Det Sociale Ankenævns årsberetning 2009

Forord

Det Sociale Ankenævn aflægger den årlige beretning til Landstinget i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation § 10 stk. 5.

Beretningen følger kalenderåret og indeholder en kort redegørelse over Det Sociale Ankenævns virke, statistik over modtagne klager og afsluttede sager.

Beretningen kan findes på Det Sociale Ankenævns hjemmeside: www.dsa.gl

Det Sociale Ankenævn vil alene orientere kommunerne, Kanukoka, Landstingets Ombudsmand, Rigsombudsmanden og Socialrådgiveruddannelsen om, at beretningen er lagt på hjemmesiden.

Det Sociale Ankenævns Sekretariat kan efter aftale udlevere eller tilsende kopi af årsberetningen i papirform.

Det Sociale Ankenævns Sekretariat kan kontaktes på følgende måde:

Adresse:
Hans Egedesvej 3
Postboks 689
3900 Nuuk

Mail: dsa@nanoq.gl
Telefon nr: 32 80 33
Fax nr: 32 78 50

November 2012

Naja Joelsen
Formand.

Ankenævnets lovgrundlag

I 1980 påbegyndte Det Sociale Ankenævn sit virke.

Det Sociale Ankenævns kompetence fremgår af § 8, stk. 1 og 2 i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation.

Det Sociale Ankenævn er klageinstans for afgørelser truffet i medfør af det sociale regelsæt af en kommune eller Departementet for Familie, Kultur, Kirke og ligestilling, det tidligere Departementet for Sociale Anliggender.

Ankenævnets virke er nærmere reguleret i forordningens §§ 9 – 11.

Generelt om Det Sociale Ankenævn

Det Sociale Ankenævn er landets øverste administrative klageinstans på det sociale område.

Det er en administrativ, domstolslignende myndighed, som er uafhængig af

instrukser og udtalelser fra myndigheder eller andre, om hvordan de enkelte sager skal

behandles og afgøres.

Det Sociale Ankenævns opgaver er blandt andet at træffe afgørelse i:

 • førtids- og alderspensionssager
 • offentlig hjælp sager
 • børnesager
 • sager om pension efter Nordisk konvention
 • sager på det øvrige sociale område
 • sager hvor to kommuner er uenige om betaling af udgifter på det sociale område

Det Sociale Ankenævns afgørelser er derfor som udgangspunkt endelige og kan ikke påklages til en anden myndighed.

Undtaget herfra er afgørelser om anbringelse af børn uden samtykke. Det fremgår direkte af § 8 stk. 3 i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation, at disse afgørelser kan indbringes for retten.

I praksis betyder det, at borgerne kan klage over de fleste afgørelser, der er truffet af kommunen på det sociale område.

Det Sociale Ankenævns formål er også, at afgørelser, særligt principafgørelser skal danne et klart og værdifuldt vejlednings- og praksisgrundlag for kommuner og andre faglige interessenter.

På den måde er Det Sociale Ankenævn med til at sikre, at der træffes fyldestgørende og korrekte afgørelser, uanset hvor i landet man bor.

Sammensætning

Det Sociale Ankenævn bestod i beretningsåret af 1 formand, som var jurist og 3 medlemmer, som havde kendskab til den sociale lovgivning og indsigt i socialpolitiske forhold.

Formand:
Naja Joelsen, Nuuk

Medlemmer:
Bendt Frederiksen, Nuussuaq ved Upernavik
Nukákuluk Kreutzmann, Nuuk
Stine Egede Nørbæk, Qaqortoq

Det Sociale Ankenævn afholdt 4 nævnsmøder i beretningsåret: februar, maj, juni og september.

På hvert møde behandles mellem 30-40 sager.

Sager afgøres ved stemmeflertal. Det vil sige, at Det Sociale Ankenævns afgørelser bliver truffet af formanden og de beskikkede medlemmer. Hver enkelt sag gennemgås og afgøres på mødet.

Ankenævnets virksomhed 2009

Det Sociale Ankenævn havde i beretningsåret fokus på at forkorte sagsbehandlingstiden.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde en rapport om, hvordan sagsbehandlingen kunne forkortes og smidiggøres, uden at det gik ud over borgernes retssikkerhed og kvaliteten i sagsbehandlingen. Rapporten blev afleveret til departementet i sommeren 2009.

Det Sociale Ankenævn havde også fokus på, at kendelserne skulle have en høj kvalitet, da dette er væsentligt for at sikre borgernes retssikkerhed.

I 2009 havde Det Sociale Ankenævn derfor meget fokus på at få behandlet de mange indkomne sager både hurtigt og med en høj faglig kvalitet.

Ankenævnet modtog i beretningsåret 276 sager og afsluttede 349 sager.

Fordeling af kendelser

fra Det Sociale Ankenævn i 2009

Alderspension og førtidspension: 42 sager
Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel, og adoption: 0 sager
Offentlig hjælp: 32 sager
Takstmæssig hjælp/arbejdsmarkedsydelse: 5 sager
Hjælp til børn og unge: 4 sager
Hjælp til personer med vidtgående handicap: 71 sager
Børnetilskud: 1 sag
Boligsikring: 0 sager
Underholdsbidrag: 0 sager
Institutioner: 0 sager

Formanden har truffet afgørelse i 85 sager
Sekretariatet har afvist 75 sager
Andre afsluttede sager 31 sager

I alt 315 sager

Det Sociale Ankenævns Sekretariat har på grund af kommunesammenlægningerne ikke ført statistik over, hvordan klagerne fordeler sig på kommunerne i beretningsåret.

Det Sociale Ankenævns Sekretariat

Sekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Det Sociale Ankenævn. Sekretariatet hører under Styrelsen for Råd og Nævn.

Sekretariatet bestod i beretningsåret af 2 jurister og 1 kontormedarbejder. I 3 måneder var der desuden udlånt en jurist fra Ankestyrelsen i Danmark.

Sekretariatets opgaver er at

 • oprette sager
 • bekræfte modtagelse af klagen
 • afvise behandling af klagen pga. klagefristen
 • afvise pga. manglende kompetence
 • indhente oplysninger
 • forberede sager til nævnsmøder
 • udsende kendelser
 • offentliggøre principielle kendelser på hjemmesiden

Sekretariatet stod også for at arrangere nævnets møder.

Offentliggjorte kendelser

Det Sociale Ankenævn offentliggjorde i 2009 i alt 44 kendelser. Da der i beretningsåret var fokus på borgernes retssikkerhed, var det vigtigt for Det Sociale Ankenævn at redegøre for den praksis inden for den sociale lovgivning, som kommunerne skulle følge.

De fleste af de offentliggjorte kendelser drejede sig om: manglende overholdelse af sagsbehandlingsregler, herunder begrundelse for afgørelse og henvisning til regler, konkret vurdering af borgernes arbejdsevne, social begivenhed. Det vil sige almindeligt forekommende spørgsmål, som kommunerne havde vanskeligt ved at vurdere i overensstemmelse med lovgivningen.

Samtlige offentliggjorte kendelser kan læses på Det Sociale Ankenævns hjemmeside: www.dsa.gl

Scroll to Top