Dom: Anklagemyndigheden mod Kang Total Byg

04. april 2012
Dom afsagt af Retten I Grønland
Anklagemyndigheden anlagde sag mod Kang Total Byg, idet de i forbindelse med licitation udbudt af Grønlands Lufthavnsvæsen vedrørende “Kangerlussuaq Tilbygning Transithal” gennem aftale og udveksling af priser sikrede, at Kang Total Byg blev lavestbydende og dermed vandt entreprisen.
Retten i Grønland fandt, at der var tilstrækkeligt grundlag for at dømme Kang Total Byg for overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1.
Kang Total Byg tilpligtedes at betale en bøde på i alt 480.000 kr.

UDSKRIFT AF DOMBOGEN

FOR

RETTEN I GRØNLAND

Den 4. april 2012 blev af Retten i Grønland i sagen

KS 140 og 161/2011

Anklagemyndigheden

mod

Kang-Total-Byg Aps

Reg.nr. ApS 428475

3910 Kangerlussuaq

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

afsagt sålydende

DOM:

Ved anklageskrift af den 24. juni 2011 fra Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet, er Kang Total Byg Aps og xxxxx tiltalt for overtrædelse af

1a

Kang-Total-Byg ApS

landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence § 29, stk. 1, nr. 1 ), jf. stk. 3, jf. § 6, stk. 1, ved i juni 2008 i Grønland i forening med B.J. Entreprise A/S, hvis sag behandles særskilt, at have indgået aftaler, der direkte eller indirekte havde til formål og følge at begrænse konkurrencen, idet de i forbindelse med en licitation udbudt den 2. juni 2008 af Grønlands Lufthavnsvæsen vedrørende “Kangerlussuaq Tilbygning Transithal” gennem aftale og udveksling af priser sikrede, at Kang-Total-Byg ApS blev lavestbydende og dermed vandt entreprisen med et bud på kr. 17.271.000.

1b

xxxxxxxxxx

landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence § 29, stk. 1, nr. 3), jf. § 6, stk. 1, ved på det i forhold la angivne tidspunkt i sin egenskab af ………. for Kang-Total-Byg ApS at have ladet selskabet deltage i den under 1a beskrevne aftale.

Værneting og sagens behandling ved Retten i Grønland

Sagen er behandlet samtidig med sager om overtrædelse af konkurrenceloven imod selskaberne Permagreen Grønland AJS og B.J. Entreprise AJS samt idet bevisførelsen i samtlige sager har været den samme.

Dommen indeholder gengivelse af parternes synspunkter og rettens præmisser, der vedrører samtlige sager.

Anklageskrift er indleveret til kredsretten i Sisimiut, som den 30. juni 2011 på anklagemyndighedens begæring overførte sagerne til Retten i Grønland, der besluttede at behandle dem, alt jf. retsplejelovens § 56.

Sagerne er afgjort med domsmænd.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde beregnet som 10% af den entreprisekontrakt, tiltalte efter licitationen indgik med bygherren eller 1.727.000 kr.

Overfor tiltalt xxxxxxxxx har anklagemyndigheden påstået en bøde på 25.000 kr.

De tiltalte har nægtet sig skyldig.

De tiltaltes beskikkede forsvarer har – i tilfælde af, at retten finder grundlag for domfældelse – påstået anklagemyndighedens bødeberegning tilsidesat. Vedrørende selskabet har forsvareren i formildende retning henvist til omsætningsoplysninger og egenkapital og gjort gældende, at en bøde maksimalt kan udmåles til 50.000 kr.

Bevisførelse, forklaringer

Der er under sagerne afgivet forklaring af tiltalte xxx Kang Total Byg ApS, xxxxxx begge B.J. Entreprise AJS, samt xxxxxxx Permagreen Grønland A/S og xxxxx

Forklaringerne fremgår af retsbøgerne for den 20. og 21. marts 2012.

Bevisførelse, dokumenter
Af Kang Total Byg ApS’ årsrapporter fra 2009 og 2010 (bilag 12-07 og 12-10) fremgår det, at selskabets bruttofortjeneste, årets resultat og egenkapital er opført som:

2008 2009 2010
Bruttoomsætning 0,3 mio. kr 6,1 mio. kr. 4,8 mfo. kr
Resultat

 

0,2 mio. kr 0,6mio. kr. minus 0,9 mio. kr.
Egenkapital 360.206 kr. 1.009.150 kr. 69.537 kr.

Af licitationsreferat (bilag 52-08, side 16 f) fremgår, at alene Kang Total Byg og B.J. Entreprise afgav bud den 16.juli 2008. Kang Total Bygs bud var på 23.310.750 kr. B.J. Entreprises bud var på 24.822.750 kr.

Kang Total Byg indgik efterfølgende kontrakt med bygherren for en samlet sum af  xxxxxxx kr ­(bilag 52-08, side 4 f)

Som bilag 52-08, side 7 ff. er fremlagt maskinudfyldte og underskrevne tilbudslister med tilhørende fordelingslister hidrørende fra Kang Total Byg, dateret 16. juli 2008. Fordelingsliste E har en sum på 110.250 kr. Bilagene er efter det oplyste udleveret til anklagemyndigheden fra konkurrencemyndighederne.

Som bilag 52-01-02, side 24 og side 26 er fremlagt tilbudslister, der ikke er udfyldt vedrørende firma, og hvor summerne er anført med håndskrift. Tilbudssummerne er hhv. 23.310.70 kr. (svarende til Kang Total Bygs endelige licitationstilbud) og 23.295.700 kr. Som bilag 52-01-02, side 27-34 er fremlagt fordelingslister, udfyldt med hånden, tilsvarende fordelingslisterne fremlagt under bilag 52-08. Dog er summen på fordelingsliste E, udfyldt i hånden 94.500 kr. Som bilag 52- 01-02, side 11 ff. er fremlagt underskrevet og dateret tilbud fra B.J. Entreprise med tilbuds- og fordelingslister udfyldt i hånden til en sum af 24.822.750 kr. (svarende til B. J. Entreprises endelige licitationstilbud). Bilagene stammer fra B.J. Entreprises computere, fundet ved ransagning i 2009.

Fra B.J. Entreprises computere er endvidere fremlagt bilag 52-01-02, side 2-6 print af et .regnark, hvor samtlige tal fra ovennævnte fordelingslister er opstillet i kolonner benævnt ”BJ’ og “Kang”. Summen i kolonnen for, hvad der på grund af cifrene må antages at være tilbudsliste E, svarer i regnearket til 110.250 kr.

Procedure

Anklagemyndighedens synspunkter.

Anklagemyndigheden har overordnet henvist til den beskyttelse af de grønlandske skatteborgere, som konkurrencelovens regler skal varetage.

Licitationslovens regler skal alene forstås som specialregler for budgivningen indenfor byggebranchen. Licitationsloven har været i kraft ved siden af konkurrenceloven bl.a. for at sikre, at konkurrencelovens § 8 ikke fandt anvendelse i byggebranchen.

Også uformelle aftaler om tilbudsgivning er kriminaliserede. Alle de aftaler, denne sag drejer sig om, har haft mulighed for at påvirke konkurrenceforholdene. Retten bør ikke differentiere foranstaltningen afhængig af, om virksomheden har afgivet støttebud, eller har modtaget støttende bud. Opmærksomhedsbud har som formål at sikre, at den bydende fortsat bliver inviteret til licitationer. Dermed kan den bydende bevare sin tilknytning til den offentlige bygherre til skade for eventuelle andre aktører og konkurrencen. Det er uden betydning for strafværdigheden, om der i den enkelte sag kan konstateres nogen fortjeneste for virksomheden.

De oplysninger, som xxxxxx har afgivet, er helt centrale. Både ved xxxxxxx forklaring i retten og ved afspilning af de optagne samtaler med xxxxxx , har retten fået indblik i, hvordan byggebranchen var præget af aftalt spil, forhøjede priser og stor aktivitet for at holde nye aktører ude.

Om foranstaltningsniveaet har anklagemyndigheden påstået sagerne rubriceret som hard-core overtrædelser; meget alvorlige overtrædelser med stor skadevirkning for konkurrencen. Der bør derfor udmåles bøder, hvis effekt kan være reelt afskrækkende. Bødeniveauet i Danmark, hvor bøder fastsættes med udgangspunkt i 10 % af de afgivne bud/involverede kontrakter, bør også benyttes i Grønland, da beskyttelseshensynet er det samme. Lovforarbejderne i Danmark og Grønland er i vidt omgang enslydende, og den grønlandske lov er givet efter, at Folketinget sendte et udtrykkeligt signal om strafskærpelse.

Højesterets domme i brancheforeningssagerne fra 2010 giver ikke nogen direkte anvisning på bødeniveauet overfor virksomhederne i disse grønlandske sager. Sagerne, som Højesteret afgjorde, var i kategorien “alvorlig” og ikke “meget alvorlig”. Bødeniveauet på 25.000 kr., som Højesteret anvendte overfor direktørerne, er efter anklagemyndighedens opfattelse derimod udtryk for praksis.

Konkret i forhold til Kang Total Byg ApS og xxxxxxxxxx

Retten bør lægge stor vægt på det materiale, som er fundet på B.J. Entreprises computere og bør afvise xxxxxxx forklaring om, at materialet er indlagt på computeren efter licitationen. Ingen virksomhed kan være interesseret i at overgive alle egne priser til en  konkurrerende virksomhed, som man eventuelt vil indgå konkrakt med.

Forsvarerens synspunkter

Sagerne er ikke omfattet af kartelbegrebet, der henviser til omfattende, hemmelig, ekskluderende virksomhed, der involverer fordeling af opnåede overpriser mellem kartellets medlemmer. I disse sager er der – i det omfang de tiltalte har erkendt det – tale om et nødvendigt og ikke­ konkurrenceforvridende samarbejde mellem aktører på et geografisk begrænset marked. Ingen del af samarbejdet har været hemmeligt.

Licitationsloven var i kraft ved siden af konkurrenceloven i perioden fra 1. marts 2008 til 31. december 2009. Som det fremgår af forarbejderne til konkurrenceloven, har licitationsloven en forrang som lex specialis, og eventuelle bøder for overtrædelse af konkurrenceloven skal – under henvisning til princippet i kriminallovens § 3 – udmåles efter de lempeligere standarder, der må formodes at skulle gælde efter denne lov.

Forsvarerne har bestridt, at der på konkurrencelovens område i Danmark eksisterer nogen praksis om udmåling afbøder i faste procentsatser og de har bestridt, at en eventuel praksis skal have betydning i Grønland.

Forsvarerne har tillige anført, at konkurrencen ikke er blevet påvirket af det samarbejde, parterne har forklaret om. Selv om parterne – i det omfang det er erkendt – har kendt til hinandens priser, har de ikke kunnet udelukke, at andre aktører afgav bud. Parterne har således ikke kunnet sikre, at en bestemt part blev lavestbydende.

Retten bør tage de meget begrænsede muligheder, nogen virksomhed i Grønland har for at påvirke konkurrenceforholdene, i betragtning. På mange områder eksisterer der ikke konkurrence, idet markedet er for lille og lokalt til at rumme flere aktører.

Ingen af parterne har haft til hensigt at berige sig uretmæssigt, og der er ikke ført bevis for, at priserne er skruet op.

Konkret i forhold til Kang Total Byg ApS og xxxxxxxxxx

Forsvareren har fremhævet, at xxxxxxxxxxx som den eneste i denne sag ikke har haft forhold at “synge” om, jf. konkurrencelovens § 30. Hans forklaring skal ses i det lys. Han er ufrivilligt blevet inddraget i sagen. xxxxxxxx  forklaring er hear-say og bør afvises. Det påståede samarbejde mellem B.J. Entreprise og KangTotal Byg er alene belyst af xxxxxxx hvis forklaring skal lægges til grund.

Rettens begrundelse og resultat

Konkurrenceloven forbyder under enhver form og i alle brancher tilbudskarteller, jf. § 6, stk. 1 og § 7, stk. 2, nr. 2. Begrebet “tilbudskartel” må forstås svarende til lovens definition: “2 eller flere virksomheder <der> gennem .aftale gennemfører eller. søger at gennemfore forudgående regulering afbud, … ”

Ordet kartel er ikke anvendt i § 6 og 7, men i § 30, og må forstås bredt i modsætning til forsvarets synspunkter.

Konkurrencelovens forarbejders henvisning til licitationsloven som lex specialis må forstås som en fremhævelse af, at licitationsloven regulerer byggebranchens forhold yderligere. Ud over konkurrencelovens generelle forbud imod konkurrenceforvridning i perioden, hvor lovene var i kraft samtidigt, medførte licitationsloven, at tilladelser efter konkurrencelovens § 8 ikke kunne meddeles i byggebranchen.

Tilbudskarteller – som de er beskrevet ovenfor – er efter lovens forarbejder “hardcore”, set i modsætning til de aftaler, der kan dispenseres fra (bagatelaftaler).

Mht. den konkurrenceforvridende effekts betydning for realisationen af det strafbare gerningsindhold henviser retten til konkurrencelovens forarbejder til § 6:

“Enhver form for konkurrencebegrænsning rammes af forbuddet i§ 6. Bestemmelsen omfatter både hindring, begrænsning og fordrejning af konkurrencen, ligesom den-omfatter-aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, jf. § 6, stk. 3, der “direkte eller indirekte har til formål eller til følge” at  begrænse konkurrencen. Udtrykket “til formål eller til følge” er alternative kriterier. Forbuddet  rammer således både aftaler med videre, der tilsigter begrænsninger, selv om de ikke for denne  virkning, og aftaler med videre, der har sådanne virkninger, uanset intentionerne. § 6 kræver  således ikke, at der faktisk har fundet en påvirkning sted. “

Bevisvurderingen

Generelt må retten fremhæve, at ingen af de forklaringer, retten har hørt i sagen, er afgivet under straffeansvar. xxxxxx og xxxxx forklaring er for en  række forholds vedkommende afgivet under løfte om tiltalefrafald, jf. konkurrencelovens § 30.

xxxxxxx har til støtte for sin påstand om frifindelse bl.a. forklaret, at kontakten mellem Kang Total Byg og B.J. Entreprise snarere var betinget af relationen mellem ham og B.J. Entrepris som svigersøn/fader, end det var forretningsmæssigt. oplysninger om priser inden licitationen vedrørte alene leverandørpriser, som B.J. Entreprise havde fået hjem. Kang Total Byg oplyste ingen priser. Detailoplysningerne om Kang Total Bygs Iicitationsbud, som er fundet på xxxxxxx pc, må være lagt ind efter licitationen. xxxxxx sendte nemlig al licitationsmaterialet til Bomholdt efter licitationen.­ xxxxxxx  sendte materialet i den form, som han havde korresponderet med sin revisor om sagen op til licitationen. xxxxxxxxxx har intet kendskab til regnearket på xxxxxxx pc. xxxxx  har bl.a. forklaret, at B.J. Entreprise ikke var interesseret i opgaven, men at xxxxxx   arbejdede lidt med sagen. xxxxxx har godkendt, at B.J. Entreprise afgav støttebud overfor Kang Total Byg på licitationen, og han har kendskab til et møde mellem xxxxxxxx og xxxxx i Sisimiut om sagen forud for licitationen.

Retten lægger til grund, at xxxxxxx og xxxxxx  inden licitationen udvekslede omfattende oplysninger om sagen, herunder leverandørpriser. Retten anser således regnearket som udtryk for et omfattende samarbejde mellem B. J. Entreprise og Kang Total Byg inden licitationen. xxxxxxx forklaring om, hvordan Kang Total Bygs håndskrevne tilbudslister mv. er havnet på B.J. Entreprises pc’ere afvises som usandsynlig. Retten bemærker, at forklaringen ikke er støttet ved kopier af mails, forklaring fra revisor eller andet. Retten fremhæver, at tilbudslisterne knyttet til Kang Total Byg og B.J. Entreprises tilbud- som de fremstår fra xxxxxx (bilag 58-01-02) – er udfyldt med håndskrift, hvorimod tilbuddet og tilhørende lister, som Kang Total Byg afleverede på licitationen, er udfyldt på maskine og er underskrevet og dateret (bilag 52-08, side 7).

Retten finder at kunne fæste lid til xxxxxxx forklaring om, hvordan de to firmaer aftalte, at B.J. Entreprises tilbud skulle støtte Kang Total Bygs tilbud. Denne forklaring støttes af de generelle oplysninger om, hvordan xxxxx  gerne ville markere B.J. Entreprise med bud, selv om buddene ikke var reelle, og af Kang Total Bygs interesse for sagen lokalt i Kangerlussuaq. Endelig lægger retten afgørende vægt på tilstedeværelsen af og indholdet af det omfattende materiale vedrørende Kang Total Bygs priser, der er fundet på B.J. Entreprises pc. Det findes ganske usandsynligt, at xxxxxx efter licitationen skulle have overført samtlige tal og summer fra de to firmaers tilbudslister til et sammenlignende regneark.

B.J. Entreprise og Kang Total Byg findes herved at have sikret, at Kang Total Bygs bud på licitationen var lavest dem imellem, og med disse bemærkninger findes de tiltalte skyldige i overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Foranstaltningsfastsættelsen

Bødeniveauet skal fastlægges efter en vurdering af de oplysninger, der kan udledes af forarbejderne til konkurrenceloven, der til§ 39 anfører (fremhævninger foretaget af retten):

“For at sikre, at forbuddet i lovens§ 6, stk. 1, mod konkurrencebegrænsende aftaler, vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder eller samordnet praksis bliver effektivt, kan der efter stk 1, nr. 1 pålægges bøde for forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af lovens§ 6, stk l,jf § 6, stk. 3. ” …

“Ved udmåling af bøder tages der i almindelighed udgangspunkt i en opnået eller tilsigtet økonomisk gevinst i det omfang, den kan beregnes, samt i overtrædelsens grovhed og varighed. Det er imidlertid generelt forbundet med betydelige bevismæssige vanskeligheder at opgøre en gevinst ved en overtrædelse. ” …

“Er det ikke muligt at fastlægge størrelsen af en opnået gevinst, tages der ved bødeberegningen alene udgangspunkt i overtrædelsens grovhed og varighed. En bødeberegning på grundlag af overtrædelsens grovhed og varighed skal resultere i en bøde på et sådant niveau, at bødesanktionen herved kan siges at være effektiv, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

Indenfor landstingslovens anvendelsesområde vil det kun rent undtagelsesvist være muligt at beregne den indvundne fortjeneste, idet man ved beregningen af en indvunden gevinst vil skulle opstille en hypotese om de markeds- og konkurrenceforhold, der ville have hersket på det relevante marked, såfremt overtrædelsen af konkurrencereglerne ikke forelå. En sådan hypotese lader sig kun vanskeligt opstille og vil oftest være behæftet med en sådan usikkerhed, at den ikke vil være egnet til beregning af en bøde.

På denne baggrund må det forventes, at udmålingen af en bøde i den enkelte sag, særligt vedrørende overtrædelse af§ 29, nr. 1-3 og nr. 5-10 vil tage udgangspunkt i et grundbeløb baseret på overtrædelsens grovhed og varighed samt skærpende, henholdsvis formildende omstændigheder.

Ved bedømmelsen af en overtrædelses grovhed vil det være naturligt at vurdere antallet og værdien af de varer eller tjenesteydelser, som overtrædelsen omfatter, samt antallet og størrelsen af de involverede virksomheder og som følge heraf den økonomiske virkning, som en konkurrencebegrænsende aftale, vedtagelse eller samordnet praksis eller misbruget af en  dominerende stilling har haft på markedet. Ved vurdering af en overtrædelses grovhed vil det også være naturligt at afgøre, om der er tale om en mindre overtrædelse, en alvorlig overtrædelse eller en meget alvorlig overtrædelse.

Når det drejer sig om varigheden af overtrædelsen, vil det være naturligt, at der skelnes mellem overtrædelser af kortere varighed end 1 år, varighed mellem 1-5 år eller varighed over 5 år.

Eksempler på skærpende omstændigheder er en eller flere virksomheders gentagne overtrædelser af samme art, forsøg på at hindre en undersøgelse og nægtelse af samarbejde med Konkurrencenævnet og Konkurrencetilsynet, en ledende rolle eller rollen som initiativtager til overtræde/sen, pression udøvet over for andre virksomheder eller en ulovlig merfortjeneste.

Blandt de formildende omstændigheder er eksempelvis passiv deltagelse i overtrædelsen, ikke overholdelse af den konkurrencebegrænsende aftale, vedtagelse eller samordnede praksis, der udgør en overtrædelse, en overtrædelse, som er blevet bragt til ophør, begrundet tvivl hos virksomheden om, hvorvidt der forelå en overtrædelse, uagtsomhed eller, hvis virksomheden har samarbejdet med konkurrencemyndighederne,jf forslagets § 30 og§ 31.

Det bør tilstræbes, at slutresultatet af beregningen af bøden efter ovennævnte model ikke overskrider 10 procent af en virksomheds globale omsætning.

Med henblik på at kombinere anvendelsen af et grundbeløb med princippet i kriminallovens § 90, stk. 2, om den skyldiges betalingsevne bør det tilstræbes, at der i vurderingen af størrelsen af den endelige bødepåstand også indgår en vurdering af den pågældende virksomheds mulighed for at betale denne. I denne sammenhæng må det forventes, at der vil blive foretaget en vurdering af virksomhedens soliditet for at afgøre, om virksomhedens overlevelse trues. Udgangspunktet vil være, at der skal være tale om en følelig bødeforanstaltning. “

Som ovenfor anført om tilbudskarteller, er overtrædelsen af§ 6, stk. 1 i denne sag meget alvorlig.

Der er ikke retspraksis på konkurrencelovens område i Grønland. Betydningen af retspraksis i Danmark bør derfor vurderes.

Indledningsvist må retten bemærke, at der endnu ikke har dannet sig nogen sikker retspraksis i Danmark, idet ingen overordnet ret har taget stilling til konkurrencelovsovertrædelser inden for  positionen “meget alvorlig”. Desuden må der i forholdet mellem grønlandsk og dansk praksis gælde en tilsvarende relation, som i forholdet mellem dansk praksis og EU-praksis, der er beskrevet lovforarbejderne til den danske lovændring i 2002: “En overtrædelse af konkurrence/oven vil som udgangspunkt omfatte det danske marked eller en del heraf Af hensyn hertil bør grundbeløbet for en overtræde/se af konkurrenceloven ligge på et lavere niveau end for en overtræde/se af EU­-konkurrencereglerne”

Om forskellen mellem det grønlandske og danske marked fremhæver retten: markedets størrelse, den begrænsning indenfor markedet, som de geografiske forhold bevirker, fraværet af privat byggeri af betydning, fraværet af europæiske aktører og de agerende virksomheders størrelse.

Endelig ses konkurrencelovens forarbejder fra 2007 ikke at have optaget de mange bemærkninger om bødeskærpelse, forhøjelse mv., som forarbejderne fra Danmark i 2002 er fyldte med. Her henvises bl. a. til det grønlandske lovforslags indledende bemærkninger, der i vid udstrækning er sammenlignelige med forarbejderne fra 1997 til konkurrenceloven i Danmark. Om lovforslagets formål og midler hedder det bl.a.:

“at landstingsloven om konkurrence i videst mulig omfang skal sikre en fri og effektiv konkurrence …”

“Det væsentligste middel til opnåelse af det overordnede formål med landstingsloven om konkurrence er indførelse af et forbudsprincip. Samtidigt har det været en intention med forslaget, at landstingsloven, under hensyntagen til de særlige grønlandske markedsforhold, tilpasses konkurrencereglerne i de øvrige europæiske lande, herunder især de nordiske lande. Med forslaget afskaffes kontrolprincippet”

Retten vurderer, at grundbeløbet for overtrædelserne af konkurrenceloven i disse sager, der er meget alvorlige, bør være 250.000 kr. Beløbet vil være føleligt overfor de fleste aktører på det grønlandske marked, men afspejler også et bødeniveau, der er proportionelt i en branche, hvor ingen aktører har milliardomsætninger.

Grundbeløbet findes at burde forhøjes i forhold til størrelsen af de afgivne tilbud, der udgør den konkrete overtrædelse. Retten afstår fra at skønne over en eventuel fortjeneste og finder, at tilbuddet, som alene den bydende virksomhed har indflydelse på, bør være afgørende. Retten afviser derfor at lade en eventuel kontraktsum indgå som bødeberegningsparameter. Herved undgås, at der gives væsentligt forskellige bøder til den virksomhed, der afgiver støttetilbud og til den virksomhed, der bliver støttet, men som efterfølgende forhandler besparelser med bygherren. Forhøjelsen findes passende at kunne fastsættes med udgangspunkt i 1 % af det af givne tilbud.

Mht. bødeniveauet overfor de personer, der i kraft af deres handlinger på en virksomheds vegne overtræder konkurrenceloven, finder retten, at der – i lighed med dansk retspraksis – bør anvendes en standardbøde. Denne bøde findes ikke i disse sager at burde gradueres efter, om virksomheden har deltaget i en eller flere ulovlige handlinger, da den personlige bøde bør fremstå som subsidiær i forhold til den bøde, der udmåles overfor virksomheden. Da de personlige virksomhedsdeltagere frit kan bevæge sig mellem det grønlandske og det danske marked, finder retten ingen anledning til at fastsætte lavere bøder overfor grønlandske virksomhedsdeltagere end de bøder, som Højesteret anvendte i dommene i brancheforeningssagerne fra 2010.

Konkret i forhold til Kang Total Byg ApS og xxxxxxxxxx

I overensstemmelse med ovenstående bødeberegningsbetragtninger og under henvisning til

konkurencelovens § 29 , stk.1 nr1 og stk.3 jf. § 6, stk. 1 fastsætter retten_bøden for Kang Total Byg ApS til 480.000 kr. For tiltalte xxxxxxx fastsættes bøden til 25.000 kr., jf. konkurrencelovens § 29, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1.

Retten finder ikke, at der foreligger formildende omstændigheder, idet regnearkets indhold peger på et omfattende og forudgående samarbejde om koordinering af de tilbud, der blev afgivet på licitationen.

Retten har overvejet, om bøden overfor Kang Total Byg ApS bør nedsættes under hensyn til selskabets relativt beskedne størrelse. Men den udmålte bøde ligger langt under den grænse, som er anført i lovforarbejderne (10 % af den globale omsætning). Og uden andre oplysninger om selskabets betalingsevne end henvisningen til egenkapitalens størrelse i 2009/10 finder retten heller ikke, at bøde bør nedsættes under henvisning hertil.

Sagsomkostninger

De aktiviteter, der er pådømt under sagen, er udelukkende sket i forbindelse med de tiltales erhvervsmæssige virke. Aktiviteterne har været rettet imod betydelige værdier. Retten finder derfor, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at de tiltalte helt skal erstatte det offentlige udgifterne til de beskikkede forsvarers salærer, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2.

Med hensyn til de beskikkede forsvareres rejseudgifter, diæter og ophold i forbindelse med sagen finder retten at hovedreglen i retsplejelovens § 480, stk. 1 bør anvendes.

THI KENDES FOR RET:

Kang Total Byg Aps foranstaltes med en bøde på 480.000 kr.

Tiltalte xxxxxxxx foranstaltes med en bøde på 25.000 kr.

Bøderne tilfalder Landskassen.
De tiltalte betaler en for alle og alle for en udgiften til salær til den beskikkede forsvarer, advokat Erik Bertelsen, Århus. Salæret er fastsat til 120.000 kr. og udredes foreløbigt af Statskassen.
Statskassen betaler øvrige sagsomkostninger, herunder udgifterne til rejse, diæter og ophold for den beskikkede forsvarer.

Birgit Skriver

Udskriftens rigtighed bekræftes.
RETTEN I GRØNLAND, den 4. april 2012
Ole Jensen
Sagsbehandler

Scroll to Top