Tilbagebetaling af hjælp fra samlever – arbejdsskadeerstatning

Sags nr. 2010-039680

Det Sociale Ankenævn har den 13. december 2012 behandlet din klage over

Kommunen´s afgørelse af 26. januar 2009 om tilbagebetaling af offentlig hjælp og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse ændres. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke er korrekt, og at du får delvis medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1982 om hjælp fra det offentlige og Landstingsforordning nr. 8 af 3. november 1994 om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige, samt Landtingslov af nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Redegørelse

Det fremgår af sagen, at Nævnet for Arbejdsskadesikring den 26. januar 2009 anmodede kommunen om at udbetale dagpenge til dig for perioden 12. maj 2006 til 12. oktober 2006 i alt 17.346 kr.

Den 26. januar 2009 traf kommunen afgørelse om tilbagebetaling af offentlig hjælp udbetalt til din samlever for perioden 12. maj 2006 og indtil den 12. oktober 2006. Kommunen henviste i den forbindelse til art. 443, men kommunen oplyste ikke, hvilken lov der er tale om, og der er heller ikke givet ankevejledning.

Du klagede over denne afgørelse den 29. april 2010. I den forbindelse anførte du, at du kom til skade med din hånd og fik erstatning på 17.346 kr. Din samlever har under sin arbejdsløshedsperiode modtaget hjælp, og skal tilbagebetale hjælpen, idet du har fået erstatning.

Det fremgår af folkeregistret, at din samlever flyttede ind hos dig den 22. juli 2005. Hun skal derfor betragtes som din ligestillede samlever fra den 22. juli 2006. Dette betyder, at I fra denne dato skal betale hver halvdelen af de faste udgifter.

Kommunen redegjorde først den 8. september 2011 for sagens forløb. I den forbindelse anførte kommunen, at I har været samlevende med samme adresse i B siden den 22. juli 2005. I har modtaget ydelser den 17. maj 2006 og frem til 5. oktober 2006. Kommunen anførte endvidere, at hjælpen, som blev udbetalt til din samlever, var beregnet til jer begge til forsørgelse. Kommunen har derfor modregnet i dit tilgodehavende fra arbejdsskadeerstatning med henvisning til forsørgelsespligten.

Kommunen henviste i den forbindelse til § 1 og stk. 3 i Landstingsforordning nr. 8 af 3. november 1994 om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige. Endvidere henviste

kommunen til § 9 og § 10, nr. 2 i Landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1992 om hjælp fra det offentlige. Kommunen citerede bestemmelserne.

Lovgrundlag

Ifølge § 10 i Landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1982 om hjælp fra det offentlige kan kommunen træffe beslutning om tilbagebetaling:

2) når en person, der har modtaget hjælp, senere får udbetalt en erstatning, et underholdsbidrag eller lignende, som vedrører samme tidsrum og samme formål som den udbetalte hjælp

Det fremgår desuden af § 10, stk. 2, at vedkommende hvor forholdene er åbenbare ved hjælpens ydelse, skal gøres bekendt med tilbagebetalingspligten.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at Kommunen ikke har været berettiget til at kræve tilbagebetaling af det beløb, som er blevet udbetalt som offentlig hjælp til din samlever.

Begrundelsen er, at den udbetalte arbejdsskadeerstatning er udbetalt til dig for tab af erhvervsevne. Det vil sige, den er beregnet til din og ikke din samlevers forsørgelse. Allerede af denne grund havde kommunen ikke hjemmel til at modregne i din samlevers offentlige hjælp.

Endvidere er betingelserne for at kræve tilbagebetaling af den udbetalte offentlige hjælp til din samlever ikke opfyldt.

Det betyder, at kommunen ikke havde hjemmel til at modregne 11. 33,50 kr., som var udbetalt til dig i arbejdsskadeudbetalingen for offentlig hjælp udbetalt til din samlever.

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse ændres, således at kommunen ikke kan foretage modregning for noget beløb. I det omfang kommunen har foretaget modregning i den til din samlevers udbetalte offentlig hjælp, skal kommunen tilbagebetale det modregnede beløb til dig.

Med venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til: Kommunen hovedkontor og Socialforvaltning

Lovgrundlag (DK)

Landstingsforordning nr. 10 af 1. november 1982 om hjælp fra det offentlige.

§ 10. Det sociale udvalg kan endvidere træffe beslutning om tilbagebetaling:

1) Overfor en person, der har unddraget sig sin forsørgelsespligt overfor ægtefælle og børn,

2) når en person, der har modtaget hjælp, senere får udbetalt en erstatning, et underholdsbidrag eller lignende, som vedrører samme tidsrum og samme formål som den udbetalte hjælp,

3) hvor der må ydes en person hjælp på grund af pågældendes uforsvarlige økonomiske eller arbejdsmæssige handlinger,

4) når der på det tidspunkt, da der søges hjælp, foreligger forhold, der viser, at pågældende i løbet af kort tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen.

Stk. 2. Hvor forholdene er åbenbare ved hjælpens ydelse, skal vedkommende gøres bekendt med tilbagebetalingspligten.

Stk. 3. Det sociale udvalg kan under særlige omstændigheder efter forløbet af et år efter hjælpens ydelse beslutte, at tilbagebetalingspligten bortfalder.

Scroll til toppen