Forbrugerklagenævnet årsberetning 2008

Forord

Forbrugerrådet og dets medlemmer benytter hermed lejligheden til at takke for det forgangne år 2008 og hilse velkommen i det nye 2009. Forbrugerrådsmedlemmet Emilie Olsen er trådt ud af Forbrugerrådet på grund af sit arbejde i Landstinget og bliver erstattet af Knud Kristiansen, Upernavik. Jeg skal benytte lejligheden til at takke Emilie Olsen for hendes arbejde i Forbrugerrådet og samtidig byde Knud Kristiansen velkommen.

Som følge af kommunalreformen ophørte den tidligere kommunale opdeling med udgangen af 2008. Nu har vi som bekendt 4 store kommuner mod tidligere 18 mindre. To af kommunerne er i areal blandt de største i verden, og Grønlands Forbrugerråd ser med en vis spænding frem til, hvorledes de lokale forbrugerinteresser i de nuværende 18 byer vil blive varetaget. Store logistiske udfordringer skal løses i de nye kommunale sekretariater såvel som i de nye kommunale forbrugerudvalg, idet medlemmerne uundgåeligt vil bo langt mere spredt end tidligere.

Forbrugerrådet konstaterer, at grundlaget for varetagelsen af forbrugernes interesser endnu ikke er tilvejebragt der, hvor de større kommunale administrationer er samlet. Og at der ved udgangen af 2008 endnu ikke er udpeget medlemmer til nogen af de kommunale forbrugerudvalg.

På trods af den kommunale reforms etablering op gennem 2007 og 2008 har der ikke vist sig et konkret behov for justering eller ændring af forbrugerlovgivningen på det område, der vedrører kommunale forbrugerudvalg. Forbrugerudvalgene har så vidt muligt været løbende orienteret via almindelige kontaktflader og via pressen. I skrivende stund er vi bekendt med, at kommunerne sammen med de lokale medlemsberettigede foreninger omsider er i gang med at besætte udvalgene.

De mange kommunale forbrugerudvalg har haft stor betydning for kommunerne og for lokale forhold. Forbrugerrådet har selv hentet inspiration i de forskellige initiativer, hvor et forbrugerudvalg har deltaget i en lokal udvikling.

Som eksempel kan nævnes Maniitsoq, hvor der er sket en udvikling af det lokale ”bræt” – ”Kalaaliaraq” (direkte oversat ”lille grønlænder”) – med en høj prioritering af sanitære forhold og andre forbrugerbegunstigende forbedringer. Nu kan man eksempelvis betale med Dankort og Akiliut og få en kvittering for betalte varer.

Denne erfaring blev fra Forbrugerrådets sekretariat efterfølgende videregivet til de andre kommunale forbrugerudvalg i håbet om at påvirke de lokale borgere og politikere der til at fremskynde en lignende udvikling.

Forbrugerrådet skal i den forbindelse takke alle, der har været medlemmer af forbrugerudvalgene til og med udgangen af år 2008 for et godt samarbejde.

Forbrugerrådet har med glæde konstateret, at flere og flere forretningsdrivende i Grønland er begyndt at konkurrere med udsalg og rabatter til glæde for forbrugere.

Forbrugerrådet glæder sig til stadighed over, at interessen og forståelsen fra mediernes side fortsat er stigende. Forbrugerspørgsmål bliver taget stadig mere alvorligt i medierne.

Både vore samarbejdspartnere og den almindelige forbruger er blevet mere bevidste om deres rettigheder i forhold til købeloven og andre forbrugerrelevante love.

Forbrugerrådets formand og konsulenten, Steffen J. Lynge, har i det forgangne år medvirket i en del interviews i landsdækkende og lokale TV samt i radio og i den skrivende presse.

Afslutningsvis vil jeg takke for det gode samarbejde, der har været med Landsstyret og KANUKOKA, de forskellige departementer og styrelser samt de erhvervsdrivende i Grønland. Forbrugerrådet ser frem til, at det gode samarbejde fortsætter fremover.

Nanortalik, den 12. marts 2009

Nikolaj Ludvigsen Formand

for Grønlands Forbrugerråd.

Indledning

Forbrugerrådet og dets sekretariats virke har hjemmel i Lov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, forbrugerudvalg, markedsføring, priser, mærkning og forbrugerklageudvalg med efterfølgende ændringer. Opgaven er at:

  • modvirke urimelige priser og forretningsvilkår
  • arbejde for en øget forbrugerbevidsthed gennem oplysning om forhold, der er af betydning for forbrugernes vurdering af varer og tjenesteydelser samt gennem information om forbrugernes retsstilling
  • fremlægge forbrugerpolitiske synspunkter overfor erhvervslivet, offentlige myndigheder og Landstinget
  • rådgive de kommunale forbrugerudvalg og behandle sager, der af disse forelægges rådet
  • føre tilsyn med lovens bestemmelser i overensstemmelse med kapitel 7 (vedr. markedsføring, mærkning og emballering)
  • foretage undersøgelser af pris- og avanceforhold inden for bestemte vare- og brancheområder

Forbrugerrådet

Forbrugerrådet består af 7 medlemmer, der er sammensat af repræsentanter fra SIK (Arbejdernes Organisation), KANUKOKA (Kommunernes Landsforening), ARNAT PEQATIGIIT KATTUFFIAT (Kvindeforeningen), KNAPK (Landsforbundet for fiskere og fangere) samt 3 medlemmer udpeget af Landstinget. Forbrugerrådets medlemmer udpeges i henhold til Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, priser og forbrugerklageudvalg § 3 stk. 3 for en periode på 4 år.

Forbrugerrådets sammensætning har siden den 12.12.2006 været som følger:

Formand Nikolaj Ludvigsen, udpeget af KANUKOKA
Næstformand Pele Jensen, udpeget af Landstinget
Hendrik Nielsen, udpeget af SIK
Emilie Olsen, udpeget af Landstinget, dog afløst 1/9-08 af Knud Kristiansen, udpeget af Landstinget.
Ellen Mikaelsen, udpeget af Landstinget
Uthilie Heilmann, udpeget af ARNAT PEQATIGIIT KATTUFFIAT
Jakob Petersen, udpeget af KNAPK

Forretningsudvalg

Formand Nikolaj Ludvigsen
Rådsmedlem Emilie Olsen – siden afløst af Næstformand Pele Jensen
Rådsmedlem Ellen Mikaelsen

Ved et forbrugerrådsmøde den 6. marts 2007 konstituerede Forbrugerrådet sig som ovenfor anført. Dette råds funktionsperiode løber til udgangen af 2010.

Sekretariatet

Styrelseschef pr. 1. januar 2008 Niels Peter Gundelach, cand.jur., har været ansat siden etableringen af Fællessekretariatet den 1. januar 2002.

Kontorchef A/C-fuldmægtig Nicolai Odgaard Jensen, cand.oecon., og ansat siden 15. februar 2006. Pr. 1. februar 2008 blev han udnævnt til kontorchef.

Sekretær Johansine Poulsen, vikar siden 24. juli 2006 og pr. 01. oktober 2006 ansat i en fast stilling som kontorfuldmægtig.

Konsulent Steffen J. Lynge, der er politiuddannet, blev ansat pr. 26. juni 2006 i en fast stilling som forbrugerkonsulent.

Advokatuddannet jurist Lars B. Bjørknæs blev ansat pr. 01. september 2007 – opsagde sin stilling til fratræden pr. 6.2.2008.

Cand.scient.pol. Frank Arnskjold ansat pr. 15. juni 2008. Cand.jur. Mark Larsen blev ansat pr. 1. august 2008

Det er kun konsulenten og kontorfuldmægtigen, der primært arbejder for Forbrugerrådet. De øvrige medarbejdere har andre opgaver i Styrelsen for Råd og Nævn, der etableredes pr. 1.2.2008.

Pr. 1. januar 2002 blev Forbrugerrådets tidligere sekretariat ved en finanslovsændring sammenlagt med sekretariatet for Konkurrencenævnet, som indtil da lå i Landsstyrets sekretariat. Ved en ændring af landstingslov nr. 20 af 13. november 1986 (forbrugerloven) blev Forbrugerklageudvalgets sekretariatsfunktion pr. 1. juni 2002 overført til Grønlands Forbrugerråds sekretariat – og dermed til Fællessekretariatet for Konkurrencenævnet og Grønlands Forbrugerråd. I 2004 er tillige Landstingets klageudvalg vedrørende Miljøbeskyttelse overført til Fællessekretariatet.

Fællessekretariatet blev 1. januar 2008 lagt sammen med De Sociale Ankenævn, Nævnet for Arbejdsskadesikring, Telestyrelsen og Boligklagenævnet, hvorefter Fællessekretariatet fik et nyt navn, nemlig; Styrelsen for Råd og Nævn.

Herefter er der 23 fastansatte i Styrelsen for Råd og Nævn. Styrelsen har 2 kontorchefer, Nicolai Odgaard Jensen og Kristina Nordby-Rachlitz. Kontorchef for Forbrugersekretariatet er herefter Nicolai Odgaard-Jensen.

Som følge af den nye konkurrencelov – landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 – fik Styrelsen for Råd og Nævn pr. 1. marts 2008 et nyt organ, nemlig konkurrencetilsynet.

Styrelsen for Råd og Nævn har adressen Imaneq 27, 1. sal, 3900 Nuuk, ved gågaden og butikken ”LENE-MI” med indgang fra parkeringspladsen ved siden af Brugsens parkeringsplads.

Telefon og telefax er henholdsvis 32 80 33 og 32 78 50.

Møder i København

Styrelsen for Råd og Nævn skal hermed orientere rådsmedlemmernes respektive ”baglande” om Grønlands Forbrugerråds møde i København, Danmark, den 14.9.2008.

Grønlands Forbrugerrådets efterårsmøde i Danmark havde til formål at få et større indblik i forbrugerretlige muligheder og afholde informative møder med forskellige

instanser samt virksomheder/institutioner til inspiration for Forbrugerrådets videre virke i Grønland.

Grønlands Forbrugerråd afholdt sit rådsmøde søndag den 14. september 2008 i et af Hotel Kong Arthurs konferencelokaler, hvor forskellige emner blev drøftet og behandlet.

Forbrugerstyrelsen kunne beklageligvis ikke afse tid til at afholde informationsmøde med Grønlands Forbrugerråd.

Folketinget v/folketingsmedlem Lars Emil Johansen og sekretariatschef Hans Jakob Helms bød velkommen til Forbrugerrådet, og efterfølgende blev forskellige interessante lovgivningsarbejder i Folketinget af LEJ omtalt for medlemmerne. Herunder blev på styrelseschefens foranledning drøftet forsinkelsen af lovgivningsarbejdet omkring bl.a. implementeringen af de nye regler i den grønlandske købelov og andre love, der relaterer sig til Grønland. De pågældende love mangler ikrafttrædelse ved kongelige anordning. Mødet med folketingsmedlemmet Lars Emil Johansen og Hans Jakob Helms var således informativt og spændende for alle parter.

Fødevarestyrelsen, Mørkhøj bygade 19, Søborg, holdt foredrag for Forbrugerrådet iht. forudgående aftale, og Styrelsen gav indsigt i dens store virksomhed og højtspecialiserede virke og engagement både i Danmark og Grønland. Således bruger Fødevarestyrelsen 140 mandedage i Grønland om året på skibs- og landbaserede produktionsanlæg. Generel fødevarekontrol i cafeterier, restauranter og andre spisesteder i Grønland styres og skal alene udføres af Grønlands Hjemmestyres Veterinærafdeling. Der blev drøftet eventuelle lovgivningsmæssige initiativer og eventuelle muligheder for udvidede samarbejder.

Mødet med Fødevarestyrelsen var ganske interessant, idet fødevarekontrollen i Grønland står i en situation, hvor det kun kan blive forbedret på punkter som vedrører konsumentsiden. Der er således banet vej for, at Forbrugerrådet og sekretariatet kan bearbejde de nye informationer med henblik på at påvirke området omkring fødevarekontrollen i en ny og positiv retning.

Grønlands Repræsentationen, Strandgade 91, 3. sal, København, blev tillige besøgt. Her holdt repræsentationschef Tove Søvndahl Pedersen og seniorrådgiver Adam Worm foredrag om repræsentationens omfangsrige og spændende arbejde med opgaver for og til Landsstyret, Landstinget, centraladministrationen og hjemmestyrets virksomheder og kommuner. Repræsentationen varetager de opgaver, som det findes mest hensigtsmæssigt at løse i eller fra Danmark, for eksempel mere kulturelle og kunstrelaterede opgaver og begivenheder.

Arctic Green Foods butik, (den tidl. KNI-butik) Strandgade, København, blev ligeledes besøgt. Bestyreren, Albert Jakobsen, bød velkommen og viste dernæst Forbrugerrådets medlemmer rund i butikkens lokaler. Albert Jakobsen fortalte undervejs om butikkens funktion og betydning for den grønlandske befolkningsgruppe i Danmark. Arctic Green Foods butiks daglige drift fungerende godt. Der foregår salg af frosne grønlandske fiske- og kødprodukter til mange kunder, også til folk med anden etnisk baggrund end grønlandsk. Hertil kommer, at butikken er begyndt at virke som ”udstillingsvindue” for grønlandske råvarer som moskusokse, lam, rensdyr, snekrabber, rejer og hellefisk. Ydermere rummer butikken i sit sortiment grønlandsk kunst, litteratur og andre nicheprodukter.

Grønlands Forbrugerråd har tidligere holdt rådsmøder i Nuuk alene, men er i de sidste par år begyndt at holde mindst ét af rådsmøderne i andre byer/kommuner i Grønland for at få en tættere lokal orientering om forbrugernes dagligdag. Som eksempel kan nævnes, at Forbrugerrådet i 2006 holdt møde i Maniitsoq, hvor det nye bræt /”Kalaaliaraq” var taget i brug. Forbrugerrådet besøgte brættet og har siden anbefalet andre kommuners forbrugerudvalg at tage debatten med forbrugere og berørte instanser med henblik på at modernisere de lokale brætter i retning af bedre hygiejne, samt betaling med ”akiliut”- kort og andre betalingskort.

For første gang blev holdt et ”gå-hjem-møde” med forbrugerne i Maniitsoq. Det blev et godt møde, som dog led en smule under rensdyrjagtsæsonen og andre mere lokale gøremål. Der blev også tid til at holde et informationsmøde hos KNI Polar Oil, som på alle måder var meget udbytterigt for Forbrugerrådet og sekretariatet.

Forbrugerrådet og dets sekretariat fandt med disse to møder in mente turen til Danmark velbegrundet og siden udbytterigt på alle måder.

Øvrige forbrugerrådsmøder.

Ud over det konstituerende møde den 13. marts 2008 blev afholdt to telefoniske møder hhv. den 19. juni og den 28. november.

Derudover var der 4 forretningsudvalgsmøder.

Forbrugerrådets Internet hjemmeside: www.atuisoq.gl.

Forbrugerrådets internet hjemmeside atuisoq.gl kom styrket ud af 2008 og bliver løbende opdateret.

På hjemmesiden er der links til en del andre hjemmesider, som interesserede kan ”klikke” sig ind på. Som bekendt kan lægges billeder på hjemmesiden, hvilket gør siden mere ”levende” for forbrugere og surfere på internettet. I den forbindelse har forbrugerkonsulenten lagret nogle billeder ind.

Besøgsantallet

Antallet af unikke besøgende var 10.308 for året 2008, og antallet af besøg i alt kom op på 13.597, hvilket giver ca. 1.133 besøgende om måneden i gennemsnit eller 37 besøg pr. døgn. Det svarer til en stigning på hele 35 procent i forhold til året før. I 2007 var

stigningen ”kun” 13 procent, og det kan således konstateres, at forbrugerne virkelig har fået øjnene op for forbrugerrådets hjemmeside.

Der er således rettet henvendelse til Forbrugerrådssekretariatet 440 gange i løbet af 2008. Indholdet af henvendelserne er forskellige. Mange er supplerende forespørgsler efter besøg på hjemmesiden. Adskillige af disse henvendelser er ønsker om råd og vejledning i forbindelse med specifikke problemstillinger som fx køb af varer med fejl og mangler. Net-aktiviteten og synliggørelsen af Atuisoq har tydeliggjort det store behov for vejledning hos den stigende andel af forbrugere, som benytter internettet aktivt.

Øvrige begivenheder i 2008.

Forbrugerrådet og dets sekretariat har fulgt med i andre hændelser i 2008 og i den forbindelse korresponderet med virksomheder, der har taget del i disse. 2008 blev året, hvor Nationalbanken afskaffede en mønt som gyldigt betalingsmiddel, idet den tidligere 25-øre blev afskaffet 1. oktober 2008. Der har i alt været 75 millioner styks 25-ører i omløb – svarende til en værdi af 18,75 millioner kroner. Sidst Nationalbanken afskaffede mønter var 1. juli 1989, da både 5- og 10-øren blev afskaffet.

Forbrugerkonsulenten og forbrugerne selv kommenterede allerede den 28. marts 2008 beslutningen om afskaffelse af 25-øren i KNR-radio.

Konkurrencenævnets prisundersøgelse.

I 2008 blev der bebudet højere priser for mælke- og kornprodukter og andre afledte produkter begrundet i afmatning og dårlig høst i de producerende lande.

Konkurrencenævnet fandt det relevant at undersøge prisforholdene på fødevarer – bl.a. foranlediget af Forbrugerrådet – idet Grønland ligesom andre lande har oplevet store prisstigninger på fødevarer.

Konkurrencenævnet fandt, at prisstigningerne er så at sige ”importeret” fra Danmark og ikke skyldes ringe konkurrence i Grønland. Grønland har stort set fulgt samme prisudvikling som i Danmark, hvorfra Grønland importerer langt de fleste fødevarer. Desuden fandt Konkurrencenævnet ikke tegn på konkurrencebegrænsende adfærd, og indtjeningen fandtes ligeledes normal i den grønlandske dagligvarehandel.

Frem til 2005 fulgte fødevarepriserne generelt samme udvikling som de samlede forbrugerpriser. Men siden januar 2005, og særligt det seneste år, har det været anderledes.

I perioden fra januar 2005 til juli 2007 steg priserne på fødevarer og ikke-alkoholiske drikke gennemsnitligt med 18,7 procent, mens alle andre varer og tjenesteydelser steg med 10 procent. De samlede forbrugerpriser steg med blot 13,6 procent.

Alene i det sidste år af nævnte periode steg priserne på fødevarer og ikke alkoholiske drikke i Grønland med 10,4 procent mod en stigning på 5,2 procent for alle varer og tjenester og en stigning på 8,1 procent for de samlede forbrugerpriser, jf. figuren.

Olieprisen i Grønland

Verdensmarkedsprisen på råolie har i 2008 været stærkt vigende. På sit højeste var prisen oppe på 150 dollar pr. tønde, men den endte i slutningen af året helt nede på knap 39 dollar.

På grund af PolarOil’s aftale om en fastlåst real oliepris over en længere årrække blev forbrugerne i Grønland ikke berørt af ustabiliteten. Aftalen ophører imidlertid med udgangen af 2009.

Royal Arctic Line oplyste ved en pressemeddelelse, at de svingende oliepriser og valutakurser ville få konsekvenser for kunderne. Royal Arctic Line blev kontaktet på Forbrugerrådets formands foranledning, og virksomheden uddybede, at justeringer af priserne sker både på baggrund af ændringerne i råoliens markedsværdi og prisstigningen på raffineringen af råolie. Royal Arctic Line lægger hermed en procentuel stigning oven i deres gældende priser. Indtil den 12. marts 2009 er stigningen på 12 procent. Royal Arctic Line handler således olie og brændstof til rederiets flåde på det internationale marked og ikke i Grønland.

TV og radioudsendelser og information til forbrugere i Grønland.

Forbrugerrådets politik om at være udfarende i oplysningen om forbrugerrettigheder er styrket de senere år. Efterhånden har Forbrugerrådet fået opbygget et tæt samarbejde med den trykte presse, radio og TV. Mange kontakter er blevet etableret, og andre er indledt med henblik på videre samarbejder.

I 2008 blev der plads til en del medvirken i KNR-radio, lokal radio og adskillige interviews i KNR-TV. Forbrugerrådets formand har deltaget i en hel del af disse indslag og har ligeledes skrevet egne indlæg i landsdækkende aviser.

Sekretariatets forbrugerkonsulent har afholdt flere foredrag på bl.a. Niuernermit Ilinniarfik, Journalistskolen og Jern- og Metalskolen i løbet af 2008. Alt i alt er informationsstrømmen til forbrugerne ved at nå et dækkende niveau. Atuisoq’s hjemmeside www.atuisoq.gl er i den forbindelse en vigtig informationskilde.

Sekretariatet har behandlet 440 henvendelser, som har været såvel skriftlige, som personlige og telefoniske. Forespørgslerne har været af nuanceret karakter.

Det er nu andet år i træk, at Forbrugersekretariatet har modtaget markant flere henvendelser i forhold til tidligere år. Det i sig selv bevidner, at Forbrugerrådets formål og politik om at nå bredere ud til forbrugerne er blevet tilnærmelsesvis opfyldt. Således modtog man i 2005 små 200 henvendelser, i 2006 250 henvendelser og i år 2007 i alt 437 henvendelser.

Grønlands Statistik angiver 56.969 indbyggere i 2005 og 57.370 indbyggere i 2008 i Grønland. Indbyggerantallets lille procentvise stigning kan således ikke forklare den store procentvise forøgelse i antallet af henvendelser til forbrugersekretariatet.

Pressemeddelelser

Grønlands Forbrugerråd har i lighed med forbrugerne konstateret en række betydelige prisstigninger i sidste del af 2007 samt i begyndelsen af 2008. Forbrugerrådets formand, Nikolaj Ludvigsen, udtrykte i en udsendt pressemeddelelse betydelig tilfredshed med, at Landsstyreformand Hans Enoksen på Siumuts landsmøde havde tilkendegivet, at Hjemmestyrets betalinger på godt 50 mio. kr. via servicekontrakten til Pilersuisoq’s bygdebetjening bør bruges på at gøre de mest nødvendige dagligvarer i bygderne billigere.
– Denne holdning lå helt på linje med, hvad Forbrugerrådet gennem flere år har tilkendegivet overfor Landsstyret og KNI A/S.

Tilsyn med markedsføringsreglerne.

Én af Forbrugerrådets opgaver er at føre tilsyn med markedsføringsreglerne, som foreskrevet i landstingslovens kapitel 4.

Sekretariatet, der forestår den praktiske tilsynsførelse, gør dette både på eget initiativ, men også på baggrund af henvendelser fra forbrugere.

I løbet af 2008 var der flere sager vedrørende markedsføringsreglerne. Her skal redegøres for 3 mere interessante og principielle sager:

1)  Forbrugerrådets sekretariat blev gjort opmærksomt på, at en butikskæde i en tilbudsavis tilsyneladende overtrådte markedsføringsreglerne i en annonce, idet der var udloddet gavekort til i alt kr. 101.500,-, hvor det var en betingelse at et medlemskort skulle benyttes for at lade sig registrere til – antageligvis ved køb – deltagelse i konkurrencen.

Butikskæden blev i den forbindelse tilskrevet og give en skriftlig forklaring, da forholdet kunne være forbundet med bødeansvar, hvis der er sket en forsætlig overtrædelse af markedsføringsreglen i § 10 stk. 2 i Ltl. nr. 10 af 13. nov. 1986. Butikskæden besvarede henvendelsen med, at deltagelse i udlodningen af gavekort ikke var betinget af et køb i butikskæden, men at alle kunne deltage ved at lade sig registrere. Sekretariatet havde herefter ikke yderligere bemærkninger i den forbindelse, udover at anføre vigtigheden omkring hvorvidt deltagelse var betinget eller ej.

2) Forbrugerrådets sekretariat blev opmærksomt på, at et ægtepar, der havde købt en vaskemaskine i en større butik i Nuuk, ikke havde fået en sproglig forståelig vejledning i forbindelse med købet. Efter købet havde man således ikke fået oplyst, at vaskemaskinens transportskruer inde i maskinen under dækslet ikke var blevet fjernet. Elektrikeren fjernede først ved en senere lejlighed disse skruer. Efterfølgende kunne vaskemaskinen dog ikke starte. Sekretariatet gjorde opmærksom på, at der i Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 kap. 4 vedr. markedsføring i § 11 stk. 2 stod følgende: ”Vejledningen skal gives på et sprog, som forstås af den, vejledningen skal rettes til.”

Sekretariatet anså ud fra parrets henvendelse, at butikken ikke havde opfyldt den del af købsaftalen, der omhandler forståelig vejledning før, under eller efter brug af vaskemaskinen og anbefalede en ordning for ægteparret, således vaskemaskinen afhjælpes iht. købelovens bestemmelser.

3) Forbrugerrådets sekretariat blev opmærksomt på, at Air Greenland annoncerede et nyt billetsystem i efteråret 2007, men at det af hjemmesiden – 8 måneder senere – fremgik, at ændringen endnu ikke var gennemført. Selskabet arbejdede således stadig på at få en bestemt betalingsordning til at fungere. Sekretariatet indskærpede markedsføringsreglerne i Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 kap. 4 vedr. markedsføring i § 10 overfor selskabet og anmodede om en uddybende redegørelse. Der var ved udgangen af 2008 ikke sket ændringer.

Regnskabstal 2008

Forbrugerrådet Budget Regnskab
kr 757.000 kr 473.077
Mødeafholdelse kr 300.000 kr 301.479
Internationalt samarbejde kr 20.000 kr 15.206
Prisundersøgelser kr 15.000 kr 0
Undervisning kr 200.000 kr 53.200
Forbrugeroplysning kr 150.000 kr 24.818
Formandshonorar inkl. Kontorhold  

kr 72.000

 

kr 78.375

Scroll to Top