Betaling af reparation af bolig efter hærværk begået af klageren med vidtgående handicap

Sags nr. 2013-082390

Det Sociale Ankenævn har på møde den 30. august 2013 behandlet din klage over Kommunen´s afgørelse af 2. april 2013, hvorefter du fik afslag på betaling af reparationsudgifter vedrørende din bolig og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse opretholdes. Det betyder at kommunens afgørelse er korrekt, og at du derfor ikke får medhold i din klage.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap med senere ændringer og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16.december 2010 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Redegørelse

Det fremgår af sagen, at du er vidtgående handicappet. Du har diagnosen skizofreni og har i en periode været meget psykotisk.

I den periode, hvor du var psykotisk, ødelagde du din bolig, idet du fjernede stikkontakter og andre elinstallationer, brækkede gulve op, rev vægge ned m.m. Du har lejet din bolig gennem Boligselskabet X og Boligselskabet X vurderer, at det vil koste 103.798 kroner at reparere boligen, sådan at den bliver i samme stand, som før du ødelagde den.

Du har ansøgt Kommune om betaling af udgifterne i henhold til Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap med senere ændringer.

I brev af 2. april 2013 meddelte Kommunen dig afslag på din ansøgning. Kommunen begrundede afgørelsen med, at erstatning som følge af udøvet hærværk ikke kan dækkes som en merudgift i forbindelse med handicappet. Kommunen anfører endvidere i sin afgørelse, at sagen henhører til reglerne om det almindelige erstatningsansvar.

Kommunen havde, forinden kommunen traf afgørelse, forelagt sagen for Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, som i e-mail af 31. oktober 2012 blandt andet har oplyst, at handicapforordningen ikke giver hjemmel til, at der fra det offentliges side kan ydes hjælp, når en person har begået hærværk. Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling har endvidere anført, at udgangspunktet er, at psykisk syge personer er erstatningsansvarlige efter samme regler som andre personer.

Du har i brev af 3. april 2013 klaget til Det Sociale Ankenævn over kommunens afgørelse. Der er i klagen ikke anført nye oplysninger.

Lovgrundlag

Det fremgår af § 6 i Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap med senere ændringer, at hjælp kan ydes i form af rådgivning, vejledning og støtte, optræning, institutionsanbringelse, samt tildeling af økonomisk hjælp til væsentlige merudgifter i forbindelse med handicappet.

Af § 7 i samme forordning fremgår, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvilken hjælp der kan ydes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om eksempelvis

1) hjælp til anskaffelse af hjælpemidler,

2) hjælp til ansættelse af støttepersoner,

3) hjælp til aflastning af forældre eller andre, der varetager den daglige omsorg for en handicappet i hjemmet,

4) hjælp til konsulentbistand,

5) hjælp til indretning og ændring af den handicappedes bolig,

6) hjælp til undervisning, kursusvirksomhed m.v. af pårørende og andre, som derigennem sættes i stand til at lette og forbedre den handicappedes hverdag,

7) hjælp til etablering af bokollektiver og beskyttede boenheder,

8) ophold på døgninstitution, så vidt muligt i Grønland,

9) besøgsrejse eller ferierejse til den handicappede, eller i særlige tilfælde pårørende, i forbindelse med den handicappedes ophold på institution uden for hjemstedet,

10) udarbejdelse af handlingsplan efter endt skolegang.

Det fremgår af § 12 i selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. december 2010 om hjælp til personer med vidtgående handicap, at når en person med vidtgående handicap har væsentlige merudgifter som følge af handicappet, kan der ydes økonomisk hjælp til merudgifterne.

Stk. 2. Væsentlige merudgifter kan eksempelvis opstå ved:

1) Anskaffelse af møbler og andet inventar i hjemmet, hvis et bestemt og ofte dyrt produkt er nødvendigt.

2) Anskaffelse af tøj og sko, hvis handicappet medfører, at det slides usædvanligt hurtigt.

3) Anskaffelse af særlige madvarer, hvis de er nødvendige på grund af handicappet, f.eks. på grund af allergi.

4) Ekstra udgifter til vask.

5) Anskaffelse af pleje- og hygiejneartikler som engangsbleer, uridomer, m.m., som sundhedsvæsenet ikke leverer.

6) Kørsel med taxa, hvis der ikke lokalt er andre brugbare transportmidler.

Stk. 3. Merudgiften beregnes så vidt muligt som differencen mellem normaludgiften og ekstraudgiften på grund af handicappet.

Ifølge § 13 i samme bekendtgørelse gælder, at der er alene tale om en væsentlig merudgift, hvis merudgiften udgør over 500 kr.

Stk. 2. Flere mindre udgifter, der i en samlet ansøgning udgør mere end 500 kr., kan bevilges dækket.

Stk. 3. Flere løbende udgifter, der tilsammen i en samlet ansøgning udgør mere end 500 kr., kan bevilges dækket. Løbende udgifter under 500 kr. om året kan ikke bevilges dækket.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at du ikke er berettiget til at få økonomisk hjælp til dækning af de udgifter, der er forbundet med renovering af din bolig, efter det oplyste 103.798 kroner, efter at du ødelagde lejligheden.

Det Sociale Ankenævn har ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke i Landstingsforordning nr.7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap med senere ændringer, er hjemmel til at yde økonomisk hjælp/ erstatning for begået hærværk.

Det Sociale Ankenævn kan ikke tage stilling til de forsikringsretlige aspekter i sagen.

Afgørelse

Det Sociale Ankenævn opretholder således Kommunen´s afgørelse.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunia

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap med senere ændringer.

§ 6. Hjælp kan ydes i form af rådgivning, vejledning og støtte, optræning,

institutionsanbringelse, samt tildeling af økonomisk hjælp til væsentlige merudgifter i forbindelse med handicappet.

§ 7. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvilken hjælp der kan ydes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om eksempelvis

1) hjælp til anskaffelse af hjælpemidler,

2) hjælp til ansættelse af støttepersoner,

3) hjælp til aflastning af forældre eller andre, der varetager den daglige omsorg for en

handicappet i hjemmet,

4) hjælp til konsulentbistand,

5) hjælp til indretning og ændring af den handicappedes bolig,

6) hjælp til undervisning, kursusvirksomhed m.v. af pårørende og andre, som derigennem

sættes i stand til at lette og forbedre den handicappedes hverdag,

7) hjælp til etablering af bokollektiver og beskyttede boenheder,

8) ophold på døgninstitution, så vidt muligt i Grønland,

9) besøgsrejse eller ferierejse til den handicappede, eller i særlige tilfælde pårørende, i

forbindelse med den handicappedes ophold på institution uden for hjemstedet,

10) udarbejdelse af handlingsplan efter endt skolegang.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. december 2010 om hjælp til personer med vidtgående handicap

Væsentlige merudgifter

§ 12. Når en person med vidtgående handicap har væsentlige merudgifter som følge af handicappet, kan der ydes økonomisk hjælp til merudgifterne.

Stk. 2. Væsentlige merudgifter kan eksempelvis opstå ved:

1) Anskaffelse af møbler og andet inventar i hjemmet, hvis et bestemt og ofte dyrt produkt er nødvendigt.

2) Anskaffelse af tøj og sko, hvis handicappet medfører, at det slides usædvanligt hurtigt.

3) Anskaffelse af særlige madvarer, hvis de er nødvendige på grund af handicappet, f.eks. på grund af allergi.

4) Ekstra udgifter til vask.

5) Anskaffelse af pleje- og hygiejneartikler som engangsbleer, uridomer, m.m., som sundhedsvæsenet ikke leverer.

6) Kørsel med taxa, hvis der ikke lokalt er andre brugbare transportmidler.

Stk. 3. Merudgiften beregnes så vidt muligt som differencen mellem normaludgiften og ekstraudgiften på grund af handicappet.

§ 13. Der er alene tale om en væsentlig merudgift, hvis merudgiften udgør over 500 kr.

Stk. 2. Flere mindre udgifter, der i en samlet ansøgning udgør mere end 500 kr., kan bevilges dækket.

Stk. 3. Flere løbende udgifter, der tilsammen i en samlet ansøgning udgør mere end 500 kr., kan bevilges dækket. Løbende udgifter under 500 kr. om året kan ikke bevilges dækket.

Scroll til toppen