Selvforskyldt ledighed

2010-043122

Det Sociale Ankenævn har den 2. december 2011 behandlet din klage over Kommunens afgørelse af 1. november 2010 om arbejdsmarkedsydelse og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunens afgørelse ændres, således at du slet ikke er berettiget til at modtage arbejdsmarkedsydelse, da du er selvforskyldt ledig. Du er således heller ikke berettiget til at modtage arbejdsmarkedsydelse efter 4 ugers forløb.

Kommunen skulle have vejledt dig om muligheden for at søge offentlig hjælp. På denne baggrund skal kommunen nu tage stilling til, om du opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp fra det tidspunkt, hvor du blev ledig.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse med senere ændringer.

Redegørelse

Det er oplyst, at du den 1. november 2010 blev registreret som arbejdssøgende, og på denne baggrund har du søgt om arbejdsmarkedsydelse.

Kommunen traf samme dag afgørelse, hvorefter du fik karantæne i 4 uger i forhold til udbetaling af arbejdsmarkedsydelse, idet du selv havde sagt dit job op. Du kunne således ikke få arbejdsmarkedsydelse i perioden fra den 1. november 2010 til den 29. november 2010.

Kommunen henviste i den forbindelse til § 11, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse. Kommunen har givet ankevejledning.

Du har den 15. november 2010 klaget over denne afgørelse. Du oplyste, at du ikke har sagt dit job op. Da du mødte op på arbejdet har din arbejdsleder oplyst dig om, at du var sagt op. Om sagens forløb oplyste du, at du ikke kunne hæve penge fordi systemet var brudt sammen og det ikke var muligt at anvende Akiliut. Du købte derfor mad på regning, idet du sammen med dine arbejdskammerater blev enige om det, og at du ville betale pengene tilbage straks, når systemet var i orden. Da jeres arbejdsleder opdagede det, sagde han til dig, at du havde stjålet mad, så nogen tid derefter blev du flov over det og tog hjem. Da du mødte op om mandagen, blev du fortalt, at du var blevet fyret.

Lovgrundlag

Efter § 3 i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse ydes arbejdsmarkedsydelse ydes til lønmodtagere som kompensation for tab af indtægt forårsaget af uforskyldt ledighed, hjemsendelse eller sygdom.

Efter § 2, stk. 1 i samme forordning forstås ved selvforskyldt ledighed, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver opsagt på grund af egne forhold. Kommunalbestyrelsen afgør, om ansøgeren er selvforskyldt ledig.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn vurderer, at du ikke var berettiget til arbejdsmarkedsydelse.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at du blev selvforskyldt ledig, idet du blev opsagt på grund af egne forhold. I den forbindelse har Det Sociale Ankenævn lagt vægt på, at du uden at spørge din arbejdsgiver købte varer på arbejdsgivers regning. Du forlod efterfølgende dit arbejde, idet du blev flov over, at du blev beskyldt for tyveri.

Ved selvforskyldt ledighed er du ikke berettiget til hjælp efter reglerne om arbejdsmarkedsydelse.

Det Sociale Ankenævn skal i den forbindelse oplyse, at en kommune ikke kan give karantæne efter forordningen om arbejdsmarkedsydelse, medmindre borgeren er berettiget til hjælp, og i hjælpsperioden gør sig i et af de forhold, der er nævnt i § 11 stk. 1 nr. 1 til 5 i forordningen om arbejdsmarkedsydelse.

Kommunen skulle have vejledt dig om muligheden for at søge offentlig hjælp.

Det Sociale Ankenævn anmoder derfor Kommunen om at tage stilling til, om du opfylder betingelserne for at få offentlig hjælp.

Afgørelse

Kommunens afgørelse af 1. november 2010 ændres. Det betyder, at du ikke er berettiget til at modtage arbejdsmarkedsydelse.

Kommunen skal herefter tage stilling til, om du er berettiget til offentlig hjælp.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi er sendt til Kommune

Scroll til toppen