Plejetilladelse – betinget straf for vold

2011-049172

Det Sociale Ankenævn har den 13. april 2012 behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 4. april 2011 om plejetilladelse og har truffet følgende

Afgørelse

Det Sociale Ankenævn ændrer Kommunens afgørelse. Det betyder at kommunens afgørelse ikke er korrekt. I får dermed medhold i jeres klage.

Kommunen skal derfor bevilge jer den plejetilladelse, som I har søgt om.

Lovgrundlaget er Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 1. juli 2003 om hjælp til børn og unge.

Redegørelse

Det fremgår af sagen, at I er samlevende. I har ingen fælles børn, men du T har en søn på 16 år, som bor hos jer. Herudover har du 2 voksne børn.

Det fremgår af jeres oplysninger, at I flyttede sammen den 7. oktober 2010, og ifølge folkeregistret bor I stadig sammen.

Den 13. marts 2011 søgte I Kommunen om plejetilladelse til A ufødte barn.

Af ansøgningen fremgår, at du, T er uddannet (xx). Du, B arbejder hos (xx).

Om jeres familieforhold i øvrigt er det oplyst, at din søn L er blevet seksuelt misbrugt af sin far, og at du og L derfor har haft behov for hjælp fra familievejleder og psykolog.

I har oplyst, at I bruger alkohol, men ikke euforiserende stoffer.

Ifølge rapport af 2. juni 2009 fra familievejleder, og psykolog, C fremgår vedrørende dig, T, at du har behov for støtte og opbakning med hensyn til at påtage dig ansvar.

Af rapporten fremgår desuden, at du har ansvarsfølelse overfor dine børn og at denne er styrket gennem kontakten med din familievejleder.

I forbindelse med behandling af sagen, har Kommunen indhentet læge oplysninger og straffeattester.

Af straffeattesten fremgår, at du B den 10. oktober 2008 fik en betinget dom og bøde på 2000,- kr. for overtrædelse af kriminallovens § 60, som omhandler vold, med en prøvetid på to år.

Ved kommunens afgørelse af 4. april 2011 fik I afslag på jeres ansøgning om plejetilladelse.

Afgørelsen blev begrundet med, at du B den 10. oktober 2008 havde modtaget en voldsdom. Kommunen henviste i begrundelsen til, at hvis det viser sig, at den, der søger plejetilladelsen eller dennes ægtefælle/samlever ikke har en ren straffeattest, skal kommunen foretage en individuel vurdering af, om der kan gives plejetilladelse. Hvis det af straffeattesten fremgår, at ansøgeren har udøvet vold mod personer eller fremsat trusler om vold mod personer, seksuelt misbrug eller lignende relevante forhold, bør der i almindelighed ikke gives plejetilladelse.

Kommunen henviste til § 17 stk. i Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge.

I klage den 7. april 2011 har I oplyst, at I fortsat søger plejetilladelse med adoption for øje. Der henvises til, at du B inden for den 2-årige observationsperiode ikke har begået lovovertrædelser.

Med hensyn til straffen er det oplyst, at volden blev begået under en julefrokost og årsagen var, at din samlever gennem 15 år, som du på grund af dine arbejdsforhold ikke havde set i en længere periode, var røget ind i et hashmisbrug igen.

Du, B har oplyst, at dine registreringer af arbejdsdage i 2007 var 272 dage, i 2008 arbejdede du 228 dage og i 2009 arbejdede du 6 måneder i perioden fra den 4. april til den 20. oktober 2009. Af klagen fremgår desuden, at du har fået din selvtillid tilbage og er begyndt at dyrke sport, og at du igen har fået tildelt det offentlige hverv som fodbolddommer, som du måtte stoppe med på grund af straffen.

Du har desuden deltaget i kurser vedrørende foreningsarbejde og kriminalpræventiv indsats overfor børn og unge.

Barnets mor har i forbindelse med sagen oplyst, at hun tidligere har mødt jer, og at I har haft kontakt med hinanden, og at det opleves betryggende for hende, at I bliver plejeforældre for hendes barn.

Lovgrundlag

Ifølge § 17 i Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge må ingen modtage et barn i familiepleje uden at have skriftlig tilladelse dertil fra plejefamiliens hjemkommune.

Ifølge forordningens § 17 stk. 2 skal ansøgeren og dennes ægtefælle eller samlever ved ansøgning om plejetilladelse, forevise udskrift fra kriminalregistret. Kommunalbestyrelsen vurderer om forholdene i plejefamiliens hjem er opdragelsesmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at hvis det viser sig, at den der søger plejetilladelsen eller dennes ægtefælle/samlever ikke har en ren “straffeattest”, skal kommunen foretage en individuel vurdering af, om der kan gives plejetilladelse. Hvis det af “straffeattesten” fremgår, at ansøgeren har udøvet vold mod personer eller fremsat trusler om vold mod personer, seksuelt misbrug el.lign. relevante forhold, bør der i almindelighed ikke gives plejetilladelse.

Ifølge § 13 stk. 4 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge skal kommunalbestyrelsen afkræve samtlige medlemmer af plejefamilien en udskrift fra kriminalregistret. Der kan ikke ske godkendelse, hvis nogen i plejefamilien er dømt for personfarlig kriminalitet.

Formuleringen er den samme som i § 9 stk. 4 i den tidligere bekendtgørelse, jfr. lovgrundlaget.

Af vejledningen fremgår, at hvis der er tale om grov kriminalitet af personfarlig karakter, såsom seksuelt misbrug af mindreårige, voldtægt eller grovere voldsforbrydelser, bør der som udgangspunkt ikke gives plejetilladelse.

Det fremgår af den nugældende Kriminallovs § 129, at en betinget anstaltsdom kan anvendes, hvor dette skønnes tilstrækkeligt til at afholde gerningsmanden fra yderligere lovovertrædelser og hensynet til lovovertrædelsens grovhed ikke taler imod at anvende denne foranstaltning.

Dertil kommer, at fuldbyrdelsen af dommen ifølge bestemmelsens stk.2 bortfalder ved udløbet af prøvetiden.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at Kommunen skal bevilge jer plejetilladelse til A barn.

Begrundelsen for afgørelsen er, at I har en stabil dagligdag, at du T har en uddannelse og et arbejde, hvor du er vant til at omgås børn. I har stabile indtægter og en rummelig bolig, som også giver plads til et lille barn.

Det Sociale Ankenævn har desuden lagt vægt på, at I er ansvarlige voksne, og at især du, T er opmærksom på eventuelle vanskeligheder og indstillet på at søge støtte, hvis der er behov for det.

Det Sociale Ankenævn er opmærksom på, at du B i 2008 fik en betinget dom for vold, hvilket betyder, at der som udgangspunkt ikke kan bevilges plejetilladelse til jer.

Det Sociale Ankenævn finder imidlertid, at § 17 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge ikke udelukker, at der i helt specielle tilfælde kan ses bort fra bestemmelsen.

Det fremgår således af bemærkningerne til forordningen, at kommunen i hvert enkelt tilfælde skal foretage en konkret vurdering ligesom det fremgår at udelukkelsen fra at få bevilling til plejetilladelse ikke er absolut i voldstilfælde mv. Ifølge bemærkningerne vil ”i almindelighed” ikke kunne gives plejetilladelse.

Med henvisning til, at din dom var betinget, at fuldbyrdelsen er bortfaldet uden at du har begået ny kriminalitet sammenholdt med, at I som familie er velfungerende og lever i faste rammer, finder Det Sociale Ankenævn, at volden ikke har været af en så grov karakter, at straffeattesten udelukker, at I kan få plejetilladelse.

Afgørelse

Kommunens afgørelse ændres. Det betyder, at kommunen skal bevilge jer plejetilladelse til A barn.

Scroll to Top