Definition af lønmodtager – fisker

2011-048876

Det Sociale Ankenævns formand har den 13. april 2012 behandlet din klage over Y Kommunes afgørelse af 1. april 2011 om afslag på arbejdsmarkedsydelse og har truffet følgende

Afgørelse

Y Kommunes afgørelse hjemvises. Det betyder, at kommunen skal behandle sagen igen og sende dig en ny afgørelse.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse.

Redegørelse

Det fremgår af meddelelse til arbejdsmarkedskontoret af 28. marts 2011, at du er fisker, og at du den 13. marts 2011 fratrådte på grund af is.

Den 1. april 2011 traf Y Kommune afgørelse om, at du ikke er berettiget til arbejdsmarkedsydelse. Kommunen begrundende afgørelsen med, at forordningen kun gælder for landbaserede arbejdere. I den forbindelse henviste kommunen til § 2, stk. 4 i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse. Kommunen citerede bestemmelsen. Kommunen gav klagevejledning.

Du anførte i klagen af 7. april 2011, at du stiller et spørgsmålstegn ved, hvorfor du i forbindelse med arbejdsløshed ikke kan få hjælp fra kommunen. Tidligere kunne man få offentlig hjælp i 13 uger indtil isen har lagt sig.

Den 3. februar 2012 oplyste kommunen telefonisk, at du er fisker, og at du i marts 2011 var ansat på en rejetrawler. Du fratrådte på grund af islag.

Lovgrundlag

Ifølge § 3 i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse ydes arbejdsmarkedsydelse til lønmodtagere som kompensation for tab af indtægt forårsaget af uforskyldt ledighed, hjemsendelse eller sygdom.

I vejledningen om arbejdsmarkedsydelse defineres en lønmodtager som en person, der får lønnen udbetalt per time, uge, måned eller på akkord. Det er uden betydning om beskæftigelsen er i et kommunalt aktiveringsprojekt, tidsbegrænset ansættelse eller arbejde med løntilskud som led i en aktiveringsplan.

Vurdering

Det Sociale Ankenævns formand finder, at du er lønmodtager og omfattet af reglerne om arbejdsmarkedsydelse.

Begrundelsen herfor er, at du er ansat af en arbejdsgiver, hvis funktion bl.a. er at lede og fordele dit arbejde. Han kan ansætte og opsige dig og du modtager løn for de arbejdstimer, du er ansat.

Sagen hjemvises derfor til Y Kommune, som skal vurdere, om du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage arbejdsmarkedsydelse. Kommunen skal, i forbindelse med den ny afgørelse bl.a. tage stilling til, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet og om du opfylder beskæftigelseskravet.

Afgørelse

Y Kommunes afgørelse hjemvises derfor.

Scroll til toppen