Dom: Anklagemyndigheden mod Permagreen Grønland

04. april 2012

Dom afsagt af Retten I Grønland

Anklagemyndigheden anlagde sag mod Permagreen Grønland, idet de i forbindelse med licitation udbudt af Rambøll Grønland vedrørende “Entreprenør – og Bjergværksskole i Sisimiut” gennem aftale og udveksling af priser sikrede, at B.J. Entreprise blev lavestbydende og dermed vandt licitationen.

Retten i Grønland fandt, at der var tilstrækkeligt grundlag for at dømme Permagreen Grønland for overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, men frifandt Permagreen Grønland i de øvrige tiltaleforhold.

Permagreen Grønland tilpligtedes at betale en bøde på i alt 415.000 kr.

UDSKRIFT AF DOMBOGEN

FOR

RETTEN I GRØNLAND

Den 4. april 2012 blev af Retten i Grønland i sagen

KS 165 og 166/2011

Anklagemyndigheden mod

Permagreen Grønland A/S
Reg.nr. A/S206895
3900Nuuk:

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

afsagt sålydende

DOM:

Ved anklageskrift af den 18. juli 2011 fra Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet, er Permagreen Grønland A/S og xxxxxx tiltalt for overtrædelse af

la

Permagreen Grønland A/S

landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence§ 29, stk. 1, nr. 1),jf. stk. 3, jf.§ 6, stk. 1, ved i juni 2008 i Grønland i forening med B.J. Entreprise A/S, hvis sag behandles særskilt, at have indgået aftaler, der direkte eller indirekte havde til formål og følge at begrænse konkurrencen, idet de i forbindelse med en licitation udbudt af Rambøll Grønland vedrørende “Entreprenør- og Bjergværksskole i Sisimiut” gennem aftale og udveksling af priser sikrede, at B.J. Entreprise A/S kunne vinde licitationen. Licitationen blev dog aflyst af bygherren på grund af procedurefejl.

Ib

xxxxxxxxxxxxxxx

landstingslov nr.16 af 19. november 2007 om konkurrence f 29, stk. -1, nr. 1 ), jf.§ 6, stk. 1 ved på det i forhold 2a angivne tidspunkt i sin egenskab af xxxxxx for Permagreen Grønland A/S at have ladet selskabet deltage i den under 1a beskrevne aftale.

2a

Permagreen A/S

landstingslov nr. I 6 af I 9. november 2007 om konkurrence§ 29, stk. 1, nr. 1), jf. stk. 3,jf. § 6, stk. 1, ved i juni 2009 i Grønland i forening med B.J. Entreprise A/S,hvis sag behandles særskilt, at have indgået aftaler,der direkte eller indirekte havde til formål og følge at begrænse konkurrencen, idet de i forbindelse med en licitation udbudt af Sanati A/S vedrørende betonarbejdet i forbindelse med “Tilbygning af B-1473 “Piareersarfik” (STI-skolen) gennem aftale og udveksling af priser søgte at sikre, at Permagreen Grønland A/S blev lavestbydende med et bud på kr. 1.625.000.

2b

xxxxxxxxxxxxxxx

landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence§ 29, stk. 1, nr. 1), jf.§ 6, stk. 1, ved på det i forhold 2a angivne tidspunkt i sin egenskab af xxxxxxx  for Permagreen Grønland A/S at have ladet selskabet deltage i den under 2a beskrevne aftale.

3a

Permagreen Grønland A/S

landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence§ 29, stk. 1, nr. I ),jf. stk. 3, jf.§ 6,stk. 1 ved i juli 2009 i Grønland i forening med B.J. Entreprise,hvis sag behandles særskilt, at have indgået aftaler, der direkte eller indirekte havde til formål og følge at begrænse konkurrencen, idet de i forbindelse med en licitation udbudt af Carl Bro A/S,Nuuk,vedrørende “kollegiebyggeri i Sisimiut” (sag nr. 30.5560.03), gennem aftale og udveksling af priser søgte at sikre, at B.J. Entreprise A/S blev lavestbydende. Ingen af parterne vandt imidlertid licitationen, dels fordi Polar Entreprise A/S, med hvem B.J. Entreprise tillige havde indgået aftale, brød aftalen og afgav laveste bud,dels fordi licitationen efterfølgende blev aflyst på grund af for høje priser.

3b

xxxxxxxxxx

landstiogslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence_§ 29, stk. 1, nr. 1), jf.§-6,- stk. 1, ved på det i forhold 3a angivne tidspunkt og sted i sin egenskab af xxxxxx for Permagreen Grønland A/S at have ladet selskabet deltage i de under 3a beskrevne aftaler.

Af anklageskriftet fremgår, at forhold 1a, 1 b samt 2a og 2b kan ventes udskilt af sagen med henblik på afgørelse med tiltalefrafald, såfremt tiltalte ved afslutning af bevisførelsen fortsat opfylder betingelserne i konkurrencelovens 30, jf. anklagemyndighedens tilkendegivelse.

Værneting og sagens behandling ved Retten i Grønland

Sagen er behandlet samtidig med sager om overtrædelse af konkurrenceloven imod selskaberne B. J. Entreprise AJS og Kang Total Byg ApS samt disses xxxxxx,, idet bevisførelsen i samtlige sager har været den samme.

Dommen indeholder gengivelse af parternes synspunkter og rettens præmisser, der vedrører samtlige sager,

Anklageskrift er indleveret til kredsretten i Sisimiut, som den 30. juni 2011 på anklagemyndighedens begæring overførte sagerne til Retten i Grønland, der besluttede at behandle dem, alt jf. retsplejelovens § 56.

Sagerne er afgjort med domsmænd.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde beregnet som I 0% af det bud, lavestbydende afgav på licitationen i forhold 3 eller 1.670.648 kr.

Overfor tiltalt xxxxxxx  anklagemyndigheden påstået en bøde på 25.000 kr.

Anklagermyndigheden har under hovedforhandlingen frafaldet tiltalen i forhold 1a, 1b samt 2a og 2b, jf. konkurrencelovens § 30.

De tiltalte har erkendt sig skyldige.

De tiltaltes forsvarer har påstået anklagemyndighedens bødeberegning tilsidesat. Vedrørende selskabet har forsvareren påstået, at en bøde maksimalt kan udmåles til 100.000 kr. og overfor xxxxxxxx til maksimalt 10.000 kr.

Bevisførelse, forklaringer

Der er under sagerne afgivet forklaring af tiltalt xxxxxx KTB xxxxxxx , begge B.J. Entreprise A/S, sam-xxxxxxx Permagreen Grønland A/S og xxxxxxxxx.

Forklaringerne fremgår af retsbøgerne for den 20. og 21. marts 2012.

Under hovedforhandlingen er afspillet 2 samtaler mellem xxxxx og xxxxxx

Samtalerne har efter deres indhold fundet sted i tiden op til licitationen i forhold 3. Samtalerne er optaget xxxxx  uden xxxxxx vidende.

Bevisførelse, dokumenter

Af Permagreen Grønland A/S’ årsrapporter fra 2008 og 2010 (bilag 12-03) fremgår det, at selskabets nettoomsætning er oplyst som:

2007 2008 2009 2010
 190 mio. kr. 253 mio. kr. 328 mio. kr. 413 mio. kr.

Forhold 3

Af licitationsreferatet (bilag 52-6) fremgår, at licitationen blev afholdt den 28. juli 2008 kl. 14.00 i Sisimiut. Til stede som bydende entreprenører var xxxxx  Polar Entreprise A/S, xxxxxx  B. J. Entreprise A/S og xxxxxxxxxxx, Permagreen Grønland A/S. Der blev afleveret følgende bud:

Polar Entreprise A/S 16.706.486 kr.
B. J. Entreprise A/S 16.735.474 kr.
Permagreen Grønland A/S 17.458.158 kr.

Procedure

Anklagemyndighedens synspunkter

Anklagemyndigheden har overordnet henvist til den beskyttelse af de grønlandske skatteborgere,  som konkurrencelovens regler skal varetage.

Licitationslovens regler skal alene forstås som specialregler for budgivningen indenfor byggebranchen. Licitationsloven har været i kraft ved siden af konkurrenceloven bl.a. for at sikre, at konkurrencelovens § 8 ikke fandt anvendelse i byggebranchen.

Også uformelle aftaler om tilbudsgivning er kriminaliserede. Alle de aftaler, denne sag drejer sig om, har haft mulighed for at påvirke konkurrenceforholdene. Retten bør ikke differentiere foranstaltningen afhængig af, om virksomheden har afgivet støttebud, eller har  modtaget-støttende bud. Opmærksomhedsbud har som formål at sikre, at den bydende fortsat bliver inviteret til licitationer. Dermed kan den bydende bevare sin tilknytning til den offentlige bygherre til skade for eventuelle andre aktører og konkurrencen. Det er uden betydning for strafværdigheden, om der i den enkelte sag kan konstateres nogen fortjeneste for virksomheden.

De oplysninger, som xxxxxxxxx har afgivet, er helt centrale. Både ved­ xxxxxxx forklaring i retten og ved afspilning af de optagne samtaler med xxxxxxxx har retten fået indblik i, hvordan byggebranchen var præget af aftalt spil, forhøjede priser og stor aktivitet for at holde nye aktører ude.

Om foranstaltningsniveaet har anklagemyndigheden påstået sagerne rubriceret som hard-core overtrædelser; meget alvorlige overtrædelser med stor skadevirkning for konkurrencen. Der bør derfor udmåles bøder, hvis effekt kan være reelt afskrækkende. Bødeniveauet i Danmark, hvor bøder fastsættes med udgangspunkt i 10 % af de afgivne bud/involverede kontrakter, bør også benyttes i Grønland, da beskyttelseshensynet er det samme. Lovforarbejderne i Danmark og Grønland er i vidt omgang enslydende, og den grønlandske lov er givet efter, at Folketinget sendte et udtrykkeligt signal om strafskærpelse.

Højesterets domme i brancheforeningssagerne fra 2010 giver ikke nogen direkte anvisning på bødeniveauet overfor virksomhederne i disse grønlandske sager. Sagerne, som Højesteret afgjorde, var i kategorien “alvorlig” og ikke ”meget alvorlig”. Bødeniveauet på 25.000 kr., som Højesteret anvendte overfor direktørerne, er efter anklagemyndighedens opfattelse derimod udtryk for praksis.

Konkret i forhold til Permagreen Grønland A/S

Anklagemyndigheden har fremhævet virksomhedens rolle som det største selskab med en betydelig omsætning. Den påståede bøde er ikke proportionel.

Forsvarerens synspunkter

Sagerne er ikke omfattet af kartelbegrebet, der henviser til omfattende, hemmelig, ekskluderende virksomhed, der involverer fordeling af opnåede overpriser mellem kartellets medlemmer. I disse sager er der – i det omfang de tiltalte har erkendt det – tale om et nødvendigt og ikke• konkurrenceforvridende samarbejde mellem aktører på et geografisk begrænset marked. Ingen del af samarbejdet har været hemmeligt.

Licitationsloven var i kraft ved siden af konkurrenceloven i perioden fra I. marts 2008 til 31. december 2009. Som det fremgår af forarbejderne til konkurrenceloven; har licitationsloven en forrang som lex specialis, og eventuelle bøder for overtrædelse af konkurrenceloven skal – under henvisning til princippet i kriminallovens § 3 – udmåles efter de lempeligere standarder, der må formodes at skulle gælde efter denne lov.

Forsvarerne har bestridt, at der på konkurrencelovens område i Danmark eksisterer nogen praksis om udmåling af bøder i faste procentsatser, og de har bestridt, at en eventuel praksis skal have betydning i Grønland.

Forsvarerne har tillige anført, at konkurrencen ikke er blevet påvirket af det samarbejde, parterne har forklaret om. Selv om parterne – i det omfang det er erkendt – har kendt til hinandens priser, har de ikke kunnet udelukke, at andre aktører afgav bud. Parterne har således ikke kunnet sikre, at en bestemt part blev lavestbydende.

Retten bør tage de meget begrænsede muligheder, nogen virksomhed i Grønland har for at påvirke konkurrenceforholdene, i betragtning. På mange områder eksisterer der ikke konkurrence, idet markedet er for lille og lokalt til at rumme flere aktører.

Ingen af parterne har haft til hensigt at berige sig uretmæssigt, og der er ikke ført bevis for, at priserne er skruet op.

Konkret i forhold til Permagreen Grønland A/S og xxxxxxxxxx

Forsvareren har særlig fremhævet, at Permagreen ikke har haft til hensigt at berige sig. Risikoen for at, at B.J. Entreprise fik en uretmæssig fortjeneste ved hjælp af Permagreens støttetilbud var ikke til stede, idet den offentlige bygherres budget skal holde. Permagreen har medvirket, fordi B.J. Entreprise har insisteret. Det er udelukket at skærpe foranstaltningen under hensyn til de forhold, som anklagemyndigheden har frafaldet tiltale for. Sagen har været under behandling længe, og har udgjort en stor belastning.

Rettens begrundelse og resultat

Konkurrenceloven forbyder under enhver form og i alle brancher tilbudskarteller, jf. § 6, stk. 1 og § 7, stk. 2, nr. 2. Begrebet “tilbudskartel” må forstås svarende til lovens definition: “2 eller flere virksomheder <der> gennem aftale gennemfører eller søger at gennemføre forudgående regulering af bud, … “

Ordet kartel er ikke anvendt i § 6 og 7, men i § 30, og må forstås bredt i modsætning til forsvarets synspunkter.

Konkurrencelovens forarbejders henvisning til licitationsloven som lex specialis må forstås som en fremhævelse af, at licitationsloven regulerer byggebranchens forhold yderligere. Ud over konkurrencelovens generelle forbud imod konkurrenceforvridning i perioden, hvor lovene var i kraft samtidigt, medførte licitationsloven, at tilladelser efter konkurrencelovens § 8 ikke kunne meddeles i byggebranchen.

Tilbudskarteller – som de er beskrevet ovenfor – er efter lovens forarbejder ”hard-core”, set i modsætning til de aftaler, der kan dispenseres fra (bagatelaftaler).

Mht. den konkurrenceforvridende effekts betydning for realisationen af det strafbare gerningsindhold henviser retten til konkurrencelovens forarbejder til § 6:

“Enhver form for konkurrencebegrænsning rammes af forbuddet i§ 6. Bestemmelsen omfatter både hindring, begrænsning og fordrejning af konkurrencen, ligesom den omfatter aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, jf.§ 6, stk. 3, der “direkte eller indirekte har til formål eller til følge” at begrænse konkurrencen. Udtrykket “ti/formål eller ti/følge” er alternative kriterier. Forbuddet rammer således både aftaler med videre, der tilsigter begrænsninger, selv om de ikkefar denne virkning. og aftaler med videre, der har sådanne virkninger, uanset intentionerne. § 6 kræver således ikke, at der faktisk har fundet en påvirkning sted. “

Bevisvurderingen

Generelt må retten fremhæve, at ingen af de forklaringer, retten har hørt i sagen, er afgivet under straffeansvar xxxxxxx og xxxxxx  forklaringer er for en række forholds vedkommende afgivet under løfte om tiltalefrafald, jf. konkurrencelovens§ 30.

Forhold 1 og 2

Da anklageren har frafaldet tiltalen i disse forhold under hovedforhandlingen, frifindes de tiltalte, jf. retsplejelovens § 318, 2. pkt. og§ 476. Da anklagemyndigheden har begæret forholdene udskilt til efterfølgende tiltalefrafald, bemærker retten, at frifindelse findes at være den rette fremgangsmåde, jf. den udtrykkelige formulering af den danske retsplejelovs § 883, stk. 2 nr. 2 og lovbemærkningeme til den grønlandske bestemmelse i§ 476, der henviser til den danske bestemmelse i§ 883.

Forhold 3

Retten finder, at der ved forståelsen af de forklaringer, der er afgivet i retten, skal tages hensyn til indholdet af de samtaler mellem xxxxxx og xxxxxxxx , som retten har hørt.

Retten finder navnlig ved xxxxxx og xxxxxx forklaringer, at det er godtgjort, at B.J. Entreprise og spillede en væsentlig rolle ved tilbudskoordineringen forud for licitationen. sikrede sig således både, at Permagreen støttede B.J. Entreprises bud og forsøgte at sikre, at Polarentreprise slet ikke bød, eller i det mindste bød over B.J. Entreprise på licitationen. Ved de afgivne forklaringer findes det endvidere godtgjort, at B.J. Entreprise accepterede at betale Polarentreprise en overpis på omkring 150.000 kr. for jordarbejdet i forbindelse med tilbudskoordineringen.

Herefter og ved de tiltaltes erkendelse findes Permagreen og B.J. Entreprise at have forsøgt sikre, at B.J. Entreprises bud på licitationen var lavest, og med disse bemærkninger findes de tiltalte skyldige i overtrædelse af  konkurrencelovens  § 6, stk. 1.

Foranstaltningsfastsættelsen

Bødeniveauet skal fastlægges efter en vurdering af de oplysninger, der kan udledes af forarbejderne til konkurrenceloven, der til  § 39 anfører (fremhævninger foretaget af retten);

“For at sikre, at forbuddet i lovens§ 6, stk. 1, mod konkurrencebegrænsende aftaler, vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder eller samordnet praksis bliver effektivt, kan der efter stk. 1, nr. 1 pålægges bødefor forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af lovens§ 6, stk. 1, Jf § 6, stk. 3. ” …

“Ved udmåling af bøder tages der i almindelighed udgangspunkt i en opnået eller tilsigtet  økonomisk gevinst i det omfang, den kan beregnes, samt i overtrædelsens grovhed og varighed.

Det er imidlertid generelt forbundet med betydelige bevismæssige vanskeligheder at opgøre en gevinst ved en overtrædelse. ” …

“Er det ikke muligt at fastlægge størrelsen af en opnået gevinst, tages der ved bødeberegningen alene udgangspunkt i overtrædelsens grovhed og varighed. En bødeberegning på grundlag af overtrædelsens grovhed og varighed skal resultere i en bøde på et sådant niveau, at bødesanktionen herved kan siges at være effektiv, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

Inden for landstingslovens anvendelsesområde vil det kun rent undtagelsesvist være muligt at beregne den indvundne fortjeneste, idet man ved beregningen af en indvunden gevinst vil skulle opstille en hypotese om de markeds- og konkurrenceforhold, der ville have hersket på det relevante marked, såfremt overtrædelsen af konkurrencereglerne ikke forelå. En sådan hypotese lader sig kun vanskeligt opstille og vil oftest være behæftet med en sådan usikkerhed, at den ikke vil være egnet til beregning af en bøde.

På denne baggrund må det forventes, at udmålingen af en bøde i den enkelte sag, særligt vedrørende overtræde/se af§ 29, nr. 1-3 og nr. 5-10 vil tage udgangspunkt i et grundbeløb baseret på overtrædelsens grovhed og varighed samt skærpende, henholdsvisformildende omstændigheder.

Ved bedømmelsen af en overtræde/ses grovhed vil det være naturligt at vurdere antallet og værdien af de varer eller tjenesteydelser, som overtrædelsen omfatter, samt antallet og størrelsen af de involverede virksomheder og som følge heraf den økonomiske virkning, som en konkurrencebegrænsende aftale, vedtagelse eller samordnet praksis eller misbruget af en dominerende stilling har haft på markedet. Ved vurdering af en overtrædelses grovhed vil det også være naturligt at afgøre, om der er tale om en mindre overtrædelse, en alvorlig overtrædelse eller en meget alvorlig overtræde/se.

Når det drejer sig om varigheden af overtrædelsen, vil det være naturligt, at der skelnes mellem overtrædelser af kortere varighed end 1 år, varighed mellem 1-5 år eller varighed over 5 år.

Eksempler på skærpende omstændigheder er en eller flere virksomheders gentagne overtrædelser af samme art, forsøg på at hindre en undersøge/se og nægtelse af samarbejde med Konkurrencenævnet og Konkurrencetilsynet, en ledende rolle eller rollen som initiativtager til overtrædelsen, pression udøvet overfor andre virksomheder eller en ulovlig merfortjeneste.

Blandt de formildende omstændigheder er eksempelvis passiv deltagelse i overtræde/sen, ikke overholdelse af den konkurrencebegrænsende aftale, vedtagelse eller samordnede praksis, der udgør en overtrædelse, en overtrædelse, som er blevet bragt til ophør, begrundet tvivl hos virksomheden om, hvorvidt der forelå en overtrædelse, uagtsomhed eller, hvis virksomheden har samarbejdet med konkurrencemyndighederne,jf. forslagets § 30 og§ 31.

Det bør tilstræbes, at slutresultatet af beregningen af bøden efter ovennævnte model ikke overskrider 10 procent af en virksomheds globale omsætning.

Med henblik på at kombinere anvendelsen af et grundbeløb med princippet i kriminallovens § 90, stk. 2, om den skyldiges betalingsevne bør det tilstræbes, at der i vurderingen af størrelsen af den endelige bødepåstand også indgår en vurdering af den pågældende virksomheds mulighed for at betale denne. I denne sammenhæng  må det forventes, at der foretaget en vurdering_af virksomhedens soliditet for at afgøre, om virksomhedens overlevelse trues. Udgangspunktet vil være, at der skal være tale om en følelig bødeforanstaltning. “

Som ovenfor anført om tilbudskarteller, er overtrædelsen af  § 6, stk. 1 i denne sag meget alvorlig.

Der er ikke retspraksis på konkurrencelovens område i Grønland. Betydningen af retspraksis i Danmark bør derfor vurderes.

Indledningsvist må retten bemærke, at der endnu ikke har dannet sig nogen sikker retspraksis i Danmark, idet ingen overordnet ret har taget stilling til konkurrencelovsovertrædelser inden for positionen “meget alvorlig”. Desuden må der i forholdet mellem grønlandsk og dansk praksis gælde en tilsvarende relation, som i forholdet mellem dansk praksis og EU-praksis, der er beskrevet lovforarbejderne til den danske lovændring i 2002: “En overtrædelse af konkurrenceloven vil som udgangspunkt omfatte det danske marked eller en del heraf Af hensyn hertil bør grundbeløbet for en overtrædelse af konkurrenceloven ligge på et lavere niveau end for en overtrædelse af EU­ konkurrencereglerne “.

Om forskellen mellem det grønlandske og danske marked fremhæver retten: markedets størrelse, den begrænsning indenfor markedet, som de geografiske forhold bevirker, fraværet af privat byggeri afbetydning, fraværet af europæiske aktører og de agerende virksomheders størrelse.

Endelig ses konkurrencelovens forarbejder fra 2007 ikke at have optaget de mange bemærkninger om bødeskærpelse, forhøjelse mv, som forarbejderne fra Danmark i 2002 er fyldte med. Her henvises bl. a. til det grønlandske lovforslags indledende bemærkninger, der i vid udstrækning er sammenlignelige med forarbejderne fra 1997 til konkurrenceloven i Danmark. Om lovforslagets formål og midler hedder det bl.a.:

“at landstingsloven om konkurrence.i videst mulig omfang skal sikre en-fri-og effektiv -­ konkurrence… “

“Det væsentligste middel til opnåelse af det overordnedeformål med landstings/oven om konkurrence er indførelse af et forbudsprincip. Samtidigt har det været en intention med forslaget, at landstingsloven, under hensyntagen til de særlige grønlandske markedsforhold, tilpasses konkurrencereglerne i de øvrige europæiske lande, herunder især de nordiske lande. Med forslaget afskaffes kontrolprincippet”

Retten vurderer, at grundbeløbet for overtrædelserne af konkurrenceloven i disse sager, der er meget alvorlige, bør være 250.000 kr. Beløbet vil være føleligt overfor de fleste aktører på det grønlandske marked, men afspejler også et bødeniveau, der er proportionelt i en branche, hvor ingen aktører har milliardomsætninger.

Grundbeløbet findes at burde forhøjes i forhold til størrelsen af de afgivne tilbud, der udgør den konkrete overtrædelse. Retten afstår fra at skønne over en eventuel fortjeneste og finder, at tilbuddet, som alene den bydende virksomhed har indflydelse på, bør være afgørende. Retten afviser derfor at lade en eventuel kontraktsum indgå som bødeberegningsparameter. Herved undgås, at der gives væsentligt forskellige bøder til den virksomhed, der afgiver støttetilbud og til den virksomhed, der bliver støttet, men som efterfølgende forhandler besparelser med bygherren. Forhøjelsen findes passende at kunne fastsættes med udgangspunkt i 1 % af det afgivne tilbud.

Mht. bødeniveauet overfor de personer, der i kraft af deres handlinger på en virksomheds vegne overtræder konkurrenceloven, finder retten, at der – i lighed med dansk retspraksis – bør anvendes en standardbøde. Denne bøde findes ikke i disse sager at burde gradueres efter, om virksomheden har deltaget i en eller flere ulovlige handlinger, da den personlige bøde bør fremstå som subsidiær i forhold til den bøde, der udmåles overfor virksomheden. Da de personlige virksomhedsdeltagere frit kan bevæge sig mellem det grønlandske og det danske marked, finder retten ingen anledning til at fastsætte lavere bøder overfor grønlandske virksomhedsdeltagere end de bøder, som Højesteret anvendte i dommene i brancheforeningssagerne fra 2010.

Konkret i forhold til Perma een Grønland A/S og xxxxxxx

I overensstemmelse med ovenstående bødeberegningsbetragtninger og under henvisning til konkurrencelovens§ 29, stk. 1, nr. 1, og stk. 3 jf.§ 6, stk. 1, fastsætter retten bøden for Permagreen Grønland A/S til 415.000 kr. For tiltalte fastsættes bøden til 25.000 kr., jf. konkurrencelovens§ 29, stk. 1, nr. 1, jf.§ 6, stk. I.

Sagsomkostninger

De tiltalte har været repræsenteret ved valgt forsvarer.

THI KENDES FOR RET:

Permagreen Grønland A/S foranstaltes med en bøde på 415.000 kr.

Tiltalt xxxxxxx foranstaltes med en bøde på 25.000 kr.

Bøderne tilfalder Landskassen.

De tiltalte betaler omkostningerne til valgt forsvarer. Statskassen betaler i øvrigt sagens omkostninger.

Birgit Skriver

Udskriftens rigtighed bekræftes.

RETTEN I GRØNLAND, den 4. april 2012

Ole Jensen

Sagsbehandler

Scroll to Top