Definition af lønmodtager – sømand

2011-047081

Det Sociale Ankenævns formand har på møde den 13. april 2012 behandlet din klage over X Kommunes afgørelse, hvorefter du ikke er berettiget til at modtage arbejdsmarkedsydelse, og har truffet følgende

Afgørelse

X Kommunes afgørelse hjemvises. Det betyder, at kommunen skal behandle sagen igen og sende dig en ny afgørelse.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse.

Redegørelse

Det fremgår af sagen, at du ifølge oplysninger fra (din arbejdsgiver) ophørte med at arbejde den 7. januar 2011 med sidste lønudbetaling den 14. januar 2011.

Du henvendte dig efterfølgende til Arbejdsmarkedskontoret i X Kommune og søgte om udbetaling af arbejdsmarkedsydelse.

Din arbejdsgiver har oplyst, at du var beskæftiget i perioder fra maj til december 2010 og at din timeløn udgjorde 72,63, svarende til SD`s cirkulære.

Ifølge oplysning fra X Kommune fik du mundtligt afslag på din ansøgning med henvisning til, at du var sømand.

Det fremgår af kommunens mail af 10. marts 2011, at kommunen oplyser alle sømænd om, at de ikke kan få arbejdsmarkedsydelse på baggrund af, at man i forbindelse med et kursus om arbejdsmarkedsydelse fik at vide, at forordningen kun gælder de landbaserede arbejdspladser. Kurset blev afholdt af Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked – som eksempel blev der henvist til, at fabriksarbejdere på en skibsfabrik ikke kunne få arbejdsmarkedsydelser, selv om skibet var forankret ved by eller bygd.

I klagen har du anført, at du er utilfreds med myndighedernes mundtlige afslag og at du er utilfreds med, at du ikke er blevet vejledt ordentligt.

Du anfører bl.a. at en arbejdstager er en person, der arbejder i en time, en uge eller en måned eller arbejder på akkord og at arbejdsgiveren holder regnskab ved at beskatte lønnen og indberette den til myndighederne.

Lovgrundlag

Ifølge § 3 i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse ydes arbejdsmarkedsydelse til lønmodtagere som kompensation for tab af indtægt forårsaget af uforskyldt ledighed, hjemsendelse eller sygdom.

I vejledningen om arbejdsmarkedsydelse defineres en lønmodtager som en person, der får lønnen udbetalt per time, uge, måned eller på akkord. Det er uden betydning om beskæftigelsen er i et kommunalt aktiveringsprojekt, tidsbegrænset ansættelse eller arbejde med løntilskud som led i en aktiveringsplan.

Vurdering

Det Sociale Ankenævns formand finder, at du er lønmodtager. Begrundelsen herfor er, at du er ansat af en arbejdsgiver, hvis funktion bl.a. er at lede og fordele dit arbejde. Han kan ansætte og opsige dig og du modtager timeløn for de arbejdstimer, du er ansat.

Sagen hjemvises derfor til X Kommune, som skal vurdere, om du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage arbejdsmarkedsydelse. Kommunen skal, i forbindelse med den ny afgørelse bl.a. tage stilling til, om du på ansøgningstidspunktet var uforskyldt ledig, stod til rådighed for arbejdsmarkedet og om du opfyldte beskæftigelseskravet.

Afgørelse

X Kommunes afgørelse hjemvises derfor.

Scroll til toppen