Boligsikring

Det Sociale Ankenævns formand har den 13. april 2012 behandlet din klage over Kommunens afgørelse af 4. november 2011 om afslag på boligsikring og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunens afgørelse hjemvises. Det betyder, at kommunen skal træffe en ny afgørelse om boligsikring for 2011.
Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger med senere ændringer.

Redegørelse

Den 29. november 2010 traf Kommunen afgørelse om afslag på boligsikring for 2011. Kommunen lagde til grund, at den samlede husstandsindkomst i 2009 var på i alt 223.279 kr. Ved den samlede indkomst indgik Ns indkomst, uanset, at hun ikke længere boede sammen med dig.

Du klagede den 16. december 2010 over denne afgørelse. I den forbindelse blev det oplyst, at du ikke har en fast indtægt, og at du i perioder arbejder som (job), men kun i det omfang, der er brug for dig. Du har ikke haft et fast arbejde i 2010.

Kommunen traf efterfølgende den 13. januar 2011 en ny afgørelse, hvor du fra den 1. februar 2011 og indtil den 31. december 2011 var berettiget til 1. 439 kr. per måned i boligsikring. I den forbindelse lagde kommunen til grund, at den forventede husstandsindkomst i 2011 vil være på 55. 963 kr.

Den 12. juli 2011 oplyste Kommunen, at kommunen den 13. januar 2011 har lavet en ny beregning af din boligsikring for 2011, hvor alene din forventede indkomst i 2011 blev lagt til grund.

Efterfølgende traf Kommunen den 4. november 2011 en ny afgørelse om boligsikring for 2011.

Denne gang fik du afslag på boligsikring for 2011. Kommunen traf denne afgørelse på grund af din skattepligtige indkomst for 2009 på i alt 188.894 kr.

Det fremgår af klagen af 23. november 2011, at din indkomst i 2010 var på 72. 251 kr., og at din forventede indkomst i 2011 ville være på omkring 10.000 kr. I klagen blev det anmodet om, at kommunen tog hensyn til dine indkomstforhold de sidste 2 år. Det vil sige 2010 og 2011.

Den 20. februar 2012 oplyste Kommunen, at afgørelsen af 4. november 2011 erstatter afgørelsen af 13. januar 2011.

Afgørelsen er truffet på baggrund af skatteoplysninger fra 2009. Kommunen oplyste, at den ved beregning af boligsikring går 2 år tilbage. Kommunen fremsendte desuden yderligere oplysninger, herunder skatteoplysninger for 2010. Det fremgår heraf, at du i 2010 havde en skattepligtig indkomst på 62.251 kr.

Lovgrundlag

Ifølge § 5, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger gælder, at boligsikring ydes på grundlag af husstandsmedlemmernes samlede skattepligtige indkomster fra det nærmest forudgående slutlignede år.

Ifølge § 5, stk. 2 gælder, at hvis der siden beregningsperioden i henhold til stk. 1 er sket en væsentlig ændring i husstandens indkomst, eller der ikke foreligger indkomstoplysninger på grund af tilflytning eller lignende, skal boligsikring beregnes på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret.

Vurdering

Det Sociale Ankenævns formand finder, at Kommunen skal træffe nye afgørelse om boligsikring for 2011 på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret.

Begrundelsen for afgørelsen er, at husstandsindkomsten er væsentlig nedsat i 2010, ligesom den forventede indkomst i 2011 ligeledes forventes at være lav, sammenlignet med 2009.

Afgørelse

Kommunens afgørelse hjemvises.

Scroll til toppen