Sygdom

2011-053403

Det Sociale Ankenævn har den 13. april 2012 behandlet din klage over kommunens afgørelse af 1. juli 2012 om arbejdsmarkedsydelse og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunens afgørelse er ikke korrekt. Det betyder, at du er berettiget til at modtage arbejdsmarkedsydelse fra den 3. juli 2011, hvor kommunen standsede udbetalingen af denne og frem til den 1. august 2011, hvor du blev tilkendt førtidspension.

Du får derfor medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse med senere ændringer.

Redegørelse

Det er oplyst, at du i marts 2011 blev undersøgt og i maj fik du stillet diagnosen (sygdom).

Kommunen traf den 3. juni 2011 afgørelse om afslag på offentlig hjælp, idet du havde en formue i form af en båd, som du ikke anvendte erhvervsmæssigt. Kommunen henviste i den forbindelse til § 19 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp. Kommunen citerede bestemmelsen og gav klagevejledning.

Den 1. juli 2011 traf kommunen afgørelse om ophør af arbejdsmarkedsydelse med sidste udbetalingsdag den 8. juli 2011. Kommunen begrundede afgørelsen med, at arbejdsmarkedsydelse under sygdom kan ydes i sammenlagt 13 uger. Som lovgrundlag henviste kommunen til § 7, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 1 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse. Kommunen oplyste om muligheden for råd og vejledning, samt gav klagevejledning.

I klagen af 7. juli 2011 anførte du, at din offentlige hjælp (arbejdsmarkedsydelse) stoppede den 8. juli og at du ansøgte om hjælp på grund af uarbejdsdygtighed. Du fik at vide, at du skulle sælge din båd eller dit hus. Du fik at vide, at din offentlige hjælp (arbejdsmarkedsydelse) stoppede, fordi du havde råd til at leje en bil. Endvidere oplyste du, at du havde gæld til banken, og havde udgifter til solarolie, el, og forsikringer.

Den 8. juli 2011 ansøgte P, på dine vegne, kommunen om førtidspension.

Det fremgår af lægeerklæring, dateret den 22. juli 2011, at du er (beskæftigelse), og at du på grund af lidelsen og behandlingen var meget træt og havde svært ved at klare dit arbejde med døgnvagterne. Du trivedes fortsat med arbejdet og hvis der var mulighed for et fleksjob, var der ingen tvivl om, at du ville have godt af denne tilknytning til arbejdspladsen.

Ifølge kommunes interne notat af 22. august 2011 modtog du arbejdsmarkedsydelse i perioden fra den 14. marts 2011 til og med den 3. juli 2011. I perioden fra den 19. marts 2011 til den 26. marts 2011 var du på kursus og fra den 7. marts 2011 begyndte du at stå til rådighed hos I. Den 8. marts 2011 meddelte du, at du var syg.

Endvidere fremgår af notatet, at du i marts-april 2011 havde kortere perioder, hvor du kunne arbejde. Du blev indlagt den 3. maj 2011. Den 14. juni 2011 blev du sygemeldt i en måned, da du var kommet i behandling.

Endelig anførte kommunen, at din arbejdsmarkedsydelse blev stoppet, fordi den blev opbrugt.

Den 29. august 2011 blev du tilkendt førtidspension med virkning fra den 1. august 2011.

Det fremgår af brev af 9. september 2011, at du i perioden 31. marts til 12. maj 2011 og igen fra 26. maj til den 7. juli 2011 modtog arbejdsmarkedsydelse. I perioden 26. juli til den 30. august 2011 modtog du offentlig hjælp. Du modtog desuden den 2. og 16. august 2011 hjælp til husleje (olie) og til el-regning.

I brev af 9. november 2011 til Det Sociale Ankenævn redegjorde A (på dine vegne) for sagens forløb, herunder at kommunen under din sygdom standsede udbetaling af sygedagpenge med henvisning til 13-ugers reglen. A henviste til, at du efterfølgende modtog offentlig hjælp, svarende til 744 kr. hver 14. dag. A vurderede, at dette beløb var for lavt i henhold til gældende lovgivning om offentlig hjælp og henviste til Landstingsforordning om offentlig hjælp § 13, stk. 5.

Lovgrundlag

Efter § 3 i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse ydes arbejdsmarkedsydelse til lønmodtagere som kompensation for tab af indtægt forårsaget af uforskyldt ledighed, hjemsendelse eller sygdom.

Efter § 4 i samme forordning udbetaler kommunalbestyrelsen arbejdsmarkedsydelse, når en ledig, hjemsendt eller syg person i de seneste 13 uger har haft beskæftigelse som lønmodtager og i denne periode har haft mindst 182 timers beskæftigelse. Perioder med arbejdsmarkedsydelse tæller ikke som optjent beskæftigelse.

Efter § 7 i samme forordning udbetales arbejdsmarkedsydelse under ledighed eller hjemsendelse fra første henvendelsesdag efter hjemsendelsen eller ledighedens indtræden og den kan ydes i sammenlagt 13 uger.

Efter § 8 kan en person modtage arbejdsmarkedsydelse under sygdom, der medfører uarbejdsdygtighed. Personen skal underrette kommunalbestyrelsen om, at personen midlertidigt ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis sygdommen varer 2 uger eller derover, eller er forårsaget af en arbejdsskade, udbetales ydelsen dog fra 1. sygedag.

Efter § 9 skal kommunen ved sygdom ud over 3 uger eller ved hyppige sygemeldinger af kortere varighed, foretage en vurdering af, om personen skal overgå til at modtage anden form for hjælp.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at du var berettiget til at modtage arbejdsmarkedsydelse i perioden efter den 3. juli 2011, hvor kommunen standsede udbetalingen som følge af, at du havde modtaget denne ydelse i 13 uger.

Begrundelsen herfor er, at dit fravær fra arbejdsmarkedet skyldtes sygdom og ikke ledighed, hjemsendelse eller tilsvarende.

Det Sociale Ankenævn har ved afgørelsen lagt vægt på, at forordningens § 7 alene nævner ledige og hjemsendte. Det vil sige, at bestemmelsens begrænsning af perioden for udbetaling af arbejdsmarkedsydelse til 13 uger, kun vedrører disse grupper.

Det Sociale Ankenævn skal desuden henvise til forordningens § 8, som vedrører arbejdsmarkedsydelse i tilfælde af sygdom. Denne bestemmelse indeholder ikke en tilsvarende begrænsning som forordningens § 7.

Det er derfor Det Sociale Ankenævns vurdering, at 13 ugers begrænsningen ikke har betydning for perioder med uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, men alene vedrører fravær fra arbejdsmarkedet på grund af ledighed, hjemsendelse mv.

Kommunen skal derfor udbetale arbejdsmarkedsydelse til dig fra den 3. juli 2011 og frem til den 1. august 2011, hvor du tilkendtes førtidspension.

Det Sociale Ankenævn er opmærksom på, at du i perioder har forsøgt at genoptage dit arbejde, men at dette kun er lykkedes i begrænset omfang på grund af din lidelse. Du ses ikke på noget tidspunkt at have været raskmeldt.

Som følge af resultatet af denne afgørelse har Det Sociale Ankenævn ikke taget stilling til, om kommunens afgørelse af 3. juni 2011om offentlig hjælp var i overensstemmelse med forordningen. Det Sociale Ankenævn har heller ikke vurderet, om der er grundlag for at kræve tilbagebetaling af den offentlige hjælp, som du har modtaget i de perioder, hvor arbejdsmarkedsydelsen fejlagtigt var standset.

Kommunen skal herefter udbetale den arbejdsmarkedsydelse til dig, som du ifølge denne afgørelse har til gode.

Afgørelse

Kommunens afgørelse af 12. april 2010 ændres. Det betyder, at du var berettiget til at modtage arbejdsmarkedsydelse under din sygdom indtil den 1. august, hvor du tilkendtes førtidspension.

Scroll til toppen