Ingen social begivenhed

2011-050737

Det Sociale Ankenævn har den 13. april 2012 behandlet din klage over Kommunens afgørelse af 4. maj 2011 om offentlig hjælp og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunens afgørelse opretholdes, dog med ændret begrundelse. Det betyder, at du ikke får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp.

Redegørelse

Du søgte den 3. maj 2011 Kommunen om offentlig hjælp.

Kommunen har den 4. maj 2011 truffet afgørelse om, at du ikke er berettiget til offentlig hjælp. Kommunen har begrundet afgørelsen med, at der ved den foretagne beregning af din og din samlevers økonomiske forhold er et overskud på 10.127,45 kroner.

Som lovgrundlag for beregningen har kommunen henvist til § 13 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006. Kommunen har citeret den anvendte bestemmelse, samt givet ankevejledning.

Du har i brev af 19. maj 2011 klaget til Det Sociale Ankenævn over kommunens afgørelse. Du har i din klage anført, at du mener, at kommunens udregning var forkert, idet kommunen ikke havde indberegnet den del af jeres huslejerestance, som I havde fundet det nødvendig at afdrage den 29. april 2011, nemlig over 13.000 kroner.

Det fremgår af sagen, at både du og din samlever har fast arbejde, du som timelærer og din samlever som (xx).

Jeres månedlige husleje udgør i øvrigt 1590,50 kroner.

Lovgrundlag

Ifølge § 7 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp kan kommunalbestyrelsen yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at du ikke var berettiget til at modtage offentlig hjælp.

Både du og din samlever havde fast arbejde.

Der er i sagen ingen oplysninger om, at I har været udsat for nogen anden social begivenhed i form af sygdom, barsel, samlivsophør eller lignende.

Da du eller din samlever således ikke har været udsat for nogen social begivenhed, er I ikke berettiget til offentlig hjælp.

Det Sociale Ankenævn skal bemærke, at den relevante bestemmelse ved vurdering af ansøgningen om offentlig hjælp her er forordningens § 7.

Kommunen skal først tage stilling til, om der er indtrådt en social begivenhed. Når dette, som i jeres sag, ikke er tilfældet, kan der ikke ydes offentlig hjælp.

Kommunen skulle således slet ikke foretage en økonomisk beregning, og henvisningen til § 13 er således ikke korrekt.

Afgørelse

Kommunens afgørelse af 4. maj 2011 opretholdes.

Du var ikke berettiget til at modtage offentlig hjælp.

Scroll to Top