Konkurrencenævnets afgørelse af den 15. juni 2012: Olieforhandleraftaler mellem KNI Polaroil A/S og olieforhandlere

Konkurrencenævnet modtog den 31. august 2010 anmeldelse af KNI Polaroil A/S’ standard detailforhandleraftale. Aftalen regulerer forholdende mellem KNI Polaroil A/S og dets olieforhandlere.

Det relevante produktmarked er markedet for flydende brændstoffer og det relevante geografiske marked er Grønland. Aftalen vurderes at have virkning på detailforhandlermarkedet for flydende brændstof i Grønland.

KNI Polaroil vurderes at have en markedsandel på 99 % af engrosmarkedet for flydende brændstof i Grønland. Som følge af aftalen er markedet opdelt i en række geografiske enheder, hvor de enkelte olieforhandlere, som altovervejende hovedregel, besidder 100 % af markedsandelene.

Konkurrencenævnet har vurderet standard detailforhandleraftalen, herunder særligt dens bestemmelser om geografisk områdetildeling, kvantitativ selektiv distribution samt bindende videresalgspriser.

Konkurrencenævnet finder at disse bestemmelser udgør konkurrencebegrænsende foranstaltninger i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvorefter der kan udstedes påbud efter § 6, stk. 4, medmindre aftalen opfylder betingelserne for fritagelse efter § 8, stk. 1.

Efter en vurdering af KNI Polaroil A/S’ anbringender, er det Konkurrencenævnets opfattelse, at hverken bestemmelsen om geografisk områdetildeling eller kvantitativ selektiv distribution i KNI Polaroil A/S’ standard detailforhandleraftale, opfylder alle fire kumulative betingelser i konkurrencelovens § 8, stk. 1 for at opnå fritagelse fra § 6, stk. 1.

Det konstateres at selvom en konkurrencebegrænsning eventuelt skulle fremgå af en servicekontrakt, kan dette ikke i sig selv bevirke, at betingelsen i § 8, stk. 1, nr. 3, om at aftalen ikke må pålægge virksomhederne begrænsninger som er unødvendige for at nå aftalens mål, er opfyldt.

Servicekontrakter indgås med hjemmel i Finansloven, der som udgangspunkt alene indeholder bevillingsmæssig hjemmel. Det er derfor ikke tilstrækkelig forudsætning for gyldigheden af en konkurrencebegrænsende bestemmelse, at den har hjemmel i en servicekontrakt. Det må tillige stilles som krav, at konkurrencebegrænsningen har udtrykkelig hjemmel i Finansloven.

2010 037150 DK
Scroll to Top