Beregning af offentlig hjælp – banklån og fagforening

Sags nr.2012-069607

Det Sociale Ankenævn har den 13. december 2012 behandlet din klage over Kommunens afgørelse af 12. januar 2012 om offentlig hjælp og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunens afgørelse opretholdes. Det betyder, at kommunens afgørelse er korrekt, og du får således ikke medhold i din klage.

Sagen afgøres efter Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp samt Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Redegørelse

Du søgte den 12. januar 2012 Kommunen om offentlig hjælp.

Kommune traf samme dag afgørelse i sagen. Kommunen meddelte dig afslag på din ansøgning og henviste til Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 § 13, stk. 2, og anførte som begrundelse, at du havde overskud i din økonomi i december 2011.

Der er i afgørelsen ikke anført nogle konkrete oplysninger om personlige, økonomiske eller sociale forhold.

Den anførte lovbestemmelse er ikke citeret.

Der er anført ankevejledning.

Du har klaget til Det Sociale Ankenævn i brev af 21. februar 2012. Som begrundelse for klagen har du anført, at den offentlige hjælp, du modtager, ikke modsvarer de udgifter, du har generelt, og specielt til din diabetes.

Kommunen har indsendt journalnotat, samt dokumentation for dine indtægter og udgifter. Der er tillige indsendt beregningsark.

Det fremgår af sagens akter, at du blev opsagt fra dit arbejde den 12. december 2011, og at du skulle modtage arbejdsmarkedsydelse fra 23. december 2011.

Du har ikke anket kommunens afgørelse om arbejdsmarkedsydelse.

Du fik den 23. december 2011 udbetalt 3869 kroner, og den 6. januar 2012 fik du udbetalt 3734 kroner. Det svarer til en månedlig indtægt på 8236 kroner. Din husleje udgjorde 3996 kroner, el 448 kroner. Udgifter til mad og andre livsfornødenheder udgjorde 1505,71 kroner.

Det fremgår af sagen, er du er enlig og ikke har børn under 18 år.

Lovgrundlag

Efter § 13 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp gælder, at størrelsen på offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter fastsættes skønsmæssigt ud fra modtageren af offentlig hjælps hidtidige levevilkår, forsørgelsesforpligtelser, en eventuel ægtefælle, registreret partner eller dermed ligestillet samlevers indtægter, faste udgifter og lokale forhold.

Der kan kun udbetales offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter til modtageren af offentlig hjælp og dennes families nødvendige underhold samt til rimelige udgifter til husleje, forbrugsafgifter og andre faste udgifter.

Ifølge § 22 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning skal en afgørelse, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Ifølge § 24 i samme landstingslov skal en begrundelse for en afgørelse indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Vurdering

Da afgørelsen ikke opfylder sagsbehandlingslovens krav, behandler Det Sociale Ankenævn din klage, uanset klagens sene indgivelse.

Det Sociale Ankenævn finder, at resultatet af kommunens afgørelse af 12. januar 2012 er korrekt.

Det Sociale Ankenævn har herved lagt vægt på, at din indtægt svarer til en månedlig indtægt på 8236 kroner. Dine udgifter til el og husleje samt til mad og andre livsfornødenheder udgør 5949 kroner. Der er således et overskud i din økonomi på 2287 kroner per måned.

Du har anført, at din indkomst ikke rækker til at betale dit banklån. Da offentlig hjælp kun kan bevilges til forsørgelse og til faste udgifter til modtageren af offentlig hjælp og dennes families nødvendige underhold, kan der som hovedregel ikke bevilges offentlig hjælp til betaling af banklån, idet afdrag på lån indirekte er en forøgelse af formue. Dette gælder dog ikke, hvis for eksempel lånet er optaget til køb af udstyr eller lignende, der er nødvendigt til udøvelsen af ens hovederhverv.

Du henvises derfor til at indgå en aftale med banken.

Der bevilges ej heller offentlig hjælp til fagforening, da det ikke er et lovkrav, at man skal være medlem af en fagforening eller A-kasse for at kunne modtage arbejdsmarkedsydelse.

Du har tillige anført, at dine indtægter ikke modsvarer dine udgifter til blandt andet diabetes. Da receptpligtig medicin er gratis, og da du ikke har dokumenteret nødvendige merudgifter pga. diabetes, kan dette ej heller føre til et andet resultat.

Det Sociale Ankenævn finder, at Kommune i sin afgørelse skulle have citeret de relevante lovbestemmelser, ligesom de konkrete forhold, der blev lagt til grund ved afgørelsen, skulle have været anført.

Afgørelse

Kommunens afgørelse af 12. januar 2012 opretholdes.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommune, hovedkontoret og kontoret i C

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren

1) har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og

2) ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter.

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter, såfremt ansøgeren opfylder betingelserne i § 7, og er

1) ledig og ikke har et rimeligt tilbud om arbejde og aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder,

2) vurderet uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, eller

3) syg eller på barsel og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler vedrørende betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter, herunder om rådighedskravet, og hvornår ansøgeren vurderes uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer.

§ 13. Størrelsen på offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter fastsættes skønsmæssigt udfra modtageren af offentlig hjælps hidtidige levevilkår, forsørgelsesforpligtelser, en eventuel ægtefælle, registreret partner eller dermed ligestillet samlevers indtægter, faste udgifter og lokale forhold.

Stk. 2. Der kan kun udbetales offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter til modtageren af offentlig hjælp og dennes families nødvendige underhold samt til rimelige udgifter til husleje, forbrugsafgifter og andre faste udgifter.

Stk. 3. Beløbet fastsættes på grundlag af de faktiske udgifter og udfra fordelene ved eventuelt bofællesskab. Offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter kan som hovedregel maksimalt udgøre 65% af mindstelønnen for en ikke-faglært lønmodtager efter overenskomsten mellem SIK og Landsstyret, jf. dog stk. 4.

Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

§ 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Stk. 3. Begrundelsens indhold kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jf. § 15.

Scroll to Top