Betaling af huslejerestance – rekvisition

Sags nr.2012-062038

Det Sociale Ankenævn har den 13. december 2012 behandlet din klage over Kommunen´s afgørelse af 6. februar 2012 om afslag på hjælp

til betaling af huslejerestance og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse opretholdes. Det betyder, at resultatet af kommunens afgørelse er korrekt. Du får derfor ikke medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v.

Redegørelse

Det fremgår af sagen, at du har et alkoholmisbrug.

Ifølge kommunens journalnotat af 3. november 2011 har dine forældre ved flere lejligheder meldt dig til de sociale myndigheder, da du kun bruger en lille del af den offentlige hjælp til madvarer og resten bruger du til at købe spiritus. Forældrene passer din datter i weekenderne, og de vil gerne vide, hvorfor kommunen udbetaler den offentlige hjælp i form af rede penge. Forældrene har om aftenen den 28. oktober 2011 henvendt sig telefonisk for at høre, om du ikke kan få hjælpen på anden vis.

Det fremgår desuden af samme notat, at din offentlige hjælp fra den 3. november 2011 bliver udbetalt i form af rekvisitioner i henhold til §16, stk. 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007. Du fik 650 kr. gældende for uge 44.

Den 24. januar 2012 traf kommunen afgørelse om, at du vil få udbetalt offentlig hjælp på rekvisition. Kommunen begrundende afgørelsen med, at du flere gange er blevet kontaktet telefonisk, da du i flere dage ikke har haft kontakt til dine børn på grund af alkoholpåvirkning.

Som lovgrundlag henviste kommunen til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handleplaner, rådighed m.v. § 16. Kommunen gav ankevejledning.

I klagen af 3. februar 2012 anførte du, at du ikke køber spiritus for den offentlige hjælp, du får. Du bruger den til mad, og du er træt af, at du ikke havde penge i flere måneder.

Lovgrundlag

Ifølge § 17, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp kan offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter udbetales som naturalhjælp eller direkte til regningsudskriver, når særlige forhold taler for det.

Ifølge § 18, stk. 2 i samme forordning kan kommunen undtagelsesvis udbetale offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter for kortere perioder, hvis en modtager af offentlig hjælp skønnes ikke selv at kunne administrere den offentlige hjælp til forsørgelse og til faste udgifter. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen særligt tage hensyn til, at eventuelle børns behov tilgodeses.

Det fremgår desuden af § 16 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v., at udbetaling af hjælp som naturalydelser eller direkte til regningsudskriver ikke kan ske ved førstegangshenvendelser, men alene når det er konstateret, at den pågældende misbruger hjælpen, eller ikke selv kan administrere hjælpen, jf. dog stk. 3.

Ifølge stk. 2 i samme bekendtgørelse skal kommunalbestyrelsen ved beslutning om udbetaling som naturalhjælp tage særligt hensyn til, at eventuelle børns behov tilgodeses.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at kommunen er berettiget til at udbetale offentlig hjælp til dig på rekvisition.

Begrundelsen herfor er, at du i flere år har haft alkoholproblemer, som medfører, at du ikke er i stand til at tage ordentlig vare på din datter. Det er Det Sociale Ankenævns vurdering, at du ikke anvender offentlig hjælp til dækning af dit og din datters behov.

Det Sociale Ankenævn tiltræder derfor kommunens afgørelse om, at du skal have udbetalt offentlig hjælp på rekvisition for at sikre jeres basale behov.

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse opretholdes.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen, hovedkontoret og kontor i A

Lovgrundlag (DK)

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

§ 17. Offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter kan udbetales kontant til modtageren af offentlig hjælp, overføres til et pengeinstitut eller lignende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter kan udbetales som naturalhjælp eller direkte til regningsudskriver, når særlige forhold taler for det.

§ 18. Offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter udbetales forud hver 14. dag. Dog kan der ske udbetaling af offentlig hjælp til betaling af faste udgifter i den periode, hvor de forfalder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis udbetale offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter for kortere perioder, hvis en modtager af offentlig hjælp skønnes ikke selv at kunne administrere den offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen særligt tage hensyn til, at eventuelle børns behov tilgodeses.

Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler for udbetaling af offentlig hjælp, herunder regler om dokumentation.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v.

§ 16. Udbetaling af hjælp som naturalydelser eller direkte til regningsudskriver kan ikke ske ved førstegangshenvendelser, men alene når det er konstateret, at den pågældende misbruger hjælpen, eller ikke selv kan administrere hjælpen, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved beslutning om udbetaling som naturalhjælp tage særligt hensyn til, at eventuelle børns behov tilgodeses.

Stk. 3. Såfremt trangssituationen er opstået selvforskyldt, eller der skal tages særlige hensyn til børn, skal udbetaling af offentlig hjælp ske som naturalydelser ved førstegangshenvendelser.

Scroll til toppen