyder, at kommunen skal træffe en afgørelse med en ny beregning, hvor kommunen skal vurdere jeres boligsikringsansøgning i forhold til, at din samlever blev arbejdsløs og dermed fik ændrede indtægtsforhold.

Sagen afgøres efter Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger med senere ændringer og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 28. maj 2003 om grænsebeløb, egenandel, minimums – og maksimumsbeløb for boligsikring.

Redegørelse

Det er oplyst, at Kommunes den 17. november 2008 traf afgørelse om boligsikring til dig for året 2009.

Kommunes gav afslag på boligsikring, idet din og din samlevers indkomst for 2007 var på i alt 480.008 kroner, hvilket oversteg maksimumindkomsten for bevilling af boligsikring til en husstand med 4 børn.

Du søgte om boligsikring igen den 6. april 2009.

Kommunen traf den 7. april 2009 mundtlig afgørelse om afslag på boligsikring.

Du klagede ved brev dateret den 7. april 2009.

Du oplyste, at du var blevet eneforsørger, idet din samlever var uden arbejde, og at I havde 4 børn.

I havde udgifter til Boligselskabet på 3.454 kroner om måneden, til Nukissiorfiit på 976 kroner per måned samt udgifter til 180-200 liter gasolie om måneden.

Du oplyste endvidere, at din samlever var arbejdssøgende, og at du tjente 3.500 kroner per 14. dag.

Ved oversendelse af sagens akter har Kommunen oplyst, at du fik afslag på boligsikring i henhold til § 6 i Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger, idet husstandsindkomsten var for høj til, at du kunne bevilges boligsikring.

Kommunen oplyste endvidere, at den omstændighed, at din samlever blev arbejdsløs i marts 2009, ikke kunne medføre, at du blev bevilget boligsikring efter § 5, stk. 2 i ovennævnte forordning, idet arbejdsløshed ikke kunne betragtes som værende en varig nedgang i jeres husstandsindkomst.

Det fremgår af akterne, at din samlever blev fritstillet fra sit arbejde med virkning fra den 9. marts 2009.

Lovgrundlag

I henhold til § 5, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger skal boligsikring, ved væsentlige ændringer siden beregningen for det indeværende boligsikringsår, beregnes på grundlag af den forventede skattepligtige indkomst i det indeværende boligsikringsår.

Det fremgår af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 28. maj 2003 om grænsebeløb, egenandel, minimums – og maksimumsbeløb for boligsikring § 2, stk. 5, at grænsebeløbet for at modtage boligsikring er 416.000 kr. for en husstand med 4 børn.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn vurderer, at Kommunen skal træffe en ny afgørelse, da det ikke er et krav i forordningen, at en indtægtsnedgang er væsentlig og varig, men alene at den er væsentlig.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på ordlyden af § 5 i ovenstående forordning om boligsikring.

Det betyder, at I eventuelt efter § 5 i forordningen om boligsikring var berettiget til at modtage boligsikring i den periode, hvor jeres husstandsindkomst var ændret på grund af din samlevers ledighed.

Det forudsætter dog, at der er tale om en væsentlig ændring, hvilket er det Kommunen skal tage stilling til i den nye afgørelse.

Kommunen skal derfor foretage en ny beregning af jeres boligsikringsforhold gældende fra 6. april 2009, hvor I søgte om boligsikring.

Det Sociale Ankenævn skal endvidere påpege, at kommunen burde have truffet en skriftlig afgørelse den 7. april 2009, idet der var tale om en bebyrdende afgørelse for dig og din samlever.

Det Sociale Ankenævn kan oplyse, at denne sag skal afgøres efter § 5 i Landstingsforordningen om boligsikring, fordi du ikke i forvejen modtager boligsikring.

Hvis der er tale om en situation, hvor en borger allerede modtager boligsikring, skal afgørelse træffes efter § 10 i samme forordning, som kræver en både væsentlig og varig indtægtsnedgang.

Afgørelse

Kommunens afgørelse af 7. april 2009 ændres.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi er sendt til Kommune

Scroll til toppen