Kommunens vejledningspligt

Sags nr.2011-045894

Det Sociale Ankenævn har den 13. december 2012 behandlet din klage af 25. januar 2011 over Kommunens afgørelse af 27. december 2010 om arbejdsmarkedsydelse og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunens afgørelse ændres. Det betyder, at kommunens afgørelse er forkert, og at du derfor får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse.

Redegørelse

Det er oplyst, at du i perioden fra den 28. juni 2010 til den 10. december 2010 var beskæftiget hos Arbejdsplads A.

Kommunen har oplyst, at arbejdsophøret skyldtes hjemsendelse.

Det fremgår desuden af oplysningerne fra kommunen, at du søgte om arbejdsmarkedsydelse den 3. januar 2011. Ifølge arbejdsmarkedskontoret er dit timeantal i arbejdsperioden opgjort til 386,6.

Ved kommunens skriftlige afgørelse af 27. december 2011 blev du bevilget arbejdsmarkedsydelse i henhold til § 4 stk. 1 nr. 3 i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006.

Det fremgår af afgørelsen, at arbejde formidles hver anden fredag fra 10-12 med opstart den 30. december 2011 og at du er forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du har klaget over afgørelsen den 25. januar 2011 og oplyst, at du holdt op med at arbejde den 9/10. december. Du henvendte dig den 21. eller 22. december til kommunen og søgte om arbejdsmarkedsydelse. Der blev ikke sagt noget om stempling på arbejdsmarkedskontoret.

Du anfører, at da det var første gang du prøvede, ventede du. Da der ikke var indsat penge på din konto den 7. januar henvendte du dig til kommunekontoret, hvor du fik at vide, at det var fordi du ikke havde stemplet. Du fik at vide, at du skulle stemple den 14. januar. Sagsbehandleren havde oplyst, at du skulle få dit tilgodehavende udbetalt fra den dag, dit arbejde ophørte, men du fik kun udbetaling for 14 dage.

Lovgrundlag

Ifølge § 1 i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse er formålet med arbejdsmarkedsydelsen bl.a. at sikre registrerede hjemsendte og ledige, som har en tilknytning til arbejdsmarkedet, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i uforskyldte ledighedsperioder og hjemsendelsesperioder.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn har lagt til grund, at du rettede henvendelse til kommunen den 22. december 2011.

Det Sociale Ankenævn finder, at kommunen har pligt til at vejlede dig om muligheden for at få arbejdsmarkedsydelse og betingelserne derfor.

Det Sociale Ankenævn finder herefter, at du var berettiget til at modtage arbejdsmarkedsydelse fra den 22. december 2011.

Det Sociale Ankenævn har herved lagt vægt på, at du ikke har modtaget den rette vejledning og at det var første gang, du var arbejdsledig efter en hjemsendelse.

Dertil kommer, at sagen er dårligt oplyst fra kommunens side.

Afgørelse

Kommunens afgørelse ændres. Ændringen medfører, at du er berettiget til arbejdsmarkedsydelse fra den 22. december 2010,hvor du første gang rettede henvendelse til kommunen herom.

Lovgrundlaget er vedlagt afgørelsen.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen

Kopi til afdeling

Lovgrundlag(DK)

Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse

§ 1. Formålet med arbejdsmarkedsydelsen er at sikre registrerede hjemsendte og ledige, som har en tilknytning til arbejdsmarkedet, samt syge en økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i uforskyldte ledighedsperioder, hjemsendelsesperioder og sygdomsperioder.

§ 2. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver opsagt på grund af egne forhold. Kommunalbestyrelsen afgør, om ansøgeren er selvforskyldt ledig.

Stk. 2. Som lønmodtagere anses personer, der i henhold til overenskomst eller aftale er ansat hos en arbejdsgiver, og som er underlagt dennes instruktioner.

Stk. 3. Som arbejdsfør anses den, som uden begrænsning kan påtage sig fuldtidsarbejde eller anvist opkvalificeringstilbud, idet personen anses som værende til rådighed for arbejdsmarkedet.

Stk. 4. Ved produktionsstop forstås standsning af produktion, på grund af råvaremangel, maskinskade, vejrlig eller lignende uforudsete omstændigheder og deraf følgende hjemsendelse af medarbejdere. Reglerne om hjemsendelse finder udelukkende anvendelse ved landbaseret produktion.

Scroll til toppen