Fritagelse for at stå til rådighed – pasning af syg søn

2011-048931

Det Sociale Ankenævns formand har den 13. april 2012 behandlet din klage over Kommunens afgørelse af 6. april 2011 om offentlig hjælp.

Afgørelse

Kommunens afgørelse hjemvises til fornyet behandling. Det vil sige, at kommunen skal træffe en ny afgørelse.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed mv.

Redegørelse

Det er oplyst, at du og din samlever den (dato) fik en søn, der var født 3 måneder for tidligt.

Barnet blev flere gange opereret på grund af alvorlige (helbredsproblemer) med leverpåvirkning.

Ifølge erklæring af 3. januar 2011 fra overlæge NN var barnet fortsat særdeles lille og spinkel og vejede og målte langt under normalområdet for børn i hans alder. Overlægen anfører videre i erklæringen, at det drejer sig om en svær præmatur dreng, der har haft store og alvorlige tarmproblemer og fortsat er i dårlig trivsel. Det anbefales derfor, at han passes hjemme og således skånes for alt for mange infektioner i mindst 6 måneder endnu.

Det er oplyst, at dine barsels dagpenge ophørte den 18. december 2010. Det er desuden oplyst, at din samlever er under uddannelse og modtager 5.500,- kr. om måneden i studiestøtte.

Den 25. januar 2011 søgte du Kommunen om offentlig hjælp til forsørgelse.

Ved Kommunens afgørelse den 6. april 2011 fik du afslag på din ansøgning om offentlig hjælp. Af afgørelsen fremgår følgende: ”Din ansøgning blev drøftet og afvist under et møde den 1. april 2011. idet der ikke var mulighed for at yde offentlig hjælp og din R cpr.XXXX får uddannelsesstøtte, henviser jeg til muligheden for at få dækket jeres budgetunderskud i henhold til Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 Kap. 5 § 13 stk. 2. derudover har jeg under research fundet frem til, at du på grund af 6 måneder lang indlæggelse på hospital i forbindelse med for tidlig fødsel af jeres søn cpr.nr. XXXX i henhold til Landstingsforordning nr. 17, stk. 1 kan få barselsdagpengeperioden forlænget med 13 uger.

På den baggrund blev din anmodning om offentlig hjælp ikke imødekommet i stedet blev der fundet en anden mulighed gennem henvisning til at forlænge barselsperioden ligesom der henvises til at få dækket dokumenteret månedligt budgetunderskud.”

Den 7. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag på din ansøgning. Du har oplyst, at du, på grund af din samlevers uddannelsesstøtte ikke har modtaget hjælp siden dine barsels dagpenge ophørte den 23. december 2010. Du har henvendt dig til kommunen igen den 7. april 2011 om offentlig hjælp, men har ikke fået noget.

Det fremgår af kommunens journal oplysninger den 18. april 2011, at udvidelsen af dagpengeperioden ikke er gældende, idet den allerede var forlænget fra den 9. september 2010 til den 18. december 2010.

Kommunen har den herefter ifølge journal oplysningerne henvist til, at du kan få offentlig hjælp efter § 8. stk. 1 nr. 3 på i alt 630,- kr. om ugen. Beregningen fremgår ikke af sagen.

Du har ikke klaget over denne beslutning.

Lovgrundlag

Af § 2 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 fremgår, at enhver er forpligtet til forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.

Ifølge § 7 i samme forordning kan der ydes offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed samlivsophør eller lignende.

Ifølge forordningens § 8 kan kommunalbestyrelsen yde offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter, såfremt ansøgeren opfylder betingelserne i § 7, og er

1) ledig og ikke har et rimeligt tilbud om arbejde og aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder,

2) vurderet uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, eller

3) syg eller på barsel og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Ifølge § 7 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. skal kommunalbestyrelsen hvis der ansøges om, eller hvis der modtages hjælp på grund af problemer ud over ledighed vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de i § 5 nævnte, som kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder.

Vurdering

Det Sociale Ankenævns formand finder, at du er berettiget til offentlig hjælp fra henvendelsestidspunktet den 25. januar 2011.

Det forhold, at kommunen ved din ansøgning om offentlig hjælp, var af den opfattelse, at du fortsat var berettiget til at modtage barsels dagpenge, medfører ikke, at du så er udelukket fra at modtage offentlig hjælp fra henvendelsestidspunktet.

Det Sociale Ankenævns formand finder, at du ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet som betingelse for at modtage offentlig hjælp. Begrundelsen herfor er, at lægerne af hensyn til din søns helbred anbefalede, at han blev passet i hjemmet i en periode efter fødslen.

Det Sociale Ankenævns formand finder videre, at der ikke kan stilles krav om, at din samlever står til rådighed for arbejdsmarkedet for at du kan modtage offentlig hjælp.

Begrundelsen herfor er, at I er samlevende og ikke gift. Der eksisterer derfor ingen gensidig forsørgelsespligt mellem jer.

Afgørelse

Kommunen skal herefter foretage en beregning af offentlig hjælp med virkning fra den 25. januar 2011.

Scroll to Top