Boligklagenævnet Årsberetning 2011

Forord

Boligklagenævnet aflægger den årlige beretning i henhold til Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger § 83, stk. 4.

Beretningen følger kalenderåret og indeholder en kort redegørelse over Boligklagenævnets virke, statistik over modtagne klager og afsluttede sager.

Beretningen findes også på Boligklagenævnets hjemmeside: www.maalaarut.gl

Boligklagenævnets Sekretariat kan efter aftale udlevere eller tilsende kopi af årsberetningen i papirform.

Boligklagenævnets Sekretariat kan kontaktes på følgende måde:

Adresse: Hans Egedesvej 3 ( B48), postboks 689, 3900 Nuuk
Mail: maalaarut@nanoq.gl
Telefon nr.: 32 80 33
Fax nr.: 32 78 50

Nuuk, maj 2012

Morten Nornild
Formand for Boligklagenævnet

Generelt om Boligklagenævnet

Boligklagenævnet er oprettet med hjemmel i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, § 82, stk. 1.

Boligklagenævnet er landets øverste administrative klageinstans på lejeboligområdet.

Det er en administrativ, domstolslignende myndighed, som er uafhængig af instrukser og udtalelser fra myndigheder eller andre om, hvordan de enkelte sager skal behandles og afgøres.

Nævnet træffer afgørelser i tvister mellem lejer og udlejer i Selvstyrets og kommunernes udlejningsboliger.

Afgørelserne er bindende og endelige. Boligklagenævnets afgørelser kan således ikke påklages til en anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan alene indbringes for domstolene efter de almindelige regler.

Boligklagenævnets formål er også, at dets afgørelser skal danne et klart og værdifuldt vejlednings- og praksisgrundlag for borgere, boligselskaber og andre faglige interessenter.

På den måde er Boligklagenævnet med til at sikre, at der træffes fyldestgørende og korrekte afgørelser, uanset hvor i landet boligerne ligger.

Nævnets virke er nærmere reguleret i lejeforordningens § 82-86.

Boligklagenævnets kompetence

Boligklagenævnets kompetence fremgår af lejeforordningens § 84, stk. 1.

Boligklagenævnet kan behandle en klage, når den vedrører følgende emner:

 1. Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser.
 2. Vedligeholdelse og istandsættelse.
 3. Boligens stand ved indflytningen.
 4. Installation i og forbedringer af det lejede (råderet).
 5. Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne).
 6. Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål).
 7. Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse).

I praksis betyder det, at Boligklagenævnet kan behandle de fleste klager over afgørelser, der er truffet af boligselskaber.

Det koster 150 kr. at klage til Boligklagenævnet. Klageren skal kun betale gebyret, hvis sagen optages til realitetsbehandling. Gebyret tilbagebetales, hvis det viser sig, at lejeren har fået helt eller delvist medhold i sin klage.

Boligklagenævnets sammensætning (medlemmer):

Boligklagenævnet består af en formand og tre almindelige nævnsmedlemmer.

Formanden og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra det medlem af Naalakkersuisut, der er ressortansvarlig for boligområdet. Begge skal besidde særlig viden om boligforhold eller have bestået juridisk kandidateksamen.

Et nævnsmedlem og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra A/S Boligselskabet INI.

Et nævnsmedlem og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling af KANUKOKA og et nævnsmedlem og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra Lejernes Landsorganisation IPK eller SIK, IMAK og PPK.

De tre almindelige nævnsmedlemmer og deres suppleanter skal være sagkyndige med hensyn til boligforhold.

Boligklagenævnets sammensætning medfører derfor, at både lejers og udlejers interesser er repræsenteret.

Formand: Morten Nornild, Kalaallit Nunaanni Ilagiit Suppleant: Peter Sindal Lundsberg, advokat, Nordic Law Group

Nævnsmedlemmer:

 1.  Josef Therkildsen, SIK
  Suppleant: Sofie Fleischer, SIK
 2.  Ken Nyborg, KANUKOKA
  Suppleant: Petur Gudmundsson, KANUKOKA
 3.  Kenneth Bøjler, A/S Boligselskabet INI
  Suppleant: Erik Ravn, ISERIT A/S

Boligklagenævnet skal afholde mindst 3 møder i løbet af året. I 2011 har formanden skønnet, at det var nødvendigt at afholde 4 nævnsmøder. Møderne blev afholdt i marts, august, september og november.

Hver enkelt sag gennemgås af formanden og afgøres af nævnet på mødet. Sagerne afgøres ved stemmeflertal, hvor både formanden og de beskikkede medlemmer har hver en stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Boligklagenævnets Sekretariat: Naalakkersuisut stiller den fornødne sekretariatsbetjening til rådighed for Boligklagenævnets virksomhed.

Styrelsen for Råd og Nævn varetager sekretariatsfunktionen for Boligklagenævnet, forberedelse af sager til nævnsmøder. Til varetagelse af boligklagenævnsopgaver er der bevilget ét årsværk.

Sekretariatets opgaver er:

 •  bekræftelse for modtagelse af klagen
 • afvisning på grund af manglende kompetence
 • indhentning af oplysninger
 • forberedelse sager til nævnsmøder
 • udsendelse af afgørelser
 • offentliggørelse af afgørelser på hjemmesiden.

Boligklagenævnets virksomhed i 2011

Formandsberetning:

I 2011 så vi efter min opfattelse for første gang tilnærmelsesvis et billede af den reelle klagelyst og vilje i samfundet på lejemarkedet. Antallet af sager for nævnet steg væsentligt i forhold til de foregående år. Boligklagenævnet havde længe været opmærksom på denne sandsynlige uoverensstemmelse, og gjorde i 2011 nævnets eksistens og virksomhed mere synlig gennem landsdækkende kampagner.

Boligklagenævnet er sekretariatsbetjent gennem Styrelsen for Råd og Nævn. Et højt service- og fagligt (lejeretligt) niveau i sekretariatet er en forudsætning for et velfungerende nævn. Det er min opfattelse, at et sådant miljø i dag er etableret. En stor tak skal her rettes til både de konkrete medarbejdere i sekretariatet og ledelsen. Det er en ambition, at vi gennem sekretariatet i 2012 kan arrangere målrettede ”gå-hjem-møder” inden for lejerettens område for boligselskabernes medarbejdere og andre interesserede.

Selve Boligklagenævnet har i 2011 haft samme medlemmer som året før. Der er således for alles vedkommende tale om rutinerede og dygtige kræfter, hvilket i høj grad præger de enkelte nævnsmøder – og generelt, muligheden for gennem afgørelserne at lægge en konsekvent linie, til glæde for både lejerne og boligselskaberne.

Forholdet til boligselskaberne anses for godt. Boligselskaberne bærer som administratorer af de enkelte lejemål et initialansvar i forhold til lejerne. Ved flere lejligheder i 2011 viste det sig, at sager kunne forliges ved en kontakt mellem enten undertegnede eller sekretariatet og boligselskaberne, hvor den drøftede retstilstand på et givet område, ud fra eksisterende afgørelser, blev bestemmende for den videre sagsbehandling i konkrete tvister, således at disse åbenbare sager kunne fortsættes i boligselskaberne med en ny vinkel, uden de behøvede at blive til egentlige nævnssager. En praksis der efter min opfattelse udtrykker et eksisterende gensidigt respektfuldt forhold, og en ansvarlig ledelse af den lejeretlige sagsbehandling hos begge de store boligselskaber. På samme måde kunne jeg i 2011 konstatere, at særligt det kommunalt ejede boligselskab havde en udtalt og præcis evne til at omstille forretningsgange efter afgørelserne.

I 2010 tematiserede flere afgørelser den fulgte praksis ved opsigelse henholdsvis ophævelse. At de mange flere sager i 2011 overhovedet ikke handlede om netop denne problematik, ser jeg som et bevis på den nævnte omstillingsevne hos boligselskaberne. Sagerne har i 2011, efter deres karakter, haft en vis hovedvægt omkring indholdet og afgrænsningen af udlejers vedligeholdelsespligt, efter Lejeforordningens § 45. Jeg forventer fremadrettet, at nævnet i 2012 skal forsøge at finde de vises sten i tvister omkring skimmelsvamp.

Morten Nornild
Formand for Boligklagenævnet.

Statistik

Boligklagenævnet modtog i 2011 i alt 33 klager fra lejere rundt om i landet.
Der er afsluttet i alt 37 sager, hvoraf 16 blev behandlet på nævnsmøder og 21 afvist.

Fordeling af afviste sager:

7 – afvist på grund af manglende indbetaling af gebyret

11 – afvist på grund af manglende kompetence

3 – bortfald af klagen

Bortfald

Scroll to Top